81. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 03.09.2013.
Saopćenje o radu

POTICAJI ZA POLJOPRIVREDU BIT ĆE ISPLAĆENI DO KRAJA OVOG MJESECA

Vlada FBiH danas je, na sjednici u Sarajevu, razmatrala Informaciju o zahtjevu Saveza poljoprivrednih udruženja Federacije BiH za isplatu dugovanja po osnovu poticaja.

Na osnovu informacije Federalnog ministarstva finansija, ove godine isplaćena su 22,006 miliona konvertibilnih maraka poticaja za 2012. godinu, te još 19.479.000 KM poticaja iz Programa za 2013. godinu. Također, utvrđeno je da postoji dug prema poljoprivrednim proizvođačima od 5,876 miliona konvertibilnih maraka i on je unesen u Trezor. Po dinamičkom planu Federalnog ministarstva, ta isplata će biti u trećoj dekadi ovog mjeseca.

Očekujući da će u tom terminu priliv u Proračun FBiH biti veći, Vlada FBiH prihvatila je mišljenje Ministarstva finansija da će isplaćeni poticaji biti veći od postojeće obaveze.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA
I DOPUNAMA ZAKONA O STEČAJNOM POSTUPKU

Analizirajući postojeće zakonsko rješenje u oblasti provedbe stečajnog postupka, te uzevši u obzir sve činjenice koje ukazuju na određene nejasnoće i nepreciznosti, Vlada FBiH se opredijelila za izmjene i dopune Zakona o stečajnom postupku, te ih, u formi Prijedloga, uputila u parlamentarnu proceduru.

S ciljem postizanja kvalitetnog zakonskog rješenja, uzete su u obzir mnoge primjedbe i preporuke proizašle iz konkretnih slučajeva u sudskoj praksi, osobito one koje su se odnosile na neprecizne formulacije pojedinih normi, što je dovodilo do mnogih sporova i odugovlačenja postupaka.

Također, potreba za postizanjem konciznog, sadržajnog i, nadasve, praktičnog zakonskog rješenja u ovoj oblasti predstavlja korak ka ispunjenju ciljeva u otklanjanju pravnih i drugih prepreka za investicijska ulaganja u FBiH na temelju 67 preporuka Vijeća inozemnih investitora u BiH, sadržanih u dokumentu pod nazivom “Bijela knjiga”, kojim se vlastima sugeriraju prioritetne reforme. Otklanjanjem ključnih prepreka za investicijska ulaganja u Federaciji BiH stvaraju se uvjeti za ulaganje znatnih novčanih sredstava i otvaranje novih radnih mjesta.

Jedno od novih rješenja je i da bi Zakon o stečajnom postupku sad obuhvatao i međunarodni stečaj. Kako je u praksi utvrđeno da rok od 30 dana za podnošenje prijedloga za stečaj nije uvijek dovoljan, sada je produljen na 60 dana od dana nastupanja platežne nesposobnosti. Također, jednom od izmjena, dopunjen je krug osoba koje su dužne davati točne i potpune informacije, kao i krug onih kojima se daju tražene informacije.

Jedna od bitnih intervencija u odnosu na aktualni tekst Zakona jeste da žalba ne odlaže izvršenje rješenja. Ovim se doprinosi ne samo ubrzanju postupka, nego utječe i na očuvanje stečajne mase i imovine stečajnog dužnika. Naime, u praksi je dokazano da često, tijekom žalbenog postupka, dolazi do oštećenja stečajne mase nezaštićenosti imovine stečajnog dužnika.

Dopunjena je i odredba kojom se regulira oglašavanje rješenja o mjeri osiguranja i postavljanju privremenog stečajnog upravitelja, te ovakva odluka mora biti oglašena u “Službenim novinama Federacije BiH”, što do sada nije bio slučaj.

Novina je i to što se stečajnom sudcu daje pravo da može rješenjem staviti van snage svaku odluku bilo kojeg organa u stečajnom postupku ako utvrdi da je ona protuzakonita i ako bi mogla dovesti do umanjenja stečajne mase i oštećenja povjeritelja.

Predviđena je i obveza upisa osoba na popis stečajnih upravitelja Federalnog ministarstva pravde, što je, za razliku od važećeg Zakona, uvjet da bi određena osoba mogla biti imenovana za stečajnog upravitelja. Po novom, stečajni upravitelj, osim stručnog obrazovanja i položenog stručnog ispita, mora imati i stalnu edukaciju, te ukoliko je ne pohađa barem dva dana u tijeku kalendarske godine ne može biti imenovan za stečajnog upravitelja.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O LIKVIDACIONOM POSTUPKU

Vlada FBiH utvrdila je danas Prijedlog zakona o dopuni Zakona o likvidacionom postupku koji ima za cilj eliminiranje uočenih nedorečenosti i praznina u postojećim zakonskim odredbama u likvidacionom postupku pred sudovima u Federaciji BiH.

S tim u vezi je i dopuna Zakona u postojećem tekstu koja propisuje da će Zakon o stečajnom postupku biti primjenjivan i prilikom provođenja likvidacionog postupka ukoliko nešto nije riješeno Zakonom o likvidacionom postupku i ako s njim nije u suprotnosti.

Ovakvom dopunom nastoji se zaokružiti procesni sistem koji se odvija pred sudom prilikom provođenja likvidacionog postupka i na precizan način formulirati sve faze kroz koje prolazi likvidacioni postupak. Naime, zbog bliskosti materije kojom se bave oba ova zakona, najlogičnija je uputa na primjenu Zakona o stečajnom postupku, naravno u onom dijelu koji, po prirodi stvari, odgovara likvidacionom postupku.

Činjenica je, također, da Zakon o stečajnom postupku sadrži upućujuću normu koja ukazuje na primjenu Zakona o parničnom postupku, te bi time ovaj procesni sistem bio zaokružen.

U obrazloženju se ističe i da postojeći tekst Zakona o likvidacionom postupku nije obiman, te procesno nije obuhvatio mnoga pitanja. Nadalje, već je propisano da se likvidacioni postupak vodi pred sudom koji je nadležan za provođenje stečajnog postupka, pa je intencija zakonodavca i prvobitno bila usmjerena na upućivanje prema Zakonu o stečajnom postupku.

PODRŽAN NACRT ZAKONA NA NIVOU BiH

Vlada FBiH danas se, nakon razmatranja mišljena Ministarstva pravde BiH, bez primjedbi i sugestija saglasila s tekstom Nacrta zakona o uspostavljanju zbirnog registra nevladinih, neprofitnih organizacija u Bosni i Hercegovini.

Među ciljevima ovog zakona je uspostavljane elektronske baze podataka zbirnog registra s podacima iz registara nevladinih, neprofitnih organizacija u BiH koje vode nadležni registarski organi u BiH po službenoj dužnosti u skladu s posebnim zakonima donesenim na državnom, entitetskim i na nivou Brčko Distrikta BiH.

To vodi do stvaranja efikasnog sistema koji bi omogućio nadležnim organima potrebne informacije o nevladinim, neprofitnim organizacijama za koje postoji sumnja da finansiraju ili pomažu terorizam, pranje novca i druge oblike organiziranog kriminala.

ZADUŽENJE FEDERALNOM MINISTARSTVU FINANCIJA

Vlada FBiH danas je zadužila Federalno ministarstvo financija da, sukladno zaključku Doma naroda Parlamenta FBiH s nastavka 16. sjednice od 25.7.2013. godine, sudjeluje u proceduri usuglašavanja teksta Prijedloga zakona o zaštiti jemaca u FBiH.

Riječ je o zakonu čiji je predlagač zastupnica u Zastupničkom domu Federalnog parlamenta Aida Ćikić, a kojeg će Dom naroda razmatrati u rujnu 2013. godine.

IZMIJENITI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA U BiH

Vlada Federacije BiH je, na inicijativu Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, usvojila zaključak kojim se od Vijeća ministara BiH traži da izmijeni Zakon o javnim nabavkama BiH u dijelu koji se odnosi na ograničenja dobavljača za učešće u postupku javne nabavke ukoliko ne ispunjavaju obaveze u vezi sa plaćanjem doprinosa.

Predloženo je da se u dijelu ovog zakona koji govori o odbijanju ponuda, alineja koja glasi da ponuđač „nije ispunio obaveze u vezi s plaćanjem doprinosa za socijalno osiguranje u skladu s relevantnim zakonskim odredbama u BiH, ili zemlji u kojoj je registriran i nije ispunio obaveze u vezi s plaćanjem poreza u skladu s relevantnim zakonskim odredbama u BiH ili zemlji u kojoj je registriran“, zamijene tekstom “ako nema dokaz o stabilnom finansijskom poslovanju”.

S obzirom na to da problem uplate doprinosa egzistira duži niz godina, Vlada Federacije BiH ga je kroz socijalni dijalog sa partnerima razmatrala u više navrata na sjednicama Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju Federacije BiH.

Tako je na sjednici ESV-a, koja je održana u februaru prošle godine, zaključeno da je potrebno što prije pokrenuti postupak donošenja sistemskih rješenja, kako bi se počelo rješavati pitanje velikih dugovanja nastalih neuplaćivanjem doprinosa za penziono i zdravstveno osiguranje. Međutim, imajući u vidu sveukupno stanje u zemlji, kao i globalnu ekonomsku krizu, sistemska rješenja kojima bi bio riješen problem (ne)uplaćivanja doprinosa još nisu donesena, pa kompanije koje posjeduju tehničku i profesionalnu sposobnost, a imaju problem sa (ne)uplaćivanjem doprinosa, nisu u mogućnosti da učestvuju na tenderima u sistemu javnih nabavki u BiH.

Ove izmjene Zakona o javnim nabavkama BiH bi bile privremeno rješenje do donošenja sistemskih rješenja. Njima bi se određenim kvalificiranim kompanijama omogućio pristup sistemu javnih nabavki u BiH.

STANJE U POLJOPRIVREDI U 2012. GODINI

Federalna vlada je utvrdila i Parlamentu FBiH uputila Izvješće o stanju u poljoprivredi u 2012. godini (“Zeleno izvješće”).

Ukupna površina obradivoga zemljišta u Federaciji BiH iznosi 811.251 hektara. Oranice zauzimaju 469.518 ha ili 17 posto ukupnoga zemljišta Federacije BiH, a ostalo zemljište zauzima pet posto.Visok postotak poljoprivrednoga zemljišta je brdsko, s 300 do 700 metara nadmorske visine. Srednjeg je kvaliteta i povoljno je za poluintenzivnu stočarsku proizvodnju. Međutim, visoka nadmorska visina, visok nagib i niska plodnost zemljišta ograničava korištenje ovog resursa za ispašu stoke tijekom proljeća i ljeta.

U Federaciji BiH postoje velike poljoprivredne površine koje se nalaze u državnoj svojini i koje su, uglavnom, izvan bilo kakve proizvodne uporabe. Gledano u cjelini, visok je udio i ukupnih obradivih površina, s tim što znatan dio otpada na prirodne livade koje ne omogućuju proizvodnju veće razine intenzivnosti.

Iz tog proizlazi da je manje od 40 posto poljoprivrednoga zemljišta (pola od ukupnog obradivog) pogodno za intenzivnu poljoprivredu, s tim da se ono većinom nalazi u nizinskim riječnim dolinama. Sve skupa znači da je zemljišna osnova za poljoprivredu u Federaciji BiH vrlo ograničena, kako u pogledu kvantiteta, tako i kvaliteta.

Za razliku od ukupnog, obradivog je zemljišta u Federaciji BiH mnogo manje, i, gledano po stanovniku, mjeri se sa 0,31 ha. Unutar ovog zemljišta, sa samo 0,18 ha po stanovniku, dragocjene zemljišne oranične komponente ima još manje, pa su stalnim trošenjem u nepoljoprivredne svrhe oranice stigle na najnižu točku neophodne nacionalne raspoloživosti.

Ukupna biljna proizvodnja u 2012. godini bila je manja za 23,8 posto u odnosu na 2011. U ratarstvu smanjenje iznosi 37,2 posto, a u proizvodnji voća 37,4 procenta, dok se kod proizvodnje grožđa bilježi povećanje od 23 posto. Ovakvo stanje je, najvećim dijelom, posljedica klimatskih uvjeta u 2012. godini, u kojoj je zabilježena pojava kasnih mrazeva, te dugotrajnih sušnih razdoblja praćenih visokim temperaturama.

U 2012. godini od ukupno zasijanih, požnjeveno je 97,9 posto površina, a znatno veća proizvodnja u odnosu na 2011. godinu ostvarena je kod ranih žita. Do tog povećanja došlo je i pored smanjenja prosječnih prinosa po jedinici površine u odnosu na prethodnu godinu.

Bitno veliko smanjenje prinosa po hektaru, i to za 44,82 posto, i zasijanih i požnjevenih površina u odnosu na 2011. godinu, bilježi se u proizvodnji kukuruza za zrno, tako da je u 2012. godini ostvarena proizvodnja manja za 31,09 posto.

Kod svih požnjevenih povrtnih kultura i pored činjenice da su u odnosu na 2011. godinu povećane zasijane površine, bilježi se smanjenje proizvodnje u 2012. godini, a u proizvodnji krumpira to smanjenje je za 24,8 posto, crnog luka 19,73 posto i rajčice 25,6 posto.

Ukupna vrijednost Programa potpora poljoprivredi lani je iznosila 68.039.000 konvertibilnih maraka od čega je realizirano 68.037.850,26 KM odnosno 99,998 posto. Korisnici su bili poljoprivredni proizvođači, zadruge, lokalne zajednice, udruženja i institucije.

PRIHVAĆENA INFORMACIJA O STANJU ZAŠTITE IZVORIŠTA KRUŠČICA

Vlada FBiH je prihvatila Informaciju Federalnog ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o stanju zaštite izvorišta Kruščica i donijela niz zaključaka kako bi bile osigurane koordinirane aktivnosti nadležnih organa, od federalnog do općinskog nivoa, kojim bi aktivnosti korisnika šuma i vode u ovom području bile dovedene u zakonske okvire i time umanjen štetni uticaj na izvorište.

Korisnik državnih šuma na području zaštitnih zona izvorišta Kruščica u Općini Vitez, ŠPD „Srednjobosanske šume” d.o.o. Donji Vakuf, obavezan je da redovne aktivnosti sječe uskladi sa Odlukom Općinskog vijeća Vitez o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama izvorišta Kruščica od 25. oktobra 2007. godine i da, prije njihovog izvođenja, pribavi vodne akte.

Po ovoj odluci dužni su postupiti i korisnici izvorišta, JP Vodovod i kanalizacija Zenica i JP „Vitkom” Vitez.

Općina Vitez je zadužena da, uz pomoć korisnika izvorišta Kruščica, izradi novi Elaborat o zaštitnim zonama izvorišta sukladno Pravilniku o načinu utvrđivanja uvjeta za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta vode za javnu vodoopskrbu stanovništva i da s njim, u roku od godinu dana, uskladi postojeću Odluku o zonama sanitarne zaštite koja će sadržavati sve potrebne elemente utvrđene Zakonom o vodama i Pravilnikom.

Kantonalna šumarska inspekcija je zadužena da, zajedno s Federalnom upravom za inspekcijske poslove (Inspektorat vodoprivredne inspekcije), nadzire realizaciju izvedbenih projekata ŠPD-a „Srednjobosanske šume” na području ovog izvorišta i da, u roku od četiri mjeseca, podnesu izvještaj Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva SBK je zaduženo da, u suradnji s MUP-om SBK, žurno poduzme sve mjere, u cilju zaustavljanja bespravnih sječa na ovom području, kako je to utvrđeno Odlukom o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama izvorišta i da, u roku od četiri mjeseca, podnesu izvještaj Federalnom ministarstvu.

Federalno ministarstvo pravde je zaduženo da, putem Upravne inspekcije, provede inspekcijski nadzor i naloži mjere za zakonito postupanje kod svih organa nadležnih za izdavanje odobrenja za izvođenje aktivnosti u području zaštitnih zona izvorišta Kruščica.

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva će, u roku od šest mjeseci, dostaviti Vladi Federacije BiH izvještaj o provođenju današnjih zaključaka.

ODLUKA O SMANJENJU CIJENE PRIRODNOG PLINA

Nadzorni odbor „BH-gasa” d.o.o. Sarajevo dobio je danas saglasnost Vlade FBiH na Odluku o novoj cijeni prirodnog plina.

Tako će od septembra veleprodajna cijena prirodnog plina za distributivna gospodarska društva u FBiH iznositi 0,754 konvertibilnih maraka po standardnom kubičnom metru (bez PDV-a).

To je, u odnosu na sadašnju cijenu od 0,82 KM/Sm3, pojeftinjenje od 8,04 posto.

Veoma bitan utjecaj na cijenu ima mjesečna dinamika i struktura potrošnje prirodnog plina. Iako je 2012.godinu karakterizirala stagnacija, odnosno blago smanjenje nabavne cijene plina, to nije utjecalo na pozitivan financijski rezultat, ali je umanjilo visinu iskazanog gubitka u poslovanju.

Nabavna cijena plina formira se za svaki kvartal u godini na temelju prethodnog devetomjesečnog prosjeka kretanja svjetske cijene mazuta i dizel goriva. Stoga su se tek u trećem kvartalu ove godine stekli uvjeti za smanjenje prodajne cijene.

Treba očekivati kako će cijena prirodnog plina ostati ista i u slijedećem kvartalu.

UREDBA O KRITERIJIMA ZA POSTIZANJE SPORAZUMA
O NAKNADI ZBOG NEOSNOVANOG PRITVORA

Vlada Federacije BiH donijela je danas Uredbu o izmjeni Uredbe o utvrđivanju i primjeni jedinstvenih kriterija za zaključivanje sporazuma i sudske nagodbe o postojanju štete, te vrsti i visini naknade zbog neosnovanog pritvora, odnosno neosnovanog lišenja slobode.

Razlog za donošenje Uredbe ogleda se u pristiglom broju zahtjeva za zaključenje sporazuma, a posebno u ostvarivanju uštede po osnovu sudskih troškova sadržanih u troškovima sudske takse, zastupanju od strane advokata, vještačenju, zateznim kamatama, kao i drugim troškovima koji mogu nastati u toku parničnog i izvršnog postupka.

Primjerice, Federalno ministarstvo pravde je u 2013.godini, do trenutka izrade izmjene Uredbe, zaprimilo 45 zahtjeva. Zaključivanjem sporazuma ostvarila bi se ušteda od oko 3.000 konvertibilnih maraka po jednom predmetu. U tom iznosu sadržani su troškovi izrade tužbe, sudska taksa, pristupanje pripremnom i glavnom ročištu, troškovi vještačenja (medicinske i ekonomske struke), eventualno ulaganje žalbe, izrada prijedloga za izvršenje i, konačno, zatezna kamata po opredjeljenom tužbenom zahtjevu tužioca.

Uzimajući u obzir da su navedeni zahtjevi osnovani, svakako je opravdano i osiguravanje sredstava za isplatu po zaključenim sporazumima, ukoliko na polugodišnjoj bazi iskazana ušteda iznosi oko 135.000 KM samo po navedenim zahtjevima.

Osim ušteda po osnovu sudskih troškova, donošenjem izmjene Uredbe utvrđuju se i primjenjuju jedinstveni kriteriji u odlučivanju po zahtjevima za zaključenje nagodbe, rasterećuje se rad Federalnog pravobranilaštva, kao i rad sudova.

UREDBA O PROCJENJIVANJU EKONOMSKE VRIJEDNOSTI
PRAVNIH OSOBA, IMOVINE, OBAVEZA I KAPITALA

Federalna vlada donijela je danas Uredbu koja uređuje djelatnost procjenjivanja ekonomske vrijednosti pravnih osoba, imovine, obaveza i kapitala kao nezavisnog i samostalnog zanimanja ovlaštenih procjenitelja, te njihova ovlaštenja i obaveze.

Osnovni razlozi za donošenje ove uredbe ogledaju se u potrebi jasnog definisanja svojstva i statusa procjenitelja.

To se odnosi na osiguranje djelovanja slobodnog tržišta na utvrđivanje procijenjene vrijednosti, uvažavanje svih prirodnih, ekonomskih, tehnoloških i drugih karakteristika pravnih osoba, imovine i obaveza pri procjenjivanju fer vrijednosti, nepristrasnost, objektivnost i odgovornost za ispravnost, potpunost i kvalitetu obavljene procjene.

Propisano je da se procjenom ekonomske vrijednosti mogu baviti samo za to ovlaštene osobe. Također su utvrđeni provođenje kontinuiranog nadzora i provjere obavljanja procjeniteljske djelatnosti, kao i obavezna edukacija fizičke osobe koja želi steći status ovlaštenog procjenitelja.

Donošenjem ove uredbe osigurava se veći stepen odgovornosti, stručnosti i kvalitete na procjeni ekonomske vrijednosti, te jednostavniji postupak i dokumentovanje procjene.

Uredba ne derogira institut sudskih vještaka, bilo u normativnom ili sadržajnom obliku, već omogućava angažovanje procjenitelja u onim postupcima u kojima je to svrsishodno s aspekta efikasnosti i ekonomičnosti postupka.

NOVI OBRAZAC ZA UVJERENJE O PRIPADNOSTI ORUŽANIM SNAGAMA

Federalna vlada danas je izmijenila Uredbu o načinu izdavanja uvjerenja o pripadnosti oružanim snagama, radi ostvarivanja prava po Zakonu o prijevremenom povoljnijem umirovljenju branitelja domovinskog rata.

Riječ je o uvođenju novog obrasca uvjerenja koji decidno propisuje sadržinu, postupak, te način i nadležnost za njegovo izdavanje.

TREĆA TRANŠA OBVEZNICA

Federalna vlada donijela je Odluku o emisiji treće tranše obveznica radi izmirenja dijela obveza Federacije BiH po osnovu ratnih tražbina.

Predviđeno je da se potraživanja iz treće tranše emisije obveznica po osnovu verificiranih ratnih tražbina, sukladno otplatnom planu, počinju realizirati 30.6.2014. godine i da budu izmirene do 30.6.2027. godine, u iznosu od 342.001 konvertibilnu marku.

Obveznice nose kamatu na glavnicu po stopi od 2,5 posto godišnje.

POVEĆANJE KAPITALA “TERMINALA FEDERACIJE”

Vlada Federacije BiH dopunila je Odluku o osnivanju Privrednog društva za skladištenje tečnih goriva “Terminali Federacije'“ d.o.o. Sarajevo. Novina je što je dodan stav po kojem osnovni kapital u stvarima iznosi 9.181.399,07 konvertibilnih maraka, odnosno u iznosu utvrđene vrijednosti prema Stručnom mišljenju i nalazu vještaka 17.6.2013. godine.

Istovremeno, Odlukom je data saglasnost “Terminalima Federacije” d.o.o. Sarajevo za pokretanje postupka povećanja osnovnog kapitala u stvarima pred nadležnim sudom.

Donošenje ove odluke o povećanju kapitala predloženo je na osnovu Ugovora o prenosu prava vlasništva i prava raspolaganja na nepokretnostima uz naknadu, zaključenog između Vlade Federacije BiH i “Energopetrola” d.d. Sarajevo, kojim je, između ostalog, Vlada Federacije BiH stekla vlasništvo nad terminalom tečnih tereta u Živinicama, odnosno nekretninama upisanim po novom premjeru.

Ocjenjuje se da bi današnja Odluka trebala proizvesti vrlo značajne pozitivne efekte, kako za Vladu, kao osnivača i vlasnika kapitala, tako i za Društvo, budući da bi bili stvoreni preduslovi za privlačenje poslovnih partnera - investitora, s ciljem sanacije i rekonstrukcije kapaciteta ili eventualnog obezbjeđenja kreditnih sredstava za dovođenje u funkciju kapaciteta u vlastitoj režiji, kao i za redovno poslovanje.

Također, veoma je bitna i s obzirom na činjenicu da je procedura usvajanja Zakona o naftnim derivatima FBiH u toku, tako da bi “Terminali Federacije”, djelimičnom sanacijom kapaciteta, spremni dočekali njegovu primjenu.

SREDSTVA OD GSM LICENCE ZA CESTE

Federalna vlada danas je donijela Odluku o usvajanju Programa investiranja dijela sredstava naplaćenih izdavanjem GSM licence za 2012. godinu za Federaciju BiH u iznosu od 13.200.000 konvertibilnih maraka. Ova sredstva, evidentirana na posebnom računu u okviru Jedinstvenog računa Trezora FBiH, bit će prenesena na namjenski otvoren račun JP Ceste Federacije BiH.

Utvrđeni popis projekata magistralnih, regionalnih i lokalnih cesta urađen je na temelju zahtjeva i prijedloga Cesta FBIH, kantona i općina, uz suglasnost Federalnog ministarstva prometa i komunikacija i Federalnog ministarstva financija.

Implementatori odobrenih projekata će dostavljati tromjesečna izvješća Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija, dok će Federalno ministarstvo financija, u ime Vlade FBiH, biti ovlašteno da osigura namjensko trošenje odobrenih sredstava. Ukoliko budu ustanovljene nepravilnosti, ova dva ministarstva će o tome informirati Vladu.

Za projekte za koje bude ocijenjeno da neće biti uspješno realizirani, implementaciju će vršiti Federalno ministarstvo prometa i komunikacija.

Najvrjedniji projekti, s 1,2 milijuna KM, jesu izgradnja lokalne ceste Avenija - most Sutina - ulica Maršala Tita i završni radovi na mostu Sutina u Mostaru, izgradnja nadvožnjaka na Sjevernoj prometnici (dionica od Paviljona do Džindžić džamije) u Tuzli, te sanacija lokalnih cesta u Unsko-sanskom kantonu.

POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA FBiH

Ukupno ostvareni prihodi, primitci i financiranja Proračuna FBiH za prvo ovogodišnje polugođe iznose 867,8 milijuna konvertibilih maraka, što je 39 posto planiranog za 2013. godinu. Od navedenog, poreski prihodi (porez na dobit i prihodi od indirektnih poreza) ostvareni su u iznosu od 591 milijun KM. Neporeski prihodi (naknade, pristojbe, novčane kazne i ostali neporezni prihodi) bilježe ostvarenje od 138,4 milijuna KM, dok su primitci od zaduživanja ostvareni sa 138,4 milijuna KM.

U odnosu na isto razdoblje 2012. godine, ukupno ostvareni prihodi, primitci i financiranje bilježe pad od tri posto, odnosno za 26,9 milijuna KM.

Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu od 591 milijun KM, što je 44 posto planiranog za 2013. godinu. U odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje, ovi prihodi bilježe rast od 50,3 milijuna KM ili devet posto.

Neporezni prihodi (naknade, pristojbe, novčane kazne i ostali) iznose 138,4 milijuna KM, što je 31 posto planiranog za 2013. godinu.

Ukupno obračunati rashodi i izdatci za prvo polugođe 2013. godine iznose 813,3 milijuna KM, što je 37 posto planiranog. Od navedenog je do 30.6.2013. godine isplaćeno 707,3 milijuna KM ili 87 posto ukupno obračunatih rashoda.

Tekući transferi i drugi tekući rashodi obračunati su u iznosu od 387,8 milijuna KM, što je 40 posto u odnosu na plan za 2013. godinu.

IZVJEŠTAJI O IMPLEMENTACIJI PROJEKATA POWER IV I GASIFIKACIJI SBK

Vlada Federacije BiH usvojila je danas izvještaje Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o implementaciji projekata ECSEE APL3 - BiH (POWER IV) i Gasifikacija Srednjebosanskog kantona za period od 31.03.2013. do 30.06.2013. godine.

Kako se navodi u Izvještaju osnovni cilj projekta ECSEE APL3 - Komponenta za Bosnu i Hercegovinu - Power IV je razvoj funkcionalnog regionalnog tržišta električne energije u jugoistočnoj Evropi i njegova integracija u unutrašnje tržište električne energije Evropske Unije, kroz implementaciju prioritetnih investicija koje pružaju podršku tržištu električne energije i funkcionisanju energetskih sistema za proizvodnju, prijenos i distribuciju električne energije i tehničku (stručnu) podršku za institucionalni razvoj i razvoj sistema, kao i pripremu i implementaciju projekta.

Procijenjeni troškovi Projekta za sve tri elektroprivrede iznose 286,57 miliona američkih dolara. U izvještajnom periodu od 31.3.2013. do 30.6.2013. godine navedene su aktivnosti na realizaciji ovog projekta a koji, između ostalog, uključuje rekonstrukciju i modernizaciju energetskih objekata, nabavku nove i zamjenu stare opreme, rehabilitaciju i modernizaciju monitoring sistema brana, rekultivaciju deponija, kao i tehničku asistenciju i konsultantske usluge.

Projekat gasifikacije Srednjobosanskog kantona koji se finansira na bazi aranžmana sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj uključuje izgradnju oko 37 km gasovoda visokog pritiska DN 400 (16 inch) i cca 7 kilometara DN 200 (8 inch) čeličnih odvojaka s ciljem gasifikacije četiri općine u Srednjobosankom kantonu: Busovača, Vitez, Novi Travnik i Travnik.

Vrijednost projekta je 17 miliona KM. U periodu izvještavanja od 31.3.2013. do 30.6.2013. godine izvođačeve aktivnosti su bile fokusirane na redovne aktivnosti na gradilištu. Kako se navodi u izvještaju veći dio aktivnosti na ovom projektu ne prati planiranu dinamiku izvođenja radova, i to zbog organizacijskih problema izvođača, prvenstveno kod građevinskih radova, kao i u izmještanja trase zbog nemogućnosti rješavanja imovinsko-pravnih odnosa.

RAZMATRAN IZVJEŠTAJ O RADU NO FZ PIO ZA 2011.

Vlada FBiH je razmatrala Izvještaj o radu Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2011.godinu i prihvatila mišljenje Federalnog ministarstva rada i socijalne politike da ovaj izvještaj ocijeni uslovno pozitivnim, te ga uputila Parlamentu FBiH.

U mišljenju se, uz ostalo, ističe je Nadzorni odbor u ovom periodu mogao i trebao poduzimati značajnije aktivnosti u vršenju svojih ovlaštenja, što bi imalo pozitivnog utjecaja na ispravljanje nepravilnosti i smanjenje uočenih propusta u poslovanju ovog zavoda.

PROJEKT „PODRŠKA MREŽAMA SOCIJALNE SIGURNOSTI I ZAPOŠLJAVANJU”

Vlada FBiH razmotrila je danas Izvještaj o napretku projekta „Podrška mrežama socijalne sigurnosti i zapošljavanju” za prva tri mjeseca ove godine. Ovaj projekt je pokrenut u oktobru 2010. godine, i ima za cilj da se gotovinski transferi koji nisu zasnovani na osiguranju usmjere na siromašne i osobe s invaliditetom, da se poboljša efikasnost i transparentnost administracije naknada, te pružanje podrške za usluge posredovanja pri zapošljavanju za one koji aktivno traže posao, a prestane im pravo na primanje gotovinskih transfera.

Ranije analize pokazale su da je sveukupna distribucija naknada u Bosni i Hercegovini regresivna. Oni najsiromašniji koji čine petinu stanovništva dobivaju 18 procenata svih socijalnih naknada koje nisu zasnovane na osiguranju, dok oni iz najbogatije petine dobivaju više od 23 procenta. U Izvještaju se navodi da bi se ovaj problem mogao riješiti i poboljšati putem indirektnog imovinskog cenzusa, odnosno da bi se uz odgovarajuću primjenu, instrument indirektnog imovinskog cenzusa mogao vrlo dobro koristiti u identificiranju i filtriranju nesiromašnih kod utvrđivanja podobnosti za naknadu.

O UTROŠKU I EFEKTIMA POTICAJA U PODUZETNIŠTVU

Vlada FBiH usvojila je danas Izvješće o utrošku i efektima dodijeljenih poticajnih sredstava za 2011. godinu koje je realiziralo Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta. Kako se navodi u Izvješću dodjela financijskih poticaja u 2011.godini je realizirana kroz jedanaest projekata, i to za izgradnju poduzetničkih zona, poticaje inovatorima, stipendiranje učenika za obrtnička zanimanja, izgradnju inovativnog gospodarstva, poticaj tradicionalnim i starim obrtima, poticaje novoosnovanim subjektima malog gospodarstva, subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite, razvoj obrtničkih komora, te podršku organiziranju sajmova. Projekti su realizirani kroz programe kreditnih poticaja i sufinansiranja i to u iznosu od 9.590.000 konvertibilnih maraka, od čega je iskorišteno 8.870.000 KM.

Ocijenjeno je da su dodijeljena financijska sredstva znatno utjecala na stvaranje i poboljšanje poduzetničkog okruženja, a što je imalo za rezultat povećanje uposlenosti, izvoza, produktivnosti, sukladnijeg razvoja gospodarstva, kvalitete i konkurentske sposobnosti kao i razvoj djelatnosti koje ne zagađuju okoliš.

IZVJEŠTAJ O RADU FEDERALNOG PRAVOBRANILAŠTVA ZA 2012. GODINU

Federalna vlada usvojila je danas Izvještaj o radu Federalnog pravobranilaštva za 2012. godinu. U izvještajnom periodu aktivnosti Federalnog pravobranilaštva odvijale su se, u prvom redu, kroz ispunjavanje obaveza i zadataka utvrđenih Zakonom o Federalnom pravobranilaštvu, a odnose se na pravnu zaštitu imovine i imovinskih interesa FBiH i njenih organa i tijela.

Federalno pravobranilaštvo je također bilo posebno angažirano na zauzimanju stavova u pogledu predmeta koji su u velikom broju zaprimljeni u Federalnom pravobranilaštvu (logoraši, boračke i civilne invalidnine, izvršenja po pravomoćnim izvršnim presudama uposlenika u privrednim subjektima vojne industrije) pokušavajući na najoptimalniji način, a uz zahtjev upućen nadležnim ministarstvima za pružanje pomoći, u ovim predmetima, istrajati na iznalaženju rješenja koja bi bila povoljna za Federaciju, a u cilju zaštite imovine i imovinskih interesa.

Rad Federalnog pravobranilaštva se odvija kroz dva odjela: vojni odjel (za predmete bivšeg FMO-a ) i civilni odjel. Posebno se naglašava da je u 2012. godini statistički posmatrano Federalno pravobranilaštvo zaprimilo veliki broj predmeta u oba odjela. U odjelu u kojem se vode predmeti bivšeg FMO-a u 2012. zaprimljeno je novih 3.108 predmeta, dok je iz prethodnih godina preneseno 20.325 predmeta, što ukupno iznosi 23.433 predmeta.

Na kraju izvještajnog perioda u pisarni je ostalo u radu 22.099 predmeta. Napominje se da su arhivirana 1.334 predmeta, a 23.433 su bila u radu u izvještajnom periodu.

Civilni odjel zaprimio prošle godine 3.991 predmet, a iz prethodnih godina je preneseno 4.621 predmeta što ukupno iznosi 8.672 predmeta. Od toga je arhivirano 1.189. Na 2012 u civilnoj pisarni ostalo je u radu 6.905 predmeta.

Najveći broj nezavršenih predmeta u 2012. godini se odnosi se na parnične i izvršne predmete čiji ishod i završetak isključivo zavise od ažurnosti i rada sudova. Svi ostali poslovi iz nadležnosti i djelokruga Federalnog pravobranilaštva čije izvršavanje ne zavisi od rada sudova i organa uprave već isključivo od rada Federalnog pravobranilaštva završeni su u planiranim i zakonskim rokovima.

AUTENTIČNO TUMAČENJE ČLANA 377. ZAKONA O OBLIGACIONIM ODNOSIMA

Federalna vlada je usvojila Prijedlog autentičnog tumačenja člana 377. stav 1. Zakona o obligacionim odnosima koje je pripremilo Federalno pravobranilaštvo i uputila ga u oba doma Parlamenta FBiH na usvajanje.

U autentičnom tumačenju se kaže da rok zastarjelosti iz člana 377. stav 1. Zakona o obligacionim odnosima teče samo prema učiniocu krivičnog djela i ne može se primijeniti u odnosu na pravno lice koje odgovara po osnovu objektivne odgovornosti. Ovo autentično tumačenje primjenjuje se i važi od dana primjene člana 377. stav 1. Zakona o obligacionim odnosima.

PRIHVAĆENO IZVJEŠĆE ODBORA ZA NADZOR NAPLATE DOPRINOSA

Vlada Federacije BiH usvojila je danas se Izvješće o radu Odbora za nadzor nad primjenom Zakona o jedinstvenom sustavu registracije, kontrole i naplate doprinosa za razdoblje travanj - lipanj 2013. godine.

Riječ je o nadzoru nad zakonom koji predstavlja pravni temelj za uspostavu Jedinstvenog sustava registracije, kontrole i naplate doprinosa na jednom mjestu - u Poreznoj upravi Federacije BiH. Primjena zakona je, radi osiguranja dovoljno vremena za planiranje i provedbu pripremnih aktivnosti, počela 1.1.2010. godine, a provedba jedinstvenog sustava (JS) 4.1.2011. godine.

Odbor je, uz ostalo, redovito razmatrao i informacije Porezne uprave o podnesenim i obrađenim prijavama, a u drugom tromjesečju ove godine u JS je ukupno uneseno 64.882 prijava/odjava, od čega je obrađeno i distribuirano korisnicima 63.455, odnosno 97,8 posto.

Odbor je redovito razmatrao i informacije Porezne uprave u svezi obrade mjesečnih izvješća o isplaćenim plaćama (obrazac MIP-1023). Ukupno je od 1. travnja 2011. do 30. lipnja 2013. godine u aplikaciju uneseno 810.885 obrazaca, a ukupan broj uspješno obrađenih je 774.600, ili 95,5 posto.

U drugom tromjesečju ove godine zaprimljeno je 65.098 MIP-1023 obrazaca, a ukupan broj uspješno obrađenih (uz neke ranije primljene) je 66.012.

Aktivnosti Odbora u sljedećem razdoblju bit će, najvećim dijelom, usmjerene na realizaciju Akcijskog plana za poboljšanje procesa u svezi MIP obrazaca.

PROSTORNI PLAN ZA AUTOCESTU

Vlada Federacije BiH danas je prihvatila i Informaciju Federalnog ministarstva prostornog uređenja o Prostornom planu područja od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine “Autocesta na Koridoru Vc” za period 2008. do 2028. godine.

Zadužila je Generalni sekretarijat Vlade FBiH da pripremi tekst urgencije koju će federalni premijer uputiti Domu naroda Parlamenta Federacije BiH, radi uvrštavanja u Prijedlog dnevnog reda, razmatranja i konačnog donošenja Prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine „Autocesta na koridoru Vc” za period od 2008. do 2028. godine.

ZA EFIKASNIJE UPUĆIVANJE OSUĐENIH OSOBA NA IZDRŽAVANJE KAZNE

Vlada FBiH je prihvatila Informaciju Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova o sveobuhvatnoj analizi uzroka pravosnažno osuđenih osoba koje nisu dostupne državnim organima u Bosni i Hercegovini radi upućivanja na izdržavanje kazne zatvora, s prijedlogom mjera koje može poduzeti Federalna vlada u okviru svojih nadležnosti, bez miješanja u nezavisnost sudske vlasti.

Zadužen je Generalni sekretarijat Vlade FBiH da, u saradnji sa nadležnim federalnim ministarstvima, a posebno Federalnim ministarstvom pravde, te Uredom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima Evropske unije, u roku od 90 dana pripremi inicijativu za izmjene i dopune propisa o prebivalištu i boravištu državljana BiH, s ciljem da se onemoguće fiktivne prijave prebivališta i boravišta.

Bit će pokrenuta i inicijativa za zaključivanje posebnih sporazuma sa zemljama u okruženju o međusobnom izručenju pravosnažno osuđenih osoba na kaznu zatvora, a koja borave na području druge države. Ona će biti dostavljena Vladi FBiH na razmatranje i kasnije biti proslijeđena Vijeću ministara BiH.

Zaduženo je Federalno ministarstvo pravde da, u roku od 30 dana, pripremi i Vladi FBiH na razmatranje dostavi inicijativu prema Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH, da se u okviru ujednačavanja sudske prakse, preporuči sudovima i tužilaštvima u Federaciji BiH, da u skladu sa zakonom, pooštre mjere pritvora nakon izricanja pravosnažne presude za teška krivična djela i na dugogodišnje kazne zatvora, da se dosljedno izriču mjere osiguranja prisustva osuđenih osoba, naročito oduzimanjem i zabranom izdavanja putne isprave, te češćim javljanjem policiji, posebno kada je riječ o osobama koje posjeduju dvojno državljanstvo.

Potrebno je uvesti veću i dosljedniju kontrolu dokaza na kojima se temelje zahtjevi za odgađanje početka upućivanja na izdržavanje kazne zatvora, te u svim slučajevima gdje je to moguće, u skladu sa zakonom, odrediti takozvani kućni zatvor s elektronskim nadzorom, kao i zamjenu kazne zatvora za novčanu.

Federalno ministarstvo pravde je zaduženo i da, u roku od 60 dana, pripremi i Vladi FBiH dostavi na razmatranje informaciju o potrebi i mogućnosti usaglašavanja propisa iz nadležnosti FBiH kojima se uređuje ova oblast i izvještaj o svim slučajevima zloupotrebe korištenja dopusta od strane osuđenih osoba sa prijedlogom mjera koje treba poduzeti da se eliminiraju takve pojave.

INFORMACIJA O STRATEGIJI SIGURNOSTI DRUMSKOG SAOBRAĆAJA U 2012.

Vlada FBiH je na današnjoj sjednici prihvatila Informaciju Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova o realizaciji Akcionog plana za provedbu mjera iz dokumenta „Polazne osnove strategije sigurnosti drumskog saobraćaja Federacije BiH 2008. - 2013.” za 2012.godinu.

Ekspertni tim je održao sastanak sa Agencijom za nadzor osiguranja FBiH i predložio izmjene i dopune Zakona o bezbjednosti saobraćaja koje su proslijeđene u dalju proceduru. Predloženo je da se u dijelu koji se odnosi na visinu kazne za prekšaje nevraćanja tablica u roku od 30 dana propiše kazna od 100 KM, umjesto dosadašnjih 30, da se vozačima neregistrovanih vozila poveća kazna sa dosadašnjih od 100 do 300 KM na od 400 do 1.000 KM i da se vlasniku neregistrovanog vozila koji ustupi svoje vozilo drugoj osobi na korištenje, propiše kazna od 400 do 1.000 KM.

Analiza općeg stanja sigurnosti saobraćaja u FBiH za period januar - decembar 2012. godine, u odnosu na 2011. godinu pokazuje da je broj saobraćajnih nesreća u prošloj godini 25.958, što je manje za 7 posto u odnosu na uporedni period (27.902).Ukupno su nastradale 6.333 osobe, što je manje za 4,9 posto u odnosu na 2011. godinu, gdje je broj nastradalih bio 6.661. U saobraćajnim nesrećama poginulo je 158 osoba, što je za 7,1 posto manje nego u istom periodu (170) 2011. godine. Broj teže povrijeđenih je 995 i manji je za 7,4 posto u odnosu na 2011. godinu (1.074). Broj lakše povrijeđenih je 5.180 što je za 4,4 posto manje u odnosu na isti period (5.417) pretprošle godine.

Najčešći uzroci saobraćajnih nezgoda - nepropisna ili neprilagođena brzina uslovima puta, u odnosu na uporedni period, je manji za 6,4 posto (5.818 u odnosu na 6.215), dok je prekomjerna konzumacija alkohola manja za 4,5 posto. Zbog ova dva uzroka nastradalo je 49,9 posto oštećenih u saobraćajnim nezgodama, a preostalih 50,1 posto su ostali uzroci (prethodnih godina nedozvoljena upotreba mobilnih telefona je uzrok i do 10 posto od ukupnog broja saobraćajnih nezgoda).

Najveći broj saobraćajnih nesreća dogodio se u naseljenim mjestima (14.250) - manje za 2,2 posto (14.568) u odnosu na 2011. godinu. Najviše poginulih je bilona magistralnim putevima 90 - više za 14 posto (79). Najveći broj teže povrijeđenih osoba je na ulicama u naselju (328), gdje je zabilježeno povećanje za 11,9 posto (293). U naseljenim mjestima je i najveći broj lakše povrijeđenih osoba (1.855), a u odnosu na uporedni period taj broj je veći za 2,3 posto (1.814).

S ciljem smanjenja saobraćajnih nesreća u Federaciji date su preporuke kao što je ubrzanje donošenja pooštrenih mjera sankcionisanja prekršilaca, pojačanje mjera policije u djelovanju protiv počinilaca, obezbjeđenje dodatnih materijalnih i finansijskih sredstva za opremanje policije savremenim tehničkim pomagalima za kontrolu saobraćaja, pojačanje prisutnosti saobraćajne policije na putevima i otklanjanje nedostataka na saobraćajnicama koje su registrovane kao „crne tačke”.

Stanje sigurnosti saobraćaja u Federaciji BiH poboljšano je u odnosu na 2008. godinu, kada je počela primjena strategije. Trend smanjenja broja poginulih je nastavljen i u ovoj godini, u odnosu na 2008. godinu, za 34 posto.

PROŠLOGODIŠNJE OSTVARENJE JAVNIH PRIHODA

U Federaciji Bosne i Hercegovine su 2012. godine ostvareni ukupni javni prihodi od 6.373,4 milijuna KM, iz kojih su isključena sredstva na ime servisiranja vanjskog duga, kao i sredstva financiranja. Iznos predstavlja pad prihoda za jedan posto, ili za 35,7 milijuna KM u odnosu na 2011. godinu.

Od ukupnog iznosa, 3.591,5 milijuna KM odnosi se na ukupne proračunske prihode. Proračun Federacije BiH ostvario je prihode od 1.227,2 milijuna KM, što je za tri posto više u odnosu na isto razdoblje 2011. godine, dok su prihodi kantonalnih proračuna sa ostvarenjem od 1.772,1 milijuna KM i prihodi općinskih proračuna od 592,2 milijuna KM manji za četiri posto.

Ukupni prihodi vanproračunskih fondova u 2012.godini iznosili su 2.650,5 milijuna KM i veći su za jedan posto u odnosu na predhodnu godinu. Zabilježen je i rast od jedan posto prihoda ostalih korisnika u Federaciji BiH, koji su ostvareni u iznosu od 131,4 milijuna KM.

Ukupno ostvareni i raspoređeni prihodi Proračuna Federacije BiH, s uključenim sredstvima na ime servisiranja vanjskog duga i sredstvima financiranja, u 2012. godini iznosili su 1.926,5 milijuna KM i veći su za 29 posto ili za 435,0 milijuna KM u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Ostvarena sredstva na ime servisiranja vanjskog duga u 2012. godini iznosila su 292,8 milijuna KM, i veća su za 38 posto ili 80,4 milijuna KM nego u 2011. godini, dok su sredstva od financiranja zabilježena u iznosu od 406,6 milijuna KM. Ukupno ostvareni porezni prihodi Proračuna Federacije BiH u 2012. godini iznosili su 1.171,2 milijuna KM i veći su za tri posto ili za 33,7 milijuna KM. Ukupno ostvareni prihodi od neizravnih poreza za Proračun Federacije BiH iznosili su 1.124,1 milijuna KM. Po osnovu poreza na dobit ostvareno je 47,1 milijuna KM prihoda, što je za jedan posto ili približno pola milijuna KM više u odnosu na ostvarenje u 2011. godini. Ukupno ostvareni neporezni prihodi iznosili su 348,7 milijuna KM što je za 32 posto ili za 83,7 milijuna KM više u odnosu na predhodnu godinu.

Posmatrano po kantonima, uključujući općine, kantonalne direkcije cesta i ostale korisnike javnih prihoda, ukupno ostvareni i raspoređeni prihodi u 2012.godini iznosili su 2.435 milijuna KM, što je za četiri posto ili 89,2 milijuna KM manje u odnosu na ostvarenje u 2011. godini. Jedini kanton s rastom prihoda od osam posto u 2012. godini. bio je Posavski, ali važno je istaći da je u navedeni iznos uključena naknada za korištenje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe u iznosu od 3,4 milijuna KM, koja predstavlja jednokratni prihod, a u 2011. godini nije ostvaren.

Prihodi vanproračunskih fondova u FBiH u 2012. ostvareni su u iznosu od 2.650,5 milijuna KM što je više za jedan posto ili za 18,1 milijuna KM u odnosu na 2011. godinu. Pri tome su doprinosi za MIO veći su za 7,1 milijuna KM, za zdravstveno osiguranje veći su za 10,5 milijuna KM, a za osiguranje od neuposlenosti veći su za približno pola milijuna KM.

ŠESTOMJESEČNO OSTVARENJE JAVNIH PRIHODA ZA 2013. GODINU

U prvom polugođu 2013. godine ukupno ostvareni prihodi u Federaciji BiH iznosili su 3.012,8 milijuna konvertibilnih maraka, što je za tri posto ili za 97,9 milijuna KM manje u odnosu na isto izvještajno razdoblje prošle godine. U navedeni iznos nisu uključena sredstva na ime servisiranja vanjskog duga i sredstva financiranja. Ukupni proračunski prihodi iznosili su približno 1.647 milijuna KM, te su manji za šest posto ili za 106,3 milijuna KM u odnosu na 2012. godinu. Negativan trend zabilježen je kod proračuna Federacije BiH i kantona, dok su prihodi općinskih proračuna ostvarili rast. Prihodi vanproračunskih fondova iznosili su 1.302,8 milijuna KM i veći su jedan posto, odnosno za 12,1 milijun KM. Javni prihodi ostalih korisnika u Federaciji BiH iznosili su 63 milijuna KM, s padom od deset posto ili za 3,7 milijuna KM.

Prihodi Proračuna Federacije BiH iznosili su 539,6 milijuna KM, što je za 14 posto ili za 87,2 milijuna KM manje u odnosu na isto razdoblje 2012. godine.

Kada navedenom iznosu dodamo i ostvarene prihode na ime servisiranja vanjskog duga, koji su iznosili 189,8 milijuna KM, ukupni prihodi Proračuna Federacije BiH bili su 729,4 milijuna KM, odnosno jedan posto ili 8,8 milijuna KM manji u odnosu na prošlu godinu.

Ukupna sredstva financiranja Proračuna Federacije BiH iznosila su 138,4 milijuna KM, tako da su ukupni prihodi i primitci Proračuna FBiHu prvih šest mjeseci 2013. godine ostvareni u iznosu od 867,8 milijuna KM, što je tri posto ili za 26,9 milijuna KM manje nego u 2012. godini.

Prihod Proračuna Federacije BiH od neizravnih poreza je u prvom polugođu iznosio 561,6 milijuna KM. Od toga se na ime servisiranja vanjskog duga odnosi 189,8 milijuna KM, što je 70 posto ili 78,4 milijuna KM više u odnosu na isto razdoblje 2012. godine. Raspoloživi prihodi od neizravnih poreza, nakon odbitka vanjskog duga, iznose 371,8 milijuna KM, s padom od šest posto ili za 24,7 milijuna KM. Kada je riječ o neporeznim prihodima, zabilježeno je 138,5 milijuna KM, što je manje za 30 posto ili za 59 milijuna KM.

Ukupno ostvareni prihodi kantonalnih proračuna, uključujući i općinske, te kantonalnih direkcija cesta i ostalih korisnika javnih prihoda, iznosili su 1.141,5 milijuna KM, te su dva posto, odnosno 22,2 milijuna KM manji nego u prvom polugodištu 2012. godine.

Prihodi vanproračunskih fondova u Federaciji BiH u prvom polugodištu 2013. godine ostvareni su u iznosu od 1.302,8 milijuna KM, što je jedan posto ili za12,1 milijuna KM više u odnosu na 2012. godinu.

Na ime doprinosa za mirovinsko osiguranje uplaćeno je 721,7 milijuna KM (povećanje jedan posto ili za 3,9 milijuna KM), za zdravstveno osiguranje 521,6 milijuna KM (povećanje jedan posto ili za 6,9 milijuna KM), te za osiguranje od neuposlenosti 59,5 milijuna KM (povećanje dva posto ili za 1,3 milijuna KM).

UTVRĐEN PRIJEDLOG STRATEGIJE REFORME MIROVINSKOG SUSTAVA U FBiH

Vlada FBiH danas je utvrdila i Parlamentu FBiH na konačno usvajanje uputila Prijedlog strategije reforme mirovinskog sustava u Federaciji BiH, a nakon što su se o ovom dokumentu pisano očitovala federalna ministarstva i druga federalna tijela.

Konačan tekst Strategije reforme mirovinskog sustava u FBiH rezultat je višegodišnjeg rada, kako domaćih stručnjaka, tako i predstavnika socijalnih partnera, udruženja penzionera, a na predloženoj verziji, pored ostalih, stručnu pomoć pružila je i Svjetska banka.

Strategiju su u više navrata razmatrala Federalna vlada, kao i Ekonomsko-socijalno vijeće za teritorij FBiH, te Parlament FBiH. Praktično, u svim verzijama ovog dokumenta identificirane su promjene koje bi trebalo napraviti u postojećem mirovinskom sustavu, pri čemu je uvijek istaknuta potreba za njegovom nadogradnjom kroz uvođenje novog oblika osiguranja. Sukladno tome, definirani su mogući pravci reforme penzijskog sistema.

Dakle, imajući u vidu važnost Strategije, bitno je postizanje političkog konsenzusa o mogućim pravcima nadogradnje mirovinskog sustava u FBiH, a u cilju njegove financijske stabilnosti, bez obzira na globalnu ekonomsku krizu, odnosno pad makroekonomskih pokazatelja.

Jedan od ciljeva Strategije je sprječavanje socijalne ugroženosti u poznijem životnom dobu i osiguranje dohotka u starosti za sve skupine stanovništva. Također, predviđeno je snaženje takozvanog prvog stupa, te uvođenje dodatnih oblika osiguranja, uz osiguranje dugoročne održivosti mirovinskog sustava.

Stvaranje uvjeta za snažni mirovinski fond, koji treba zadovoljiti potrebe klijenata, bitan je preduvjet vraćanja povjerenja u mirovinski sustav. Erozija mirovina u FBiH može biti ublažena promjenom parametara mirovinskog sustava solidarnosti kojima bi se povećao broj osiguranika u odnosu na umirovljenike, a time i prihoda u odnosu na rashode.

Izbor budućeg modela mirovinskog sustava u Federaciji BiH je glavno pitanje reforme sustava mirovinskog i invalidskog osiguranja.

Uz postojeći prvi stup, odnosno uz obvezno mirovinsko i invalidsko osiguranje, predviđen je i drugi stup, odnosno dobrovoljno individualno osiguranje. Gotovo sve zemlje su uvele ovaj oblik kao najefikasniji način osiguranja dodatnih prihoda u tzv. “trećoj životnoj dobi”.

Nositelji ovog osiguranja bila bi društva za upravljanje privatnim mirovinskim fondovima i dobrovoljni mirovinski fondovi. Uvjeti, način osnivanja, poslovanje, te investiciona načela i druge bitne odredbe, bili bi regulirani posebnim zakonom i podzakonskim aktima.

Jedan od očekivanih rezultata reforme jeste uvođenje bodovne formule s valorizacijom boda na temelju rasta prosječne plaće u FBiH od 2014. godine. Nadalje, očekuje se usuglašavanje mirovina s kretanjem troškova života, uz ukidanje koeficijenta vezanog za prihode od doprinosa.

Postupno bi se išlo na ukidanje razdoblja prijevremenog umirovljenja u 2023. godini umjesto sadašnjeg rješenja ukidanja u 2015. godini. Pri tome bi prijevremeno umirovljenje bilo do najviše pet godina ranije u 2014., do tri godine u 2018., a za 2023. nije predviđeno ništa. Pri tome bi godišnji odbitak za svaku godinu prijevremenog umirovljenja bio tri posto.

Predviđa se postupno povećanje participacije u radno aktivnom stanovništvu na 50 posto, uz postupno smanjivanje udjela broja invalidskih mirovina s 25 na deset posto. Dobna granica za obiteljsku mirovinu bila bi podignuta na 50 godina (u desetogodišnjem razdoblju). Postupno bi, također u razdoblju od deset godina, bila poboljšana stopa naplate doprinosa za šest postotnih poena.

Reformski paket mogao bi rezultirati poboljšanom financijskom slikom do 2030. godine, čak i uz stabilnije i izdašnije mirovine. Poslije 2030. može se javiti deficit kao posljedica zadržavanja dobi za umirovljenje na 65 godina. Ukoliko se ne bude htjelo posegnuti za smanjivanjem mirovina ili povećanjem stope doprinosa, trebat će, pored ostalih mjera za nastavak reforme, uzeti u obzir i povećanje dobnih granica za odlazak u mirovinu u skladu sa starenjem stanovništva.

PRIJEDLOG ZA BRATIMLJENJE FBiH S JAPANSKOM PREFEKTUROM

Federalna vlada primila je na znanje Informaciju Ministarstva vanjskih poslova BiH o posjeti lokalnoj Vladi japanske prefekture Shizuoka, tijekom koje je iskazana njezina zainteresiranost za bratimljenje sa Federacijom BiH.

Vlada FBiH zadužila je Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i Federalno ministarstvo zdravstva da joj, u roku od deset dana, dostave Prijedlog platforme za vođenje pregovora u cilju zaključenja Sporazuma o saradnji i bratimljenju Federacije BiH i prefekture Shizuoka u Japanu, odnosno definira predmet Sporazuma i Prijedlog rješenja o formiranju Tima za vođenje pregovora.

O PREFERENCIJALNOM TRETMANU DOMAĆEG U SISTEMU JAVNIH NABAVKI

Vlada FBiH razmatrala je danas Informaciju o preferencijalnom tretmanu domaćeg u sistemu javnih nabavki, te zatražila od Vijeća ministara BiH da, u Uputstvu o primjeni Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, predvidi da se prilikom obračuna cijena ponuda u svrhu njihovog poređenja, umanje cijene domaćih ponuda za preferencijalni faktor.

Navedenom inicijativom predviđeno je umanjenje cijena domaćih proizvoda za preferencijalni faktor i to 15 posto za ugovore koji se dodjeljuju u 2014. - 2018. godini, deset posto za ugovore koji se dodjeljuju u 2019. - 2022. godine, te pet posto za ugovore koji se dodjeljuju u 2023. - 2025. godini.

Prema odredbama Zakona o javnim nabavkama BiH, primjena preferencijalnog tretmana domaćeg definiše se posebnim podzakonskim aktom, te je stoga Vlada FBiH zatražila od Vijeća ministara BiH donošenje ovakvog propisa. Razlog za ovakvu inicijativu ogleda se u činjenici da još nije potpisan Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između EU i njenih država članica i Bosne i Hercegovine, te da razvijenost privrede BiH, odnosno FBiH, nije na zavidnom nivou. Također, privredna društva na domaćem tržištu posluju u nepovoljnom ambijentu, uvjete poslovanja karakteriše mali procenat stranih ulaganja i neadekvatna promocija domaće privrede, te je potrebno podići nivo njihove konkurentnosti.

INFORMACIJA O STRANIM PREDSTAVNIŠTVIMA U FBiH

Vlada FBiH prihvatila je danas Informaciju o registriranim predstavništvima stranih osoba u Federaciji BiH.

Prema usvojenoj Informaciji, od ukupno 343 predstavništva u Federaciji BiH najviše je registrirano u Kantonu Sarajevo 250 ili 72,88 posto.

Na drugom mjestu je Hercegovačko-neretvanski kanton sa 39, slijede Zapadnohercegovački sa 24, Zeničko-dobojski sa 11 ili 3,21 posto, te Tuzlanski kanton s jedanaest ili 3,22 posto od ukupnog broja registriranih predstavništava, dok u Bosansko-podrinjskom nije registrovano niti jedno.

Najveći broj stranih predstavništava otvoreno je iz Hrvatske i to 94, Slovenije 40, SAD 33, Srbije 21, Njemačke 20, te Austrije 19 predstavništava. Ukupan broj zemalja koje su otvorile predstavništva u Federaciji je 40. Najveći broj je iz evropskih država odnosno 299 ili 87,17 posto, dok na vanevropske zemlje otpada 44 ili 12,83 posto od ukupnog broja registriranih predstavništava.

KATASTAR PODZEMNIH VODA

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici usvojila Informaciju o izradi Katastra podzemnih voda (vode namijenjene za piće) za Federaciju BiH za 2012. godinu, koji je planiran Programom razvoja zaštite i spašavanja za period 2007-2012. godina.

Federalna uprava civilne zaštite zadužena je da pripremi odluku kojom će biti odobrena sredstva za realizaciju ovog projekta iz sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanja. Ova sredstva, u iznosu od 150.000 konvertibilnih maraka, koristit će se u naredne tri godine.

Nakon donošenja ove odluke, Federalna uprava civilne zaštite će s Federalnim zavodom za geologiju sklopiti sporazum o utrošku sredstava prema utvrđenim prioritetima.

PREPORUKA ZA DODJELU BH. DRŽAVLJANSTVA

Na prijedlog Federalnog ministarstva obrazovanja i znanosti, Vlada FBiH danas je dala preporuku za prijam u državljanstvo Bosne i Hercegovine lsmaila Yapicija, kao osobe od naročite koristi za Bosnu i Hercegovinu.

Rješavajući takav zahtjev obrazovne institucije BOSNA SEMA, Federalno ministarstvo ocijenilo je kako se radi o veoma obrazovanom, sposobnom, iskusnom i uspješnom direktoru jedne međunarodne obrazovne institucije, pod čijim se vodstvom ova institucija razvija, a čiji učenici postižu iznimne rezultate.

Ismail Yapici u BiH boravi od 2004. godine, a od 2010. godine ima odobren stalni boravak, tijekom kojeg je obnašao dužnost direktora Međunarodne osnovne škole u Sarajevu, direktora Sektora obrazovanja, a sada je direktor BOSNA SEMA.

KADROVSKA RJEŠENJA

Vlada FBiH danas je imenovala Komisiju koja će, zajedno s predstavnicima Federalnog zavoda PIO, razmotriti osnovanost prigovora 14 bivših zaposlenika JP VZ „Orao” d.o.o. Rajlovac - Sarajevo nakon provedenog postupka uvezivanja penzijskog staža osiguranja iz sredstava „iračkog duga”, u sastavu: Adnan Frljak (predsjednik), Zijada Babić, Zijad Muratović i Esad Džanko (članovi).

U Komisiji za kontrolu namjenskog utroška grant sredstava odobrenih korisnicima u skladu sa Odlukom o usvajanju Programa Realizacije projekata održivosti povratka za 2012. godinu na prostoru Republike Srpske iz sredstava utvrđenih Budžetom FBiH za 2012. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta i Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica danas su imenovani Fikreta Redžepagić, Slavko Brljević, Anto Petrić, te predstavnik Ureda premijera FBiH koji će biti naknadno imenovan.

Zehru Novo-Omanović, Kenana Spahića, Dobricu Jonjića, Ismara Bratića, Samira Čolaka, Draška Jeličića, Amiru Zelić i Edaletu Smaić, Vlada je danas imenovala u Komisiju za vršenje neposrednog uvida u rješavanje prava prema Zakonu o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata.

Za članicu interresorne radne grupe za izradu Stretegije za provedbu Konvencije Vijeća Evrope o suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici imenovana je Ane Jakšić.

* * *

Sjednica Vlade FBiH je završena u 15.15 sati.

Utorak,
26. januar 2021.
VIŠE