84. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 23.10.2013.
Dnevni red


1.   Verifikacija Zapisnika 83. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 03.10.2013. godine 2.   Prednacrt zakona o privrednim društvima
3.   Prednacrt zakona o javno privatnom partnerstvu
4.   Prednacrt zakona o izmjeni i dopuni Zakona o finansijskoj konsolidaciji Javnog preduzeća Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo za period 01.01.2008. do 31.12.2012. godine
5.   Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine
6.   Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine
7.   Nacrt zakona o prekršajima
8.   Nacrt zakona o inspekcijama Federacije Bosne i Hercegovine
9.   Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjoj trgovini
10.   Prijedlog mišljenja o Prijedlogu izmjena i dopuna Zakona o zdravstvenom osiguranju, koji je Ekonomsko socijalnom vijeće za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine iniciralo Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine
11.   Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava u fond solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu
12.   Obračun sredstava u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2012. godinu, sa Prijedlogom odluke
13.   Informacija o realizaciji Akcionog plana za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga u Federaciji Bosne i Hercegovine 2012.-2013. godine sa Prijedlogom zaključka
14.   Izvještaj Radne grupe formirane Rješenjem V.broj: 1052/2013, od 03.10.2013. godine vezano za stanje u IP "Krivaja" d.o.o. Zavidovići - u stečaju, sa Prijedlogom zaključka
15.   Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja za implementaciju Akcionog plana BiH za rješavanje problema Roma u oblasti stambenog zbrinjavanja
16.   Prijedlog izjašnjenja na Inicijativu za donošenje Zakona o ispunjenju novčanih obaveza čiji je podnosilac Privredna komora Federacije Bosne i Hercegovine
17.   Informacija u vezi Zakona o rokovima izvršavanja novčanih obaveza sa Prijedlogom zaključka
18.   Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu pravde
19.   Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine (za plaćanje usluga preseljenja Federalnog ministarstva rada i socijalne politike).
20.   Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine
21.   Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnoj upravi za inspekcijske poslove
22.   Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu za sufinansiranje Projekta "Podrške mrežama socijalne sigurnosti" za III kvartal 2013. godine

 
23.   Prijedlozi odluka o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja, koja su dosuđena pravosnažnim sudskim presudama službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine
a)   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima Federacije Bosne i Hercegovine-Federalno ministarstvo prometa i komunikacija-Federalna direkcija za civilno zrakoplovstvo-Federalna direkcija za civilnu avijaciju, broj: 01-II-1-0-GN/13, zastupanim po punomoćniku Guso Nihadu, advokatu iz Sarajeva. 
b)   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja, koja su dosuđena pravosnažnom sudskom presudom službenicima i namještenicima Federalne uprave za inspekcijske poslove, br. 01-II-3-0-GN/13, zastupanim po punomoćniku Guso Nihadu, advokatu iz Sarajeva 
c)   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja, koja su dosuđena predmetnom sudskomodlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine, br. 2013-149, zastupanim po punomoćnicima Amili, Omaru i Vedranu Eteroviću, advokatima iz Sarajeva 
d)   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja, koja su dosuđena predmetnom sudskomodlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine, br. 2013-151, zastupanim po punomoćnicima Amili, Omaru i Vedranu Eteroviću, advokatima iz Sarajeva 
e)   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja, koja su dosuđena predmetnom sudskomodlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine, br. 2013-152, zastupanim po punomoćnicima Amili, Omaru i Vedranu Eteroviću, advokatima iz Sarajeva 
f)   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja, koja su dosuđena predmetnom sudskomodlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine, br. 2013-153, zastupanim po punomoćnicima Amili, Omaru i Vedranu Eteroviću, advokatima iz Sarajeva 
g)   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena sudskom presudom službenicima Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine, br. 03/06-11-241/2013, zastupanih po punomoćniku Sarajlija Nedžadu, advokatu iz Velike Kladuše 
h)   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja, koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom Općinskog suda u Bihaću br. 17 0 RS 029707 11RS od 14.06.2013. godine namješteniku uposlenom u federalnoj ustanovi Kazneno-popravni zavod poluotvorenog tipa Bihać, zastupanom po punomoćniku Kurbegović Amiru, advokatu iz Bihaća 
i)   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine, A broj: 11/13, zastupanim po punomoćniku Kurtović Hakiji, advokatu iz Sarajeva 
24.   Prijedlog odluke o odobravanju nabavke službenog putničkog automobila za potrebe Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija - Finansijske-Financijske policije
25.   Informacija o zaduženju po Sporazumu o zajmu između Bosne i Hercegovine i Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG za finansiranje Projekta „Nabavka medicinske opreme za zdravstvene ustanove u Unsko-Sanskom kantonu“, sa dokumentima
a)   Nacrt sporazuma o zajmu između Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG i Bosne i Hercegovine 
b)   Nacrt supsidijarnog ugovora između Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine 
c)   Nacrt odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o zajmu između Bosne i Hercegovine i Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG 
26.   Informacija o zaduženju kod Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za realizaciju Projekta vodovod i kanalizaciju u Sarajevu, sa dokumentacijom
a)   Nacrt ugovora o podršci Projekta između EBRD-a, Federacije Bosne i Hercegovine i Kantona Sarajevo 
b)   Nacrt Projektnog ugovora između EBRD i Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo 
c)   Nacrt Supsidijarnog ugovora između Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine 
d)   Nacrt odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između EBRD-a i Bosne i Hercegovine za realizaciju Projekta vodovod i kanalizacija Sarajevo 
27.   Informacija o smanjenoj dinamici priliva sredstava na Jedinstvenom računu Trezora Federacije Bosne i Hercegovine i potrebi poduzimanja korektivnih mjera sa Prijedlogom zaključaka
28.   Informacija o realizaciji Odluke V. broj: 1549/2012 od 14.11.2012. godine, sa Prijedlogom zaključka
29.   Informacija o stanju "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za period od 01.01. do 30.09.2013. godine
30.   Prijedlog rješenja o imenovanju Odbora za javni nadzor
31.   Prijedlog odluke o odobravanju prodaje motornih vozila Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova/Federalnog ministarstva unutarnjih poslova - Federalne uprave policije
32.   Prijedlog odluke o odobravanju prodaje motornih vozila Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova – Federalnog ministarstva unutarnjih poslova
33.   Prijedlozi odluka
a)   Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Pozajmljivanje i učešće u dionicama - Ostala domaća pozajmljivanja", putem Izvozno kreditne agencije Bosne i Hercegovine (IGA) 
b)   Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za realokaciju budžetskih sredstava na račun Izvozno kreditne agencije Bosne i Hercegovine (IGA) 
c)   Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za zaključivanje Ugovora o komisionim poslovnom aranžmanu između Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i Izvozno kreditne agencije Bosne i Hercegovine (IGA) 
34.   Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za produženje Memoranduma o razumijevanju potpisanog između Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, sa jedne strane i Shell Exploration Company B.V. - preduzeća osnovanog u Kraljevini Holandiji sa registrovanim sjedištem na adresi Carel van Bylandtlaan 30, 2596 Hr, Hag, Kraljevina Holandija, sa druge strane
35.   Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja komisionih sredstava Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i odobravanju kredita privrednom društvu "Pretis" d.d. Vogošća
36.   Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva „Hidrogradnja“ d.d. Sarajevo za razrješenje dužnosti direktora
37.   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Aneks I Ugovora o opskrbi električnom energijom za 2013. godinu između privrednog društva JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar i privrednog društva „Aluminij“ d.d. Mostar
38.   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o izmirenju dospjelog duga između privrednog društva JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar i privrednog društva „Aluminij“ d.d. Mostar
39.   Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za privremeno imenovanje kandidata na upražnjene pozicije za tri člana Nadzornog odbora privrednog društva „Aluminij“ d.d. Mostar
40.   Prijedlog odluke o nabavci putničkog automobila za potrebe Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke
41.   Prijedlog odluke o odobravanju korištenja sredstava obezbijeđenih od strane donatora sa posebnog namjenskog transakcijskog računa otvorenog kao podračun u okviru Jedinstvenog računa trezora Federalnog ministarstva kulture i sporta - Federalnog ministarstva kulture i športa
42.   Prijedlozi odluka
a)   Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu za finansiranje Bošnjačke zajednice kulture "Preporod" 
b)   Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu za finansiranje Hrvatskog kulturnog društva "Napredak" 
c)   Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu za finansiranje Srpskog prosvjetnog društva "Prosvjeta" 
d)   Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu za finansiranje Jevrejskog kulturno-prosvjetnog i humanitarnog društva "La Benevolencija" 
e)   Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu za finansiranje Udruženja građana "Forum parlamentaraca BiH 1990-utemeljitelja suverenosti i nezavisnosti države BiH" 
f)   Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu za finansiranje Udruženja građana "Srpsko građansko vijeće - Pokret za ravnopravnost u Bosni i Hercegovini" 
43.   Prijedlog odluke o odobravanju prodaje motornih vozila Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine - Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine
44.   Prijedlog odluke o odobravanju korištenja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Dupla deflacija dodane vrijednosti" otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom zavodu za statistiku
45.   Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o visini naknade za rad članova Koordinacionog tijela za izradu kartografske dokumentacije za potrebe popisa stanovništva, domaćinstava i stanova
46.   Prijedlog odluke o utvrđivanju Plana provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine za 2013. godinu
47.   Prijedlog odluke o odobravanju korištenja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa broj: 338-690-2265352665 otvorenog kao podračun u okviru JRT Gender Centru Federacije Bosne i Hercegovine
48.   Prijedlog odluke o odobravanju prijenosa prava korištenja na putničkom motornom vozilu
49.   Informacija u vezi sa usvajanjem Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine za period 2013.-2017. godine sa Prijedlogom zaključka
50.   Strateški plan za uvođenje gender odgovornog budžetiranja u Budžet Federacije Bosne i Hercegovine 2013.-2015. godine (SP GOB FBIH 2013.-2015) sa Prijedlogom odluke o usvajanju Strateškog plana
51.   Informacija o uvođenju obaveze plaćanja naknade od posebnog značaja za Hercegovačko-neretvanski kanton, Zakonom o vodama Hercegovačko-neretvanskog kantona („Narodne novine Hercegovačko-neretvanskog kantona", broj: 6/2013), sa Prijedlogom zaključaka
52.   Izvještaj o realizaciji Bilansa energetskih potreba Federacije Bosne i Hercegovine za period I-VI mjesec 2013. godine, sa Prijedlogom odluke
53.   Izvještaj o poslovanju privrednih društava iz oblasti rudarstva u kojima Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije ostvaruje upravljačka prava po osnovu državnog kapitala i rudnika uglja u sastavu Koncerna EP BiH za 2012. godinu, sa Prijedlogom zaključka
54.   Izvještaj o radu Fonda za studentske zajmove Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu sa Finansijskim izvještajem za 2012. godinu, sa Prijedlozima odluka
55.   Izvještaj o radu Radne grupe za pripremu izmjena propisa sa ciljem poboljšanja statusa sportskih kolektiva, sa Prijedlogom zaključka
56.   Informacija i Prijedlog odluke
a)   Informacija o prigovoru Uprave za indirektno – neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine u vezi sa Pravilnikom o načinu i uslovima ostvarenja novčane podrške po Modelu poticaja u proizvodnji („Službene novine Federacije BiH“, br.: 56/13 i 74/13)
b)   Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programu utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Poticaj za poljoprivredu“, utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva pod nazivom „Od našeg polja do našeg stola“ 
57.   Informacija o razmjeni zemljišnih knjiga između Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, sa Prijedlogom zaključaka
58.   Informacija o realizaciji Odluke V. broj: 596/2013 od 01.07.2013. godine, sa Prijedlogom zaključka
59.   Informacija o svjedočenju u predmetu broj: 65 0 K 309886 13 K i zahtjevu Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo za izjašnjenje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o imovinsko-pravnom zahtjevu, sa Prijedlogom zaključka
60.   Informacija o radu Komisije za izbor jednog člana Odbora državne službe za žalbe Federacije Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključka
61.   Informacija o odlukama Evropskog suda za ljudska prava i Ustavnog suda Bosne i Hercegovine kojima je utvrđena povreda člana 1. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, sa Prijedlogom zaključaka
62.   Akcioni plan za sprovođenje generalnih mjera radi prevencije povreda utvrđenih u presudi Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Mago i drugi protiv Bosne i Hercegovine App: 12959/05, 19724/05, 47860/06, 8367/08, 9872/09 i 11706/09 sa Prijedlogom odluke
63.   Pravilnik o dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva pravde - davanje saglasnosti
64.   Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima Evropske unije – davanje saglasnosti
65.   Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Arhiva Federacije – davanje saglasnosti
66.   Prijedlog rješenja o imenovanju Radne grupe za izradu izmjena i dopuna Akcionog plana za realizaciju projekta: „Razvoj industrijske politike u Federaciji Bosne i Hercegovine“
67.   Prijedlog rješenja o imenovanju Radne grupe za izradu prijedloga mjera za izvršenje Odluke Doma za ljudska prava br. CH/02/9628 od 09.05.2003. godine
68.   Prijedlozi rješenja dostavljenih na zahtjeve:
a)   broj: 03/05-31-807/2013-NK od 11.09.2013. godine, po Rješenju Uprave za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Zenica 
b)   broj: 03/05-31-555/2013-AM od 24.06.2013. godine, po rješenjima Općinskog načelnika Općine Velika Kladuša - Službe imovinsko-pravnih, geodetskih i katastarskih poslova Općine Velika Kladuša i po rješenjima Službe imovinsko-pravnih, geodetskih i katastarskih poslova Općine Cazin 
c)   broj: 03/05-31-823/2013-NK od 19.09.2013. godine, po rješenjima Službe za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Hadžići 
d)   broj: 03/05-31-230/2013-NK od 24.09.2013. godine, po Rješenju Službe za nekretnine Grada Mostara 
e)   broj: 03/05-31-847/2013-NK od 26.09.2013. godine, po rješenjima Uprave za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Zenica 
f)   broj: 03/05-31-864/2013-NK od 01.10.2013. godine, po Rješenju Službe za imovinsko-pravne, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Ilidža 
g)   broj: 03/05-31-886/2013-NK od 04.10.2013. godine, po rješenjima Uprave za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Zenica 
69.   Zahtjev za davanje saglasnosti za raspisivanje Javnog konkursa za popunu upražnjenog radnog mjesta u Federalnoj direkciji za civilnu avijaciju – Federalnoj direkciji za civilno zrakoplovstvo
70.   Zahtjev za davanje saglasnosti za popunu upražnjenih radnih mjesta u Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta putem javnog konkursa, sa Prijedlogom zaključka
71.   Prijedlog zaključka o odobravanju Federalnoj direkciji robnih rezervi nabavke dizel goriva BAS EN 590
72.   Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu sa Federalnog zavoda za poljoprivredu na Generalni sekretarijat Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
73.   Prijedlog odluke o izboru korisnika dijela kreditnih sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Pozajmljivanje i učešće u dionicama - ostala domaća pozajmljivanja" u iznosu od 400.000,00 KM
74.   Informacija u vezi sa provođenjem procedure za izbor direktora i zamjenika direktora Finansijsko-informatičke agencije
75.   Prijedlog izjašnjenja na amandmane koje je podnijela Aida Čikić, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
76.   Zahtjev za davanje saglasnosti za popunu upražnjenih radnih mjesta u Federalnom ministarstvu okoliša i turizma putem javnog konkursa
77.   Informacija o posjeti Delegacije Vlade Federacije BiH roditeljima učenika i učenicima iz Konjević Polja koji protestiraju pred zgradom OHR-a

 

Petak,
15. januar 2021.
VIŠE