80. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 26.08.2013.
Dnevni red

1.   Verifikacija Zapisnika 79. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 25.07.2013. godine i 34. hitne sjednice održane telefonskim putem 26.07.2013. godine
2.   Prijedlog amandmana Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Prijedlog zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine
3.   Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli novčanih sredstava iz pasivnog podbilansa na osnovu iračkog duga
4.   Prijedlozi odluka
a)   Prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluke o davanju saglasnosti na Odluke Nadzornog odbora privrednog društva „KTK Visoko“ d.d. Visoko o prodaji imovine kroz postupak male privatizacije 
b)   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora privrednog društva „KTK Visoko“ d.d. Visoko o nastavku procesa privatizacije, putem parcijalne prodaje dijelova tehničko-tehnološke cjeline „KTK Visoko“ d.d. Visoko, kroz postupak male privatizacije 
5.   Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje dužnosti člana Nadzornog odbora privrednog društva „UNIS“ d.d. Sarajevo
6.   Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje dužnosti člana Nadzornog odbora privrednog društva Željezara „Zenica“ d.o.o. Zenica
7.   Prijedlozi odluka i Prijedlog rješenja
a)   Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog oglasa za izbor dva člana Upravnog odbora Kompanije "Elektroprijenos Bosne i Hercegovine" d.d. Banja Luka iz Federacije Bosne i Hercegovine 
b)   Prijedlog odluke o utvrdivanju kriterija za izbor dva člana Upravnog odbora Kompanije "Elektroprijenos Bosne i Hercegovine" d.d. Banja Luka iz Federacije Bosne i Hercegovine 
c)   Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata dva člana Kompanije "Elektroprijenos Bosne i Hercegovine" d.d. Banja Luka iz Federacije Bosne i Hercegovine 
8.   Pravilnik o dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije - davanje saglasnosti
9.   Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za izradu prijedloga podzakonskih akata o osnovama organizacije i načinu poslovanja Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine
10.   Zahtjev za davanje saglasnosti Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije za prijem tri volontera sa visokom stručnom spremom sa Prijedlogom zaključka
11.   Informacija o požarima na području Općine Jablanica i o Saopćenju Instituta za zaštitu od požara i eksplozija (INZA) sa Prijedlogom zaključka
12.   Inicijativa za pripremu amandmana na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine, koju je podnio Jerko Ivanković Lijanović, zamjenik Premijera Federacije Bosne i Hercegovine
13.   Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sjemenu i sadnom materijalu poljoprivrednog bilja
14.   Nacrt zakona o dopuni Zakona o Komisiji za vrijednosne papire
15.   Nacrt autentičnog tumačenja odredbi člana 5. Zakona o Komisiji za vrijednosne papire
16.   Prijedlog izjašnjenja na amandmane na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mikrokreditnim organizacijama koje je podnio Amir Zukić, zastupnik u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
17.   Prijedlog uredbe o privremenom preuzimanju dijela funkcija prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane iz oblasti vojnih evidencija
18.   Program javnih investicija Federacije Bosne i Hercegovine 2013.-2015. godina sa Prijedlogom zaključka
19.   Nacrt odluke o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica – Drin, broj: 02-49-2390/12 od 06.06.2012. godine
20.   Nacrt strategije reforme penzijskog sistema u Federaciji Bosne i Hercegovine
21.   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Uredu za veterinarstvo Bosne i Hercegovine za izgradnju montažnih objekata za potrebe veterinarske granične inspekcije na zemljištu označenom kao k.č. br. 3671/1 i 3671/2 k.o. Izačići po novom katastarskom operatu
22.   Prijedlog odluke o vraćanju putničkog motornog vozila
23.   Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
24.   Prijedlog odluke o prenosu nabavljenih stalnih sredstava i izvršenih građevinskih radova u okviru Projekta „Jačanje zdravstvenog sektora – dodatno finansiranje“ (HSEP AF) krajnjim korisnicima
25.   Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o visini i načinu plaćanja naknade za pokriće troškova kontrole kvalitete određenih proizvoda pri uvozu i izvozu
26.   Prijedlog odluke o utvrđivanju visine boravišne takse za fizičke osobe koje su registrovane za pružanje usluga smještaja u domaćinstvu za 2014. godinu
27.   Prijedlog odluke o utvrđivanju visine boravišne takse za 2014. godinu
28.   Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju na korištenje nekretnina Zavoda za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine u likvidaciji koje su u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine
29.   Prijedlog odluke o davanju na korištenje pokretne imovine prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata
30.   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Općini Travnik za privremeno korištenje dijela kasarne "Slimena" za potrebe Jedinice za potporu Ministarstva unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona
31.   Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje zemljišta i objekata na lokaciji Grdonj "Mala kula", Jedinstvenoj organizaciji boraca „Unija veterana" Općine Centar Sarajevo
32.   Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje kasarne "Vratnica" Općini Visoko
33.   Izvještaj o implementaciji Programa utroška sredstava „Grant Federalnoj direkciji cesta za kapitalne investicije“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu sa stanjem na dan 31.03.2013. godine i prijedlogom zaključaka
34.   V Izvještaj o implementaciji Programa investiranja sredstava naplaćenih izdavanjem GSM licence za 2011. godinu za Federaciju Bosne i Hercegovine, sa prijedlozima odluka
35.   Izvještaj o provođenju Akcionog plana za upoznavanje javnosti, uništavanje i suzbijanje širenja ambrozije na području Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu sa Prijedlogom zaključaka
36.   Informacija o implementaciji razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2012. godini sa Prijedlogom zaključaka
37.   Informacija o vanjskom i unutrašnjem dugu Federacije Bosne i Hercegovine na dan 31.12.2012. godine sa Prijedlogom zaključaka
38.   Informacija o stanju projekta LOT 3A i LOT 3B Sarajevske obilaznice sa Prijedlogom zaključaka
39.   Informacija o nedostajućim sredstvima za neratne invalide
40.   Informacija Federalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo o očekivanom urodu jabuka u kolekcionom zasadu voća na oglednom poligonu Butmir sa Prijedlogom zaključka
41.   Informacija o zakupu poslovnog prostora za smještaj Federalne uprave za inspekcijske poslove u Sarajevu
42.   Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Kazneno-popravnog zavoda zatvorenog tipa Zenica – davanje saglasnosti
43.   Prijedlog rješenja o formiranju Radne grupe za pripremu teksta Nacrta budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu
44.   Prijedlog rješenja o formiranju Radne grupe za utvrđivanje Prijedloga sporazuma za poravnanje duga preduzeća "Zovko Oil" d.o.o. prema Federalnoj direkciji robnih rezervi
45.   Prijedlog rješenja o formiranju Radne grupe za izradu prijedloga rješenja za uspostavu Agencije za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine
46.   Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za popunu upražnjenog radnog mjesta državnog službenika
47.   Prijedlog zaključka o odobravanju izdvajanja sredstava za Projekat: Etno selo „SALAŠ“
48.   Prijedlog zaključka o odobravanju nabavne cijene merkantilne pšenice rod 2013. godine
48.1.   Prijedlog zaključka o odobravanju Federalnoj direkciji robnih rezervi sufinansiranja jesenje sjetve pšenice rod 2014. godine 
49.   Zahtjev za davanje saglasnosti za postavljenje pomoćnika direktora za poslove osiguranja Kaznenopopravnog zavoda poluotvorenog tipa Mostar
50.   Zahtjev za davanje saglasnosti za popunu upražnjenog radnog mjesta državnog službenika u Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike, sa Prijedlogom zaključka
51.   Prijedlog odluke o odobravanju nabavke putničkog vozila za potrebe Federalnog zavoda za statistiku
52.   Prijedlog odluke o odobravanju korištenja sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti – Transfer za popis stanovništva“ Federalnom zavodu za statistiku
53.   Zahtjev za davanje saglasnosti Federalnom zavodu za statistiku za popunu upražnjenih radnih mjesta sa Prijedlogom zaključka
54.   Informacija o Projektu certificiranja općina/gradova sa povoljnim poslovnim okruženjem u Federaciji Bosne i Hercegovine sa Prijedlogom zaključka
55.   Prijedlog odluke o odobravanju nabavke putničkih automobila za potrebe Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine
56.   Izvještaj o radu i Plan poslovanja JP "Filmski centar Sarajevo" d.o.o.
a)   Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem za 2012. godinu, sa prijedlozima 
1.   Prijedlog o visini i dinamici izdvajanja u statutarne rezerve 
2.   Prijedlog raspodjele dobiti za 2012. godinu 
b)   Plan poslovanja za 2013. godinu 
c)   Plan poslovanja za 2013.-2015. godinu 
57.   Zahtjev za odobravanje izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, sa Prijedlogom zaključka
58.   Zahtjev za podršku u organizaciji manifestacije "Izložba ovce pramenke i travničkog-vlašićkog sira, Gostilj 2013"

Subota,
23. januar 2021.
VIŠE