79. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 25.07.2013.
Saopćenje o radu

UTVRĐEN NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA
O PRINCIPIMA LOKALNE SAMOUPRAVE U FEDERACIJI BiH

Razlozi za izmjene i dopune Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH su u potrebi da se ovaj zakon učini primjenjivim i da se razjasne dileme koje su se pojavile u njegovoj primjeni. Kako se u praksi pojavilo pitanje nadležnosti za preispitivanje zakonitosti odluka općinskog vijeća, odnosno općinskog načelnika, izmjenama se definira da je nadležni organ onaj koji je, inače, nadležan za nadzor nad primjenom zakona za koji podnosilac zahtjeva smatra da je prekšen odlukom koja je predmet preispitivanja. Ukoliko u zakonu, za koji se smatra da je prekršen, nije naznačen organ za nadzor nad primjenom zakona, nadležni organ je kantonalno, odnosno Federalno ministarstvo pravde, u zavisnosti da li se radi o kantonalnom ili federalnom zakonu.

Nacrtom zakona se detaljnije definiraju i pitanja koja trebaju da se razrade odlukom o osnivanju mjesne zajednice, a što je bila inicijativa Centra civilnih inicijativa.

UTVRĐENE IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O PROFESIONALNOJ REHABILITACIJI, OSPOSOBLJAVANJU I ZAPOŠLJAVANJU OSOBA SA INVALIDITETOM

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici utvrdila Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom. Utvrđenim izmjenama i dopunama ovog Zakona nastoje se otkloniti uočeni problemi vezani za njegovu primjenu, naročito u pogledu vođenja evidencija o zaposlenosti osoba sa invaliditetom, mehanizama naplate posebnog doprinosa za podsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom, nadzora i kontrole, uvjeta za rad privrednih društava i ostvarivanja statusa zaštitne radionice, te ostvarivanja pojedinih pogodnosti po ovom Zakonu.

Izmjenama i dopunama se uspostavlja vođenje evidencije o poslodavcima koji zapošljavaju osobe sa invaliditetom kod Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Ova evidencija omogućava praćenje zaposlenosti osoba sa invaliditetom i kontrolu izvršavanja obaveze poslodavaca u tom pogledu.

Utvrđuje se obaveza poslodavaca da zapošljavaju osobe sa invaliditetom i način kontrole izvršavanja te obaveze. Poslodavci su dužni do 31. decembra 2013. godine imati najmanje jednu zaposlenu osobu sa invaliditetom na svakih 16 zaposlenih. Subjekti koji ne ispune ovu obavezu dužni su mjesečno pri isplati plaća obračunati i uplatiti u Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom poseban doprinos za podsticaj zapošljavanja osoba sa invaliditetom u visini 25 posto od prosječne bruto plaće u Federaciji prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku, za svako lice sa invaliditetom koje su bili dužni zaposliti u skladu sa ovim zakonom.

Poslodavac, uključujući i samostalne poduzetnike, koji obzirom na ukupan broj zaposlenih ne podliježe ovoj obavezi dužan je, osim ako ima zaposlenu najmanje jednu osobu s invaliditetom, svakog mjeseca prilikom isplate plaća i drugih primanja, uplaćivati u Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica s invaliditetom poseban doprinos za podsticaj zapošljavanja lica sa invaliditetom u visini 0,5 posto bruto: plaće, naknade plaće i drugih primanja koji imaju karakter plaće.

Federalna uprava za inspekcijske poslove je nadležna da kontrolira izvršavanje ovih obaveza poslodavaca, a nadležnost Poreske uprave FBiH je da kontrolira obračunavanje i uplate posebnog doprinosa. Strana diplomatska i konzularna predstavništva, privredna društva za zapošljavanje lica sa invaliditetom, zaštitne radionice, radni centri, ustanove za profesionalnu rehabilitaciju i organizacije lica sa invaliditetom izuzimaju se iz obaveza plaćanja posebnog doprinosa.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O
IZMIRENJU OBVEZA SPRAM FEDERALNOG ZAVODA MIO

Vlada FBiH utvrdila je i u parlamentarnu proceduru po skraćnom postupku uputila Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o izmirenju obveza FBiH spram Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje.

Ponuđeni prijedlog sadrži samo dvije izmjene. Prvom se mijenja utvrđeni iznos duga nastao temeljem isplata mirovina ostvarenih pod povoljnijim uvjetima. Cilj je sravnjavanje duga koji, zaključno s 31.12.2012. godine, iznosi 176.421.554,36 konvertibilih maraka.

Druga izmjena omogućava da u narednom periodu, u slučaju financijske mogućnosti za raniju otplatu duga, za iznos uplate bude automatski umanjen iznos verificiranog duga, bez mijenjanja samog iznosa navedenog u Zakonu.

Predložene izmjene Zakona ne stvaraju dodatne obveze u Proračunu Federacije BiH.

UVOĐENJE REGISTRA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA

Vlada FBiH donijela je danas Uredbu o Registru državnih služenika. Registar predstavlja jedinstvenu kadrovsku evidenciju koja služi organima državne službe za upravljanje kadrovima i druge potrebe u oblasti radnih odnosa, a ove podatke mogu koristiti organi vlasti, drugi organi i institucije u svrhu ostvarivanja svoje nadležnosti, kao i građani u skladu sa zakonom i drugim propisirna.

Agencija za državnu službu FBiH putem Registra vodi jedinstvenu kadrovsku evidenciju u obliku informatičke baze podataka.

Registar sadrži opće i lične, kao i podatke vezane za ostvarivanje radno-pravnog statusa državnih službenika. Organi državne službe su dužni dostaviti podatke u Registar u roku osam dana od dana nastanka, promjene ili brisanja podataka na obrascu.

Svaki državni službenik ima pravo uvida u one podatke iz Registra koji se odnose na njega.

Odredbe ove uredbe mogu se primjenjivati i u slučaju da se Agenciji povjeri vođenje Registra namještenika u organima državne službe FBiH.

SAGLASNOST NA KREDIT ZA HE VRANDUK I HE UNA KOSTELA

Federalna vlada dala je prethodnu saglasnost za kreditno zaduženje Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d. d. Sarajevo kod Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za realizaciju projekata izgradnje HE Vranduk i rehabilitacije i proširenja kapaciteta HE Una Kostela u iznosu od 35.000.000 eura.

Kredit je sa rokom od 12 mjeseci, sa grejs periodom od dvije godine, koji je uključen u rok otplate, i kamatnom stopom šestomjesečni EURIBOR plus tri posto marža na godišnjem nivou.

Sredstva ovog kredita koristila bi se za finansiranje Projekta izgradnje HE Vranduk u iznosu od 26.000.000 eura i Projekta rehabilitacije i proširenja kapaciteta HE Una Kostela u iznosu od 9.000.000 eura.

SAGLASNOST NA IZMJENE STATUTA AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU U FBiH

Federalna vlada danas je dala saglasnost na Odluku o izmjenama Statuta Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine koju je donio Upravni odbor Agencije.

Izmjenama je smanjen broj članova Upravnog odbora sa devet na pet i broj članova Nadzornog odbora sa pet na tri.

Također, zbog reorganizacije poslova u Agenciji za privatizaciju u BiH kao radnici s posebnim ovlaštenjima ostaju pomoćnici direktora Agencije, ali ne i sekretar.

SAGLASNOST ZA PRODAJU NEKRETNINA „REMONTNOG ZAVODA“ D.D. TRAVNIK

Federalna vlada je dala saglasnost na Odluku Nadzornog odbora o prodaji nekretnina, skladište i dijelova ekonomskog dvorišta u vlasništvu „Remontnog zavoda" d.d. Travnik, putem Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine, postupkom male privatizacije.

Odobrena je prodaja skladišta površine 2.141,62 m2 sa pravom služnosti puta i tri ekonomska dvorišta površine 1.500, 1.200 i 2.035 kvadratnih metara.

SAGLASNOST ZA PRODAJU UPRAVNE ZGRADE „HIDROGRADNJE“

Vlada Federacije danas je dala saglasnost na Odluku Nadzornog odbora privrednog društva „Hidrogradnja" d.d. Sarajevo kojom se odobrava prodaja poslovne zgrade Direkcije privrednog društva kroz postupak male privatizacije.

Za provođenje odluke zaduženi su Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH i privredno društvo „Hidrogradnja", svako iz svoje nadležnosti, a Agencija će obavijestiti Vladu o njenoj realizaciji.

SPORAZUM O ISTRAŽIVANJU ATMOSFERSKOG ELEKTRICITETA

Federalna vlada je dala saglasnost za prihvatanje Sporazuma o saradnji između Federalnog hidrometeorološkog zavoda i kompanije „Nowcast“ GmbH iz Minhena u oblasti detekcije i istraživanja atmosferskog elektriciteta, što podrazumijeva širenje sistema LINET (mreža za detekciju munja).

Na ovaj način su stvoreni uvjeti da se podaci o grmljavinskim procesima, koji su veoma bitni za izradu prognoza vremena, naročito u ljetnom periodu kada je lokalna nestabilnost atmosfere izražena, koriste za bolji uvid u kretanje i razvoj gradonosnih i grmljavinskih oblaka.

Saradnja sa ovom njemačkom kompanijom započela je 2009. godine kada je na meteorološkoj stanici Sarajevo-Bjelave montirana oprema-senzor za detekciju munja i istraživanje atmosferskog elektriciteta, ali do danas nije potpisan sporazum o saradnji

Potpisivanjem ovog sporazuma, zajedno sa zemljama u okruženju, Federalni hidrometeoroloeki zavod postaje član LINET sistema za detekciju i istraživanje atmosferskog elektriciteta.

SAGLASNOST ZA KORIŠTENJE METEOROLOŠKIH PODATAKA

Vlada FBiH je na današnjoj sjednici donijela Odluku o davanju saglasnosti na Sporazum o saradnji između Federalnog hidrometeorološkog zavoda i Deutscher Wetterdienst (Njemačkog meteorološkog zavoda) za primanje i korištenje meteoroloških podataka i produkata koji se distribuiraju putem satelitskog sistema DWDSAT u saradnji sa EUMETSAT/EUMETCast.

Potpisivanjem ovog sporazuma o saradnji Federalni hidrometeorološki zavod postaje član DWDSat grupe.

Meteorološki podaci koji se dobijaju ovim putem su besplatni i uključuju razne numeričke modele (GME, COSMO i slično) koji su veoma bitni za izradu što pouzdanijih kratkoročnih i dugoročnih prognoza vremena, posebno imajući u vidu kompleksnost terena Federacije Bosne i Hercegovine. Direktor Federalnog hidrometeorološkog zavoda je ovlašten da potpiše ovaj sporazum.

O PROŠLOGODIŠNJEM RADU I PLANOVIMA
FONDACIJA IZ OBLASTI KULTURE ZA 2013. GODINU

Vlada FBiH razmatrala je i usvojila izvješća o radu za proteklu, te planove rada za 2013. godinu za četiri fondacije iz nadležnosti Federalnog ministarstva kulture i sporta.

Fondacija za izdavaštvo je u 2012. godini, a temeljem raspisanih natječaja, na ime potpore izdavačima kroz revolving kreditna sredstva dodijelila 80.000 konvertibilnih maraka. Aktivnosti domaćih autora poduprijete su sa 100.000 KM, a periodika sa 80.000 KM, dok je na ime plasmana i promoviranja knjige izdvojeno 40.000 KM.

Programom rada Fondacije za izdavaštvo za 2013. godinu također je planirano raspisivanje natječaja i donošenje odluka o izboru korisnika sredstava u svim kategorijama.

Fondacija za bibliotečku djelatnost je u 2012. godini sredstva dodijelila u okviru dva programa: otkup društveno vrijednih knjiga domaćih izdavača registriranih u FBiH, a objavljenih u 2011. godini (195.480,05 KM), te na opremanje javnih (narodnih, općih, gradskih, općinskih, kantonalnih i matičnih), kao i specijalnih biblioteka, na stručno usavršavanje bibliotekara (putem seminara) i na manifestacije za popularizaciju bibliotečke djelatnosti i knjige (95.000 KM). Prvim programom postignuta su istodobno dva cilja: pružena je podpora domaćim izdavačkim kućama kroz otkup njihovih izdanja, a tim knjigama uvećan je i obogaćen knjižni fond u 70 biblioteka u FBiH.

Imajući u vidu kako su se lani odobrena sredstva pokazala nedostatnima za otkup društveno vrijednih knjiga, to je Planom za 2013. godinu ocijenjeno da bi njihov iznos bilo potrebno uvećati na 800.000 KM.

Fondacija za kinematografiju je u 2012. godini na raspolaganju imala 2.010.000 KM proračunskih sredstava. Temeljem natječaja za izbor korisnika sredstava, Fondacija je sufinancirala proizvodnju dugometražnih i kratkometražnih filmova, razvitak scenarističke građe i filmskih projekata, novih dugometražnih projekata izrazito uspješnih autora, te manjinske bosanskohercegovačke koprodukcije.

Glavno opredjeljenje Fondacije za kinematografiju je da do kraja 2013. godine stvori pretpostavke za sustavna rješenja u oblasti audiovizualnog stvaralaštva. Članovi Upravnog odbora bit će uključeni u rad međuresorne radne skupine u FBiH kako bi bio pripremljen i donesen što kvalitetniji zakon o audiovizuelnom stvaralaštvu u FBiH.

Fondacija za glazbene, scenske i likovne umjetnosti lani je raspisala tri natječaja za projekte, programe i manifestacije od značaja za BiH i FBiH: za glazbenu (120.000 KM), scensku (230.000 KM), te za likovnu umjetnost (150.000 KM).

Uz ovo, Fondacija u 2013. godini planira i druge oblike sufinanciranja iz oblasti glazbenih, scenskih i likovnih umjetnosti (170.000 KM), kao i otkup umjetničkih djela u svrhu stvaranja zbirke Fondacije (30.000 KM).

NUŽNO UBRZANJE IZMIRENJA OBVEZA PO OSNOVU VANJSKOG DUGA

Federalna vlada primila je danas k znanju Informaciju o naplati prihoda od krajnjih korisnika po osnovu vanjskog duga Federacije BiH za razdoblje siječanj-svibanj 2013. godine.

Nakon razmatranja Informacije, Vlada je zadužila Federalno ministarstvo financija da pozove kantone, gradove, općine i javna poduzeća u njihovom vlasništvu da, u roku od 60 dana, izmire dospjele a neplaćene obveze po osnovu vanjskog duga ili da ovom ministarstvu dostave plan mjera za osiguranje prihoda za servisiranje duga, prema kojem bi obveze bile izmirene najkasnije do 31.12.2013. godine.

U slučaju da dužnici i njihovi garantori ne izmire dospjele obveze u cijelosti. ovlašteno je Federalno ministarstvo financija da aktivira instrumente osiguranja, uključujući i mjeru zapljene javnih prihoda općina, gradova i kantona.

Javna poduzeća u vlasništvu Vlade Federacije BiH dužna su pri izradi financijskih planova obvezno predvidjeti sredstva za servisiranje vanjskog duga.

Federalno ministarstvo financija će zaključke dostaviti svim krajnjim korisnicima i garantorima koji neuredno izmiruju svoje kreditne obveze.

Kako se navodi u Informaciji, ovogodišnjim Proračunu FBiH planirani su prihodi od krajnjih korisnika u iznosu većem od od 119 milijuna konvertibilnih maraka, a zbog strukture vanjskog duga, veći su od planiranih u svim ranijim godinama. Stvarna naplata ovih prihoda ukazuje na negativan trend. Naime, plan prihoda u razdoblju siječanj-svibanj 2013. godine u iznosu od 37.708.394 KM realiziran je s 51,39 posto, odnosno u iznosu od 19.378.230 KM.

Neizmirivanje ili neredovito izmirivanje obveza po vanjskom dugu od krajnjih korisnika ugrožava funkcioniranje Proračuna, te ukazuje na potrebu poduzimanja odgovarajućih mjera prema krajnjim korisnicima s ciljem održavanja financijske discipline.

SAGLASNOST NA IZMJENE FINANSIJSKOG PLANA PIO ZA 2012. GODINU

Vlada FBiH je donijela Odluku o davanju saglasnosti na izmjene Finansijskog plana Federalnog zavoda penzijskog i invalidskog osiguranja za 2012. godinu, koje je donio Upravni odbor FZ PIO.

Izmjene su urađene u skladu sa Izmjenama i dopunama Budžeta Federacije za 2012. godinu na prihodovnoj strani ovog plana, s obzirom na to da je dodata stavka Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o potvrđivanju prava na prijevremenu starosnu penziju ostvarenu pod povoljnijim uvjetima u iznosu od 3.000.000 KM.

Ova stavka nije bila planirana u Financijskom planu za 2012. godinu jer je isplata penzija po osnovu ovoga zakona započeta tokom 2012. godine, pa je iz dijela predviđenih sredstava u Budžetu Federacije BiH za povećanje Tekućih rezervi (grantova), pokriće dijela penzija na osnovu priznatog posebnog staža u iznosu od 5.000.000 KM, preusmjeren iznos od 3.000.000 KM za njihovu isplatu.

INFORMACIJA O RATNIM TRAŽBINAMA

Vlada FBiH usvojila je danas Informaciju o ratnim tražbinama koju je sačinilo Federalno ministarstvo finansija. Ovo ministarstvo je prošle godine formiralo Radnu grupu koja je izradila Registar podataka verificiranih i registriranih fizičkih i pravnih osoba iz osnova ratnih tražbina, prema kojem je verficirano i registrirano 4.619 takvih osoba (4.203 fizičke i 416 pravnih osoba).

Stanje tražbina od strane komisija iznosi 206.821.227 KM, iznos obveznica prebačenih u vlasništvo Ministarstva 18.775.433,50 KM, dok konačno stvarno stanje tražbina Ministarstva iznosi 188.045.793,49 KM. Komisija je nadalje konstatovala da je zaključno sa 31. 12. 2012. godine registrirano 309 pravomoćnih sudskih presuda iz osnova ratnih tražbina u iznosu od 14.427.655,20 KM. Od toga su sa 31. 12. 2012. godine realizirane ukupno 282 pravomoćne sudske presude u iznosu od 13.069.295,31 KM. Preostalo je 27 pravomoćnih sudskih presuda u iznosu od 1.358.359,89 KM, te će one biti realizirane kada tražioci tražbina dostave dokumentaciju neophodnu za isplatu.

Nadalje, predviđena su sredstva u Budžetu Federacije BiH za 2013. godinu na ime glavnice iz pravomoćnih sudskih presuda po osnovu ratnih tražbina u iznosu od 2.000.000 KM. Cilj Federacije BiH je da isplati glavnicu za preostale pravomoćne sudske presude nakon što potražioci dostave neophodnu dokumentaciju da bi se isplata mogla izvršiti, kao i za one pravomoćne sudske presude koje u 2013. godini budu zaprimljene od strane Federalnog pravobraniteljstva i evidentiraju se u bazi ratnih tražbina.

NAPLATA POTRAŽIVANJA OD SCT-a KROZ POSTUPAK MEDIJACIJE

Vlada Federacije BiH donijela je danas Zaključak kojim je obavezala JP Ceste Federacije BiH da sporove proistekle iz raskida ugovora o izgradnji „Sarajevske zaobilaznice“ s privrednim društvom SCT d.d. Ljubljana u stečaju i njihovim poreskim zastupnikom SCT BBM d.o.o. Sarajevo, a koji se vode pred Općinskim sudom pokušaju riješiti u postupku medijacije, te da o tome obavijeste Općinski sud Sarajevo.

Naime, pred Općinskim sudom u Sarajevu u toku je više sporova proizašlih iz raskida ugovora o izgradnju ,,Sarajevske zaobilaznice" - LOT 1 pokrenutih nakon raskida ugovora zbog stečaja privrednog društva SCT d.d. Ljubljana.

Nakon raskida ugovora veliki broj domaćih privrednih društava se zbog nenaplaćenih potraživanja za isporuku materijala za gradnju i izvršene radove našao u izuzetno teškoj finansijskoj situaciji. S ciljem smanjenja sudskih troškova postupka i uopšte troškova koji proističu iz vođenja sporova, Federalno ministarstvo prometa i komunikacija je predložilo Vladi FBiH ovakav zaključak.

O PODUZETNIČKIM ZONAMA

Informacija Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta o stanju poduzetničkih zona u FBiH obuhvatila je pregled 69 poduzetničkih zona u 49 opština Federacije Bosne i Heregovine.

Ističe se, između ostalog, da veliki broj ovih zona u Federaciji BiH još nema urađen dobar dio infrastrukture kako bi u potpunosti bile spremne za ulazak zainteresovanih investitora. Sadržaj zona nije standardiziran, a sistemi poticaja s različitih nivoa vlasti nisu usklađeni, što umanjuje njihovu efikasnost.

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta je, cijeneći značaj ulaganja u ovaj segment male privrede, tokom posljednjih pet godina izdvojilo znatna materijalna sredstva.

U periodu od 2005. godine zaključno sa 2011. godinom ta sredstva su iznosila 10.693.830 KM, dok je u 2012. godini za iste svrhe planiran jedan milion KM. Dodijeljena kao poticaji, ova sredstva su dodatno animirala opštinske strukture da pokrenu ili ubrzaju svoje planirane aktivnosti na izgradnji poslovnih zona.

HARMONIZACIJA STRATEGIJA ZA RAZVOJ MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA

Vlada FBiH je na današnjoj sjednici prihvatila informaciju o projektu „Harmonizacija strategija i akcionih planova za razvoj malih i srednjih preduzeća na području Federacije BiH.

Zaduženo je Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta da i dalje nastavi implementaciju i realizaciju datih preporuka u ovom projektu sa ostalim nositeljima razvoja malih i srednjih preduzeća na svim razinama vlasti u FBiH.

Cilj projekta je sagledavanje velikog broja strateških dokumenata i akcionih planova razvoja, poduzetništva i obrta u cilju utvrđivanja pravaca njihovog međusobnog usaglašavanja i omogućavanja efikasnije i efektivnije implementacije razvojnih aktivnosti u ovom sektoru u FBiH u čemu je ovo federalno ministarstvo imalo finansijsku podršku Svjetske banke.

Najznačajniji strateški dokument Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta za oblast razvoja malih i srednjih preduzeća i obrta predstavlja projekt Razvoj malog i srednjeg poduzetništva na području FBiH 2009. - 2018. godine uz koji je pripremljen i trogodišnji plan implementacije za period 2009. - 2012. godina.

Pored toga ovo ministarstvo je pripremilo Program mjera razvoja male privrede za period 2010. - 2012. godina koji ima četiri osnovna dijela, a to su stanje u malom i srednjem poduzetništvu, analiza potreba malog i srednjeg poduzetništva, zaključci i smjernice za dalje aktivnosti, te strateški ciljevi, prioriteti i mjere za period od 2009. do 2012. godine. Projekt ima osam strateških ciljeva sa ukupno 30 prioriteta i 80 mjera.

Definiran je i rezime generalnih preporuka za harmonizaciju strategija i akcionih planova za razvoj malog i srednjeg poduzetništva u Federaciji BiH.

Riječ je, između ostalog, o harmonizaciji sektorske strategije Projekta i akcionom planu sa strategijama na državnom nivou i Akcionom planu za FBiH, vertikalnoj harmonizaciji strategija i akcionih planova, te horizontalnoj harmonizaciji strategija i akcionih planova između različitih sektora, harmonizaciji metodologije izrade strategija i akcionih planova, kao i budžetskih izdvajanja za poticaje razvoju privrede i utvrđivanje zakonskog minimuma izdvajanja.

Predviđeno je i formiranje agencije za mala i srednja preduzeća i obrte na federalnom nivou i implementacione jedinice na kantonalnom nivou.

Također, preporučeno je uspostavljanje sistemske koordinacije između Federalnog i nadležnih kantonalnih ministarstava za ovaj resor, te uspostavljanje sistema monitoringa i evaluacije strategija i akcionih planova za razvoj malih i srednjih preduzeća i obrta.

POVUČENA TUŽBA PROTIV BORAČKIH
ORGANIZACIJA I NJIHOVIH ODGOVORNIH OSOBA

Današnjom Odlukom Vlade Federacije BiH, data je saglasnost Službi za zajedničke poslove organa i tijela FBiH za povlačenje tužbe, koja je podnesena Općinskom sudu u Sarajevu protiv četiri boračke organizacije i njihovih odgovornih osoba.

Tužba je bila podnesena zbog naknade štete kod organiziranja protesta boračke populacije pred zgradom Vlade Federacije BiH u Sarajevu 21.4.2010. godine.

U obrazloženju Odluke o povlačenju tužbe navedeno je i da su temeljne boračke organizacije uputile molbu federalnom premijeru za održavanje hitnog sastanka radi iznalaženja rješenja, a cijeneći kratak rok do održavanja pripremnog ročišta, te činjenicu da bi cjelokupno namirenje štete išlo iz sredstava koje ove organizacije dobiju iz Budžeta Federacije BiH, odnosno iz jedinog izvora njihovog finansiranja, te bi, u slučaju donošenja izvršne presude, ove organizacije prestale sa radom.

USVOJEN KOMUNIKACIJSKI PLAN ZA 2013. GODINU

Na današnjoj sjednici je usvojen Komunikacijski akcioni plan Vlade FBiH za 2013. godinu, čime se ispunjava obaveza iz Projekta refome javne uprave.

Ovim dokumentom definiraju se odnosi s medijima, i općenito javnošću, edukacija osoba u Federalnoj vladi zaduženih za ove poslove, koordinacija između službi za odnose s javnošću u federalnim institucijama i drugo.

U ovogodišnjem Akcionom planu posebna pažnja posvećena je provedbi aktivnosti vezanih za ciljeve iz Općeg plana Vlade FBiH za borbu protiv korupcije.

Ovaj zadatak je stavljen pred Ured Vlade FBiH za odnose s javnošću, odgovarajuće službe ili službenike federalnih ministarstava, u saradnji s Timom Vlade FBiH za koordinaciju i monitoring provedbe Općeg plana za borbu protiv koripcije.

ZADUŽENJE FEDERALNIM MINISTARSTVIMA
I DRUGIM TIJELIMA FEDERALNE UPRAVE

Vlada FBiH današnjim je zaključcima zadužila federalna ministarstva i druga tijela federalne uprave da, na zahtjev Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, a u okviru svojih nadležnosti, sudjeluju u sačinjavanju izvješća o primjeni konvencija, preporuka i drugih međunarodnih instrumenata Međunarodne organizacije rada (MOR), a što je obveza koja proizilazi iz članstva Bosne i Hercegovine u ovoj organizaciji.

Ona su dužna dostavljati tražene informacije, statističke i druge pokazatelje, te ostale druge materijale kojima raspolažu ili su dužni raspolagati, sukladno obvezi redovitih i izvanrednih izvješćivanja, kao i po izravnim zahtjevima Komiteta eksperata MOR-a.

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike koordinirat će mjerodavne federalne organe i tijela i objedinjavati izvješća za teritorij Federacije BiH, te ih dostavljati Ministarstvu civilnih poslova BiH radi proslijeđivanja Međunarodnoj organizaciji rada.

Inače, BiH je članica Međunarodne organizacije rada od 1993. godine, te je dosad ratificirala 81 konvenciju MOR-a. Određeni broj ratificiranih konvencija obuhvaća materiju koja nije u isključivoj mjerodavnosti Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, nego i drugih federalnih ministarstava i tijela federalne uprave.

DONIJETI ZAKON O JEDINSTVENOM REGISTRU KORISNIKA NAKNADA

Vlada FBiH je zadužila danas Federalno ministarstvo finansija, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike i Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata da odmah pristupe izradi zakonskog rješenja kojim će biti uređeno uspostavljanje jedinstvenog registra korisnika naknada na koje se ne uplaćuje doprinos, a koja se isplaćuju na svim nivoima vlasti u Federaciji BiH.

Donošenje ovog zakona potrebno je zbog toga što se gotovinski transferi, kao što su civilne i boračke invalidnine i socijalna pomoć, isplaćuju iz državnih budžeta.

Prema postojećim zakonskim rješenjima, kantonalni, odnosno općinski nivoi vlasti imaju mogućnost proširivanja obima prava koja se realiziraju na nivou Federacije BiH (naprimjer tuđa njega i pomoć).

Postoje i prava koja su trenutno u isključivoj nadležnosti kantona i općina, kao što su socijalna pomoć, jednokratna novčana pomoć i dječiji dodatak, a njihova realizaciji na prostoru Federacije BiH je veoma neujednačena.

Administraciju naknada koje se isplaćuju iz federalnog budžeta podržavaju IT sistemi za civilne invalidnine i za boračke naknade. Međutim, sve druge naknade koje se isplaćuju na nižim nivoima vlasti se ne vode kroz elektronske aplikacije, što dovodi do toga da se značajan iznos sredstava isplaćuje iz raznih budžeta, a evidencija o tome postoji samo u papirnoj formi, odnosno nije upotrebljiva za pravljenje analiza, planova i odgovarajućih izvještaja.

Federalna vlada će u roku od 30 dana donijeti rješenje o imenovanju komisije za izradu ovog zakona, a predložit će je ova tri ministarstva.

PROGRAM PODRŠKE RAZVOJA ODRŽIVOSTI POVRATKA U RS

Vlada Federacije BiH donijela je danas Odluku o usvajanju Programa podrške razvoja održivosti povratka u Republiku Srpsku, s kriterijima raspodjele, u ukupnom iznosu od tri miliona KM.

Od tog iznosa,  milion KM bit će iskorišten za obnovu i izgradnju putne, vodovodne i kanalizacione infrastrukture, objekata zdravstvene zaštite, vjerskog, sakralnog, obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera, te ostalih od značaja za širu društvenu zajednicu.

Ostala dva miliona KM bit će iskorištena za pomoć za zapošljavanje povratnika u maloj privredi i poljoprivredi, te volonterski rad.

Kod izrade ove odluke rukovodilo se „Planom povratka, obnove, gradnje i razvoja održivog povratka za 2013. godinu", izraženim potrebama za podršku projektima održivosti povratka i u Planom definisanim prioritetnim pravcima povratka i djelovanja u 2013. godini. 

Također, u prošloj godini realizovan je samo dio zahtjeva po javnim oglasima iz oblasti održivosti povratka na području Republike Srpske, te će se i u 2013. godini nastaviti sa rješavanjem opravdanih zahtjeva pristiglim na javne oglase 2011., 2012. i 2013. godini.

FINANSIJSKE ODLUKE

Federalna vlada je zadužila Federalno ministarstvo okoliša i turizma da iz Interventnih sredstava „Akcioni plan Strategije turizma Federacije BiH - Transfer za razvoj turizma za 2013. godinu“ doznači sredstva Općini Srebrenica u iznosu 20.000 KM za Projekt "Međunarodni kamp mira".

Vlada Federacije BiH je dala saglasnost da finansijski potpomogne organiziranje Evropskog džudo prvenstva za juniore i juniorke, koje se u Sarajevu održava od 20. do 22. septembra ove godine. Na Prvenstvu se očekuje učešće 500 takmičara i takmičarki iz 45 evropskih zemalja.

KADROVSKA RJEŠENJA

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine danas je dala prethodnu saglasnost Nadzornom odboru JP Željeznice FBiH d.o.o Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju Uprave JP ŽFBiH d.o.o Sarajevo: generalnog direktora Nedžada Osmanagića, v.d. izvršnog direktora za poslove željezničkog operatera Namira Mahmutovića, izvršnog direktora za poslove željezničke infrastrukture Vlade Budimira, izvršnog direktora za ekonomske poslove Šemsudina Zahirovića i v.d. izvršnog direktora za pravne i kadrovske poslove Mirsade Karić. Kako je obrazloženo, oni su razriješeni zbog gubitka povjerenja većinskog vlasnika iz dijela državnog kapitala u skladu s zakonom.

Istovremeno, Vlada FBiH dala je prethodnu saglasnost Nadzornom odboru JP ŽFBiH d.o.o Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju vršioca dužnosti generalnog direktora - predsjednika Uprave JP ŽFBiH d.o.o Sarajevo, na period do šest mjeseci i to Nijaza Puzića, diplomiranog inžinjera saobraćaja.

V.d. generalni direktor - predsjednik Uprave će, nakon imenovanja od strane NO JP ŽFBiH d.o.o Sarajevo, predložiti članove Uprave - pet izvršnih direktora na period do šest mjeseci, na što Vlada FBiH treba dati saglasnost.

Federalna vlada je donijela Odluku o raspisivanju javnog konkursa kojim je pokrenuta procedura za postavljenje direktora Federalnog hidrometeorološkog zavoda, kao i Odluku o kriterijima za ovaj izbor i imenovanje. Također, Vlada je donijela Rješenje o imenovanju Edite Kalajdžić i Davorina Koraća za članove Komisije za izbor i imenovanje direktora Federalnog hidrometeorološkog zavoda u ime Vlade FBiH.

Federalna vlada je donijela i Rješenje o formiranju interresorne radne grupe za izradu Prednacrta zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda preduzeća ostvarenog korištenjem hidroakumulacionih objekata u sastavu: Amira Sinanović, Federalno ministarstvo prostornog uređenja, predsjednik, Hamid Suljović, Federalno ministarstvo prostornog uređenja, Tarik Begić, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, Stipo Buljan, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, Aziz Čomor, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Zijada Redžić, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Josip Dolušić, Federalno ministarstvo okoliša i turizma, Mladen Rudež, Federalno ministarstvo okoliša i turizma, članovi.

Usvojeno je i Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Radne grupe za rješavanje statusnih problema privrednog društva Željezara „Zenica" d.o.o. Zenica na ime potraživanja ovog privrednog društva od Federacije BiH. Za člana Radne grupe umjesto Hamdije Kulovića imenovan je Fikret Talić.

Danas je oformljena međuresorna radna grupa čiji je zadatak da za sljedeću sjednicu Vlade pripremi prijedlog mogućeg rješenja za stanje u „Konjuhu“ d.d. Živinice, te za nastavak uspješne proizvodnje.

* * *
Sjednica Vlade FBiH je završena u 14.40 sati.

Četvrtak,
28. januar 2021.
VIŠE