83. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 03.10.2013.
Saopćenje o radu

UTVRĐEN NACRT ZAKONA O DRŽAVNOJ SLUŽBI FBiH

Nekoliko je razloga koji su Vladu FBiH opredijelili da, s današnje sjednice u Sarajevu, u parlamentarnu proceduru uputi utvrđeni Nacrt zakona o državnoj službi Federacije BiH.

Kako je obrazloženo, na ovaj način će biti objedinjena meterija koju sada reguliraja dva zakona: o državnoj službi i o namještenicima u FBiH. Znatan dio odredaba u oba zakona na isti ili sličan način reguliraju radno-pravni status svih uposlenih u državnoj službi, te radi ekonomičnosti i racionalnosti postoji potreba za objedinjavanjem ove materije kroz jedinstven propis. Uz ostalo, potreba za donošenjem novog, proizilazi iz dosadašnjih iskustava u primjeni oba zakona, obzirom da je sada predložen drugačiji način reguliranja određenih pitanja.

Jedan od glavnih razloga za donošenje Zakona jeste usuglašavanje propisa sa Strategijom reforme javne uprave, koja predviđa usuglašavanje propisa na razini BiH i entiteta.

Među novoponuđenim rješenjima u Zakonu o državnoj službi je uvođenje novog radnog mjesta - rukovoditelja osnovne organizacijske jedinice kojom ne rukovodi rukovodeći državni službenik. To su radna mjesta koja nisu mogla biti svrstana u skupinu rukovodećih, a ni ostalih radnih mjesta državnih službenika (npr. predstojnik ureda rukovoditelja, načelnik odjeljenja i sl.).

Rukovoditelja samostalne uprave i samostalne upravne organizacije, rukovoditelja uprave i upravne organizacije u sastavu ministarstva imenuje Vlada FBiH na temelju javnog natječaja, na razdoblje od pet godina, uz mogućnost ponovnog imenovanja bez javnog natječaja. Tajnika s posebnim zadatkom, koji obavlja poslove rukovodnog karaktera i odgovoran je za obavljanje posebnih zadataka utvrđenih zakonom, imenuje tijelo izvršne, odnosno zakonodavne vlasti, također na petogodišnje razdoblje, uz mogućnost ponovnog imenovanja bez javnog natječaja. Tajnika organa državne službe, pomoćnika rukovoditelja organa državne službe i glavnog inspektora postavlja, na razdoblje od pet godina, rukovoditelj organa državne službe na temelju javnog natječaja kojeg provodi Agencija za državnu službu, uz mogućnost da bez javnog natječaja bude ponovo postavljen.

Nakon isteka razdoblja na koje su imenovani, odnosno postavljeni, ovi državni službenici ostvaruju prava sukladno ovom zakonu.

Postojećim rukovoditeljima samostalnih uprava i samostalnih upravnih organizacija, rukovoditeljima uprava i upravnih organizacija u sastavu ministarstva, tajnicima s posebnim zadatkom, tajnicima organa državne službe, pomoćnicima rukovoditelja organa državne službe i glavnim inspektorima, na dan stupanja na snagu novog zakona počinje teći petogodišnje mandatno razdoblje. Ukoliko nakon isteka mandata ne budu ponovo imenovani, odnosno postavljeni, prestaje im dužnost i, sukladno pravilniku o unutarnjem ustrojstvu, bit će, ukoliko postoji takva mogućnost, raspoređeni na rukovodeća ili druga adekvatna radna mjesta u istom ili drugom organu državne službe.

Među dužnostima državnog službenika je i suzdržavanje od javnoga ispoljavanja vlastitih političkih uvjerenja i nepribjegavanje zloporabi vjerskih uvjerenja. On ne smije tražiti i prihvatati za sebe ili svoje srodnike bilo kakvu dobit, beneficiju, naknadu u novcu, uslugama ili slično. Naprotiv, dužan je prijaviti nadležnim tijelima slučajeve kada bilo koji uposlenik, u okviru svojih ovlasti, učini što ne bi smio ili da ne učini što bi morao.

Državni službenik ne smije obnašati dužnost, aktivnost ili biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa s njegovim službenim dužnostima. Na primjer, ne smije obavljati dodatnu djelatnost za koju se plaća naknada, osim u slučaju kada je to, sukladno propisu, odobri rukovoditelj organa državne službe. Također, u roku od dvije godine od dana razrješenja u državnoj službi ne može se uposliti niti primati naknadu kod poslodavca nad čijim je radom provodio redoviti inspekcijski nadzor, a ova zabrana se utvrđuje u rješenju o prestanku radnog odnosa. Državni službenik ne može biti član tijela političke stranke i ne smije slijediti stranačke naputke u obavljanju poslova državne službe za koje je zadužen.

Pri postavljanju na radno mjesto, državni službenik dužan je dostaviti sve podatke o imovini putem imovinskog kartona.

Nacrt zakona predviđa da će Vlada FBiH, u suradnji s vladama kantona i sindikatom, osnovati zajedničko povjerenstvo za koordinaciju zakonodavnih aktivnosti i razvoj dobrih praksi s ciljem unaprjeđenja upravljanja ljudskim resursima u organima državne službe kantona i Federacije BiH. Također, organi državne službe će i osnovati jedinicu za upravljanje ljudskim resursima.

UTVRĐEN NACRT ZAKONA O KOMASACIJI

Vlada FBiH je utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila Nacrt zakona o komasaciji. Riječ je o integralnoj i kompleksnoj tehničko-pravnoj mjeri, kojom se vrši okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta u cilju stvaranja što većih i pravilnijih parcela radi ekonomičnije obrade i iskorištavanja i radova na njegovom uređenju.

Kako stoji u obrazloženju Nacrta zakona, značaj poljoprivrednog zemljišta kao prirodnog bogatstva i dobra od općeg interesa se u Europskoj uniji manifestirao tako što su zemlje članice donijele i poseban pravilnik s ciljem uvođenja integralne politike za ruralne prostore i tržišne politike, kao i politike utvrđivanja cijena u okviru zajedničke agrarne politike, te unaprjeđenje svih elemenata poljoprivrednog razvoja putem pojačanog sudjelovanja lokalnih zajednica. Nova politika, povezana s agrarnim aktivnostima i reformom njezinih struktura ima, među ostalim, za cilj i poboljšanje radnih i životnih uvjeta, te pružanje jednakih šansi za sve poljoprivrednike.

Ujedno, trenutno važeći Zakon o komasaciji (iz 1985. godine) ne odgovara u potpunosti novoj politici povezanoj s agrarnim aktivnostima i reformom njezinih struktura. Usitnjenost proizvodnih parcela poljoprivrednog zemljišta predstavlja ograničavajući faktor. Izlaz iz postojećeg stanja je, prije svega, okrupnjavanje zemljišnih parcela, uz uvođenje mjera uređenja zemljišta, odnosno komasacija kao jedan od preduvjeta ekonomične poljoprivredne proizvodnje.

Komasacija se može vršiti ako se zbog velike razbacanosti, usitnjenosti i nepravilnog oblika parcela zemljište ne može racionalno obrađivati. Također, ako se zbog postojećih vlasničkih odnosa ili velike razbacanosti i nepravilnog oblika parcela ne može organizirati rentabilna proizvodnja, a već je izvedena melioracija financirana iz proračuna ili drugih izvora. Komasacija se provodi pri izgradnji većih prometnica (ceste, željezničke pruge), drugih objekata (nasipi, kanali, vještačka jezera i drugo), ili uređenja većih vodotoka, kao mjera za sprječavanje usitnjavanja postojećih zemljišnih parcela i uređenja prostora umjesto provedbe izvlaštenja, te ako to, radi stvaranja uvjeta za racionalnije obrađivanje zemljišta, zatraži više od 80 posto vlasnika zemljišta.

Predmet komasacije su sva poljoprivredna zemljišta na komasacionom teritoriju koja čine komasacionu masu. U tu masu uključuju se i pojedine parcele, odnosno dijelovi parcela šuma, šumskog i drugog zemljišta, koje se nalazi kao (polu)enklava u poljoprivrednom zemljištu. Zemljišta pod kulturom naročite vrijednosti (voćnjaci, vinogradi i slično) mogu biti obuhvaćena komasacijom samo uz suglasnost vlasnika. Komasacija može obuhvatiti i zemljišta pod kulturom naročite vrijednosti, kada se radi o parcelama manjih površina, čije bi isključivanje ometalo pravilnu provedbu komasacije ili ako se na tom zemljištu izgrađuju hidromelioracioni objekti ili uređaji.

RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA
O MINISTARSKIM, VLADINIM I DRUGIM IMENOVANJIMA

U namjeri sprječavanja blokade u radu institucija u kojima imenovanja u regulirane organe nisu na vrijeme provedena od strane odgovornog javnog službenika, te sprječavanja izazivanja i nanošenja štetnih posljedica za Federaciju BiH zbog nemogućnosti donošenja odluka u reguliranom organu, Vlada FBiH danas je razmatrala Nacrt zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH.

Ocjenjujući ovaj zakon veoma bitnim, te u namjeri da se dođe do što kvalitetnijeg rješenja, Vlada je imenovala radnu grupu koja će u tekst ovog propisa, prije nego što se o njemu Vlada izjasni, ugraditi sugestije i prijedloge iz današnje rasprave.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA OBITELJSKOG ZAKONA

Federalna vlada je utvrdila i u parlamentarnu proceduru po žurnom postupku uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Obiteljskog zakona Federacije BiH.

Razlog za donošenje novog zakonskog rješenja je Odluka Ustavnog suda BiH od 24.5.2013. godine, kojom je Parlamentu Federacije BiH i Vladi Federacije BiH naložena obveza poduzimanja mjera iz svoje nadležnosti u pravcu osiguranja poštivanja zabrane diskriminacije, kako to propisuju Ustav BiH i Europska konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda.

Zbog toga je iz postojećeg teksta Obiteljskog zakona brisan članak 43. po kojem “muž nema pravo na tužbu za razvod braka za vrijeme trudnoće žene ili dok njihovo dijete ne navrši tri godine života”. Ovu odredbu je Ustavni sud BiH ocijenio kao spolno diskriminirajuću u svezi s pravom na pristup sudu. Naime, to pravo nije uskraćeno ženi-majci, te samim tim dolazi do različitog tretmana supružnika.

U članku 45. promijenjen je stavak 1., te novopredloženo rješenje kaže kako su, prije pokretanja postupka za razvod braka, jedan ili oba bračna partnera koji imaju djecu nad kojom ostvaruju roditeljsko staranje, kao i za vrijeme trudnoće žene, dužna podnijeti zahtjev za posredovanje za to ovlašćenoj fizičkoj i pravnoj osobi.

AUTENTIČNA TUMAČENJA ZAKONA

Vlada Federacije BiH utvrdila je danas Prijedlog autentičnog tumačenja odredaba članka 5. Zakona o Povjerenstvu za vrijednosne papire, po kojem Povjerenstvo, njegov predsjednik, dopredsjednik i članovi obnašaju dužnosti u punom kapacitetu do konačnog imenovanja novih članova suglasno ovom zakonu, te drugim propisima koji uređuje postupak izbora i imenovanja.

Ovo autentično tumačenje predstavlja integralni dio teksta Zakona, te se primjenjuje od stupanja na snagu Zakona o Povjerenstvu za vrijednosne papire FBiH, a bit će objavljeno u “Službenim novinama FBiH”.

Kako je obrazloženo, funkcija, odnosno ovlasti članova Povjerenstva za vrijednosne papire ne prestaju automatski protekom propisanog petogodišnjeg mandata, već ista odredba predviđa i razrješenje, tim prije što se dva člana nužno ponovno imenuju.

Na inicijativu odvjetnika Jerka Gavrana iz Posušja i Ivana Grizelja iz Gruda, Vlada FBiH utvrdila je autentično tumačenje članka XVIII. stavak 4. Zakona o odvjetništvu FBiH. Prema tumačenju, pravo na upis u Imenik odvjetnika Federalne odvjetničke komore ima osoba koja, pored ostalih zakonom propisanih uvjeta, ispunjava i taj da je, nakon diplomiranja na pravnom fakultetu, stekla najmanje četiri godine radnog iskustva na pravnim poslovima u odvjetništvu, sudu, tužiteljstvu ili na pravnim poslovima u upravnim ili drugim državnim tijelima ili pravnim osobama. Dakle, ovaj članak Zakona izričito predviđa odgovarajuće radno iskustvo, a ne radni staž kao uvjet za upis u Imenik odvjetnika Federalne advokatske komore.

Vlada je, također, na inicijativu predsjedavajućeg Zastupničkog doma Parlamenta FBiH, dala autentično tumačenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i drugim naknadama sudaca i tužitelja u FBiH.

Sukladno tumačenju, nema zakonskih prepreka za revidiranje odluka o imenovanju stručnih suradnika u dijelu koji se odnosi na trajanje mandata.

Naime, brisanjem iz Zakona odredbe po kojoj stručni suradnik na tom radnom mjestu ne može provesti više od šest godina, stvoreni su zakonski uvjeti za zadržavanje stručnih saradnika koji su stekli potrebno iskustvo za kvalitetno vršenje poslova, a koji su imenovani prije stupanja na snagu izmjena i dopuna Zakona. Eventualni prestanak radnog odnosa ovih osoba proizveo bi neželjene učinke u dodatnom opterećivanju pojedinih sudbenih referata, te manjoj učinkovitosti sudova.

STATISTIČKA ISTRAŽIVANJA OD INTERESA FBiH OD 2013. DO 2016. GODINE

Današnjom Odlukom Vlade FBiH utvrđen je Program provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine za period 2013.-2016. godina.

Program je usklađen sa Statističkim programom Bosne i Hercegovine, Kompendijumom statističkih zahtjeva Statističke komisije, Fundamentalnim principima zvanične statistike Ujedinjenih naroda, te Kodeksom prakse europske statistike.

Prioritetni zadaci Programa su nastavak harmonizacije sa standardima i regulativama EU, preuzetim obavezama iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, kao i aktivnosti na pripremi i provođenju Popisa stanovništva, domaćinstva i stanova u Bosni i Hercegovini 2013. za područje Federacije BiH i Popisa poljoprivrede.

Programom statističkih istraživanja definisan je okvir rada statistike FBiH, misija, vizija, vrijednosti i glavni faktori podrške za realizaciju statističke aktivnosti, prioritetni zadaci, osnovni ciljevi statistike Federacije BiH u periodu 2013.-2016.godine, kao i prioritetne aktivnosti po statističkim područjima.

DOPUNA UREDBE O OCJENJIVANJU RUKOVODITELJA TIJELA DRŽAVNE SLUŽBE

Danas je dopunjena Uredba o mjerilima, postupku i načinu ocjenjivanja rada rukovoditelja tijela državne službe koje postavlja Vlada Federacije BiH.

Dodan je novi članak po kojem će ocjena radnog učinka rukovoditelja tijela državne službe na način propisan Uredbom biti primjenjivana za procjenu učinka počev od 2013. godine. Ocjena rada rukovoditelja za 2012. godinu bit će izvršena na način i po postupku koji je primjenjivan za 2011. godinu.

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA POTICAJA U POLJOPRIVREDI ZA 2013. GODINU

Nakon što je na prethodnoj sjednici upoznata sa ovim materijalom, Vlada FBiH je, na prijedlog federalnog ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, danas donijela Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška s kriterijima raspodjele sredstava „Poticaj za poljoprivredu”, utvrđenih ovogodišnjim Budžetom FBiH za program pod nazivom „Od našeg polja do našeg stola”.

U obrazloženju ovih izmjena i dopuna se kaže da su u cilju pravovremene realizacije Programa novčanih podrški za 2013. godinu pokrenute aktivnosti na izmjeni na način da se preraspodijele raspoloživa sredstva, ako bude viškova, po modelima. Naime, i pored detaljne analize i dostavljenih prijava za poticaje proizvodnji od strane nadležnih kantonalnih ministarstava, koji su korišteni kao osnov za planiranje sredstava za proizvodnje, u proteklom periodu se dešavalo da na nekim modelima bude planirano više sredstava nego što je to objektivno potrebno, dok na drugim modelima planirana sredstva nisu dovoljna za izmirenje svih pristiglih zahtjeva, te se Program mijenjao krajem budžetske godine.

Da se ne bi došlo u takvu situaciju, pripremljena je ova izmjena Programa koja bi omogućila izmirenja svih obaveza kada su u pitanju proizvodnje u tekućoj godini i izmirenje preostalih obaveza iz prošle godine u skladu sa Zakonom o izvršenju Budžeta FBiH.

POSEBNE MJERE SIGURNOSTI PRI NABAVCI SOFTVERA ZA MATIČNI REGISTAR

Vlada Federacije BiH je, na prijedlog federalnog ministra unutrašnjih poslova, donijela Odluku o određivanju posebne mjere sigurnosti u postupku nabavke softvera za Matični registar i hardvera za serversku sobu Jedinstvenog centralnog matičnog registra FBiH i način nabavke softvera i hardvera Centralnog registra.

Softver i hardver Centralnog registra su od ključne važnosti za uspostavu i funkcionisanje Matičnog registra, projekta koji je, u sklopu implementacije Zakona o matičnim knjigama, od posebnog značaja za BiH i FBiH.

Projektovanje i nabavka softvera i hardvera Centralnog registra sadrži visok stepen sigurnosnog rizika koji imaju utvrđene posebne mjere sigurnosti, s obzirom na to da će se na serverima (hardver Centralnog registra) nalaziti lični podaci svih građana upisanih u matične knjige na teritoriji Federaciji BiH, a da će unos novih podataka, izmjena postojećih činjenica i razmjena tih podataka unutar sistema Matičnog registra biti vršena elektronskim putem (softver).

Federalni ministar unutrašnjih poslova će posebnim aktom utvrditi posebne mjere sigurnosti.

Radi osiguranja mehanizma hardverske zaštite, te mehanizma i protokola softverske komunikacije i softverskog pristupa Jedinstvenom centralnom matičnom registru FBiH, postupak nabavke hardvera za Centralni registar, kao i projektovanja i instaliranja elektronskog programa za kompletan sistem Matičnog registra (softver) u Federaciji (općine, kantonalna ministarstva unutrašnjih poslova i Federacija), zbog posebnih mjera sigurnosti, treba provesti u skladu s odredbama člana 5. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

USVOJEN PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA

Vlada FBiH je donijela Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućeg transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta.

Sredstva za realizaciju Programa, u ukupnom iznosu od 5.280.000 KM, bit će isplaćena korisnicima sredstava kao nepovratna/grant sredstva. Godišnjim Programom se utvrđuju prioriteti poticaja sukladno raspoloživim sredstvima. Za ovu godinu predviđena je realizacija 14 projekata: Izgradnja poduzetničkih zona (1.500.000 KM), Poticaji inovatorima-pojedincima (30.000 KM), Stipendiranje učenika koji se obrazuju za tradicionalne i stare obrte (70.000 KM), Poticaj Obrtničkoj komori FBiH (20.000 KM), Poticaj udruženjima i komorama (80.000 KM), Poticaj obrazovnim institucijama (40.000 KM), Poticaj projektima koje financiraju EU i drugi strani donatori (190.000 KM), Tehničko usklađivanje (uvođenje ISO, HACCP standarda i osiguranje CE znaka, 300.000 KM), Poticaji tradicionalnim i starim obrtima (350.000 KM), Poticaj poduzetništvu žena (450.000 KM), Poticaj poduzetništvu mladih (350.000 KM), Subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite (500.000 KM), Poticaji novoosnovanim subjektima male privrede (300.000 KM) i Sufinansiranje troškova nabavke osnovnih sredstava (900.000 KM), kao i Interventna sredstva rezerve koja će se koristiti za podršku projekata i programa u iznosu od 200.000 KM.

Razlog za donošenju ove odluke je realiziranje godišnjeg Programa razvoja male privrede za Federaciju BiH.

ODOBRENA SREDSTVA FEDERALNOM ZAVODU ZA STATISTIKU

Federalna vlada je donijela Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije” Budžeta za 2013. godinu Federalnom zavodu za statistiku. Sredstva, u iznosu od 25.225 konvertibilnih maraka, odobrena su za plaćanje poreza i doprinosa na neto naknade angažovanog osoblja Federalnog zavoda za statistiku za projekt popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013. godine. Za realizaciju ove odluke zaduženi su Federalno ministarstvo finansija i Federalni zavod za statistiku, svako u okviru svoje nadležnosti.

O STANJU U „ŠIPAD EXPORT-IMPORTU”

Vlada FBiH usvojila je danas Informaciju o stanju u „Šipad Export-Importu” d.d. Sarajevo, te se obavezala da, u skladu sa utvrđenim činjeničnim stanjem u ovom privrednom društvu, poduzme odgovarajuće mjere u cilju rješavanja njegovog statusa.

Kako je zaključeno, danas formirana međuresorna radna grupa će, u roku od 15 dana, Vladi FBiH dostaviti prijedlog rešenja problema u „Šipad Export-Importu”.

USVOJENI IZVJEŠTAJ I PLANOVI POSLOVANJA LUTRIJE BiH

Federalna vlada je na današnjoj sjednici usvojila Izvještaj o poslovanju s godišnjim obračunom Lutrije Bosne i Hercegovine (LBiH) za 2012. godinu.

Naloženo je Lutriji BiH da u roku od 30 dana od dana usvajanja ovog izvještaja uplati razlike sredstava po konačnom obračunu za 2012. godinu u iznosu od 647.439,28 konvertibilnih maraka.

Zaduženo je Federalno ministarstvo finansija da kontinuirano prati uplate sredstava u Budžet FBiH na osnovu Odluke o raspodjeli sredstava ostvarenog prometa LBiH za 2013. godinu.

Inače, u 2012. godini ostvareni ukupan promet LBiH iznosi 57.393.966 KM, a ukupan prihod 34.524.778 KM, dok su ukupni rashodi 30.395.188 KM, te je ostvaren pozitivan rezultat u iznosu od 4.129.590 KM.

Vladi FBiH, kao stopostotnom vlasniku LBiH, tokom godine se akontativno sedmično uplaćuje dio ostvarenog prometa, odnosno dobiti koja pripada vlasniku i pripadajući dio poreza na dobit. Po ovom osnovu tokom 2012. godine u Budžet Federacije BiH uplaćeno je akontativno 3.900.501 KM i 188.779 KM akontacije poreza na dobit, tako da je Budžetu FBiH, do 31.12.2012. godine ukupno doznačeno 4.089.280 KM.

Vlada je dala i saglasnost na Plan poslovanja Lutrije Bosne i Hercegovine za 2013. s projekcijom plana za 2014. i 2015. godinu.

Planom poslovanja LBiH za 2013. godinu predviđen je ukupan promet od igara na sreću od 58.088.000 KM, što predstavlja rast od jedan posto u odnosu na prethodnu godinu.

U 2013. godini ukupno planirani prihod koji bi LBiH ostvarila priređivanjem igara na sreću iznosi 33.328.000 KM, a uz ostale prihode ukupan prihod za 2013. planiran je u visini od 34.503.900 KM i na nivou je prihoda ostvarenog u 2012. godini. Za isto vremensko razdoblje planirani su dva posto manji troškovi od ostvarenih u 2012. godini i iznose 29.748.368 KM.

Usvojena je i Odluka o raspodjeli sredstava ostvarenog prometa Lutrije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu. Lutrija BiH će kao akontaciju pripadajućeg prihoda za 2013. godinu, u Budžet Federacije BiH uplatiti iznos od 4.590.000 KM, iz sredstava ostvarenog prometa za 2013. godinu, a po odbitku fonda dobitaka i obaveza po osnovu poreza. Tokom 2013. godine ova sredstva Lutrija BiH će uplaćivati sedmično akontativno na depozitni račun Budžeta FBiH, u iznosu od 88.269,23 KM.

Konačni obračun će biti izvršen po usvajanju godišnjeg obračuna za 2013. godinu, kao i uplata eventualne razlike između akontativnog uplaćenog iznosa u 2013. godini i iznosa koji predstavlja 15 posto od ostvarenog prometa u 2013. godini, a po odbitku fonda dobitaka i obaveza po osnovu poreza.

SREDSTVA ZA UPLATU RADNOG STAŽA

Federalna vlada donijela je Odluku kojom korisnicima kredita odobrava dodjelu dijela sredstava utvrđenih u Proračunu FBiH za 2012. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije u ukupnom iznosu od 997.199,71 konvertibilnih maraka. Sredstva se raspoređuju prema odobrenim zahtjevima za izmirenje dugovanja gospodarskih društava za doprinose za mirovinsko-invalidsko osiguranje uposlenicima koji su stekli uslove za odlazak u mirovinu, a nije im uplaćen radni staž.

Od ukupnog iznosa, na KTK “Visoko” d.d. Visoko odnosi se 320.361,63 KM, čime će biti uplaćen staž za 29 uposlenika.

Za iste namjene će gračanički “Olimp” d.d. uplatiti 54.539,76 KM na ime staža za četvero uposlenih, a sarajevska “Hidrogradnja” d.d. će s 214.818,24 KM riješti probleme jedanaest djelatnika.

“Zraku” d.d. Sarajevo je namijenjeno 86.971,18 KM, čime će se omogućiti umirovljenje šest uposlenika, dok će za umirovljenje jedanaest uposlenih u “Fortuni” d.d. Gračanica biti dodijeljeno 139.320,47 KM.

Kakanjski “Rudstroj” d.d. će s 33.296 KM moći umiroviti troje uposlenih, a Rudnici uglja “Tušnica” d.o.o. Livno omogućit će s 147.892,43 KM odlazak u mirovinu za šest svojih uposlenika.

Sredstva će biti dodijeljena putem Razvojne banke FBiH. Korisnici će ove kredite vraćati ovisno o visini dodijeljenih sredstava.

ODOBRENO STICANJE DIONICA RUSKOJ KOMPANIJI

Federalna vlada danas je inozemnoj firmi „Ulianovsk tvornica municije”, sa sjedištem u Uljanovsku (Ruska Federacija) odobrila sticanje dionica privrednog društva „Pobjeda Tehnology Goražde” d.d. Goražde, u iznosu 50 posto plus jedna dionica ukupnog dioničkog kapitala ovog privrednog društva, uz uslov da se zadrži osnovni proizvodni program i poveća zaposlenost.

Federacija BiH zadržava pravo vlasništva nad tehničko-tehnološkom dokumentacijom za proizvodnju naoružanja i vojne opreme koja je ustupljena na korištenje privrednom društvu „Pobjeda Tehnology Goražde” d.d. Goražde, prema popisu dostavljenom Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije, a koja će shodno Odluci o privremenom prenošenju prava korištenja tehničke dokumentacije za potrebe privrednog društva „POBJEDA - SPORT” d.d. Goražde, bez naknade, biti data na korištenje, s tim da će se prava i obaveze definirati posebnim ugovorom između Vlade FBiH i privrednog društva „Pobjeda Tehnology Goražde” .

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o odobravanju sticanja dionica privrednog društva „POBJEDA - SPORT” d.d. Goražde njemačkoj firmi „Umarex Sportwafen GmbH&Co.KG” , u iznosu većem od 49 posto ukupnog dioničkog kapitala.

Svrha donošenja ove odluke je finansijska konsolidacija namjenske industrije u FBiH, vezano za rješavanje nagomilanih dugova i stvaranje uslova za normalno ekonomsko-finansijsko poslovanje privrednog društva „Pobjeda Tehnology Goražde” d.d. Goražde, kao za i socijalnu sigurnost zaposlenika ovog privrednog društva.

Kapital privrednog društva „Pobjeda Tehnology Goražde” na dan 31.12.2012. godine, upisan kod Registra vrijednosnih papira, iznosio je 2.126.111 KM.

Obaveze na dan 31.12.2012. godine iznosile su 2.633.750 KM i veće su za 172 posto u odnosu na obaveze za 2011. godinu. Povećanje se odnosi na obaveze prema dobavljačima i za primljene avanse.

Ukupan prihod ostvaren u 2012. godine iznosio je 3.920.290 KM i manji je za 27 posto nego u istom periodu prethodne godine, a ukupni rashodi su manji za 26 posto.

Ovi rezultati poslovanja su za Upravu i Nadzorni odbor bili povod da se poduzmu hitne mjere za oporavak Društva, naročito iz razloga što je sa ranijim partnerom „Umarex Sportwafen Gmbh&Co.KG” raskinut poslovni odnos, obzirom na to da su odstupili od ranijeg dogovora u vezi sa kupovinom paketa dionica „POBJEDE - SPORT” d.d. Goražde.

Za finansijsku konsolidaciju Društva potrebna su značajna finansijska sredstva domaćih i stranih investitora koji su zainteresirani da ulažu u namjensku industriju. Firma „Ulianovsk tvornica municije” se obavezala da će investirati u nove tehnologije „Pobjede Tehnology Goražde” od pet do sedam miliona eura, s ciljem povećanja proizvodnje municije na oko 100 miliona komada (sadašnji kapacitet 25 miliona komada) u jednoj fiskalnoj godini, da će kupljena oprema po investicijama postati vlasništvo privrednog društva „Pobjeda Tehnology Goražde”, da će regulisati uzajamne odnose s drugim dioničarima o organizaciji privrednog društva, te da se broj uposlenika i njihov status neće mijenjati.

Uspostavljanjem poslovne saradnje u 2012. godini između firme „Ulianovsk tvornica municije” i „Pobjeda Tehnology Goražde” došlo je do zapošljavanja novih radnika i zaključivanja ugovora o izvozu 40 miliona komada municije 9 milimetara na tržište SAD-a.

O USLOVIMA I NAČINU KORIŠTENJA SREDSTAVA OSTVARENIH PO OSNOVU POSEBNE NAKNADE ZA ZAŠTITU OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA

Vlada FBiH donijela je izmjene i dopune Odluke o uslovima i načinu korištenja sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća. Prema novom rješenju, o korištenju ovih sredstava odlučuju Federalni, kantonalni, općinski i gradski štabovi civilne zaštite, a na prijedlog organa uprave civilne zaštite. O prijedlogu projekata prevencije koji će se sufinansirati iz ovih sredstava odlučuju Vlada Federacije, vlade kantone, općinska i gradska vijeća na prijedlog organa uprave civilne zaštite, a uz prethodno pribavljeno mišljenje Federalnog, kantonalnog i lokalnih štabova civilne zaštite.

Kako je obrazloženo, razlog za dopune i izmjene je što u Odluci nije bilo utvrđeno koji organi odlučuju o korištenju sredstava posebne naknade, kao i što nije bila utvrđena procedura podnošenja zahtjeva Federaciji BiH za dodjelu pomoći kantonima i općinama.

PROTOKOL O IZMIRENJU DUGOVANJA

Na današnjoj sjednici donesena je Odluka o usvajanju Protokola o načinu izvršenja obveza Vlade Tuzlanskog kantona spram Vlade FBiH nastalih temeljem Ugovora o naknadi troškova za izvršenje mjere pritvora u ustanovama za izvršenje kazne zatvora u FBiH, u ukupnom iznosu od 1.755.840 konvertibilnih maraka.

Vlada FBiH je za potpisivanje Protokola ovlastila federalnog ministra financija.

Riječ je o obvezama Vlade Tuzlanskog kantona nastalim od 2011. do polovice 2013. godine. Dugovanje će biti izmireno u 36 obroka, zaključno s 1.8.2016. godine.

STRATEGIJSKI PLAN POREZNE UPRAVE FBiH ZA RAZDOBLJE 2014.-2018. GODINA

Federalna vlada usvojila je danas Strategijski plan Porezne uprave Federacije BiH za razdoblje od 2014. do 2018. godine, čija će provedba, kako je zaključeno, ići u fazama, sukladno raspoloživim proračunskim sredstvima.

Ispunjenje ključnih strategijskih ciljeva zahtijeva visok nivo koordinacije i stalnog poboljšanja organizacijske strukture, ali u svom značajnom dijelu zavisi i od obezbjeđenja dodatnih finansijskih sredstava koja bi omogućila realizaciju navedenih ciljeva.

Jedan od tih ciljeva je snaženje upravljanja i unaprjeđenje suradnje s ključnim partnerima u javnom sektoru. Program modernizacije Porezne uprave će zahtijevati detaljno planiranje, jasnu identifikaciju odgovornosti, koordiniranje aktivnosti upošljavanja i obuke, izmjenu načina rada, unaprjeđenje usluga poreznim obveznicima i građanima, poboljšanje informatičke tehnologije i pažljivo održavanje odnosa sa svim sugovornicima izvan Uprave.

Nužno je uspostaviti skupinu za praćenje razvoja i modernizacije Porezne uprave kojom će predsjedavati direktor, a koja će biti odgovorna za provedbu programa promjena. Po potrebi, mogu se uključiti i predstavnici MMF-a i eventualno drugih agencija.

Treba sačiniti godišnji operativni plan implementacije, i to do listopada za svaku sljedeću godinu, koji
će jasno identificirati kakvi se rezultati očekuju od rukovoditelja Porezne uprave Federacije BiH koji će taj plan provoditi.

Predviđena je i priprema godišnjeg izvješća za Vladu FBiH o realizaciji programa modernizacije, odnosno godišnjeg operativnog plana do kraja ožujka svake godine za predhodnu godinu.

Treba intenzivirati suradnju s Federalnim ministarstvom financija na izradi Pravilnika o unutarnjoj organizaciji koji će odražavati novu, moderniju organizacijsku strukturu Porezne, te omogućiti direktoru da kadrovske resurse rasporedi na najbolji mogući način.

Uz to, nužna je i suradnja s Federalnim ministarstvom financija, Agencijom za državnu službu, Federalnim ministarstvom pravde i drugim tijelima javne uprave kako bi bila identificirana sva druga upravna i pravna pitanja koja moraju biti riješena u cilju omogućavanja učinkovite i potpuna provedba Strategijskog plana.

Strategija govori i o razradi pristupa za promociju vrijednosti Porezne uprave, a jedna od mjera u toj oblasti je i uspostava Centra za velike porezne obveznike. Predviđeno je i osnivanje Sektora za kontrolu priređivača igara na sreću i provedbu Zakona o igrama na sreću.

Trebat će izraditi mjere koje će omogućiti praćenje učinkovitosti Porezne uprave i razinu porezne discipline u Federaciji BiH.

IZMJENE I DOPUNE FINANSIJSKOG PLANA FEDERALNOG
ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE ZA 2013. GODINU

Vlada FBiH dala je danas saglasnost na Prve izmjene i dopune Finansijskog plana Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2013. godinu. Ovom odlukom, mijenja se obim primitaka i prenesenih sredstava iz prethodne godine na način da se ove kategorije uvećavaju za 4.706.700 konvertibilnih maraka.

U obrazloženju se navodi da su se, na osnovu ostvarenja prihoda i primitaka, kao i izvršenju rashoda i izdataka za period od 1.1.2013. do 30.6.2013. godine u odnosu na Plan, te procjene ostvarenja do kraja tekuće godine, stekli uslovi za pristupanje izradi Prvih izmjena i dopuna Finansijskog plana, odnosno ocijenjeno je da je potrebno usklađivanje Finansijskog plana kako na strani prihoda i primitaka, tako i na strani rashoda i izdataka.

Uvećanje proističe iz odobrenih i primljenih grantova iz Budžeta Federacije BiH, Vijeća ministara BiH i prenesenih sredstava iz prethodne godine. Radi uspostavljanja budžetskog principa uravnoteženosti, izvršeno je prestrukturiranje rashoda i izdataka u ukupnom iznosu od 4.706.700 KM, i to na način da se ukupni rashodi i izdaci uvećavaju za 17.932.000 KM, a tekući rashodi umanjuju za 13.225.300 KM.

O RADU VLADE FBiH U 2012. GODINI

Na današnjoj sjednici je razmatrano i usvojeno Izvješće o radu Vlade FBiH za 2012. godinu, što ga je pripremio Federalni zavod za programiranje razvoja.

U ovom dokumentu se, uz ostalo, konstatira kako su sva ministarstava lani prosječno ostvarila 86,9 posto planiranih aktivnosti. Najbolje rezultate ostvarila su federalna ministarstva prometa i komunikacija (98,38 posto), obrazovanja i nauke (97 posto), za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (96 posto), i tako dalje.

ZAVRŠNI IZVJEŠTAJ O PROJEKTU „REGISTRACIJA ZEMLJIŠTA”

Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva pravde, donijela dvije odluke vezano za projekt „Registracija zemljišta”.

Tako je prihvaćen Završni izvještaj o završetku ovog projekta sačinjen na način i u skladu sa Instrukcijom kojom se utvrđuje metodologija za prijenos nabavljenih stalnih sredstava i izvršenih radova krajnjim korisnicima i podnošenje Završnog izvještaja. S obzirom na to da je Jedinica za implementaciju projekta Svjetske banke za zemljišnu administraciju završila ovaj projekt i prestala s radom, stalna sredstva nabavljena iz kredita Svjetske banke i sufinansiranjem iz Budžeta Federacije BiH kroz vlastito učešće će, prema Instrukciji, biti uknjižena kao osnovno sredstvo resornog ministarstva.

Donesena je i Odluka o prenosu stalnih sredstava i izvršenih radova nabavljenih iz projekata „Zemljišno-knjižne administracije” i „Registracije zemljišta” krajnjim korisnicima. Ovom odlukom prenose se nabavljena stalna sredstva i izvršeni radovi iz sredstava projekta „Zemljišne administracije” kao osnovna sredstva na krajnje korisnike i to: općinskim sudovima i zemljišno-knjižnim uredima u FBiH za ukupan iznos građevinskih radova od 2.220.034,41 konvertibilnih maraka i 1.447.555,85 KM kao iznos opreme, odnosno ukupno 3.667.590,26 KM. Katastarskim uredima u FBiH se za građevinske radove prenosi 296.054.44 KM, a za opremu 744.043,78 KM, što je ukupno 1.040.098,22 KM.

Federalnoj geodetskoj upravi se za opremu prenosi 1.301.990,18 KM. Ukupno se za građevinske radove prenosi 2.516.088,85 KM i za opremu 3.493.589,81 KM, što je zajednički iznos od 6.009.678,66 KM.

IZVJEŠTAJI O ZADUŽENJU FBiH PO OSNOVU EMISIJE TREZORSKIH ZAPISA

Vlada FBiH usvojila je danas dva izvještaja o zaduženju Federacije BiH po osnovu emisije trezorskih zapisa. U izvještajima se navodi da je Vlada FBiH u prošloj godini donijela dvije odluke o zaduženju Federacije BiH putem dvije emisije ukupno 5.000 trezorskih zapisa u nominalnom iznosu od 10.000 KM po zapisu.

Nakon provedene aukcije, te prihvatanja određenog broja ponuda, prikupljena su sredstva koja na dan poravnanja, koje je izvršeno u devetom mjesecu ove godine, iznose ukupno 49.532.912,62 konvertibilne marake i nalaze se na posebnom privremenom računu Federacije kod jedne od komercijalnih banaka. Trezorski zapisi dolaze na naplatu u martu i junu 2014. godine.

Danas usvojeni izvještaji bit će proslijeđeni Parlamentu FBiH na razmatranje.

O PROŠLOGODIŠNJEM POSLOVANJU DRUŠTAVA IZ OBLASTI ENERGIJE

Vlada FBiH usvojila je Izvješće o poslovanju gospodarskih društava iz oblasti energije u 2012. godini u kojima Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije ostvaruje upravljačka prava temeljem državnog kapitala.

Elektroprivreda BiH je ostvarila ukupne prihode od 926,3 milijuna konvertibilnih maraka, dok su ukupni rashodi i troškovi iznosili 919,2 milijuna KM, tako da je dobit iznosila 7,1 milijun KM. Ostvarena je ukupna proizvodnja električne energije od 6.509 gigavat sati, što je za 173,3 GWh ili za 2,6 posto manje od planirane, a za 785,5 GWh ili za 10,8 posto manje od ostvarene u 2011. godini. Ukupna potrošnja električne energije lani je iznosila 4.900,4 GWh, što je za 147,8 GWh ili 2,9 posto manje od plana, ali za 80,4 GWh ili za 1,7 procenata više nego 2011. godine.

Sve elektrane koje djeluju u sustavu Elektroprivrede HZ HB su, zbog loših hidroloških prilika, u 2012. godini ostvarile nižu proizvodnju električne energije u odnosu na plan, dok je ukupna bruto potrošnja iznosila 3.130,13 GWh i bila 2,8 posto viša od planirane. Ukupan prihod za 2012. godinu iznosio je 384.450.346 KM, a rashodi 428.644.158 KM, pa je iskazan gubitak od 44.193.812 KM.

Prošlogodišnji gubitak BH-Gasa od operativnih aktivnosti iznosio je 5.835.271 KM i viši je nego na kraju 2011. godine, kada je iznosio 1.395.877 KM. Ukupni gubitak u visini od 6.287.849 KM bit će pokriven iz akumulirane dobiti koja je ostvarena u prethodnim godinama. Kupcima je isporučeno 257 milijuna Sm3 prirodnog plina, što je za 1,81 posto više u odnosu na plan, a za 7,97 posto manje nego 2011. godine. Ostvaren je prihod od 228.327.724 KM, što je za 22.274.851 KM ili 10,8 posto više nego godinu ranije, dok su rashodi iznosili 234.615.573 KM, što je u odnosu na 2011. povećanje za 26.895.786 KM ili 12,9 posto. U 2012. je iskazan ukupni gubitak od 6.287.849 KM.

Energopetrol d.d. Sarajevo lani je ostvario ukupan prihod od 200.009.622 KM, što predstavlja smanjenje za 65.167.931 KM ili 24,6 posto u odnosu na 2011. godinu. Ukupni rashodi iznosili su 236.420.088 KM, što je smanjenje za 60.245.446 KM ili 20,3 posto. U 2012. godini iskazan je neto gubitak od 36.410.466 KM, i veći je 15,6 posto nego godinu dana ranije. Kao rezultat višegodišnjeg poslovanja sa gubicima, na dan 31.12.2012. godine, Energopetrol je imao gubitak iznad visine kapitala.

U danas razmatrano izvješće nisu uključeni pokazatelji za Terminale Federacije d.o.o. Sarajevo jer je na Skupštini Društva 28.6.2013. godine punomoćnik Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije glasao protiv usvajanja Godišnjeg izvješća.

Vlada FBiH je danas zadužila Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da i dalje prati i analizira stanje u ovim gospodarskim društvima, te joj, po potrebi, predlaže nužne mjere i aktivnosti.

IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU NAMJENSKE INDUSTRIJE

Vlada Federacije BiH usvojila je danas Izvještaj o poslovanju privrednih društava namjenske industrije u Federaciji BiH za poslovnu 2012. godinu. Prema Izvještaju, broj zaposlenih na dan 31.12.2012. godine je 2.391, ukupan prihod ostvaren iznosio je 116.686.787 konvertibilnih maraka i bio je 60 posto veći u odnosu na isti period 2011. godine.

Prihod ostvaren od izvoza iznosi 93.253.058 KM i veći je za 80 posto u odnosu na isti period prethodne godine, a ukupni rashodi iznose 124.447.204 KM i veći su za 49 posto.

U izvještajnom periodu privredna društva namjenske industrije u Federaciji BiH ostvarila su gubitak u iznosu od 7.760.417 KM, koji je manji za 28 posto u odnosu na ostvareni gubitak za isti period prethodne godine, dok ukupna dugovanja iznose 127.993.790 KM i veća su za jedanaest posto.

Osnovni razlozi za poslovanje s gubitkom pojedinih privrednih društava leže u prekomjernoj zaduženosti, a posebno u neizmirenim dugovanjima za električnu energiju, prema zaposlenicima po osnovu radnog odnosa, prema fondovima zdravstva i zapošljavanja, u prekomjernoj zaduženosti kod poslovnih banaka i čestih blokada transakcijskih računa, u nedovoljnoj iskorištenosti raspoloživih kapaciteta, zastarjeloj tehnologiji, kao i nedostatku stručnog kadra.

Stoga je Vlada FBiH danas zadužila Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da i dalje prati i analizira stanje u namjenskoj industriji, te joj predlaže mjere i aktivnosti kako bi se ova oblast u potpunosti uredila. Zatraženo je da uprave i nadzorni odbori privrednih društava koja su iskazala gubitak u poslovanju za 2012. godinu sačine plan operacionalizacije predloženih i usvojenih sanacionih programa na godišinjim skupštinama, s jasno utvrđenom dinamikom ostvarenja planova.

INFORMACIJA O POSLOVANJU NOSBiH-a

Neovisni operator sustava u Bosni i Hercegovini (NOSBiH) dostavio je Vladi FBiH Informaciju o poslovanju u 2012. godini.

NOSBiH je poslovnu 2012. godinu iskazao višak rashoda nad prihodima od 698.530 konvertibilnih maraka i prvi put u svom poslovanju dio gubitka od 141.025 KM ostao je nepokriven i prenesen je u 2013. godinu

Razlog zbog kojeg je iskazan izrazito loš financijski rezultat u 2012. godini je prihod ostvaren znatno ispod planiranog/rebalansiranog (za oko 540.000, odnosno 140.000 KM), ali je i, u odnosu na prihod koji je odobren Odlukom o tarifi, manji za oko 331.000 KM. Prihod od 6.149.462 konvertibilnih maraka je najniži još od 2008. godine.

Gubitak bi bio veći da nisu smanjeni rashodi i postignute uštede od 180.000 KM u odnosu na planirane, odnosno rebalansom utvrđene.

Ovakvo nepovoljno finansijsko stanje, u kojem se prvi put našao NOSBiH, bilo je donekle očekivano, jer je i u Financijskom planu za 2012. godinu, odnosno njegovom Rebalansu, koji je osnov financijskog poslovanja, ukazano na probleme koji će pogoršati ekonomski položaj kompanije.

STUDIJA O ONEČIŠĆENOSTI ZEMLJIŠTA

Federalna vlada je prihvatila Studiju o stanju onečišćenosti zemljišta teškim metalima koju je, nakon monitoringa na 26 lokacija u 2012. godini, izradila stručna ekipa Zavoda za agropedologiju FBiH. Utvrđeno je da postoji povećano prisustvo bakra, olova, kadmija, cinka, nikla, hroma, kobalta i mangana na više lokacija i navedeno njihovo porijeklo. Konstatirano je da su se realizacijom aktivnosti vezanih za nabavku laboratorijske opreme i uvođenja novih metoda rada stekli uvjeti za proširenje aspekata praćenja kroz obuhvaćanje ispitivanja sadržaja žive, selena, sumpora, arsena i nekih pesticida u segmentu zagađenosti organskim polutantima, te je stoga planirano da se ubuduće u monitoring uključe i ovi elementi.

INSPEKCIJSKI NADZOR U OBLASTI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Vlada FBiH usvojila je danas Izvještaj o izvršenom inspekcijskom nadzoru u oblasti zaštite i spašavanja iz nadležnosti Federalne uprave civilne zaštite u 2012. godini. Opća ocjena je da neki kantonalni i općinski štabovi civilne zaštite nisu u cijelosti odgovorili zadatku, što treba biti predmet posebne analize nakon izvršenog inspekcijskog nadzora, koji bi trebao rezultirati prijedlozima za promjene nekih od propisa.

U Izvještaju se posebno ističe nepostojanje planskih dokumenta koji su preduslov za korištenje sredstava posebne naknade i to Procjenu ugroženosti (2005. godine), Program razvoja (2007. godine) i Plan zaštite i spašavanja (2009. godine), te nepostojanje službi zaštite i spašavanja u nekim kantonima i općinama. To se, prije svega, odnosi na službu za prvu medicinsku pomoć, veterinarsku službu, službe za vodosnabdijevanje i za čistoću.

Prilikom inspekcijkog nadzora uočeno je i nenamjensko trošenje finansijskih sredstava. Federalni štab istakao je potrebu da se u Federalnoj upravi civilne zaštite odmah popuni radno mjesto glavnog inspektora i da se u kantonalnim upravama civilne zaštite odmah pristupi formiranju inspekcije iz oblasti zaštite i spašavanja.

Vlada FBiH zadužila je danas Federalnu uprava civilne zaštite da u toku 2013. godine planira i izvrši ponovni inspekcijski nadzor u kantonima i općinama za koje je doneseno rješenje o otklanjanju nedostataka, te poduzme odgovarajuće mjere u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća.

KORIŠTENJE SREDSTAVA ZA ZAŠTITU OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA

Vlada FBiH usvojila je Izvješće o prikupljenim i utrošenim sredstvima posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća na razini FBiH za 2012. godinu.

Između ostalog, na ime novčane pomoći za saniranje šteta općinama izdvojeno je ukupno 3.347.000 konvertibilnih maraka. Tako je za jednokratnu pomoć za saniranje šteta nastalih na poljoprivrednim kulturama kao posljedica elementarnih nepogoda općini Grude dodijeljeno 57.000 KM, općini Ljubuški 136.000 KM, a općini Široki Brijeg 97.000 KM. Za vrjeme trajanja požara na području Hercegovačko-neretvanskog i Kantona 10 isplaćene su akontacije jednokratnih pomoći od po 20.000 KM općinama Jablanica, Čapljina, Konjic i Tomislavgrad.

Izdvojeno je i 2.977.000 KM kao pomoć općinama na području Federacije BiH za saniranje šteta nastalih prilikom proglašenja prirodne nesreće usljed velikog snijega u februaru 2012. godine. Od tog iznosa, općinama Tuzlanskog kantona dodijeljeno je 133.200 KM, Zeničko-dobojskog 327.500 KM, Hercegovačko-neretvanskog kantona 1.391.500 KM, Zapadnohercegovačkog 971.900 KM, te Bosansko-podrinjskog kantona 152.900 KM.

O UTROŠKU SREDSTAVA ZA SANIRANJE ŠTETA U OPĆINAMA
TUZLANSKOG, ZENIČKO-DOBOJSKOG I POSAVSKOG KANTONA

Federalna vlada je na današnjoj sjednici usvojila Izvještaj Federalne komisije za procjenu štete o utrošku sredstava dodijeljenih iz sredstava Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za saniranje šteta općinamaTuzlanskog, Zeničko-dobojskog i Posavskog kantona.

Krajem 2010. godine, poplavama su bili zahvaćeni gotovo svi kantoni na području Federacije Bosne i Hercegovine, a posebno Posavski, Unsko-sanski, Srednjobosanski, Zeničko-dobojski, Bosansko-podrinjski i Tuzlanski kanton, gdje su poplave i klizišta ostavile značajne posljedice po ljude i materijalna dobra.

Nakon provedene procedure procjenjivanja šteta i u nemogućnosti da svojim sredstvima saniraju štete, vlade Zeničko-dobojskog, Tuzlanskog i Posavskog kantona zatražile su pomoć od Federalne vlade.

Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za dodjelu jednokratne novčane pomoći za saniranje šteta općinama Tuzlanskog, Zeničko-dobojskog i Posavskog kantona u ukupnom znosu od 1.450.000.00 KM Federalna vlada je usvojila krajem 2010., ali je ona realizirana u drugoj polovici 2011. godine.

Analizirajući izvještaje dostavljene od strane općinskih načelnika, putem kantonalnih uprava civilne zaštite, o utrošku sredstva dodjeljenih za saniranje šteta, Federalna komisija za procjenu štete je za općine Čelić, Doboj Istok, Kalesija, Gračanica, Sapna, Srebrenik, Živinice, Tuzla, Odžak, Domaljevac - Šamac i Orašje utvrdila da su namjenski utrošile dodijeljena sredstva, te dostavile potrebnu finansijsku dokumentaciju kojom se dokazuje utrošak sredstava (ukupno 1.131.454,70 KM).

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju utvrđeno je da je još nerealizirano 318.545,30 KM - općina Lukavac (70.000 KM), Gradačac (95.862,20 KM) i Maglaj (152.683,10 KM).

Federalna vlada zadužila je Federalnu upravu civilne zaštite i Federalno mi nistarstvo finansija da izdaju nalog za povrat neutrošenih sredstava u ovim općinama u Budžet Federacije Bosne i Hercegovine.

SUGLASNOST NA SPORAZUM VLADE FBiH I SAVEZA UDRUGA UMIROVLJENIKA

Vlada FBiH današnjom je Odlukom dala suglasnost na tekst Sporazuma postignutog između premijera FBiH i predstavnika Saveza udruga umirovljenika u Federaciji BiH tijekom pregovora vođenih 19. i 20. rujna 2013. godine.

Prema tada usuglašenom Sporazumu, Vlada FBiH se obavezuje osigurati isplatu mirovina u 2013. godini na dostignutoj razini.

Također, obvezuje se da će donijeti potrebne odluke i, u saradnji sa Federalnim zavodom mirovinsko-invalidskog osiguranja, osigurati uvjete da od siječnja 2014. godine mirovine u FBiH budu povećane do pet posto.

Federalna vlada prihvatila je i obvezu da će, u najskorijem roku, Parlamentu FBiH predložiti dva seta zakona čija provedba treba osigurati poboljšavanje poslovnog ambijenta, jačanje fiskalne discipline, učinkovitiju naplatu poreza i doprinosa i borbu protiv rada na crno, poboljšanje položaja radnika, te učinkovitu borbu protiv organiziranog kriminala i korupcije. Savez udruga umirovljenika FBiH podržava usvajanje ovih zakona i obavezuje se da će od Parlamenta FBiH tražiti njihovo hitno usvajanje.

Vlada, Federalni zavod MIO i Savez udruga umirovljenika će zajednički pratiti stanje prihoda i prikupljanja doprinosa za mirovinsko-invalidsko osiguranje tijekom 2014. godine, te će, u slučaju stvaranja nužnih uvjeta, odmah preporučiti donošenje odluka kako bi se nastavilo povećanje penzija.

PRIJEDLOG ODLUKE O ZADUŽENJU ZA „VJETROPARK PODVELEŽJE“

Vlada FBiH je na današnjoj sjednici utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o zajmu i projektu između Bosne i Hercegovine i Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW) za realizaciju projekta „Vjetropark Podveležje”.

Na osnovu ove odluke trebalo bi prihvatiti zaduženje FBiH od 65.000.000 eura.

Primarni cilj projekta je diverzifikacija energetskih resursa, kontinuirano snadbijevanje kupaca električnom energijom, praćenje porasta proizvodnje električne energije i zadržavanje izvoznog trenda, ali otvaranje novih radnih mjesta tokom i nakon izgradnje, ekonomski rast u BiH i doprinos zaštiti globalne klime sprečavanjem emisija ugljika.

Realizacija projekta podrazumjeva instalaciju 16 vjetroturbina IEC klase II i visine stuba 80 metara, kapaciteta od 2-2,5 MW, sa životnim vijekom najmanje 20 godina i godišnjom proizvodnjom energije do 86 GW/h.

O INICIJATIVI UPRAVE „HIDROGRADNJE”

Vlada FBiH danas je oformila radnu grupu od predstavnika Službe za zajedničke poslove organa i tijela FBiH, Agencije za privatizaciju u FBiH i federalnog ministarstva energije, industrije i rudarstva, a povodom Inicijative Uprave „Hidrogradnje” d.d. Sarajevo da Vlada razmotri mogućnost kupovine zgrade Direkcije ovog privrednog društva.

Radna grupa će analizirati mogućnost i opravdanost realiziranja ovakve inivcijative i o tome obavijestiti Vlade FBiH.

KINEZI ZAINTERESIRANI ZA ULAGANJE U FBiH

Vlada FBiH je na današnjoj sjednici primila na znanje Informaciju u vezi s pismom namjere o trgovinsko-ekonomskoj i investicionoj saradnji TENGDA grupacije, iz Narodne Republike Kine, s Federacijom BiH. Saradnja bi se zasnivala na dokumentu „Strategija razvoja industrije tekstila, odjeće, kože i obuće u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 2013.-2023. godina”.

TENGDA grupacija je predložila da se, u prvoj fazi moguće saradnje, a u cilju zadovoljavanja potreba bh. tržišta za tkaninama od kepera, uspostavi trgovinska veza s BiH kroz uvoz ovog proizvoda iz Kine. Uz to, spremna je da, stabilne uslove na tržištu Federacije BiH, investira u izgradnju fabrike za proizvodnju tkanine za radnu odjeću. Ulaganja bi u preliminarom planu iznosila oko 1.000.000 eura, uz zaposlenje od 200 do 300 radnika.

Vlada FBiH je podržala aktivnosti Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i Privredne komore Federacije BiH na uspostavi trgovinsko-ekonomske i investicione saradnje s TENGDA grupacijom, te ih zadužila da nastave aktivnosti u cilju njene realizacije.

Inače, predstavnici Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, Privredne komore FBiH i privrednika su od 17. do 20. juna 2013. godine posjetili kompanije u Yingkou, u kineskoj provinciji Liaoning, koje se bave ovom vrstom proizvodnje. Članovi naše delegacije uvjerili su se u ozbiljnost kineskih namjera u ostvarivanju konkretne saradnje s ciljem ulaganja u Federaciju BiH.

PRIHVAĆENE DVIJE INFORMACIJE GENERALNOG SEKRETARIJATA

Na današnjoj sjednici prihvaćena je Informacija o realizaciji zaključaka Vlade FBiH za period januar - septembar 2013. godine. Sva federalna ministarstva su zadužena da eventualne primjedbe i dopune dostave Generalnom sekretarijatu Vlade.

Vlada se upoznala i sa Informacijom povodom inicijativa Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za održavanje tematskih sjednica. Vlada je zadužila sva federalna ministarstva i druge institucije na čije se resore i nadležnosti odnose inicijative za održavanje tematskih sjednica u roku od 21 dana dostave potrebne materijale, kako bi oni, nakon razmatranja na sjednici Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, bili upućeni Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.

ZAKLJUČCI RADNE GRUPE O INICIJATIVI ZA IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O DOPRINOSIMA

Federalna vlada je usvojila Zaključke Radne grupe za provođenje reforme iz oblasti fiskalnog sektora u vezi sa inicijativom dopremijera Vlade Jerka Ivankovića-Lijanovića za izmjene i dopune Federalnog zakona o doprinosima, a s ciljem većeg zapošljavanja u proizvodnom sektoru i financijske stabilizacije penzijskog i zdravstvenih fondova Federacije BiH.

U Zaključcima se navodi da se ciljevi koji se žele postići provedbom Inicijative na način koji je naveden u tekstu ne mogu postići samo i isključivo izmjenama i dopunama odredbi Zakona o doprinosima, i to iz više razloga.

Prije svega, propisivanjem obaveze obračunavanja i plaćanja obaveznih doprinosa iz plaće i na plaću (31 plus 10,5 posto) na naknade koje se isplaćuju zaposlenicima na ime toplog obroka i prijevoza na posao i sa posla samo poslodavcima koji obavljaju određene djelatnosti u okviru neproizvodnog sektora, a da se takvim dodatnim opterećenjem tih naknada ne obuhvate svi poslodavci podjednako, krše se odredbe Zakona o sistemu državne pomoći jer se narušava tržišna konkurencija, odnosno jednim u odnosu na druge pravne subjekte povećavaju se troškovi radne snage.

Osim toga, poslodavci koji bi bili obuhvaćeni obavezom plaćanja doprinosa na naknade za topli obrok i prijevoz, ne bi bili u istom položaju jer bi visina dodatnog opterećenja bila veća za one poslodavce koji su prema granskim kolektivnim ugovorima u obavezi isplaćivati zaposlenicima ove naknade u većim iznosima.

Isto tako, za poslodavca bi ovaj postupak bilo teško provoditi u slučajevima gdje se ne radi o isplatama ovih naknada u novcu već pripremanjem toplih obroka u firmama, davanjem namirnica i slično ili korištenjem službenih ili privatnih automobila za prijevoz zaposlenika i drugo.

NABAVKA GORIVA ZA HELIKOPTERE

Federalna uprava civilne zaštite informirala je danas Vladu FBiH o realizaciji ranijih zaključaka koji se odnose na nabavku goriva (kerozina) nužnog za angažovanje helikoptera za gašenje požara.

FUCZ je početkom juna 2013. godine zaključila Ugovor sa “Energopetrolom” d.d. Sarajevo, o isporuci goriva na Međunarodnom aerodromu Sarajevo. Ovim ugovorom prodavac Federalnoj upravi civilne zaštite odobrava kreditni limit u iznosu od 30.000 konvertibilnih maraka za isporuku kerozina. To znači da će “Energopetrol” nakon svake transakcije preuzimanja goriva Federalnoj upravi ispostaviti fakturu za plaćanje s odgodom od 25 dana.

U slučaju potrebe, Ugovor može biti produljen ili povećana kreditna osnova, za što će Federalna uprava civilne zaštite tražiti suglasnost Vlade FBiH.

INFORMACIJA O IMPLEMENTACIJI PROGRAMA DEMINIRANJA

Vlada FBiH je na današnjoj sjednici usvojila Informaciju o implementaciji Programa deminiranja 2012 - Faza XIV.

Konstatovano je da su deminerski kapaciteti Federalne uprave civilne zaštite, unatoč prisutnim problemima u radu mašine za deminiranje, ostvarili postavljene ciljeve za 2012. godinu u veličini tretirane sumnjive površine, te da su, kroz izbor i realizaciju prioriteta deminiranja, dali značajan doprinos u smanjenju sumnjive površine i broja neeksplodiranih ubojnih sredstava u životnoj sredini lokalnih zajednica. Time su stvarani preduslovi za ostvarivanje Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma koji se odnosi na povratak izbjeglih i prognanih, ali i ostvareni ciljevi Strategije protuminskih akcija u Bosni i Hercegovini do 2019. godine.

Također, dio ciljeva iz Programa deminiranja, koji se odnosi na mašinsku pripremu zemljišta, ostvaren je kroz međusobnu saradnju Federalne uprave civilne zaštite i drugih deminerskih organizacija, prije svih sa Oružanim snagama BiH. Ovaj problem bit će prevaziđen nabavkom nove mašine za deminiranje, za koju je Federalna vlada odobrila posebna sredstva.

Donesen je i zaključak da će se kumulirana sredstva, u iznosu od 1.704.685 KM, koristiti za tekuće potrebe Programa deminiranja 2013. godina - Faza XV kada Federalno ministarstvo finansija, zbog nelikvidnosti i manjeg priliva sredstava, ne bude u mogućnosti da prenese sredstva od transfera za deminere (TUN timove) na račun Programa deminiranja, u skladu sa visinom sredstava odobrenih u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu ili za opremanje deminerskih timova.

Po okončanju Faze XV Programa deminiranja, bit će ukinuto finansiranje Programa putem transfera i Program deminiranja za 2014. i naredne godine se uključuje kao redovan program za budžetsku glavu 4601-Federalna uprava civilne zaštite u Budžet Federacije Bosne i Hercegovine.

Federalna uprava civilne zaštite je zadužena da nastavi implementaciju programa deminiranja u kojem, i dalje, u izboru deminerskih zadataka prioritet treba predstavljati povratak izbjeglih i prognanih osoba, da nastavi sa efikasnim i bezbjednim uklanjanjem neeksplodiranih ubojnih sredstava na području Federacije Bosne i Hercegovine, te da o ukupnoj implementaciji Programa deminiranja redovno informiše Vladu Federacije.

SUGLASNOST NA UGOVOR O PRODAJI NEKRETNINA FEDERALNOG ZAVODA MIO

Vlada FBiH dala je danas suglasnost na Ugovor o provedbi postupka prodaje nekretnina zaključenog 26.9.2013. godine između Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH i Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje.

Riječ je o nekretninama - poslovnim prostorima u Lukavcu (površine 150 m2), Ljubuškom (69,6 m2), Livnu (50,65 m2), Donjem Vakufu (86 m2), Kaknju (563 m2), Žepču (30 m22), Novoj Biloj (55,2 m2), Travniku (509,24 m2) i u Konjicu (110 m2).

Na ovom popisu je i Dom umirovljenika - Hotel “Ero” u Mostaru (9.591,04 m2), a uvjet za njegovu prodaju je socijalni program zbrinjavanja uposlenika.

Sve ove nekretnine će biti prodavane metodom dražbe, a u slučaju da to ne uspije, Upravni odbor Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje donijet će novu odluku o prodaji, kriterijima i uvjetima prodaje na koju će Vlada Federacije BiH dati suglasnost.

IZMJENOM I DOPUNOM UREDBE DAT NOVI ROK ZA USAVRŠAVANJE

Federalna vlada danas je izmijenila i dopunila Uredbu o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala, tako što je krajnji rok za ispunjenje ove obaveze produžen do 31.0.2014. godine.

Novina je i to što su predsjednici i članovi nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala koji ne završe usavršavanje najkasnije do 31.3.2014. godine, dužni podnijeti ostavku na dužnost koju obavljaju najkasnije do 15.4.2014. godine. U protivnom, nadležni organ koji u tom privrednom društvu vrši ovlaštenja po osnovu učešća državnog kapitala je dužan pokrenuti postupak za njihovo razrješenje.

PODRŠKA PROJEKTU “VOLONTIRAJ-KREDITIRAJ”

Vlada FBiH dala je danas punu podršku realizaciji Projekta “Volontiraj-kreditiraj”, te pozvala sve organe uprave i privredne subjekte u Federaciji BiH da se aktivno uključe u njegovu realizaciju. “Volontiraj-kreditiraj" je projekt posvećen srednjoškolcima iz cijele Bosne i Hercegovine koji za cilj ima jačanje kapaciteta mladih kako bi bili u mogućnosti preuzeti odgovornost za svoju profesionalnu budućnost, razvoj lokalne zajednice, ali i poboljšanje statusa mladih u cjelini. Ova inicijativa pruža priliku mladima da stupe u kontakt s potencijalnim poslodavcima iz svijeta biznisa, vladinih institucija i nevladinih organizacija, te firmama da iskažu svoju društvenu odgovornost i pomognu mladima da nauče cijeniti posao i rad. Projekt ima tri komponente: Socijalni dan, Edukativni seminar i Sajam kreditiranja. Socijalni dan podrazumijeva da učenici jedan dan nastave mijenjaju jednim danom volonterskog rada u organima uprave, firmama i nevladinim organizacijama. Edukativni seminar podrazumijeva organizovanje i izvedbu jednodnevnih radionica po školama, Na Sajmu kreditiranja učenici biraju najbolji projekt koji će biti finansirani od prikupljenih sredstava, a naglasak je na intenzivnoj medijskoj kampanji koja će podići nivo znanja o učeničkim poduhvatima.

U proteklih šest godina trajanja projekta “Volontiraj-Kreditiraj” zaposleno je više od sedam hiljada srednjoškolaca. Jednodnevnim radom mladi ljudi iz cijele BiH zaradili su za svoje projekte oko 130.000 konvertibilnih maraka.

INFORMACIJA O MOGUĆNOSTI KORIŠTENJA HIDROPOTENCIJALA

Federalna vlada je prihvatila Informaciju o mogućnosti korištenja hidropotencijala za izgradnju hidroenergetskih objekata u Federaciji BiH instalirane snage veće od 10 MW, koju je pripremilo Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije. U ovom materijalu je konstatirano da Federacija BiH ima značajne neiskorištene hidroenergetske potencijale, sa mogućnošću izgradnje novih kapaciteteta čija se ukupno instalirana snaga procijenjuje na oko 2.400 MW, a energija na oko 5.500 GWh i koje treba staviti u funkciju razvoja energetskog sektora i privrednog razvoja u cjelini.

Zaduženi su nosioci aktivnosti na pripremi i izgradnji objekata iz Odluke o proglašenju javnog interesa i pristupanju pripremi izgradnje i izgradnji prioritetnih elektroenergetskih objekata, izboru strateških partnera i pristupanju dodjeli koncesija i pojedinačnih odluka navedenih u ovoj informaciji, da Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije dostave kompletne informacije. Riječ je o do sada realiziranim i planiranim aktivnostima u narednom periodu, ažuriranim rokovima za realizaciju, problematici koja je pratila realizaciju pripreme i izgradnje prioritetnih projekata, uključujući izjašnjenje u pogledu realnih vlasitih mogućnosti, obima i broja prioritetnih projekata, koje, po vlastitoj ocjeni, mogu realizirati u periodu do 2020. godine.

Također, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije je obavezano da nakon pribavljanja i analitičkog sagledavanja dostavljenih podataka informira Vladu Federacije BiH i predloži moguće načine i modele za poduzimanje aktivnosti u narednom periodu iz javnog i privatnog sektora u Federaciji BiH.

Planskom i intezivnijom realizacijom projekata izgradnje hidroenergetskih objekata, u skladu sa Strateškim planom i programom razvoja energetskog sektora u Federaciji BiH i Odlukom Vlade FBiH o proglašenju javnog interesa za pripremu i izgradnju energetskih objekata, uključujući i objekte koji nisu obuhvaćeni odlukama Vlade Federacije BiH, dugoročno bi se omogućila sigurnost u snabdijevanju Federacije BiH električnom energijom, otvaranje novih radnih mjesta, održivi razvoj, razvoj privrede u cjelini, kao i ispunjavanje obaveza preuzetih međunarodnim ugovorima vezano za korištenje obnovljivih izvora energije i zaštitu okoliša.

KADROVSKA RJEŠENJA

Vlada FBiH donijela je odluke o raspisivanju Javnog konkursa za utvrđivanje prijedloga i o kriterijima rang-liste za imenovanje kandidata za člana Regulatorne komisije za energiju u Federaciji BiH iz reda bošnjačkog naroda. Također, imenovana je Komisija za utvrđivanje prijedloga rang-liste u sastavu Tarik Begić (predsjednik), Haris Abaspahić, Jasmina Pašić, Azra Sljepčević i Darko Pranjić (članovi). Doneseno je i Rješenje kojim je Đulizara Hadžimustafić imenovana za v.d. člana Regulatorne komisije za energiju FBiH iz reda bošnjačkog naroda. Ona će dužnost obavljati dok Parlament FBiH ne imenuje novog člana.

Ivicu Mladinu je Vlada FBiH predložila za člana Mješovite komisije za odabir kandidata koji će ispred Bosne i Hercegovine biti nominiran za učešće za dodjelu Nagrade Ujedinjenih nacija za oblast ljudskih prava.

Danas je imonovana Komisija čiji je zadatak da utvrdi listu zaposlenika koji su bili na listi “Aluminija” d.d. Mostar 31.12.1991. godine. Imenovani su Senad Rahimić, Sandro Musa, Petar Kovačević i Marinko Bošnjak.

Božidar Matić imenovan je danas za predsjedavajućeg, a Anto Domazet, Stipo Buljan, Aldin Međedović, Jasmin Branković, Jozo Bejić, Pejo Janjić, Alija Aljović, Nijaz Avdukić i Miroslav Jurešić za članove Radne grupa za pripremu prijedloga Strategije razvoja naučno-istraživačkog i istraživačko-razvojnog rada u Federaciji BiH za period 2014-2024. godina. Stručne poslove za potrebe Radne grupe obavljat će Damir Ravlić, a administrativno-tehničke Vahida Krekić.

Vlada je imenovala Komisiju za izradu zakonskog rješenja kojim će se urediti uspostavljanje Jedinstvenog registra korisnika naknada na koje se ne uplaćuje doprinos, a koja se isplaćuju na svim nivoima vlasti u FBiH, u sastavu Ibrahim Trnovac, Azra Avdić, Esma Palić, Adnela Omeragić, Ibrahim Ganibegović, Enisa Teskeredžić i Dobrica Jonjić. Komisija je dužna da, u roku od 30 dana, pripremi i Vladi dostavi tekst zakonskog rješenja kojim će se urediti uspostavljanje Jedinstvenog registra.

U Radnu grupu čiji je zadatak da preradi i Vladi na razmatranje dostavi Informaciju o reorganizaciji kredita Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) - 31788 za Projekt „Regionalni program razvoja cesta”, kredita Evropske investicijske banke (EIB) - 20515 za Projekt „Sarajevska obilaznica” i kredita OPEC Fonda 1022PB za Projekt Sarajevske obilaznice, danas su imenovani Goran Miraščić, Samir Bakić, Edin Šahinović, Sanela Meholjić-Kalajdžić, Dragan Trebović, Amra Smailagić, Azra Delić, Ermin Hadžimehmedagić i Ivan Šakota.

Umjesto dosadašnjih članova, kojima je radni odnos prestao zbog odlaska u penziju, Vlada jer danas izmijenila Rješenja o postavljenu komandanta, načelnika i članova Federalnog štaba civilne zaštite. Tako su za članove Štaba imenovani Tihomir Petrić (za oblast unutrašnjih poslova), Murat Baručija (za oblast zaštite od neeksplodiranih ubojnih sredstava i deminiranje) i Mira Lazić (za materijalno-finansijske poslove).

Danas je Vlada, kroz tri odluke, dala saglasnosti za poništenje Javnog oglasa za imenovanje na poziciju člana Nadzornog odbora JP Željeznice Federacije BiH, te za raspisivanje novog, kao i o kriterijima za imenovanje na ovu poziciju. Također je imenovala i Komisiju za izbor članova NO koju čine Esad Osmanbegović, Dejan Vračić, Ismet Demirović, Jasenko Muharemagić i Miodrag Zotović.

Vlada FBiH zadužila je premijera FBiH Nermina Nikšića da, u funkciji člana Skupštine Elektroprijenosa BiH d.d. Banja Luka, dadne prethodnu saglasnost na imenovanje Matana Žarića za direktora Elektroprijenosa BiH, te o tome obavijesti Upravni odbor ove kompanije, člana Skupštine dioničara ispred Vlade Republike Srpske, Evropsku komisiju u BiH, Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH i Državnu regulatornu komisiju za električnu energiju.

* * *
Sjednica Vlade FBiH je završena u 18.10 sati.

Nedjelja,
24. januar 2021.
VIŠE