80. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 26.08.2013.
Saopćenje o radu

INFORMACIJA O POŽARIMA U JABLANICI

Vlada FBiH je danas usvojila Informaciju Federalne uprave civilne zaštite o požarima na području općine Jablanica.
Vlada nalaže Federalnoj upravi civilne zaštite i nadležnim inspekcijskim organima da provode sve mjere iz oblasti zaštite od požara i o tome je redovno informiraju.

Ukoliko izostane pozitivno mišljenje Radne grupe Vijeća ministara BiH, koja je formirana na osnovu inicijative Vlade FBiH za konačno opredjeljenje za nabavku aviona namijenjenih gašenju požara na otvorenom prostoru, Vlada očekuje da Federalni štab civilne zaštite predloži model nabavke ovih letjelica.

Kako je danas obrazloženo, ove letjelice bi, osim za gašenje požara na otvorenom prostoru, mogle služiti i u druge namjene, kao što je zaprašivanje šuma i usjeva.

Također, Federalna uprava civilne zaštite dužna je da, u saradnji s nadležnim strukturama u Ministarstvu sigurnosti BiH i Ministarstvu odbrane BiH, pokrene inicijativu za izmjene i dopune Standardnih operativnih procedura za angažovanje Oružanih snaga BiH u akcijama gašenja požara i pružanju pomoći civilnim strukturama, kako bi one bile jednostavnije i konkretnije.

PRIHVAĆENA INICIJATIVA ZA DONOŠENJE AMANDMANA NA USTAV FBiH

Dopremijer  Federacije BiH Jerko Ivanković - Lijanović je dostavio, a Vlada Federacije BiH prihvatila inicijativu za donošenje amandmana na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine, te sačinila Radnu skupinu za pripremu ove inicijative. U tome bi Radna skupina surađivala sa stručnjacima za ovu oblast, te za Vladu, u roku od 60 dana, pripremila radni materijal amandmana.

Uz premijera i dvojicu dopremijera Federacije BiH, u Radnoj skupini su i federalni ministri raseljenih osoba i izbjeglica, pravde, rada i socijalne politike, te razvoja, poduzetništva i obrta.

UTVRĐEN PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA ZAKONA O
SJEMENU I SADNOM MATERIJALU POLJOPRIVREDNOG BILJA

Vlada Federacije BiH utvrdila je i Parlamentu FBiH uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sjemenu i sadnom materijalu poljoprivrednog bilja. Na ovaj način, tekst ovog usklađuje se sa odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o federalnim ministarstvima, kojim su Federalni zavod za poljoprivredu Sarajevo i Federalni agromediteranski zavod Mostar određeni za vršenje stručnih i drugih poslova iz mjerodavnosti Federacije. Oni su, između ostalog, ovlašćeni i za vršenje certificiranja sjemena i sadnog materijala poljoprivrednog bilja.

Tako sada, uz Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, nadležna kantonalna ministarstva, te druge pravne osobe koje ispunjavaju uvjete propisane Zakonom (a koje ovlasti Federalno ministarstvo), poslove u području sjemenarstva i rasadničarstva obavljaju Federalni zavod za poljoprivredu Sarajevo i Federalni agromediteranski zavod Mostar.
Nadalje, zbog nedosljedne primjene još aktuelnog Zakona, Federalna uprava za inspekcijske poslove nije mogla uspješno primjenjivati odredbe Zakona o inspekcijama i drugih pozitivnih materijalnih propisa u okviru svoje mjerodavnosti, što se, prije svega ogledalo u različitosti propisanih kaznenih odredbi u Zakonu o prekršajima u Federaciji i drugim materijalnim propisima. Zbog navedenog, nužno je bilo usuglasiti postojeće zakonske propise sa Zakonom o prekršajima Federacije BiH, a u cilju efikasnog i na zakonu utvrđenog obezbjeđenja sredstava za priliv i rast Proračuna FBiH.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O KOMISIJI ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE

Federalna vlada danas je utvrdila i u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku uputila Prijedlog zakona o dopuni Zakona o Komisiji za vrijednosne papire.

Dopune Zakona, kako je obrazloženo, potrebne su radi nastavka neometanog funkcionisanja finansijskog tržišta u Federaciji BiH.

Stoga će, prema novopredloženom rješenju, predsjednik, zamjenik predsjednika i članovi Komisije nastaviti da obavljaju svoje dužnosti do imenovanja osoba koje će ih zamijeniti.

Naime, kako je sadašnjem sastavu Komisije istekao mandat, a novi članovi još nisu imenovani, bilo je potrebno da postojeći članovi nastave obavljanje dužnosti radi omogućavanja funkcionisanja finansijskog tržišta.

Vlada je danas od Federalnog ministarstva finansija zatražila da, za jednu od sljedećih sjednica, pripremi i prijedlog za izmjene još nekih odredaba Zakona za koje ocijeni da su nelogični.

AUTENTIČNO TUMAČENJE ZAKONA O KOMISIJI ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE

Federalna vlada danas je utvrdila Prijedlog autentičnog tumačenja člana 5. Zakona o Komisiji za vrijednosne papire, koji su potpisali predsjedavajući oba doma Parlamenta FBiH.

Prema tom tumačenju, dužnost vršenja funkcije predsjednika, zamjenika predsjednika i tri člana Komisije za vrijednosne papire ne prestaje istekom mandata Komisije od pet godina, nego istekom mandata i odlukama o razješenju i imenovanju, koje donosi predsjednik FBiH uz saglasnost dopredsjednika Federacije, te potvrđivanjem tih odluka u Parlamentu Federacije BiH.

Ovo autentično tumačenje primjenjuje se od dana primjene člana 5. Zakona o Komisiji za vrijednosne papire i bit će objavljeno u “Službenim novinama FBiH”.

Kako je obrazloženo, Komisija je organ uprave od čijeg funkcioniranja u punom kapacitetu ovisi funkcioniranje cjelokupnog tržišta i privrede u cjelini. Namjera zakonodavca sasvim sigurno nije bila da samim protekom mandata, bez razrješenja, prestane rad Komisije i zaustavi se funkcioniranje tržišta i privrede. Prema tome, Komisija kao organ izvršne vlasti ne može prestati funkcionirati, jer bi to bilo protivno ustavnim principima o obaveznom funkcioniranju izvršne vlasti i, time, države.

AMANDMANI NA PRIJEDLOG ZAKONA O
FINANCIJSKOJ KONSOLIDACIJI GOSPODARSKIH DRUŠTAVA

Vlada FBiH utvrdila je danas vlastite amandmane na Prijedlog zakona o financijskoj konsolidaciji gospodarskih društava u FBiH, koji su rezultat usuglašenih stajališta Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i Federalnog ministarstva financija.

Tako je iz Prijedloga zakona izbrisana odredba o izmirenju duga gospodarskog društva vrijednosnim papirima koji su izdati na njegovo ime, a čiji je emitent FBiH. Naime, već je predviđena mogućnost izmirenja duga ranije izdatim obveznicama po osnovu ratnih potraživanja. Ujedno je utvrđeno da, osim obveznica, ne postoje drugi vrijednosni papiri izdati na ime gospodarskih društava koja se konsolidiraju, a čiji je emitent FBiH.

Prema novoj definiciji, financijska konsolidacija dugovanja društva s većinskim sudjelovanjem državnog kapitala za isporučene vodu, struju, plin, grijanje i ostale komunalne usluge obuhvata izmirenje glavnog duga, a kamate mogu biti otpisane. Financijska konsolidacija ovih dugovanja može se izvršiti ukoliko društvo koje se konsolidira pribavi predhodnu saglasnost gospodarskog društva koje je pružilo usluge.

Jednim od amandmana predloženo je skraćenje roka važenja ovog zakona sa šest godina na tri godine i šest mjeseci. Zahtjev za financijsku konsolidaciju društvo s većinskim sudjelovanjem državnog kapitala može biti podnesen u roku od pet mjeseci od dana stupanja Zakona na snagu. Odluku o financijskoj konsolidaciji donose Vlada FBiH, vlada kantona, gradsko ili općinsko vijeće u roku od 30 dana od dana dostavljanja zahtjeva.

Ukoliko društvo s većinskim sudjelovanjem državnog kapitala koje se konsolidira ne započne izmirenje tekuće financijske obaveze u roku od 60 dana od dana donošenja odluke, nadležni organ vlasti će staviti van snage svoju odluku o financijskoj konsolidaciji.

SREDSTVA IZ PASIVNOG PODBILANSA NA OSNOVU IRAČKOG DUGA

Vlada Federacije BiH danas je izmijenila i dopunila odluku o dodjeli novčanih sredstava iz pasivnog podbilansa na osnovu iračkog duga uvrštavajući i sredstva za BNT “Hidraulika” d.d. Novi Travnik u iznosu od 62.617,24 KM koja su neophodna za uplatu doprinosa za prioritetno uvezivanje radnog staža zaposlenika Društva.

U aktu Federalnog zavoda PIO/MIO od 19.11.2012. godine navedeno je da nisu utrošena sredstva kod privrednih društava BNT “Alatnica” d.d. Novi Travnik u iznosu od 34.601,10 KM i BNT “Kovačnica” d.d. Novi Travnik u iznosu od 28.016,14 KM, koja su im Odlukom Vlade ranije dodijeljena, pa je resorno ministarstvo za preostali iznos predložilo ovu izmjenu odluke o dodjeli novčanih sredstava iz pasivnog podbilansa na osnovu iračkog duga.

ODLUKA O PRODAJI IMOVINE KTK “VISOKO”

Vlada FBiH donijela je danas dvije odluke koje se odnose na prodaju imovine privrednog društva KTK “Visoko” d.d. Visoko.
Prvom je van snage stavljena Odluka o davanju saglasnosti na odluke Nadzornog odbora KTK “Visoko” o prodaji imovine kroz postupak male privatizacije. Razlog je što je postupak prodaje proglašen neuspjelim, jer nije pristigla niti jedna pravno valjana ponuda koja ispunjava uslove. Drugom današnjom Odlukom Vlada je dala saglasnost na odluku Nadzornog odbora KTK “Visoko” od 24.6.2013.  godine o nastavku procesa privatizacije, putem parcijalne prodaje dijelova tehničko-tehnološke cjeline privrednog društva kroz postupak male privatizacije. Ocijenjeno je da prodaja pojedinačnih dijelova tehničko-tehnoloških cjelina koje se nalaze u krugu Topuzovog polja može biti uspješno okončana, te tako obezbjediti dio sredstava za uplatu neuvezanog staža zaposlenika i umanjenja dijela obaveza KTK “Visoko”.

DONESENE IZMJENE I DOPUNE UREDBE O PREUZIMANJU DIJELA
FUNKCIJA PRIJAŠNJEG FEDERALNOG MINISTARSTVA ODBRANE

Federalna vlada danas je donijela Uredbu kojom privremeno, do stupanja na snagu izmjena i dopuna Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave, utvrđuje organizaciju izvršavanja dijela funkcija prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane, koje su, u skladu sa Zakonom o odbrani Bosne i Hercegovine, preneseni u nadležnost entiteta, kantona i općina. Radi se o evidencijama o činjenicama iz oblasti regulisanja vojne obaveze, angažovanju u formacijama oružanih snaga tokom odbrambeno-oslobodilačkog rata u BiH, odnosno formacijama Armije Republike Bosne i Hercegovine i Hrvatskog vijeća obrane, nadležnog organa unutarnjih poslova, civilnoj zaštiti, organima i pravnim osobama. Također, riječ je o vođenju evidencija o osobama koje su tokom izvršavanja vojne obaveze povrijeđene, ranjene, poginule, nestale, te o dodijeljenim vojnim odlikovanjima i priznanjima, vojnim činovima, formacijskim dužnostima i izrečenim sankcijama tokom vojne službe.

Uredbom je određeno i preuzimanje vojnoevidencionih i drugih dokumenata iz komandi, jedinica i ustanova Armije Republike Bosne i Hercegovine i Hrvatskog vijeća obrane, kao i izdavanje uvjerenja o činjenicama iz službene evidencije.
Sve ove poslove će preuzeti Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata koje će formirati unutrašnju organizacionu jedinicu.

Nova Uredba je donesena nakon što je raniju Ustavni sud Federacije BiH, presudom od 18.12.2012. godine, proglasio neustavnom.

Budući da je Vlada Federacije BiH u parlamentarnu proceduru uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave, te da je Predstavnički dom predložene izmjene i dopune usvojio na sjednici 23.7.2013. godine, ostalo je još izjašnjenje Doma naroda.

TROGODIŠNJI PROGRAM JAVNIH INVESTICIJA

Danas je Vlada FBiH usvojila Program javnih investicija Federacije BiH (PIP) za razdoblje od 2013. do 2015. godine, čiji je temeljni cilj usuglašavanje razvojnih projekata s realnim izvorima financiranja za njihovu realizaciju. Kako se PIP, pored kandidiranih, sastoji i od kapitalnih projekata s osiguranim izvorima financiranja, čija je realizacija u tijeku, on služi i kao osnova za analizu javnih investicija.

Pri planiranju ulaganja i donošenja investicijskih odluka, PIP treba za Vladu Federacije BiH postati sredstvo upravljanja razvojem i podizanja učinkovitosti javnih investicija. Također, treba poslužiti i kao sredstvo za pristup drugim izvorima financiranja, obzirom da proračunska sredstva nisu dovoljna za financiranje višegodišnjih razvojnih projekata. Na ovaj način se projekti javnih investicija stavljaju u funkciju ostvarivanja sektorskih politika i strategijskih ciljeva i omogućava bolja povezanost između prioritetnih projekata i procesa alokacije svih raspoloživih sredstava. Glavne značajke PIP-a 2013.-2015. su okvir planiranja ulaganja od tri godine (sukladno razdoblju određenom za pripremu Dokumenta okvirnog proračuna), fleksibilnost, kao i klasifikaciranje projekata prema izvjesnosti.

Za financiranje u prvoj godini uključeni su samo projekti koji su jasno formulirani i imaju osigurane izvore, a za ostale godine uključuju se oni koji su jasno formulirani, bez godišnjih planova financiranja.

Ukupna vrijednost projekata uključenih u PIP 2013.-2015. godine iznosi 10.430,78 milijuna konvertibilnih maraka, od čega je za realizaciju u ovom razdoblju planirano 2.885,75 milijuna KM. Ukupna vrijednost tekućih (u implementaciji i odobrenih) projekata iznosi 6.651,59 milijuna KM, dok je vrijednost kandidiranih 3.779,09 milijuna KM.

Najveći broj projekata se implementira u sektorima energetike i prometa i komunikacija (po 19), te prostornog uređenja (16). Najveću vrijednost u ukupno planiranim ulaganjima imaju projekti u energetici (60,91 posto ili 3.907,25 milijuna KM), prometu i komunikacijama (28,15 posto ili 1.805,93 milijuna KM) i vodoprivredi (2,24 posto ili 143,63 milijuna KM), što je 91,30 posto od ukupno planiranih ulaganja.

SAGLASNOST ZA IZGRADNJU MONTAŽNIH OBJEKATA

Vlada Federacije BiH je donijela Odluku o davanju saglasnosti Uredu za veterinarstvo Bosne i Hercegovine za izgradnju montažnih objekata za potrebe Veterinarske granične inspekcije na zemljištu u Izačiću po novom katastarskom operatu.
Ovom odlukom omogućit će se izgradnja objekta Granične veterinarske inspekcije, što će doprinijeti bržoj i kvalitetnijoj kontroli roba koje podliježu veterinarskom pregledu.

JAČANJE ZDRAVSTVENOG SEKTORA U FBiH

Vlada FBiH donijela je danas Odluku o prenosu nabavljenih stalnih sredstava i izvršenih građevinskih radova u okviru „Projekta jačanja zdravstvenog sektora - dodatno finansiranje” kreditnim sredstvima Svjetske banke i lokalnim učešćem Vlade Federacije BiH.

Radi se o projektima koji imaju za cilj jačanje sistema primarne zdravstvene zaštite u Federaciji BiH kroz razvoj i jačanje porodične medicine.

Projekat je realiziran kroz nabavku medicinske opreme za ambulante porodične medicine u sastavu domova zdravlja u Federaciji BiH, nabavku opreme za Zavod za javno zdravstvo u FBiH, stalna sredstva Federalnom ministarstvu zdravstva i izvršene građevinske radove kroz adaptaciju ambulanti porodične medicine.

Količina isporučene opreme precizirana je kroz dogovoreni standard u odnosu na broj timova porodične medicine i na osnovu potreba sa terena za nedostajućom opremom.

Nabavka opreme finansirana je sredstvima IDA i sufinansiranjem Vlade Federacije BiH u omjeru 90:10 posto.

IZMJENA ODLUKE O NAKNADI ZA POKRIĆE TROŠKOVA KONTROLE
KVALITETE ODREĐENIH PROIZVODA PRI UVOZU I IZVOZU

Vlada FBiH donijela je danas, na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine, Odluku o izmjeni Odluke o visini i načinu plaćanja naknade za pokriće troškova kontrole kvalitete određenih proizvoda pri uvozu i izvozu. Prema ovoj odluci, visina troškova kontrole kvaliteta iznosi 30 konvertibilnih maraka po pošiljci, s tim da se to uvećava za 30 posto ukoliko se kontrola vrši izvan radnog vremena i neradnim danom. Ranijom odlukom, iznos kontrole izvan radnog vremena i neradnim danom uvećavan je za 100 posto.

Uz to, ukida se i naknada od 20 KM za svaki sat čekanja inspektora u slučaju da uvoznik ne pripremi robu za pregled u zakazano vrijeme.

U obrazloženju Odluke navodi se da je visina naknade za pokriće troškova kontrole u Federaciji BiH veća nego u Republici Srpskoj i Brčko Distriktu BiH. Ta činjenica opredjeljuje veći broj privrednih subjekata koji imaju poslovno sjedište u Federaciji da uvoz i kontrolu kvalitete vrše preko prijelaza koje pokrivaju inspekcije RS-a i Brčko Distrikta BiH, što u konačnici ima negativan efekt na priliv prihoda u Budžet Federacije BiH. Stoga je cilj izmjene Odluke postepeno usklađivanje visine naknade u Federaciji s onima u RS-u i Brčko Distriktu BiH.

UTVRĐENE BORAVIŠNE TAKSE ZA 2014.

Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva okoliša i turizma, utvrdila visinu boravišne takse za 2014. godinu u skladu sa Uredbom o boravišnoj taksi koja reguliše obavezu plaćanja boravišne takse, obveznike plaćanja, te naplatu i raspoređivanje sredstava boravišne takse.

Iznos boravišne takse određuje se u skladu s Pravilnikom o proglašenju i razvrstavanju turističkih mjesta u razrede, po kojem su sva turistička mjesta u Federaciji BiH, po svome značaju, razvrstana u A, B, C i D razred i u skladu s Odlukom o periodu predsezone, glavne sezone i posezone u turističkim mjestima.

Boravišna taksa za A razred u periodu glavne sezone iznosit će dvije, u predsezoni i posezoni 1,60 KM, a vansezone 1,20 KM. Iznosi boravišne takse za B razred u periodu glavne sezone bit će 1,60 KM, u predsezoni i posezoni 1,20 KM, a vans ezone jednu konvertibilnu marku. C razred će imati boravišne takse u periodu glavne sezone 1,20 KM, u predsezoni i posezoni jednu, a vansezone 0,80 KM. Boravišne takse za D razred u periodu glavne sezone iznosit će jednu, u predsezoni i posezoni 0,80 KM, a vansezone 0,60 KM.

Na današnjoj sjednici Federalna vlada je utvrdila i visinu boravišne takse za fizičke osobe koje su registrovane za pružanje usluga smještaja u domaćinstvu za 2014. godinu u iznosu od 60 KM po krevetu i smještajnoj jedinici u kampu.
Uredbom o boravišnoj taksi utvrđuje se da je godišnji paušalni iznos boravišne takse umnožak broja kreveta, odnosno broja smještajnih jedinica u kampu, koeficijenta razreda turističkog mjesta u kojem se pružaju usluge smještaja u domaćinstvu i visine boravišne takse. Koeficijenti razreda turističkog mjesta u kojima se pružaju usluge smještaja u domaćinstvu, utvrđuju se u visini 1,00 za razred A, 0,80 za razred B, 0,70 za razred C i 0,50 za razred D.

Opravdanost plaćanja godišnjeg paušalnog iznosa boravišne takse od 60 KM vidi se u povećanju naplate po osnovu boravišne takse dva do tri puta prema izvještajima turističkih zajednica. Bolja naplata boravišne takse je direktno uticala na povećanje prihoda turističkih zajednica, smanjenje iznajmljivanja na „crno”, smanjenje broja neprijavljenih gostiju i bolje praćenje turističkog prometa.

ODLUKE O KORIŠTENJU VOJNE IMOVINE

Vlada FBiH je na današnjoj sjednici donijela nekoliko odluka o davanju na korištenje vojne imovine bez naknade.
Tako je općini Travnik odobreno da na lokaciji kasarne „Slimena“ može Jedinici za potporu Ministarstva unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona privremeno ustupiti na korištenje jednu zgradu površine 480 m² i dio zemljišta (betonsko-asfaltna podloga) površine 4.610 m² a. Zemljište (22.300 m2) i objekat (177 m2) na lokaciji „Grdonj Mala kula“ u Sarajevu dati su na privremeno korištenje Jedinstvenoj organizaciji boraca „Unija veterana“ Općine Centar. Donesena je i Odluka o davanju na privremeno korištenje kasarne „Vratnica“, ukupne površine 31.600 m², s pripadajućim objektima Općini Visoko.

UBRZATI RADOVE NA MAGISTRALNIM CESTAMA

Federalna vlada je danas usvojila izvještaj o implementaciji Programa utroška sredstava „Grant Federalnoj Direkciji cesta za kapitalne investicije” utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2007. godinu, sa stanjem na dan 31. marta 2013. godine. U skladu s ranije donesenim zaključcima po kvartalnim izvještajima, kojima je naloženo implementatoru - JP Ceste FBiH intenziviranje aktivnosti u cilju završetka realizacije projekta „Magistralna cesta M-4 Doboj - Tuzla, dionica: Drežnik (bolnica „Kreka”) - petlja Šićki Brod u dužini od 4,8 kilometara, Vlada je danas dodatno obavezala ovo preduzeće da ubrza radove na terenu i preduzme potrebne mjere na efikasnijem izvršenju ugovorenih obaveza.

Prihvaćen je i konačni Izvještaj JP Ceste Federacije BiH o završetku implementacije projekta „Rekonstrukcija magistralne ceste M-18 Tuzla-Sarajevo (Šićki Brod - Jošanica) u dužini od 107 kilometara, dionica: Kladanj - Podpaklenik - Olovo. Naloženo je JP Ceste Federacije BiH da preduzme dodatne aktivnosti u cilju intenziviranja poslova eksproprijacije i izvođenja radova na projektu Izgradnja ceste M-17.3 Neum - Stolac, dionica Kiševo - Broćanac.

Prihvaćen je i konačni Izvještaj JP Ceste Federacije BiH o završetku implementacije projekta „Izgradnja ceste M-14 Bihać - Bosanska Krupa, dionica Čavkići - Spahići.

USVOJEN IZVJEŠTAJ O PREVENCIJI I ZAŠTITI OD AMBROZIJE

Federalna vlada usvojila je Izvještaj Federalnog ministarstva okoliša i turizma o provođenju aktivnosti iz Akcionog plana za upoznavanje javnosti, uništavanje i suzbijanje širenja ambrozije na području Federacije BiH za 2012. godinu, čijim usvajanjem su planirane aktivnosti i data konkretna zaduženja federalnim institucijama i upravnim organizacijama s ciljem prevencije i zaštite od štetnog djelovanja ambrozije.

U skladu sa Akcionim planom, Federalno ministarstvo okoliša i turizma provelo je aktivnosti koordinacije sa svim federalnim institucijama koje su zadužene za njegovu realizaciju. Postupak inventarizacije i kartiranja ambrozije na području Federacije BiH nije okončan zbog nedostatka finansijskih sredstava, pa će njegova realizacija biti nastavljena i u ovoj godini.
Sve federalne institucije uključene u Akcioni plan (Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH, Federalni zavod za poljoprivredu Sarajevo, Federalni agromediteranski zavod Mostar, Federalni hidrometeorološki zavod Sarajevo, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke i Federalna uprava za inspekcijske poslove Sarajevo) zadužene su da svoje obaveze ispune u što je moguće kraćem roku, a Federalna uprava za inspekcijske poslove da nastavi provoditi zaduženja prema Odluci o mjerama za sprječavanje širenja i uništavanje ambrozije i prema odredbama Zakona o zaštiti zdravlja bilja.

INFORMACIJA O RAZVOJNIM PROJEKTIMA U PROTEKLOJ GODINI

Primivši k znanju Informaciju o implementaciji razvojnih projekata u FBiH u 2012. godini, Vlada FBiH je zadužila sva federalna ministarstva, jedinice za implementaciju projekata i druge implementirajuće agencije i institucije da, najkasnije deset dana po isteku kvartala, Federalnom ministarstvu financija, radi praćenja dinamike realizacije projekata, ažuriranja centralne baze podataka i pripremanja informacija, a po potrebi i češće i, u skladu s posebnim zahtjevom Federalnog ministarstva financija, dostavljaju podatke o svim projektima iz svoje nadležnosti.

Također, dužni su Vladi radi informiranja, najkasnije 15 dana po isteku svakog kvartala, dostavljati izvješća o realizaciji svih projekata iz svoje nadležnosti, a najkasnije deset dana po isteku kvartala, u cilju planiranja i odobravanja proračunskih sredstava, Federalnom ministarstvu financija dostavljati izvješća o utrošku sredstava.

U Informaciji, koja će biti upućena i Federalnom parlamentu, ističe se kako ukupna vrijednost razvojnih projekata u Federaciji BiH, odobrenih, implementiranih ili završenih 2012. godine, iznosi 9.302,43 milijuna KM.

Iz Proračuna Federacije BiH za 2012. godinu, kao sudjelovanje Vlade FBiH u sufinanciranju projekata, plaćeno je 2,67 milijuna KM, što je 61,69 posto u odnosu na plan. Najviše sredstava bilo je planirano za financiranje projekata iz sektora promet i komunikacija (41,97 milijuna KM od čega je utrošeno 3,4 milijuna KM).

INFORMACIJA O VANJSKOM I UNUTARNJEM DUGU FBiH U 2012. GODINI

Federalna vlada upoznala se danas s Informacijom o vanjskom i unutarnjem dugu Federacije BiH na dan 31.12.2012. godine, te zadužila resorna ministarstva i javna preduzeća da Federalnom ministarstvu finansija kvartalno dostavlju ažurirani plan povlačenja kreditnih i grant sredstava.

Federalno ministarstvo finansija dužno je da, u cilju očuvanja i poboljšanja finansijske discipline, nastavi sa obustavom procesuiranja zahtjeva za kreditna ili grant sredstva koje su podnijeli krajnji korisnici ili izdavaoci garancija koji redovno ne izmiruju dospjele kreditne obaveze.

Zaduženi su Federalno ministarstvo prometa i komunikacija i JP Željeznice Federacije BiH da Federalnom ministarstvu finansija dostave plan mjera za osiguranje prihoda za uredno servisiranje vanjskog duga JP Željeznice FBiH.

Federalno ministarstvo finansija će inicirati dostavljanje podataka o potencijalnom dugu kantona i općina po sudskim presudama.

Danas razmatrana Informacija će, sa zaključcima, biti upućena Parlamentu Federacije BiH.

U Informaciji je navedeno da je ukupan vanjski i unutarnji dug Federacije BiH, utvrđen Zakonom, sa stanjem na dan 31.12.2012. godine iznosio 5.829,47 miliona konvertibilnih maraka, od čega se na vanjski dug odnosi 4.379,43 miliona KM, a na unutarnji 1.450,04 miliona KM. Obzirom da neke kategorije unutarnjeg duga podliježu verifikaciji, ukupan dug Federacije BiH, posmatran u odnosu na verifikovane obaveze, iznosi 5.249,59 miliona KM.

Ovakvo stanje uključuje i dug koji je supsidijarno prenesen na krajnje korisnike. Izuzme li se dug krajnjih korisnika, koji imaju obavezu plaćanja po osnovu kreditnog zaduženja, stanje duga Federacije BiH na dan 31.12.2012. godine iznosi 3.644,77 miliona KM (po verifikaciji), odnosno 4.224,65 miliona KM (prema Zakonu).

PRIHVAĆENA INFORMACIJA O SARAJEVSKOJ ZAOBILAZNICI

Vlada Federacije BiH prihvatila je Informaciju o stanju projekata LOT 3A i LOT 3B Sarajevske zaobilaznice.
Izgradnja Sarajevske zaobilaznice, koju sačinjavaju Lot 1 Jošanica - Butila i Lot 3A Butila - Vlakovo, kao autocesta i sastavni dio koridora Vc, i priključci za grad Sarajevo Lot 2A Butila - Briješće, Lot 2B Briješće - Stup, Lot 3B Vlakovo - Mostarsko raskršće, počela je 2007. godine. Odlukom Vlade FBiH implementacija projekta izgradnje Lot-ova 3A i 3B je data u nadležnost JP Autoceste FBiH, a Ugovor za izgradnju dodijeljen je Konzorciju „Euro-Asfalt” d.o.o. Sarajevo i GP „ŽGP” d.d. Sarajevo. Vrijednost Ugovora iznosi 36.816.718,33 KM s PDV-om, a novčana sredstva za njegovu implementaciju obezbijeđena su iz vlastitih sredstava JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar i predviđena njihovim Planom poslovanja za 2013. godinu.

Do kraja ove godine predviđeno je pokretanje izgradnje LOT-a 3B, finansirano iz vlastitih sredstava, a okončanje radova u 2015. godini. Zbog neriješenih imovinsko-pravnih poslova, u ovoj godini nije moguće početi izgradnju ove dionice u punom profilu.

Federalna vlada je naložila JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar da nastavi aktivnosti u okviru svojih nadležnosti, te da ugovore i okonča izgradnju neophodnog dijela LOT-a 3B u cilju stavljanja u punu funkciju Sarajevske zaobilaznice, kao i uvezivanja saobraćajne veze između petlje Vlakovo i Mostarskog raskršća. Realizaciji navedenih aktivnosti treba pristupiti u što kraćem roku kako bi radovi na LOT-ovima 3A i 3B bili završeni istovremeno.

RASPODJELA URODA JABUKA

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici razmatrala i usvojila Informaciju Federalnog zavoda za poljoprivredu o očekivanom urodu od 15 tona jabuka u kolekcionom zasadu voća na oglednom poligonu Butmir.

Zadužena su federalna ministarstva zdravstva, obrazovanja i nauke, kao i rada i socijalne politike da dostave spisak institucija kojma će urod jabuka biti raspodijeljen.

Višak jabuka bit će raspoređen i kazneno-popravnim zavodima i ustanovama koje rade sa osobama sa posebnim potrebama.

SREDSTVA ZA ETNO SELO

Federalno ministarstvo okoliša i turizma Vlada FBiH danas je zadužila da, iz interventnih sredstava “Akcijski plan Strategije turizma Federacije BiH - Transfer za razvoj turizma za 2013. godinu”, odobri 20.000 konvertibilnih maraka za projekat izgradnje etno sela “Salaš”.

“Salaš” d.o.o. će, nakon realizacije projekta u skladu sa odredbama Ugovora, izvješće o realizaciji sredstava dostaviti Federalnom ministarstvu okoliša i turizma.

ROBNE REZERVE: OTKUP PŠENICE

Vlada Federacije BiH ja na današnjoj sjednici razmatrala Informaciju o Programu sufinansiranja jesenje sjetve pšenice za potrebe Federalne direkcije robnih rezervi.

U prethodnoj godini, koja je bila vrlo sušna i s malim prinosima pšenice, čija je cijena na svjetskom tržištu bila veoma nestabila, Vlada FBiH je početkom novembra Odlukom odobrila ovoj direkciji da nastavi sufinanciranja jesenje sjetve za potrebe federalnih robnih rezervi.

Programom je bilo predviđeno da bude zasijano oko 2.000 hektara obradivih površina u šest kantona, a Federalna direkcija je zaključila 105 ugovora na ukupnim površinama od 1.357,5 hektara. Žetva pšenice je počela u julu 2013. godine i do 10. augusta u silose-mlinove je smješteno 4.240 tona (Orašje 3.075, Odžak 662, Bugojno 350, Gradačac 73 tone i Cazin 80 tona).
Zbog kašnjenja u sjetvi i velike vlage prinosi su bili ispod očekivanih, ali kada se objedine sve količine, očekuje se 4.500 tona kvalitetne domaće merkantilne pšenice u silosima Federalne direkcije robnih rezervi.

Iako prosječnog kvaliteta, pšenica sasvim zadovoljava zahtjeve. Ulaganje Federalne direkcije robnih rezervi, odnosno Vlade FBiH u inpute (sjeme i mineralno gnojivo) za sufinanciranje jesenje sjetve pšenice, za ovih 105 ugovora, iznosi 863.655,90 konvertibilnih maraka. Smatra se da je ovo puno kvalitetniji način kontinuiranog popunjavanja robnih zaliha od nabavke merkantilne pšenice putem skupih međunarodnih tendera.

Ovaj model jača domaću proizvodnju, upošljava ljude u poljoprivredi i stvara pretpostavke da federalne robne rezerve ne budu ovisne o cijenama svjetskih burzovnih mešetara.

Nakon razmatranja ove informacije, Vlada FBiH je utvrdila nabavnu cijenu merkantilne pšenice za rod 2013. godine od 0,36 KM po kilogramu (bez PDV-a), kako bi Federalna direkcija robnih rezervi mogla izvršiti konačne obračune i popuniti naloge za plaćanje razlike u cijeni prema svim ugovarateljima.

Federalna direkciji je zadužena da nastavi aktivnosti po Programu sufinanciranja jesenje sjetve merkantilne pšenice 2013. godine (rod 2014. godina) na površini od 1.100 hektara sa svim kvalitetnim poljoprivrednim proizvođačima u Federaciji BiH.

ZA POPIS STANOVNIŠTVA OPĆINAMA 553.878 KM

Vlada FBiH je na današnjoj sjednici odobrila korištenje sredstava Federalnom zavodu za statistiku s pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti - Transfer za popis stanovništva“ prema svim općinama u FBiH u ukupnom iznosu od 553.878 KM.
Ova sredstva će biti doznačavana prema kriteriju 30 KM po popisnom krugu na teritoriji svake općine u FBiH.

Sve općine u Federaciji BiH će nakon završetka svih popisnih aktivnosti podnijeti izvještaj o utrošnim sredstvima Federalnom zavodu za statistiku, bez obaveze općina da utrošak sredstava pravdaju pojedinačnim računima, a što će biti detaljno regulirano sporazumom potpisanim između Federalnog zavoda za statistiku i općina u FBiH.

CERTIFICIRANJE OPĆINA I GRADOVA ZA POBOLJŠANJE PRIVREDNOG AMBIJENTA

Federalna vlada je prihvatila Informaciju o pokretanju procesa certificiranja u općinama i gradovima na području FBiH sa osnovnom svrhom uvođenja povoljnog poslovnog okruženja i poboljšanja privrednog ambijenta.

Certificiranje je ispunjenje standarda, tj. određena garancija da će poduzetnici, kao i potencijalni investitori, dobiti usluge i informacije koje olakšavaju poslove iz nadležnosti lokalnih uprava. Posjedovanje ovog certifikata će značiti da je lokalna uprava dokazala da su procesi i usluge koje primjenjuje u svom radu u skladu s postavljenim kriterijima, te da privatni subjekti mogu očekivati i određenu pomoć i partnerski odnos grada i općine kada su u pitanju poslovi i procedure iz nadležnosti institucija koje djeluju na državnoj razini.
Za oporavak, rast i razvoj gospodarstva BiH i Federacije BiH su neophodne strane investicije. Certificiranje općina i gradova s povoljnim poslovnim okruženjem u jugoistočnoj Europi ili Business Friendly Certification South East Europe (BFC SEE) je program za unaprjeđenje gospodarskog ambijenta u lokalnim upravama, odnosno za izgradanju i jačanje kapaciteta općina i gradova kako bi se bavili gospodarskim razvojem i unaprijedili svoje poslovno okruženje.

Namjera kreatora ovog programa certifikacije je da proces i čin dodjele certifikata predstavlja poticaj lokalnim upravama, a da njegovi kriteriji budu podsjetnik šta sve lokalna jedinica treba razvijati kao vlastiti kapacitet, te koji operativni segmenti gradske i općinske organizacije trebaju biti funkcionalni. Ovaj proces trebao bi povećati konkurentnost gradova i općina unutar i izvan granica zemlje.

Vlada je zadužila Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta da, zajedno s članovima Mreže za povoljno poslovno okruženje u Federaciji BiH, nastavi raditi na ovom procesu.

IZVJEŠTAJ O RADU „FILMSKOG CENTRA SARAJEVO“

Federalna vlada je danas usvojila Izvještaj o radu Javnog preduzeća „Filmski centar Sarajevo" d.o.o. u 2012. godini u kojoj je ostvarena neto dobit u iznosu od 50.229 kovertibilnih maraka. Ona će, najvećim dijelom, nakon izdvajanja za statutarne rezerve u iznosu od deset posto, biti raspodijeljena na ulaganje u zaštitu i obnovu filmskog fonda ovog preduzeća.

Usvojeni su i Plan poslovanja J.P.„Filmski centar Sarajevo" d.o.o. za 2013. godinu, sa Planom prihoda i rashoda, te trogodišnji Plan poslovanja za period 2013.-2015. godina.

Predviđeno je da osnovne aktivnosti Centra budu usmjerene na zaštitu i obnovu filmskog fonda, što podrazumijeva pranje i čišćenje 600.000 metara filmske trake, te telekiniranje i pravljenje arhivske kopije u elektronskom formatu, izradu idejnog i izvedbenog projekta za izgradnju Filmskog arhiva u Jagomiru, skeniranje filmova u HD format, reparaciju slike i tona, izradu inter-negativa i tonskih kopija, te nabavku video i filmske tehnike za arhiv i prezentaciju.

Trogodišnji plan poslovanja Javnog preduzeća „Filmski centar Sarajevo" d.o.o. ima intenciju izgraditi respektabilno preduzeće u oblasti filmske umjetnosti i filmske industrije, sa posebnim akcentom na očuvanju Filmskog arhiva.

KADROVSKA RJEŠENJA

Vlada Federacije današnjom je Odlukom dala prethodnu saglasnosti da, zbog gubitka povjerenja dioničara, Emir Selimović bude razriješen dužnosti člana Nadzornog odbora privrednog društva UNIS d.d. Sarajevo.

Prethodna saglasnost data je i za razrješenje Muniba Husejnagića dužnosti člana Nadzornog odbora privrednog društva Željezara „Zenica” d.o.o. Zenica, a zbog njegove ostavke na ovu dužnost.

Danas je usvojen Prijedlog odluke o raspisivanju javnog oglasa za izbor dva člana Upravnog odbora kompanije “Elektroprijenos Bosne i Hercegovine” d.d. Banja Luka iz Federacije Bosne i Hercegovine i utvrđeni kriteriji za ovaj izbor. Imenovana je komisija za provođenje postupka izbora kandidata u sastavu: Nedžad Numić (predsjednik), Širaza Jahić, Tarik Begić, Haris Abaspahić i Vitka Bošnjak.
Federalna vlada imenovala je Jasenka Muharemagića (predsjednik), Envera Polutana, Jadranku Despenić, Sanina Pačariza, Esada Osmanbegovića, Senada Rahimića i Đemu Ćara u Komisiju čiji je zadatak izrada prijedloga podzakonskih akata o osnovama organizacije i načinu poslovanja Agencije za reviziju privatizacije u FBiH.

U Radnu grupu koja će, u saradnji s Federalnim ministarstvom finansija, učestvovati u pripremi teksta Nacrta budžeta FBiH za 2014. godinu, danas su imenovani zamjenik premijera FBiH Desnica Radivojević (predsjednik), federalna ministrica Branka Đurić i federalni ministri Milorad Bahilj, Vjekoslav Čamber, Zukan Helez i Adil Osmanović.

Goran Miraščić, Zdenko Grbavac i predstavnik Federalne direkcije robnih rezervi imenovani su u Radnu grupe za utvrđivanje Prijedloga sporazuma za poravnanje duga preduzeća “Zovko Oil” d.o.o. prema Federalnoj direkciji robnih rezervi.

Doneseno je Rješenje o formiranju Radne grupe za izradu prijedloga rješenja za uspostavu Agencije za zaštitu okoliša FBiH, u koju su imenovani Mladen Rudež (predsjednik), Dragan Šulović, Ivan Matešić, Hazima Hadžović, Nijaz Brković i Ninela Salihbašić.

* * *
Sjednica Vlade FBiH je završena u 16.20 sati.

Četvrtak,
21. januar 2021.
VIŠE