83. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 03.10.2013.
Dnevni red

1.   Verifikacija Zapisnika 82. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 18.09.2013. godine
2.   Prednacrt zakona o državnoj službi Federacije Bosne i Hercegovine
3.   Prednacrt zakona o komasaciji
4.   Nacrt zakona o dopunama Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine
5.   Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Porodičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine
6.   Nacrt autentičnog tumačenja odredbi člana 5. Zakona o Komisiji za vrijednosne papire
7.   Nacrt autentičnog tumačenja člana 18. stav 4. Zakona o advokaturi Federacije Bosne i Hercegovine
8.   Nacrt autentičnog tumačenja člana 4. Zakona o plaćama i drugim naknadama sudaca i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine
9.   Nacrt odluke o utvrđivanju Programa provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine za period 2013.-2016. godine
10.   Prijedlog uredbe o dopuni Uredbe o mjerilima, postupku i načinu ocjenjivanja rada rukovodilaca organa državne službe koje postavlja Vlada Federacije Bosne i Hercegovine
11.   Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Poticaj za poljoprivredu“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva pod nazivom „Od našeg polja do našeg stola“
12.   Prijedlog odluke o određivanju posebne mjere sigurnosti u postupku nabavke softvera za Matični registar i hardvera za server sobu Jedinstvenog centralnog matičnog registra Federacije Bosne i Hercegovine
13.   Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta
14.   Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom zavodu za statistiku
15.   Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu sa Federalnog ministarstva trgovine na Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
16.   Informacija o prijedlogu za povećanje stope doprinosa zdravstvenog osiguranja
17.   Izvještaj i plan poslovanja Lutrije Bosne i Hercegovine
a)   Izvještaj o poslovanju Lutrije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu sa Mišljenjem Federalnog ministarstva finansija i Prijedlogom zaključaka 
b)   Plan poslovanja Lutrije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu sa projekcijom plana za 2014. i 2015. godinu sa Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti 
18.   Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava ostvarenog prometa Lutrije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu
19.   Prijedlog odluke o izboru korisnika kreditnih sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Pozajmljivanje i učešće u dionicama – Ostala domaća pozajmljivanja“ u iznosu od 997.199,71 KM
20.   Prijedlog odluke o odobravanju sticanja dionica privrednog društva „POBJEDA TEHNOLOGY GORAŽDE“ d.d. Goražde inozemnoj firmi „Ulianovsk tvornica municije“ u iznosu većem od 49% ukupnog dioničkog kapitala
21.   Prijedlog odluke o odobravanju prodaje starog putničkog vozila i nabavke novog putničkog vozila za potrebe Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije
22.   Prijedlozi akata potrebnih za utvrđivanje Prijedloga kandidata za imenovanje člana Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda
a)   Prijedlog odluke o raspisivanju javnog konkursa za utvrđivanje prijedloga rang-liste kandidata za imenovanje člana Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda 
b)   Prijedlog odluke o kriterijima za utvrđivanje prijedloga rang-liste kandidata za imenovanje člana Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda 
c)   Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za utvrđivanje prijedloga rang-liste kandidata za imenovanje člana Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda 
23.   Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u Sarajevu, ulica Avde Smajlovića broj 9, Savezu boraca Federacije Bosne i Hercegovine
24.   Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju na privremeno korištenje nekretnina na kojima je nosilac prava upravljanja i korištenja prijašnje Federalno ministarstvo odbrane/obrane i Vojska Federacije Bosne i Hercegovine
25.   Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje kasarne „Žunovnica“ Općini Hadžići
26.   Prijedlog odluke o odobravanju korištenja sredstava sa posebnog namjenskog računa "Sistem obuke za jedinice lokalne samouprave II" otvorenog kao podračun u okviru JRT Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine
27.   Prijedlog odluke o odobravanju korištenja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora–Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Federalnoj upravi za inspekcijske poslove
28.   Prijedlozi odluka o odobravanju korištenja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija-Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine
a)   Prijedlog odluke o odobravanju korištenja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora Federalnog ministarstva finansija-Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, na iznos 8.488,00 KM 
b)   Prijedlog odluke o odobravanju korištenja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora Federalnog ministarstva finansija-Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, na iznos 10.820,97 KM 
c)   Prijedlog odluke o odobravanju korištenja sredstava sa podračuna evidentiranih na Jedinstvenom računu Trezora – Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, na iznos 18.101,64 KM 
d)   Prijedlog odluke o odobravanju korištenja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora Federalnog ministarstva finansija-Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, na iznos 20.288,00 KM 
e)   Prijedlog odluke o odobravanju korištenja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora Federalnog ministarstva finansija-Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, na iznos 5.850,00 KM 
f)   Prijedlog odluke o odobravanju korištenja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora Federalnog ministarstva finansija-Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, na iznos 670,21 KM 
29.   Prijedlog odluke o odobravanju korištenja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora Federalnog ministarstva finansija-Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, na iznos 20.830,57 KM
30.   Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uslovima i načinu korištenja sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
31.   Protokol o načinu izvršenja obaveza Vlade Tuzlanskog kantona prema Vladi Federacije BiH nastalih po osnovu izvršenja Ugovora o naknadi troškova za izvršenje mjere pritvora u ustanovama za izvršenje kazne zatvora u Federaciji Bosne i Hercegovine broj: 06/1-12-14920/00 od 02.04.2001. godine i broj: 05-12-6256/2000 i 05-12-6257/2000 od 25.12.2002. godine sa Prijedlogom odluke o usvajanju Protokola
32.   Prijedlog odgovora na zahtjev za vanredno preispitivanje sudske odluke u vezi upravnog spora VIKOCOMMERCE d.o.o. Sarajevo protiv tužene Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
33.   Strateški plan Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine za period 2014. - 2018. godina, sa Prijedlogom zaključaka
34.   Prve izmjene i dopune Finansijskog plana Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2013. godinu - davanje saglasnosti, sa Prijedlogom zaključka
35.   Prijedlog izjašnjenja o izvršenju/osiguranju izvršenja presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine
36.   Molba Federalne direkcije robnih rezervi za održavanje tematske sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine povodom Inicijative Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine broj: 01-02-461/13
37.   Program rada Arhiva Federacije za 2013. godinu
38.   Izvještaj o radu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu sa Prijedlogom zaključka
39.   Završni izvještaj o završetku Projekta "Registracija zemljišta", sa prijedlozima odluka
a)   Prijedlog odluke o prihvatanju završnog izvještaja o završetku Projekta "Registracija zemljišta" 
b)   Prijedlog odluke o prenosu stalnih sredstava i izvršenih radova nabavljenih iz Projekta zemljišno-knjižne administracije i projekta registracije zemljišta krajnjim korisnicima 
40.   Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa (aukcija 03.09.2013. godine) sa Prijedlogom zaključka
41.   Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa (aukcija 17.09.2013. godine) sa Prijedlogom zaključka
42.   Izvještaj o poslovanju privrednih društava iz oblasti energije u 2012. godini u kojima Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije ostvaruje upravljačka prava po osnovu državnog kapitala, sa Prijedlogom zaključka
43.   Izvještaj o poslovanju privrednih društava namjenske industrije u Federaciji Bosne i Hercegovine za period I-XII 2012. godine, sa Prijedlogom zaključka
44.   Izvještaj o radu Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini za 2012. godinu, sa Prijedlogom zaključka
45.   Izvještaj o monitoringu tla Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu sa Prijedlogom zaključka
46.   Izvještaji o realizaciji Zaključka V. broj: 997/2011 od 13.09.2011. godine sa prijedlozima zaključaka
a)   Izvještaj o monitoringu zemljišta na području Općine Zenica za 2012. godinu
b)   Izvještaj o rezultatima ispitivanja prisustva teških metala i rezidua pesticida u biljnom materijalu i mlijeku na području Općine Zenica za 2012. godinu
47.   Izvještaj o izvršenom inspekcijskom nadzoru u oblasti zaštite i spašavanja iz nadležnosti Federalne uprave civilne zaštite u 2012. godini, sa Prijedlogom zaključka
48.   Izvještaj o prikupljenim i utrošenim sredstvima posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća na nivou Federacije Bosne i Hercegovine za period 01.01.-31.12.2012. godine sa Prijedlogom zaključaka
49.   Izvještaj o utrošku sredstava dodijeljenih iz sredstava Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za saniranje šteta općinama Tuzlanskog, Zeničko-dobojskog i Posavskog kantona, sa Prijedlogom zaključka
50.   Informacija o pregovorima Premijera Federacije Bosne i Hercegovine i predstavnika Saveza udruženja penzionera/umirovljenika u Federaciji Bosne i Hercegovine, vođenih 19. i 20. septembra 2013. godine, sa Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti na Sporazum
51.   Informacija o poslovanju stečajnog dužnika IP „Krivaja“ d.o.o. u stečaju sa Prijedlogom zaključaka
52.   Informacija o zaduženju po Sporazumu o zajmu i projektu između Bosne i Hercegovine i Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW) iz Frankfurta na Majni za finansiranje Projekta „Vjetropark Podveležje“ sa Nacrtom sporazuma o zajmu i Nacrtom odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu
a)   Nacrt sporazuma o zajmu i projektu između Bosne i Hercegovine i Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW) iz Frankfurta na Majni 
b)   Nacrt odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o zajmu i projektu između Bosne i Hercegovine i Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW) iz Frankfurta na Majni 
53.   Informacija u vezi sa Inicijativom Uprave Hidrogradnja d.d. Sarajevo i prijedlogom Vladi Federacije Bosne i Hercegovine za kupovinu zgrade Direkcije Hidrogradnja d.d. Sarajevo
54.   Informacija u vezi sa Pismom namjere o trgovinsko-ekonomskoj i investicionoj saradnji TENGDA grupacije, NR Kina, sa Federacijom Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključka
55.   Informacija o trenutnom stanju u privrednom društvu „Šipad Export-Import“ d.d. Sarajevo, sa Prijedlogom zaključka
56.   Informacija o realizaciji zaključaka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za period januar-septembar 2013. godine, sa Prijedlogom zaključka
57.   Informacija povodom inicijativa Predstavničkog doma za održavanje tematskih sjednica, sa Prijedlogom zaključka
58.   Informacija o planiranoj nabavci nedostajućeg kancelarijskog namještaja i opreme za potrebe Federalnog ministarstva prostornog uređenja, Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Federalnog ministarstva rada i socijalne politike i zajedničkih prostorija, sa Prijedlogom zaključaka
59.   Informacija o radu Komisije za provođenje postupka-javnog oglasa za iznalaženje prostora u Sarajevu za smještaj Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Arhiva Federacije Bosne i Hercegovine i Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom odluke
a)   Prijedlog odluke o zakupu poslovnog prostora u Sarajevu za smještaj Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Arhiva Federacije Bosne i Hercegovine i Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine 
60.   Informacija Radne grupe za provođenje reforme iz oblasti fiskalnog sektora u vezi Inicijative za pripremu izmjena i dopuna Zakona o doprinosima u Federaciji Bosne i Hercegovine u cilju zapošljavanja u proizvodnom sektoru i finansijske stabilizacije penzijskog i zdravstvenih fondova Federacije Bosne i Hercegovine
61.   Informacija o realizaciji Zaključka V. broj: 324/2013 od 15.05.2013. godine
62.   Informacija o realizaciji Zaključka V. broj: 1666/2012 od 28.12.2012. godine, obezbjeđenje zaliha goriva (kerozina)
63.   Informacija o implementaciji Programa deminiranja 2012. - Faza XIV za period od 01.01. do 31.12.2012. godine
64.   Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Federalne uprave civilne zaštite - davanje saglasnosti
65.   Prijedlog rješenja o nominovanju predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za člana Mješovite komisije za odabir kandidata za Nagradu Ujedinjenih nacija za oblast ljudskih prava
66.   Informacija o realizaciji članova 8. i 9. Aneksa broj 8. na Sporazum o rješavanju otvorenih pitanja između Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Aluminija d.d. Mostar, sa Prijedlogom zaključaka i Prijedlogom rješenja o imenovanju Komisije
67.   Prijedlog rješenja o formiranju Radne grupe za pripremu Prijedloga strategije razvoja naučno-istraživačkog i istraživačko-razvojnog rada u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 2014.-2024. godina
68.   Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za izradu zakonskog rješenja kojim će se urediti uspostavljanje Jedinstvenog registra korisnika naknada na koje se ne uplaćuje doprinos, a koja se isplaćuju na svim nivoima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine
69.   Prijedlog rješenja o formiranju Radne grupe koja ima zadatak da preradi Informaciju o reorganizaciji kredita Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) – 31788 za Projekat regionalni program razvoja cesta, kredita Evropske investicijske banke (EIB) – 20515 za projekat Sarajevska obilaznica i kredita OPEC Fonda 1022PB za Projekat Sarajevske obilaznice
70.   Prijedlog rješenja o dopuni Rješenja o formiranju Radne grupe (V. broj: 993/2013 od 18.09.2013. godine)
71.   Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o postavljenju komandanta, načelnika i članova Federalnog štaba civilne zaštite
72.   Prijedlog zaključka o doradi teksta Prijedloga zakona o radu
73.   Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Ugovor o provođenju postupka prodaje nekretnina zaključenog 26.09.2013. godine, između Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine i Federalnog zavoda za penzijsko/mirovinsko osiguranje
74.   Zahtjev za davanje saglasnosti za popunu upražnjenih radnih mjesta namještenika u Federalnoj upravi civilne zaštite sa Prijedlogom zaključka
75.   Informacija o izboru članova Nadzornog odbora JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo, sa prijedlozima akata
a)   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za poništavanje Javnog oglasa za imenovanje na poziciju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo 
b)   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za ponovno objavljivanje Javnog oglasa za imenovanje na poziciju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo 
c)   Prijedlog odluke o kriterijima za imenovanje na pozicije u Nadzorni odbor Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo 
d)   Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za izbor članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo 
76.   Prijedlog uredbe o izmjeni i dopuni Uredbe o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala
77.   Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju prethodne saglasnosti za realokaciju budžetskih sredstava na račun Union banke d.d. Sarajevo
78.   Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za zaključivanje Ugovora o izmjeni Ugovora o formiranju namjenskog depozita i Ugovora o izmjeni Ugovora o komisionim poslovima između Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i Union banke d.d. Sarajevo
79.   Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usvajanju Programa utroška dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrija "Pozajmljivanje i učešće u dionicama-Ostala domaća pozajmljivanja"
80.   Prijedlog rješenja o imenovanju vršioca dužnosti člana Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda
81.   Informacija o mogućnostima korištenja hidro potencijala za izgradnju hidroenergetskih objekata u Federaciji Bosne i Hercegovine instalirane snage veće od 10 MW sa Prijedlogom zaključka
82.   Informacija o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje generalnog direktora Elektroprijenosa Bosne i Hercegovine d.d. Banja Luka, sa Prijedlogom zaključka
83.   Prijedlog zaključka o podršci projektu „Volontiraj-Kreditiraj“
84.   Zahtjev za odobravanje izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke na ime finansijske pomoći Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključka
85.   Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka V. broj: 764/2013 od 18.07.2013. godine

 

Utorak,
19. januar 2021.
VIŠE