79. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 25.07.2013.
Dnevni red

1.   Verifikacija Zapisnika 78. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 18.07.2013. godine
2.   Prednacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine
3.   Prednacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom
4.   Nacrt zakona o izmjenama Zakona o izmirenju obaveza Federacije Bosne i Hercegovine prema Federalnom zavodu za penzijsko i invalidsko osiguranje
5.   Prijedlog uredbe o registru državnih službenika
6.   Prijedlog mišljenja na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o utvrđivanju naseljenih mjesta i o izmjenama u nazivima naseljenih mjesta u određenim općinama, čiji je predlagač Sead Omerbegović, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
7.   Prijedlog izjašnjenja na Inicijativu za davanje autentičnog tumačenja člana 33. Zakona o privatizaciji preduzeća koju je podnio Hamdija Lipovača, premijer Unsko-sanskog kantona
8.   Nacrt odluke o davanju prethodne saglasnosti za kreditno zaduženje JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo kod Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za realizaciju Projekta izgradnje HE Vranduk i Projekta rehabilitacije i proširenja kapaciteta HE Una Kostela
9.   Prijedlozi odluka i prijedlog rješenja u vezi sa provođenjem postupka izbora i imenovanja direktora Federalnog hidrometeorološkog zavoda
a)   Prijedlog odluke o raspisivanju javnog konkursa za postavljenje direktora Federalnog hidrometeorološkog zavoda 
b)   Prijedlog odluke o kriterijima za izbor i imenovanje direktora Federalnog hidrometeorološkog zavoda 
c)   Prijedlog rješenja o imenovanju članova Komisije za izbor i imenovanje direktora Federalnog hidrometeorološkog zavoda ispred Vlade Federacije Bosne i Hercegovine 
10.   Prijedlog odluke o odobravanju korištenja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa „Seksualno, fizičko i emocionalno nasilje nad djecom – determinacija, karakteristike, prevencija, istraživanje, zakonska regulativa, dokazivanje“ otvorenog kao podračun u okviru JRT-a Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova – Federalnog ministarstva unutarnjih poslova
11.   Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu sa Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine na Federalno ministarstvo rada i socijalne politike
12.   Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja
13.   Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
14.   Prijedlog odluke o dopuni Odluke o dinamici prebacivanja i korištenju finansijskih sredstava prikupljenih po osnovu putničke takse – naknade za razvoj i unapređenje avio prometa u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2012. godini
15.   Informacija o stanju u d.d. „Sarajevoputevi“ Sarajevo sa prijedlozima odluka
a)   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Skupštini d.d. „Sarajevoputevi“ Sarajevo za usvajanje Izvještaja o poslovanju d.d. „Sarajevoputevi“ Sarajevo za 2012. godinu 
b)   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Skupštini d.d. „Sarajevoputevi“ Sarajevo za usvajanje Plana poslovanja d.d. „Sarajevoputevi“ Sarajevo za 2013. godinu 
c)   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Skupštini d.d. „Sarajevoputevi“ Sarajevo za usvajanje Plana d.d. „Sarajevoputevi“ Sarajevo za 2013. godinu, 2014. godinu i 2015. godinu 
16.   Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju Uprave Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo
17.   Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju vršioca dužnosti generalnog direktora - predsjednika Uprave Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo
18.   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na izmjene Finansijskog plana Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2012. godinu
19.   Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Interresorne radne grupe za procjenu ostvarenja radnih ciljeva rukovodilaca organa državne službe koje postavlja/imenuje Vlada Federacije Bosne i Hercegovine
20.   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine
21.   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora o prodaji nekretnina, skladišta i dijelova ekonomskog dvorišta u vlasništvu „Remontnog zavoda“ d.d. Travnik, putem Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine, postupkom male privatizacije
22.   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora privrednog društva „Hidrogradnja“ d.d. Sarajevo o prodaji imovine kroz postupak male privatizacije
23.   Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje DD BH Telecomu Sarajevo dijela zemljišta u posjedu Federalnog hidrometeorološkog zavoda u ul. Grdonj broj 6
24.   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Sporazum o saradnji između Federalnog hidrometeorološkog zavoda i nowcast GmbH u oblasti detekcije i straživanja atmosferskog elektriciteta
25.   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Sporazum o saradnji između Federalnog hidrometeorološkog zavoda i Deutscher Wetterdienst za primanje i korištenje meteoroloških podataka i produkata koji se distribuiraju putem satelitskog sistema DWDSAT u saradnji sa EUMETSAT/EUMETCast
26.   Prijedlog odluke o odobravanju korištenja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa „Proširena anketa o potrošnji domaćinstava u BiH u 2010. godini“ otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom zavodu za statistiku
27.   Prijedlog izjašnjenja na žalbu Ž-SA-05-299/13 Ćorović Šaćira podnesenu Instituciji Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine
28.   Statut Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine sa Prijedlogom odluke o prihvatanju Statuta
29.   Izvještaji o radu za 2012. i Programi rada Fondacija za 2013. godinu, sa Prijedlozima odluka i Prijedlozima zaključaka
a)   Fondacija za izdavaštvo 
b)   Fondacija za bibliotečku djelatnost 
c)   Fondacija za kinematografiju 
d)   Fondacija za muzičke, scenske i likovne umjetnosti 
30.   Informacija o stanju „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu za period 01.01.-30.06.2013. godine
31.   Informacija o reorganizaciji kredita Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) - 31788 za Projekat regionalni program razvoja cesta, kredita Evropske investicijske banke (EIB) - 20515 za projekat Sarajevska obilaznica i kredita OPEC Fonda 1022PB za Projekat Sarajevske obilaznice
a)   Nacrt odluke о prijenosu obaveza po kreditu Evropske banke za obnovu i razvoj 31788 - Regionalni program razvoja cesta sa Javnog preduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine na Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine za izgradnju Sarajevske obilaznice na Koridoru Vc 
b)   Nacrt odluke o alokaciji obaveza po kreditu Fonda za međunarodni razvoj OPEC 1022PB - Projekat Sarajevska obilaznica na Federaciju Bosne i Hercegovine 
c)   Nacrt odluke o alokaciji obaveza po kreditu Evropske investicijske banke 20515 - Projekat za puteve Bosne i Hercegovine (Sarajevska obilaznica) na Federaciju Bosne i Hercegovine 
32.   Informacija o naplati prihoda od krajnjih korisnika po osnovu vanjskog duga Federacije Bosne i Hercegovine za period januar - maj 2013. godine, sa Prijedlogom zaključka
33.   Informacija o ratnim tražbinama
34.   Informacija o problemu naplate potraživanja Izvođača radova dobavljača na izgradnji „Sarajevske zaobilaznice“ LOT 1 sa Prijedlogom zaključka
35.   Informacija o stanju poduzetničkih zona u Federaciji Bosne i Hercegovine sa Prijedlogom zaključka
36.   Informacija o Projektu „Harmonizacija strategija i akcionih planova za razvoj malih i srednjih preduzeća na području Federacije Bosne i Hercegovine“ sa Prijedlogom zaključka
37.   Informacija o stanju fasade i kancelarijskog prostora na trećem spratu poslovnog objekta u ulici Maršala Tita 62 u Sarajevu sa prijedlogom mjera i Prijedlogom zaključaka
38.   Informacija o stanovima iz stambenog fonda prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane za 2012. godinu
39.   Informacija sa zahtjevom za upute za postupanje u vezi stanova koji su iz stambenog fonda prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane
40.   Informacija po pitanju povlačenja tužbe koja je podnesena Općinskom sudu u Sarajevu i vodi se pod brojem: 65 0 Ps 256728 12 Ps od 31.01.2013. godine sa Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine za povlačenje tužbe
41.   Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje bivše kasarne „Hrenovica“ Općini Pale Prača
42.   Zahtjev za zauzimanje stava Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u vezi dodjele kasarne "Žunovnica" Općini Hadžići
43.   Informacija o radu Interresorne radne grupe za procjenu ostvarenja radnih ciljeva rukovodilaca organa državne službe koje postavlja/imenuje Vlada Federacije Bosne i Hercegovine sa Prijedlogom zaključka
44.   Prijedlog komunikacijskog akcionog plana Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu
45.   Informacija u vezi sa neusvajanjem Izvještaja o radu Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja sa finansijskim izvještajem za 2012. godinu i Programom rada za 2013. godinu
46.   Prijedlog rješenja o formiranju Interresorne radne grupe za izradu Prednacrta zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda preduzeća ostvarenog korištenjem hidroakumulacionih objekata
47.   Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju radne grupe, V. broj: 152/2013 od 27.02.2013. godine
48.   Informacija o stanju opreme i softvera za evidentiranje potraživanja građana u postupku privatizacije, sa prijedlogom zaključaka
49.   Prijedlog zaključka u vezi sa izradom izvještaja o primjeni konvencija, preporuka i drugih međunarodnih instrumenata Međunarodne organizacije rada
50.   Prijedlog zaključka u vezi sa pristupom izrade zakonskog rješenja kojim će se urediti uspostavljanje Jedinstvenog registra korisnika naknada na koje se ne uplaćuje doprinos
51.   Prijedlog zaključka o odobravanju izdvajanja finansijskih sredstava Općini Srebrenica za Projekat „Međunarodni kamp mira“
52.   Prijedlog zaključka o odobravanju Federalnoj direkciji robnih rezervi zamjene pilećeg mesnog nareska za pileće paštete
53.   Zahtjev za odobravanje izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu u svrhu organiziranja Evropskog judo prvenstva za juniore i juniorke – Sarajevo 2013. sa Prijedlogom zaključka
54.   Zahtjev za davanje saglasnosti Federalnoj upravi za inspekcijske poslove za popunu upražnjenih radnih mjesta sa Prijedlogom zaključka
55.   Zahtjev za davanje saglasnosti Uredu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za odnose s javnošću za prijem jednog stručnog saradnika putem raspisivanja javnog konkursa, sa Prijedlogom zaključka
56.   Zahtjev za određivanje potpisnika za transakcijski račun pod nazivom „FMF – Civilna zaštita Program deminiranja Faza VIII“ sa Prijedlogom odluke
57.   Zahtjev za davanje saglasnosti za popunu upražnjenih radnih mjesta u Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke putem javnog konkursa sa Prijedlogom zaključka
58.   Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija
59.   Informacija u vezi sa privrednim društvom Konjuh d.d. Živinice
60.   Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica
61.   Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transfer za programe podrške razvoja održivosti povratka u RS" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica
62.   Informacija o izdvajanju finansijskih sredstava za ostvarene vrhunske sportske rezultate sa Prijedlozima zaključaka
63.   Informacija o smanjenju broja uposlenika unutrašnjeg osiguranja u zgradi Federalnog ministarstva kulture i sporta sa Prijedlogom zaključka
64.   Zahtjev za davanje saglasnosti Federalnom ministarstvu kulture i sporta-Federalnom ministarstvu kulture i športa za popunu upražnjenih radnih mjesta pet državnih službenika, sa Prijedlogom zaključka

Subota,
16. januar 2021.
VIŠE