82. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 18.09.2013.
Saopćenje o radu

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O BUDŽETIMA

Vlada Federacije BiH usvojila je, na današnjoj sjednici u Mostaru, Prijedlog zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine, nakon što je o Nacrtu ovog zakona obavljena široka javna rasprava. Prihvaćene primjedbe i sugestije iz rasprave doprinijele su kvalieti ovog zakona.

Ovim zakonom uređuje se planiranje, izrada, donošenje i izvršavanje budžeta Federacije Bosne i Hercegovine, budžeta kantona, gradova i općina i finansijskih planova vanbudžetskih fondova, budžetska načela, zaduživanje, garancije i upravljanje dugom, program javnih investicija, pravila fiskalne odgovornosti, računovodstvo, izvještavanje, nadzor i revizija budžeta i drugih budžetskih korisnika.

Važeći Zakon o budžetima u FBiH, usvojio je Parlament Federacije BiH 2006. godine, a do sada je pretrpio osam izmjena i dopuna.

Razlozi za donošenje novog zakona sadržani su u potrebi za povećanjem finansijske discipline i unapređenjem fiskalne odgovornosti, te boljom regulativom, odnosno unapređenjem propisa, s obzirom na to da su u praksi uočeni određeni problemi i nedostaci u njegovoj primjeni, a naročito u dijelu koji se odnosi na način i rokove izrade i donošenja budžeta i dokumenta okvirnog budžeta.

Pismom namjere upućenim MMF-u u septembru 2012. godine BiH se obavezala da će postepeno smanjivati konsolidovani fiskalni deficit i unaprijediti srednjoročnu fiskalnu održivost. U tom kontekstu javila se potreba za donošenjem novog zakona kojim bi se ograničio rast javne potrošnje na svim nivoima vlasti u FBiH, povećala fiskalna odgovornost rukovodilaca, poboljšala kontrola zakonitog i namjenskog i blagovremenog utroška budžetskih sredstava, te unaprijedio proces donošenja budžeta, njegovog izvršavanja i izvještavanja.

S ciljem upravljanja i koordinacije sredstvima razvoja u Federaciji BiH, unapređenja finansijske discipline i kontrole korištenja budžetskih sredstava, ovim zakonom se prvi put propisuje obaveza donošenja programa javnih investicija na svim nivoima vlasti u Federaciji BiH, fiskalna odgovornost i budžetski nadzor.

Pored toga, potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Evropskoj uniji, Federacija BiH i BiH su se obavezale da će pravne tekovine Evropske unije ugraditi u domaće zakonodavstvo.

UTVRĐEN NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I
DOPUNAMA ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU

Nakon što je analiza postojećeg zakonskog rješenja u provedbi parničnog postupka ukazala na određene nejasnoće i nepreciznosti, Vlada FBiH danas je utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku. U cilju postizanja što boljeg zakonskog rješenja, uzete su u obzir mnoge primjedbe i preporuke proizašle iz konkretnih slučajeva u sudbenoj praksi, posebice one koje su se odnosile na dvojbene formulacije pojedinih normi, a što je odugovlačilo procese.

Ujedno, koncizno, sadržajno i, nadasve, praktično zakonsko rješenje predstavlja korak ka unaprjeđenju rada sudova. Naime, parnični postupak koji se ovim nacrtom obrađuje pokriva najmnogobrojniju i najraznovrsniju skupinu životnih situacija koje se rješavaju pred sudovima. Inače, izmjenama i dopunama obuhvaćeno je šezdesetak članaka aktualnog Zakona.

Izmjenama i dopunama Zakona se, uz ostalo, načelno propisuje da sud ne može odbiti odlučivanje o zahtjevu građana za koji je nadležan. Cilj ovakve odredbe je snaženje prava građana na pravnu zaštitu tj. pravo na tužbu koja predstavlja obvezu suda da po njoj postupa i pri tome primjenjuje određenu procesno-pravnu i materijalno-pravnu normu. Razlog za izričito formuliranje ovakve odredbe jeste inkorporacija našeg procesnog u europsko zakonodavstvo koje pravo na pravosuđe, uspostavu sudbene vlasti kao obvezne, te proglašavanje deliktom sudije ukoliko on uskrati pravo na suđenje, poznaje još od XIX. stoljeća.

Jedna od novina u Nacrtu zakona je uvođenje glave pod nazivom “Tužba za zaštitu kolektivnih interesa”. Ovim je omogućeno određenim udrugama, tijelima, ustanovama, strankama ili drugim organizacijama koje su utemeljene na zakonu, a koje se u sklopu svoje registrirane ili propisane djelatnosti bave zaštitom zakonom utvrđenih kolektivnih interesa i prava, da pravnu zaštitu traže pred sudom sukladno standardima Europske unije. Ova tužba bi svoju primjenu našla naročito u antidiskriminirajućim sporovima (npr. Zakon o zaštiti od diskriminacije), sporovima za zaštitu potrošača, životne sredine, malog i srednjeg poduzetništva i sl. Praktično gledano, ovim odredbama se procesno prati razvitak zaštite određenih prava u materijalnom smislu. Jedan od takvih primjera iz svakodnevnice je zaštita okoline.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O AMNESTIJI ZA NEDOZVOLJENO
DRŽANJE MINSKO-EKSPLOZIVNIH SREDSTAVA I ORUŽJA

Nakon što je na 67. sjednici prihvatila inicijativu za donošenje Zakona o amnestiji za nedozvoljeno držanje minsko-eksplozivnih sredstava i oružja, Vlada FBiH danas je utvrdila i Parlamentu FBiH po hitnom postupku uputila Prijedlog ovog zakona.

Zakon propisuje oslobođenje od krivičnog gonjenja svim fizičkim i pravnim osobama za krivično djelo nedozvoljenog držanja oružja ili eksplozivnih materija iz člana 371. Krivičnog zakona BiH i oslobađanje od pokretanja prekršajnog postupka ako, u roku od dvije godine od dana njegovog stupanja na snagu, dobrovoljno predaju, odnosno nadležnom organu prijave minsko-eksplozivna sredstva i oružje.

Fizičke i pravne osobe minsko-eksplozivna sredstva i oružje mogu dobrovoljno prijaviti radi registracije, ili ih predati najbližoj policijskoj upravi ili policijskoj stanici javne sigurnosti. Kao razlog podnošenja zastupničke inicijative navedeno je da se, prema informacijama Federalne uprave policije, veliki broj teških krivičnih djela vrši oružjem koje ilegalno posjeduju izvršioci. Amnestijom bi, ocijenjeno je, bila unaprijeđena sigurnost svih građana BiH i Federacije BiH.

Cilj ovog zakonskog prijedloga je motiviranje da osobe dobrovoljno predaju minsko-eksplozivna sredstva i oružje koje posjeduju, te time izbjegnu sankcioniranje u krivičnom, odnosno prekršajnom postupku. Stoga je opravdano očekivanje da će se amnestiranjem ovih osoba smanjiti broj krivičnih djela izvršenih upotrebom ovih sredstava.

PRAVILA O IZRADI PROPISA U FBiH

Federalna vlada danas je utvrdila i Parlamentu FBiH na usvajanje uputila Prijedlog pravila i postupaka za izradu zakona i drugih propisa u FBiH. Njih su se dužni pridržavati nositelji normativnih poslova prilikom pripreme zakona i drugih propisa u institucijama FBiH, dok se njihova primjena preporučuje kantonima, općinama i gradovima.

Osim na opće akte (ustav, zakone, sporazume, statute, poslovnike, uredbe, odluke, pravilnike, naputke, naloge, instrukcije), Pravila mogu biti primjenjivana i na pojedinačne akte (rezolucije, deklaracije, kao i druge akte deklarativne prirode) čija narav to dopušta.

Razlozi za donošenje Pravila ogledaju se u činjenici što u FBiH nije postojao propis, odnosno neki drugi akt kojim su uređena nomotehnička pravila za izradu federalnih zakona i drugih federalnih propisa.

Naime, Jedinstvenim pravilima za izradu pravnih propisa u institucijama BiH, utvrđena je obveza njihove primjene za institucije BiH, uz preporuku da se primjenjuju i na drugim razinama vlasti. Ta pravila su u FBiH primjenjivana pri izradi jednog dijela zakona i drugih propisa, ali ne u potpunosti niti dosljedno.

Zbog nastojanja za osiguranje jednoobraznosti pri izradi propisa koje donose Parlament FBiH i Vlada FBiH, konačnu odluku o donošenju ima upravo Federalni parlament. Istodobno, uz uvažavanje određenih specifičnosti, na ovaj način se osigurava i temeljna harmonizacija s pravilima u Republici Srpskoj i institucijama Bosne i Hercegovine.

Kako je Pravilima data preporuka kantonima, općinama i gradovima za njihovu primjenu, to je, po zaključku Zastupničkog doma Parlamenta BiH, o ovom dokumentu provedena javna rasprava i na ovim razinama vlasti.

AUTENTIČNO TUMAČENJE ZAKONA O GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU

Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, utvrdila i Parlamentu BiH uputila autentično tumačenja članka 75. Zakona o građevinskom zemljištu.

Riječ je o naknadama za korištenje građevinskog zemljišta i drugih naknada za izgradnju infrastrukturnih objekata (nadzemna ili podzemna elektroenergetska i PTT mreža, vodovod, kanalizacija, itd.) čije plaćanje zahtijevaju neke lokalne zajednice.

Prema autentičnom tumačenju Zakona o građevinskom zemljištu, obveza plaćanja naknade za korištenje građevinskog zemljišta (rente) nikako se ne odnosi na vlasnike infrastrukturnih objekata, jer oni uvećavaju pogodnosti koje određeno zemljište pruža korisniku. To zemljište se ne može smatrati prostorom i ne zauzima stvarnu korisnu površinu.

Kako je obrazloženo, JP Elektroprivreda BiH d. d. Sarajevo vodi upravne postupke i sporove u svezi plaćanja naknada za izgrađenu elektrodistributivnu mrežu. Naime, općine izmjenama svojih odluka pokušavaju naknade ugovoriti dugoročno, odnosno obvezati Elektroprivredu BiH na kontinuirano plaćanje u postupku izgradnje novih, kao i za već izgrađene mreže. To ne samo što bitno uvećava troškove izgradnje i priključenja, već dovodi u pitanje cjelokupan postupak razvitka elektrodistributivne mreže.

DOPUNJENA UREDBA O GRAĐENJU

Vlada FBiH je na današnjoj sjednici, na prijedlog Federalnog ministarstva prostornog uređenja, donijela Uredbu o dopuni Uredbe o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i učesnicima u građenju.

Dopuna se odnosi na omogućavanje angažmana pravnika u radu stručnog odbora, što olakšava primjenu ne samo Uredbe, već i drugih propisa u praksi.

Pored ostalih uslova, angažovani pravnik mora imati najmanje deset godina iskustva u struci.

IZMJENA I DOPUNE UREDBE O NAGRADAMA SPORTISTIMA, TRENERIMA I KLUBOVIMA

Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva kulture i sporta, izmijenila i dopunila Uredbu o određivanju kriterija za dodjeljivanje nagrada sportistima, sportskim radnicima i sportskim udruženjima iz FBiH za ostvarene vrhunske sportske rezultate na međunarodnim takmičenjima.

Za vrhunske rezultate koje su ostvarile državne reprezentacije na reprezentativnim takmičenjima nagrade se dodjeljuju selektorima, a trenerima za vrhunske rezultate državne reprezentacije na pojedinačnim i klupskim takmičenjima.

Uredbom je precizirano da će sportistima koji u toku jedne godine obore više državnih rekorda u jednoj ili više sportskih disciplina biti dodijeljena samo jedna nagrada, te da će sportisti moći biti nagrađeni za državne rekorde u olimpijskim i paraolimpijskim sportovima na međunarodnim takmičenjima.

Novčanim iznosima nagrada za ostvarene vrhunske sportske rezultate, osim olimpijskih i paraolimpijskih sportova, dodata su i međunarodna takmičenja. Također, predviđeno je da nagrada za državni rekord s 5.000 konvertibilnih maraka bude smanjena na 3.000 KM.

Uredba propisuje i nagrade prvacima BiH u sportovima koji imaju najmanje dva ranga organiziranog takmičenja koja se održavaju po liga sistemu, a koji će se takmičiti na evropskim takmičenjima. Tako prvacima BiH u fudbalu, košarci, rukometu i odbojci (muška i ženska konkurencija) pripada 15.000 KM, prvacima BiH u ostalim kolektivnim sportovima 10.000 KM, a prvacima BiH u individualnim sportovima 5.000 konvertibilnih maraka.

UTVRĐENA CIJENA ADR-CERTIFIKATA

Na prijedlog Federalnog ministarstva unutarnjih poslova, Vlada FBiH donijela je Odluku kojom utvrđuje troškove izrade obrazaca ADR-certifikata za vozače motornih vozila kojima se prevoze opasne materije, u visini od 40 konvertibilnih maraka, a koji se uplaćuju na Jedinstveni račun Trezora FBiH.

Ovo je učinjeno na temelju Europskog sporazuma o prijevozu opasnih materija u drumskom prometu kojim je utvrđena obveza uvođenja novih obrazaca za ove vozače, koji su obvezni od ove godine.

SAGLASNOST NVO „SJAMO-ONLUS” ZA OTVARANJE PREDSTAVNIŠTVA

Vlada FBiH dala je saglasnost stranoj nevladinoj organizaciji „SJAMO-ONLUS” iz Savone (Italija), za osnivanje predstavništva u Federaciji BiH, sa sjedištem u Gračanici.

Ova organizacija je neprofitna i bavi se isključivo društvenim djelatnostima pružanja podrške familijama koje imaju aspiraciju usvojenja djece, informirajući ih o postupku i potrebnim aktima koji su neophodni kod postupka međunarodnog usvojenja, a u skladu sa principima Haške konvencije od 29. maja 1993. godine i pozitivnim italijanskim propisima.

Njihov cilj je i pomoći tim familijama organizacijom obuke o načinima izgradnje korektnog moralnog i fizičkog odnosa roditelja i djece, savjetovanjem, podrškom i međusobnim razmjenjivanjem iskustava o određenim problemima i teškoćma koje su prisutne kod usvojenika. U sklopu svojih djelatnosti, ova organizacija pomaže, moralno i materijalno, institucijama koje zbrinjavaju djecu bez roditeljskog staranja.

ODOBRENA SREDSTVA ZA DŽUDO SAVEZ

Vlada FBiH je na današnjoj sjednici donijela odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije” Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta.

Sredstva u iznosu od 20.000 KM odobravaju se na ime finansijske pomoći Džudo savezu Federacije Bosne i Hercegovine u svrhu organizacije Europskog džudo prvenstva za juniore i juniorke.

OSLOBAĐANJE RUDNIKA OD PLAĆANJA PUTARINE ZA DIZEL GORIVO

Vlada FBiH je donijela Odluku da Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje uputi prijedlog da rudnici u Federaciji BiH budu oslobođeni plaćanja putarine za dizel gorivo u 2014. godinu u količinama namijenjenim za proizvodnju

Od ukupno 28.873.613 litara godišnje, Rudnicima “Kreka” d.o.o. Tuzla odobreno je 2.400.000, Rudniku mrkog uglja “Đurđevik” d.o.o. Đurđevik 2. 915.894, Rudniku mrkog uglja “Kakanj” d.o.o. Kakanj 5.500.000, Rudniku mrkog ugljena “Zenica” d.o.o. Zenica 220.000, Rudniku mrkog uglja “Breza” d.o.o. Breza 820.00, Rudniku mrkog uglja “Abid Lolić” d.o.o. Travnik - Bila 155.040, Rudniku uglja “Gračanica” d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje 670.000, Rudnicima mrkog uglja “Banovići” d.d. Banovići 15.933.479, te Rudniku mrkog uglja “Tušnica” d.o.o. Livno 259.200 litara dizel goriva.

Ova odluka je donesena na zahtjev rudnika uglja Federacije BiH koji je podnesen u zakonskom okviru, jer rudnici, u proizvodnji uglja i otkrivke, troše određene količine dizel goriva u svojim postrojenjima, a oslobađanje od putarine bi imalo pozitivan efekt na njihovo poslovanje. Razlog je i da se na proizvodnji uglja, u jamskoj i površinskoj eksploataciji, temelji dugoročna bilanca energetskih potreba FBiH, odnosno proizvodnja električne energije, jer od ukupne godišnje proizvodnje rudnici oko 80 posto uglja isporuče JP Elektroprivredi BiH d.d. Sarajevo, odnosno termoelektranama u Kaknju i Tuzli.

Prema Pravilniku o primjeni Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini, Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje oslobađanje od plaćanja vrši najkasnije do 31. oktobra tekuće za narednu godinu.

ZA MODERNIZACIJU INDUSTRIJE 7,2 MILIONA KM

Vlada Federacije BiH danas je donijela Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih ovogodišnjim Budžetom FBiH Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije na poziciji “Pozajmljivanje i sudjelovanje u dionicama - Ostala domaća pozajmljivanja”, u iznosu od 7.200.000 konvertibilnih maraka.

Cilj Programa jeste doprinos postupnoj realizaciji strateških ciljeva iz dokumenta “Razvitak industrijske politike u FBiH”, a među očekivanim efektima su razvoj novih i znatna poboljšanja već postojećih proizvoda i materijala, proizvodnih procesa ili usluga.

Također, očekuje se poticanje proizvodnje i konkurentnosti industrijskih sektora uvođenjem novih i unaprjeđenjem sadašnjih tehnologija i tehnoloških postupaka. Povećana izvozna orijentacija i konkurentnost trebaju, dalje, dovesti do povećanog upošljavanja i konsolididacije socijalnih fondova.

Na osnovu Programa, sredstva će biti pozajmljivana metalnoj, elektro i automobilskoj industriji (1.100.000 KM), građevinarstvu (1.000.000 KM), proizvodnji tekstila, kože i obuće (1.300.000 KM), drvnoj i papirnoj (1.000.000 KM), hemijskoj industriji gume i plastike (800.000 KM), te namjenskoj (800.000 KM) i prehrambenoj industriji (200.000 KM).

Dakle, od cjelokupnog iznosa raspoloživih sredstava, za modernizaciju tehnološkog procesa predviđeno je 6.200.000 KM, a preostali milion KM namijenjen je pozajmljivanju za finansiranje uplata za PIO, sanaciju hipoteka, regulisanje socijalnog stanja i očuvanje postojećih radnih mjesta.

Današnjom Odlukom je predviđeno da nadležni federalni ministar može imenovati komisiju koja će pratiti namjenski utrošak sredstava, dok će Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije dostavljati izvještaje Federalnom ministarstvu finansija i Vladi.

Vlada Federacije BiH dala je također prethodnu saglasnost za zaključivanje Ugovora o formiranju namjenskog depozita i Ugovora o komisionim poslovima između Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i Union banke d.d. Sarajevo, te za potpisivanje ovog ugovora ovlastila federalnog ministra energije, rudarstva i industrije.

Data je i prethodna saglasnost za realokaciju sredstava u iznosu od 7.200.000 konvertibilnih maraka, na način da ona, u skladu sa Ugovorom o formiranju namjenskog depozita i Ugovorom o komisionim poslovima, iz Budžeta FBiH, pozicija “Pozajmljivanje i učešće u dionicama - ostala domaća pozajmljivanja” - budu realocirana na račun Union banke d.d. Sarajevo, koja će ih deponovati na račun namjenskog depozita.

U slučaju da na računu ostane nerealizovanih sredstava, zaduženo je Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da, pod istim uslovima, raspiše javni oglas za kandidovanje za dio neutrošenih sredstava.

Vlada FBiH dala je danas i prethodnu saglasnost na Prijedlog rješenja o dopuni Rješenja po kojem će kao korisnici sredstava, odnosno kredita posredstvom Razvojne banke FBiH, a na osnovu “Pozajmljivanja i učešće u dionicama - Ostala domaća pozajmljivanja”, biti obuhvaćeni “Napredak” d.d. Tešanj i “Helioplast” d.o.o. Gračanica.

Danas je donesena i Odluka kojom Vlada FBiH daje prethodnu saglasnost za zaključivanje Aneksa 1. Ugovora o komisionim poslovima između Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine, te za njegovo potpisivanje ovlašćuje federalnog ministra energije, rudarstva i industrije.

Aneks se odnosi na izmjenu u Programu utroška sredstava s budžetske pozicje “Pozajmljivanje i učešće u dionicama - ostala domaća pozajmljivanja”, gdje se, umjesto za finansiranje dijela kamata dospjelih u 2012. godini, pozajmljivanje usmjerava za finansiranje uplate za PIO, oslobađanje hipoteka, regulisanje socijalnog stanja i za očuvanje postojećih radnih mjesta.

O SPORAZUMU O IZMIRENJU POTRAŽIVANJA “GAZPROM EXPORTA”

Vlada Federacije BiH razmatrala je je danas Sporazum o načinu izmirivanja potraživanja moskovskog “Gazprom Exporta” za isporučeni a neplaćeni prirodni plin Bosni i Hercegovini, koji će biti potpisan između vlada Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. 

Federalna vlada pokreće prema Vijeću ministara BiH inicijativu da nastavi pregovore s Ruskom Federacijom radi rješavanja pitanja međusobnih dugovanja i potraživanja nastalih do 1995. godine.

Generalni sekretarijat Vlade zadužen je da pripremi Rješenje o imenovanju članova Koordinacionog tima iz FBiH, čiji je zadatak da utvrdi alokaciju duga za isporučeni plin između FBiH i RS u periodu 1992.-1995. godina, te da u tom timu osigura imenovanje člana Koordinacionog tima iz Ministarstva financija i trezora BiH. Nakon što Koordinacioni tim utvrdi strukturu duga i njegovu alokaciju na entitete, vlade entiteta će posebnim propisima utvrditi svoje obaveze.

Kao što je poznato, potpisivanje Sporazuma su premijer Federacije BiH i predsjednica Vlade RS dogovorili na sastanku 12.7.2013. godine u Banjoj Luci. Također je dogovoreno da, do kraja septembra 2013. godine, bude postignut sporazum o alokaciji duga za plin od 104,8 miliona dolara. Dug bi bio izmirivan uvođenjem posebne takse na tekuće isporuke prirodnog plina u visini od pet dolara na 1.000 m3. Na temelju sličnog sporazuma dvije vlade postignutom 2008. godine, oba entiteta su trebala da uvedu posebnu taksu od pet dolara na 1.000 m3.. No, ovaj je sporazum implementiran samo u FBiH, u kojoj se tada uvedena taksa plaća i danas.

Vlada je zadužila Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da od Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH zatraži dostavu dokumentacije koja je u pripremi od strane Međuvladine bosanskohercegovačko-ruske komisije za trgovinu i ekonomsku saradnju za pitanja iz oblasti energije, rudarstva i industrije i, nakon što ih analizira, o tome upozna Federalnu vladu.

SREDSTVA ZA MOST AVENIJA - SUTINA U MOSTARU

Vlada FBiH donijela je Odluku o odobravanju preusmjeravanja 261.400,32 konvertibilne marke namjenjenih za izgradnju mosta Avenija - Sutina u Mostaru. Riječ je o sredstvima naplaćenim izdavanjem GSM licence za 2010. i 2011. godinu.

Ova odluka nema uticaja na Budžet Federacije BiH, pošto su sredstva prikupljena izdavanjem GSM licence isključivo namjenska.

SUFINANSIRANJE NAJNIŽIH PENZIJA

Vlada FBiH je, u cilju zaštite penzionera, donijela Odluku o sufinansiranju najnižih penzija ostvarenih pod povoljnijim uvjetima, čiji će iznosi u isplati za septembar, oktobar, novembar i decembar 2013. godine biti manji od iznosa najniže penzije po Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Za te namjene bit će osiguran iznos od 1.872.000 konvertibilnih maraka, a što na mjesečnom nivou iznosi 468.000 KM. Razlike penzije bit će isplaćivane uz redovnu isplatu penzija za mjesece septembar, oktobar, novembar i decembar 2013. godine.

TRANSFER ZA PREVENCIJU ZLOUPOTREBE OPOJNIH DROGA

Vlada FBiH donijela je danas Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Tekući transfer neprofitnim organizacijama” - za prevenciju zloupotrebe opojnih droga utvrđenih Budžetom Federacije BiH Federalnom ministarstvu zdravstva u iznosu od 180.000 KM. Raspodjela ovih sredstava realizirat će se na osnovu javnog konkursa, a federalni ministar zdravstva će imenovati posebnu komisiju koja će ocjenjivati ispunjenost uvjeta i kriterija za dodjelu sredstava.

Donesena odluka u skladu je s Državnom strategijom nadzora nad opojnim drogama, sprječavanja i suzbijanja zloupotrebe opojnih droga u Bosni i Hercegovini za period 2009. do 2013. godine, kao i Akcionim planom za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga u Federaciji Bosne i Hercegovine kojeg je usvojila Vlada FBiH 18. januara 2012. godine.

PODRŽAN REVIDIRANI AKCIONI PLAN ZA RJEŠAVANJE PROBLEMA ROMA

Vlada Federacije BiH je podržala mišljenje na Prijedlog revidiranog Akcionog plana za rješavanje problema Roma u Bosni i Hercegovini u oblasti zapošljavanja, stambenog zbrinjavanja i zdravstvene zaštite 2013 - 2016., koji je dostavilo Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine. Revidirani akcioni plan BiH za rješavanje problema Roma u ovim oblastima sastoji se od pet usaglašenih dijelova: uvoda, jačanja institucionalnih kapaciteta, prijedloga aktivnosti po oblastima, finansiranja i monitoringa, evaluacije i izvještavanja o realizaciji RAP-a. Potreba za revizijom je proizašla iz dosadašnje primjene Akcionog plana za Rome u kojoj je evidentno da su mnoge utvrđene aktivnosti nerealno postavljene pa nisu mogle biti realizirane, te da sredstva nisu planirana na relevantnim potrebama Roma. Kao razlog navedeno je i da nedostaje adekvatan sistema monitoringa, da nisu jasno određeni nosioci aktivnosti u skladu s važećim zakonom i administrativnim uređenjem, da su postojeći formalni i neformalni akteri pomiješani, te da se od njih očekuje isti nivo angažmana i učinka.

Ocijenjeno je i da su nedostajali realni i mjerljivi indikatori uspjeha kako bi bio omogućen monitoring, evaluacija i izvještavanje, u čemu nezaobilaznu ulogu mora imati Odbor za Rome pri Vijeću ministara BiH i da se sve institucije i organizacije nisu odgovorno i jednako uključile u realizaciju planiranih aktivnosti. Ovim pristupom BiH nastavlja napore za integraciju Roma, s ciljem da se udruže napori svih nivoa vlasti, posebno lokalnih, te organizacija civilnih društava i romskih udruženja.

IZVJEŠTAJI JP CESTE FEDERACIJE BiH

Vlada Federacije BiH usvojila je Izvještaj o implementaciji Programa utroška sredstava „Grant Federalnoj Direkciji Cesta za kapitalne investicije” utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2007. godinu sa stanjem na dan 30.6.2013. godine. Naloženo je JP Ceste Federacije BiH da preduzme sve aktivnosti u cilju završetka realizacije projekta magistralne cesta M-4 Doboj-Tuzla, dionica: Drežnik (bolnica „Kreka”) - petlja Šićki Brod u dužini od 4,8 kilometara. Ovo preduzeće obavezano je da preduzme aktivnosti u cilju intenziviranja poslova eksproprijacije i izvođenja radova na projektu Izgradnja ceste M-17.3 Neum-Stolac, na dionici Kiševo-Broćanac.

Također, Federalna vlada usvojila je Izvještaj o implementaciji Programa utroška investicionih sredstava razvoja utvrđenih Budžetom FBiH za 2005., 2006., 2007. i 2009. godinu sa stanjem na dan 30.6.2013. godine. Implementatoru odobrenog projekta iz ovog programa - JP Ceste Federacije BiH je naloženo da intenzivira preduzete aktivnosti u saradnji sa općinom Novi Grad u cilju okončanja postupka eksproprijacije na LOT 2A od profila P164 do profila P178, što bi omogućilo izvođaču pristup gradilištu u cijeloj dužini obuhvaćenoj Ugovorom i izgradnja vijadukta Briješće. Vlada Federacije BiH zadužila je Ceste FBiH da joj dostave detaljan izvještaj o eksprioprijaciji na LOT-u 2A Sarajevske obilaznice.

IZVJEŠTAJ FEDERALNE KOMISIJE ZA PROCJENU ŠTETA ZA 2012. GODINI

Vlada FBiH usvojila je Izvještaj o radu Federalne komisije za procjenu štete u 2012. godini i zadužila Federalnu komisija za procjenu štete, Federalnu uprava civilne zaštite i Federalno ministarstvo finansija da, svako iz svoje nadležnosti, prati korištenje i utrošak sredstava dodijeljenih na ime jednokratne novčane pomoći općinama za saniranje dijela šteta nastalih u 2011. i 2012. godine i o tome pravovremeno izvijeste Federalni štab civilne zaštite i Vladu Federacije Bosne i Hercegovine.

Federalna komisija za procjenu štete dužna je da i dalje usmjerava i vrši nadzor nad radom kantonalnih komisija za procjenu štete i po potrebi im pruži stručnu pomoć u pravilnoj primjeni Uredbe o jedinstvenoj metodologiji za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća i Odluke o postupku i kriterijima za dodjelu jednokratne novčane pomoći općinama i kantonima za otklanjanje šteta nastalih od prirodnih i drugih nesreća. Federalna uprava civilne zaštite zadužena je da odmah pripremi prijedlog o promjeni i popuni članova Federalne komisije za procjenu štete u skladu sa Uredbom o jedinstvenoj metodologiji za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća i dostavi Vladi Federacije Bosne i Hercegovine na razmatranje i usvajanje.

Inače, kako je navedeno u Izvještaju, a prema raspoloživim podacima, ukupne štete u FBiH od prirodne nesreće prouzrokovane visokim snijegom i niskim temperaturama iznose 59.212.174,29 konvertibilnih maraka, a u kantonima koji traže pomoć od FBiH 45.271.689,55 KM, izuzimajući Kanton 10.

ZAKLJUČAK STAVLJEN VAN SNAGE

Vlada FBiH danas je van snage stavila zaključak s 21. sjednice od 13.10.2011. godine. Ujedno, prestalo je i važenje zaključka sa 70. sjednice od 27.12.2012. godine, o čemu će Glavno tajništvo Vlade FBiH upoznati sva kantonalna ministarstva unutarnjih poslova.

Naime, Vlada je zaključkom sa 70. sjednice zadužila federalna ministarstva unutarnjih poslova, zdravstva, rada i socijalne politike, za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata, te Federalni zavod mirovinskog i invalidskog osiguranja i Institut za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja da pripreme usuglašeni prijedlog zaključka u svezi utvrđivanja jedinstvenog postupka oduzimanja vozačke i dozvole za posjedovanje vatrenog oružja osobama koja ne mogu upravljati motornim vozilom i ne mogu posjedovati dozvolu za nošenje vatrenog oružja.

Polazeći od činjenice kako je pitanje uvjeta za stjecanje prava na upravljanje motornim vozilom, pa time i zdravstveni pregledi vozača motornog vozila, uključujući i vanredne zdravstvene preglede, uređeno Zakonom o osnovama sigurnosti prometa na putevima u Bosni i Hercegovini, kao državnim propisom, te da je pitanje izdavanja dozvola za posjedovanje vatrenog oružja u FBiH uređeno kantonalnim propisima i da je u nadležnosti kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova, predstavnici zaduženih institucija ocijenili su da zaključak Vlade od 13.10.2011. godine nije sukladan ovim propisima i da za njihovu provedbu i primjenu nisu nadležna federalna tijela.

PODRŽANA INICIJATIVA ZA KREDIT OPĆINI GORAŽDE

Vlada FBiH podržala je inicijativu da, kreditnim zaduženjem kod Saudijskog fonda za razvoj, budu osigurana sredstva za realizaciju Projekta “Razvoj infrastrukture u Goraždu” u iznosu šest milijuna dolara. Istodobno, zadužila je Federalno ministarstvo financija i Općinu Goražde da u Tim za pregovore o kreditu imenuju ovlašćene predstavnike. Konačna odluka o zaduženju bit će donijeta po okončanju pregovora sa Saudijskim fondom za razvoj, s kojim će biti utvrđeni konačni uvjeti kreditnog zaduženja, čiji će krajnji dužnik biti Općina Goražde.

Federalno ministarstvo financija će Vladi podnijeti informaciju o pregovorima kao i tekst usuglašenog Ugovora između Bosne i Hercegovine i Saudijskog fonda za razvoj, a današnje zaključke će dostaviti Ministarstvu financija i trezora BiH radi dalje procedure u svezi kreditnog zaduženja.

O KREDITU ZA NOVOTRAVNIČKI BNT TMIH

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine primila je na znanje Informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o stanju u gospodarskom društvu BNT TMIH d.d. Novi Travnik. Federalna vlada smatra osnovanim i opravdanim da se ovom društvu obezbijedi kreditno zaduženje kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine u iznosu od 2.000.000 KM nakon potpisa ugovora o realizaciji najavljenih poslova.

BNT TMIH d.d. Novi Travnik u ovom trenutku ima ugovorene značajne poslove u iznosu od 3.425.560,12 eura, kao i ugovore koji trebaju biti potpisani u narednom periodu u iznosu od 2.030.000 eura.

O KONTROLI ZAKONITOSTI KORIŠTENJA PRAVA
IZ OBLASTI BORAČKO-INVALIDSKE ZAŠTITE

Vlada Federacije BiH je razmatrala i usvojila Informaciju o implementaciji Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite za period od aprila do kraja juna 2013. godine koja će biti dostavljena predsjedniku i potpredsjednicima Federacije Bosne i Hercegovine, uredima MMF-a i Svjetske banke u Sarajevu, te biti objavljena i na web stranici Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.

U drugom izvještajnom periodu pregledano je ukupno 8.800 predmeta, od toga 7.354 potpuno završenih, za 7.180 predmeta izdat je nalog za obrazac FMB1, a 156 za obrazac FMB2, za devet predmeta utvrđeno je da se radi o mirnodopskim vojnim invalidima, a također je u devet predmeta utvrđen prestanak prava (usljed smrti i drugih razloga).

Dodatno je za 1.033 predmeta zatražena provjera u Arhivu ARBiH i HVO. U ovom periodu radilo je 14 revizorskih timova, uz prosjek od 628,5 pregledana predmeta, odnosno mjesečni prosjek po timu je 209,5 predmeta. Zabilježeno je povećanje produktivnosti rada timova u odnosu na prvo tromjesečje 2013. godine, odnosno pregledano je oko 1.200 predmeta.

Prihvativši Informaciju, koja će biti dostavljena predsjedniku i potpredsjednicima FBiH, uredi MMF-a i Svjetske banke u Sarajevu, te biti objavljena na web stranici Federalnog ministarstva, Vlada FBiH je dala saglasnost i podršku resornom federalnom ministru za preduzimanje mjera i radnji u cilju otklanjanja administrativnih prepreka i nastavljanja realizacije Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti braniteljsko­invalidske zaštite.

Vlada Federacije BiH uputila je poziv rukovodstvu Zapadnohercegovačkog kantona i načelnicima općina Široki Brijeg, Posušje i Grude da odmah otklone administrativne prepreke i nastave saradnju sa Federalnim ministarstvom za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata na realizaciji Zakona. Nakon što adminstrativne prepreke u ovim općinama budu otklonjene, bit će poduzete aktivnosti na retroaktivnoj isplati i knjiženju sredstava obustavljenih invalidnina za juni 2013. godine.

SUGLASNOST NA PRODAJU NEKRETNINA ZAVODA MIO

Nakon što je 26.7.2012. godine Vlada Federacije BiH donijela Odluku kojom je Upravnom odboru Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje dala predhodnu suglasnost za provedbu postupka prodaje nekretnina u njegovu vlasništvu, Upravni odbor Zavoda je 28.6.2013. utvrdio da je osigurana neophodna dokumentacija i stvoreni svi preduslovi za pokretanje postupka prodaje.

Na temelju toga, Vlada je danas dala suglasnost za prodaju nekretnina, a Agenciju za privatizaciju u FBiH, zadužila da, do sljedeće sjednice, predloži metod prodaje ovih nekretnina.

Riječ je zgradi hotela “Ero” u Mostaru (procijenjena vrijednost 24.413.229,70 konvertibilnih maraka), te nekretninama u Lukavcu (procijenjena vrijednost 246.988,80 KM), Ljubuškom (45.658,70 KM), Livnu (64.915 KM), Donjem Vakufu (122.637,90 KM), Kaknju (817.157,80 KM), Žepču (38.928,40 KM), Novoj Biloj (79.462,50 KM), Travniku (243.418 KM) i Konjicu (151.286,80 KM).

Kada je riječ o “Eri”, njegova prodaja, zaključak je Vlade, mora obuhvatiti i socijalno zbrinjavanje uposlenika ovog hotela.

RASPRAVA O IZMJENAMA ODLUKE O POTICAJIMA U POLJOPRIVREDI

Vlada FBiH danas je upoznata s Prijedlogom odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška s kriterijima raspodjele sredstava „Poticaj za poljoprivredu“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva pod nazivom „Od našeg polja do našeg stola“.

Vlada će o predloženom materijalu raspravljati i o njemu se izjasniti, kako je najavljeno, na narednoj sjednici.

KADROVSKA RJEŠENJA

Današnjim Rješenjem, Vlada FBiH formirala je Radnu grupu za izradu teksta Nacrta zakona kojim bi se trajno riješilo pitanje osnivačkih prava za Historijski muzej Bosne i Hercegovine, Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti, Umjetničku galeriju Bosne i Hercegovine, Nacionalnu i univerzitetsku biblioteku i Biblioteku za slijepe i slabovidne osobe. Imenovani su Enver Išerić (predsjednik Radne grupe), Mirsada Mujanović, Pero Ivošević, Alija Aljović, Munevera Bećirović, Adis Salkić, Adnan Zeković i Aldin Međedović. Radna grupa dužna je u roku od 30 dana pripremiti i Vladi dostaviti Nacrt zakona.

Za člana Radne grupe koja ima zadatak da izradi Nacrt protokola o saradnji i traženju nestalih osoba između Bosne i Hercegovine i Crne Gore, danas je, u ime Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, imenovan Vahidin Munjić.

Vlada Federacije BiH dala je prethodnu saglasnost Nadzornom odboru JP Željeznice FBIH d.o.o Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju vršilaca dužnosti izvršnih direktora, na period do šest mjeseci: Mirza Škaljić (poslovi željezničke infrastrukture), Enis Džafić (ekonomski poslovi), Mario Kozina (poslovi razvoja i investicija), Muhamed Šahić (pravni i kadrovski poslovi) i Vlado Budimir (poslovi željezničkog operatera).

* * *
Sjednica Vlade FBiH je završena u 15.15 sati.

Ponedjeljak,
18. januar 2021.
VIŠE