82. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 18.09.2013.
Dnevni red

1.Verifikacija Zapisnika 81. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 26.08.2013. godine
2. Nacrt zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine
3. Prednacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku
4. Nacrt zakona o amnestiji za nedopušteno držanje minsko-eksplozivnih sredstava i oružja u Federaciji Bosne i Hercegovine
5. Nacrt pravila i postupaka za izradu zakona i drugih propisa Federacije Bosne i Hercegovine
6.  Inicijativa za podnošenje prijedloga za davanje autentičnog tumačenja zakonskih normi
a) Nacrt autentičnog tumačenja člana 75. a u vezi sa članom 73. i 63. Zakona o građevinskom zemljištu u Federaciji Bosne i Hercegovine 
b)  Nacrt autentičnog tumačenja člana 60. stav 3. Zakona o električnoj energiji 
7. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za tumačenjem odredbi Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine Federacije BiH", broj 46/10) i Zakona o sestrinstvu i primaljstvu ("Službene novine Federacije BiH", broj 43/13), koju je uputila Komora diplomiranih medinskih sestara i tehničara Federacije Bosne i Hercegovine
8. Prijedlog uredbe o dopuni Uredbe o građenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i učesnicima u građenju
9. Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o određivanju kriterija za dodjeljivanje nagrada sportistima, sportskim radnicima i sportskim udruženjima iz Federacije Bosne i Hercegovine za ostvarene sportske rezultate na međunarodnim takmičenjima
10. Prijedlog odluke o troškovima izrade ADR - certifikata
11. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti stranoj nevladinoj organizaciji "SJAMO-ONLUS" sa sjedištem u Albenga - 17031 (Savona-Italija) - ul. Lungo Centa Crose Bianca br. 12, za osnivanje predstavništva u Federaciji Bosne i Hercegovine
12. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
13. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta- Federalnom ministarstvu kulture i športa (na ime finansijske pomoći Judo savezu FBiH)
14.Prijedlog odluke o utvrđivanju Prijedloga Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje za oslobađanje rudnika u Federaciji Bosne i Hercegovine od plaćanja putarine za dizel gorivo za 2014. godinu
15.Prijedlog odluke o prihvatanju Sporazuma o načinu izmirivanja potraživanja "GAZPROM-EXPORT-a" Moskva, za isporučeni a neplaćeni prirodni gas Bosni i Hercegovini između Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srpske
16. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za zaključivanje Ugovora o formiranju namjenskog depozita i Ugovora o komisionim poslovima između Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i Union banke d.d. Sarajevo
17. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za realokaciju budžetskih sredstava na račun Union banke d.d. Sarajevo
18. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Pozajmljivanje i učešće u dionicama - ostala domaća pozajmljivanja"
19. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o dodjeli dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Pozajmljivanje i učešće u dionicama - Ostala domaća pozajmljivanja" privrednom društvu Helioplast d.o.o. u iznosu od 200.000,00 KM
20. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za zaključivanje Aneksa 1. Ugovora o komisionim poslovima između Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine
21. Prijedlog odluke o odobravanju preusmjeravanja sredstava u iznosu od 261.400,32 KM za realizaciju projekta izgradnja mosta Avenija - Sutina u Mostaru iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdavanjem GSM licence za 2011. godinu u Program investiranja sredstava GSM 2010. godine za Federaciju Bosne i Hercegovine
22. Prijedlog odluke o sufinansiranju najnižih penzija ostvarenih pod povoljnijim uslovima, čiji će iznos u isplati za septembar, oktobar, novembar i decembar 2013. godine biti manji od iznosa najniže penzije po Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju
23. Zahtjev za odobravanje izdvajanja sredstava s pozicije "Tekuća rezerva Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike, u cilju finansijske pomoći Udruženju slijepih Kantona Sarajevo - sufinansiranje Projekta "IN - Implementacija UN Konvecije o pravima osoba sa invaliditetom u BiH", sa Prijedlogom zaključka
24.Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transfer neprofitnim organizacijama – za prevenciju zloupotrebe opojnih droga“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva
25.  Prijedlog odluke o davanju na korištenje kasarne „Kamenica“ Općini Jajce
26. Prijedlog mišljenja na Prijedlog revidiranog Akcionog plana za rješavanje problema Roma u Bosni i Hercegovini u oblasti zapošljavanja, stambenog zbrinjavanja i zdravstvene zaštite
27.Prijedlog izjašnjenja na prigovor direktora i zamjenika direktora kazneno-popravnih zavoda u Federaciji Bosne i Hercegovine, broj: Ž-SA-05-844/13 od 13.08.2013. godine podnesen Instituciji ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine
28. Izvještaj o implementaciji Programa utroška sredstava "Grant Federalnoj Direkciji Cesta za kapitalne investicije" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu, sa stanjem na dan 30.06.2013. godine, sa prijedlogom zaključaka
29.Izvještaj o implementaciji Programa utroška investicionih sredstava razvoja utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2005, 2006, 2007. i 2009. godinu, sa stanjem na dan 30.06.2013. godine, sa prijedlogom zaključaka
30. Izvještaj o radu Komisije za procjenu štete u 2012. godini, sa Prijedlogom zaključka
31. Izvještaj o poduzetim aktivnostima na pregovorima sa Konzorcijem „INA-MOL“ a u vezi sa provođenjem Ugovora o dokapitalizaciji „Energopetrol“ d.d. Sarajevo, sa Specifikacijom honorara za ICC Arbitražu broj: 18596 (MOL, INA), račun broj: 55259 od 19.07.2013. godine i Prijedlogom zaključka
32. Informacija Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine u vezi sa molbom Općine Kladanj za odgodu izvršenja i oprost duga, sa Prijedlogom odluke i Prijedlogom zaključka
33.Informacija Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova – Federalnog ministarstva unutarnjih poslova o poduzetim aktivnostima na provođenju Zaključka V. broj: 1713/2012 od 27.12.2012. godine sa Prijedlogom zaključka
34.Informacija o kreditu Saudijskog fonda za razvoj za finansiranje Projekta "Razvoj infrastrukture u Goraždu", sa Prijedlogom zaključka
35.Informacija o stanju u privrednom društvu "BNT TMiH" d.d. Novi Travnik , sa Prijedlogom zaključka
36.Informacija o utvrđenim obavezama nastalim po izvršnim sudskim rješenjima korisnika boračko-invalidske zaštite po pokrenutim sudskim sporovima, o stanju pokrenutih upravnih sporova protiv Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata, od strane korisnika boračko-invalidske zaštite i njihovih mogućih implikacija na teret Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine, kao i o obavezama prema zaposlenim u Ministarstvu po osnovu smanjenja plaća i naknada, sa stanjem na dan 31.12.2012. godine sa Prijedlogom zaključaka
37.Informacija o realizaciji Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite za period april - juni 2013. godine sa Prijedlogom zaključaka
38.Informacija Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine broj: 02-14-2039/08 od 10.07.2013. godine sa Prijedlogom zaključka
39.Informacija o zakupu poslovnog prostora za potrebe smještaja Federalne uprave za inspekcijske poslove u Sarajevu, sa Prijedlogom zaključka
40. Informacija o poslovnim prostorijama u Mostaru u ul. Dubrovačka bb, sa Prijedlogom odluke
41. Informacija o reviziji „Energopetrol“ d.o.o. Mostar/„Petrol“ d.d. Ljubuški sa Prijedlogom zaključka
42. Informacija o povećanom obimu poslova u Federalnom zavodu za poljoprivredu Sarajevo i Federalnom agromediteranskom zavodu Mostar u 2014. godini, sa prijedlogom zaključaka
43. Prijedlog rješenja o odbijanju prijedloga JKP "VITKOM" Vitez i Općinskog načelnika Općine Vitez za obnovu postupka radi izmjene Rješenja Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, broj: UP-I-07-25-35/02 od 27.05.2002. godine
44. Prijedlog rješenja o nominovanju jednog člana ekspertne radne grupe, predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, za izradu Nacrta protokola o saradnji i traženju nestalih osoba između Bosne i Hercegovine i Vlade Crne Gore
45. Prijedlog rješenja o davanju preporuke za prijem u državljanstvo Bosne i Hercegovine
46. Prijedlog rješenja o formiranju Radne grupe za izradu teksta Nacrta zakona kojim bi se trajno riješilo pitanje osnivačkih prava za institucije kulture
47.Prijedlozi rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji
a)  dostavljenog na Zahtjev broj: 03/05-31-753/2013-NK od 23.08.2013. godine po Rješenju Uprave za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Zenica 
b) dostavljenih na Zahtjev broj: 03/05-31-754/2013-NK od 23.08.2013. godine po rješenjima Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Kiseljak 
c)  dostavljenog na Zahtjev broj: 03/05-31-769/2013-NK od 28.08.2013. godine po Rješenju Uprave za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Zenica 
d) dostavljenog na Zahtjev broj: 03/05-31-556-1/2013-NK od 29.08.2013. godine a po rješenju o eksproprijaciji Službe za imovinsko-pravne, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Ilidža 
e)  dostavljenog na Zahtjev broj: 03/05-31-775/2013-NK od 30.08.2013. godine po Rješenju Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Kiseljak 
48. Informacija Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje o realizaciji Odluke V. broj 1048/2012 od 26.07.2012. godine, sa Prijedlogom zaključka
49. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Poticaj za poljoprivredu“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva pod nazivom „Od našeg polja do našeg stola“
50. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva trgovine - davanje saglasnosti
51. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo za imenovanje vršioca dužnosti izvršnih direktora u JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo
52. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Upravnog vijeća Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine
 

Petak,
15. januar 2021.
VIŠE