78. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 18.07.2013.
Saopćenje o radu

KREDITNA SREDSTVA TERMINALIMA FEDERACIJE

Vlada Federacije BiH donijela je danas Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava iz komisionih sredstava Vlade Federacije BiH i odobravanju kredita PD „Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo u iznosu 2.200.000 KM. Sredstva su namijenjena za izradu Glavnog izvedbenog projekta sanacije terminala,  djelimične sanacije terminala Živinice i Blažuj (Sarajevo), te tekuće poslovanje.

Ova kreditna sredstva odobravaju se na rok od 36 mjeseci, što uključuje grace period od 12 mjeseci. Kamatna stopa iznosi 5 posto na godišnjem nivou, a isplata će se vršiti sukcesivno, po osnovu naloga PD „Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo.

IZJAŠNJENJA NA AMANDMANE I DAVANJE AUTENTIČNIH TUMAČENJA ZAKONA

Vlada Federacije BiH prihvatila je danas izjašnjenja na amandmane na nekoliko prijedloga zakona, te autentična tumačenja za članove više zakona. Tako, između ostalih, nisu prihvaćeni amandmani na Prijedlog Zakona o stvarnim pravima, te na Prijedlog zakona o istraživanju i eksproprijaciji nafte i plina u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Danas, također, nije prihvaćena ni  inicijativa za izmjene i dopune Zakona o unutarnjoj trgovini s obrazloženjem da je Federalno ministarstvo trgovine već pripremilo izmjene ovog zakona i da ga usuglašava sa odredbama Privremenog sporazuma u suradnji sa predstavnicima Europske komisije. U obrazloženju se, takođe navodi da je u okviru aktivnosti na izradi izmjena i dopuna ovog zakona razmatrana i ova inicijativa poslanice Predstavničkog doma Parlamenta FBiH Belkise Vehabović kao inicijativa Privredne komore o izmjeni i dopuni Zakona o unutrašnjoj trgovini.

TURISTIČKA SURADNJA S GRUZIJOM

Polazeći od mišljenja Federalnog ministarstva okoliša i turizma na tekst Nacrta Sporazuma o saradnji u oblasti turizma između Vijeća ministara BiH i Vlade Gruzije danas je Vlada FBiH podržala ovaj dokument.

Ocijenila je kako će Sporazum, na obostrano zadovoljstvo, doprinijeti jačanju suradnje u oblasti turizma kao strategijske grane.

IZMJENA UREDBE O NAGRADAMA SPORTISTIMA, TRENERIMA I KLUBOVIMA

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici donijela je Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o određivanju kriterija za dodjeljivanje nagrada sportistima, sportskim radnicima i sportskim udruženjima iz FBiH za ostvarene vrhunske sportske rezultate na međunarodnim takmičenjima.

Usljed otežane primjene, nedoumica i nejasnoća pristupilo se izmjenama kojim je utvrđena distinkcija između selektora i trenera prilikom dodjeljivanja nagrada za osvojene medalje na međunarodnim sportskim takmičenjima u olimpijskim i paraolimpijskim sportovima.

Tako je predviđeno da se za vrhunske sportske rezultate koje su ostvarili članovi državne reprezentacije na reprezentativnim takmičenjima, nagrade dodjeljuju selektorima, a trenerima, ukoliko su rezultati postignuti na pojedinačnim i klupskim nastupima.

Precizirano je i to da se sportista u toku jedne godine može nagraditi samo jednom nagradom, bez obzira na to da li je oborio više državnih rekorda u jednoj ili više različitih sportskih disciplina.

Navedena je i mogućnost dodjele nagrade i za postignute državne rekorde u olimpijskim i paraolimpijskim sportovima na međunarodnim takmičenjima koja su predviđena Uredbom, te je iznos novčane nagrade za obaranje državnog rekorda smanjen sa 5.000 na 2.500 KM.

SREDSTVA ZA SANACIJU KLIZIŠTA U  BOGATIĆIMA

Vlada FBiH je na današnjoj sjednici donijela Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta FBiH za 2013. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije u iznosu od 100.000 KM, na ime sanacije klizišta Bogatići, na ekonomski kod „Subvencije javnim preduzećima“.

Izdvojena sredstava bit će korištena za realizaciju Memoranduma o zajedničkim aktivnostima na rješavanju problema klizišta Bogatići (Faza I). Za realizaciju ove odluke zaduženi su se Federalno ministarstvo finansija i Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, svako u okviru svoje nadležnosti.

IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU SEKTORA OSIGURANJA

Federalna vlada usvojila je Izvješće o radu Agencije za nadzor osiguranja FBiH za 2012. godinu s Informacijom o poslovanju društava za osiguranje sa stanjem na dan 31. 12. 2012.godine.

Agencija za nadzor je kao regulatorna i nadzorna institucija, kontinuirano vršila analizu stanja, realizirala planirane kontrole te poduzimala korektivne i druge mjere sukladno nadležnostima, s ciljem zaštite interesa osiguranika i oštećenika u svrhu stvaranja uvjeta za stabilno i transparetno tržište osiguranja.

Statistički pokazatelji koji se odnose na sektor osiguranja pokazuju da nema značajnijih promjena u odnosu na prethodnu godinu. Udio osiguranja u aktivi financijskog sektora iznosio je 5,52 posto,  a u ukupnom kapitalu 9,10 procenata.

Tržište osiguranja Federacije BiH bilježi i dalje stagnaciju u razvoju bez obzira na blagi rast premije u odnosu na prethodnu godinu, uzimajući u obzir da nema poboljšanja na globalnom planu kada je u pitanju financijska kriza odnosno nepovoljna kretanja u realnom sektoru.

Zaključno sa 31. 12. 2012. godine u FBiH je poslovalo petnaest društava, od kojih je jedno obavljalo isključivo poslove reosiguranja. Poslove neživotnih osiguranja je obavljalo šest društava, sedam ih je obavljalo poslove neživotnih i životnih osiguranja i jedno društvo je obavljalo poslove životnog osiguranja. U 2012.godini putem podružnica poslovalo je pet društava iz RS na području FBiH.

U strukturi vlasništva dominira domaći kapital. Bilansna suma sektora osiguranja na 31. 12. 2012.godine iznosila je  876 miliona KM i veća je u odnosu na prethodnu godinu za 7,09 posto. Ostvarena premija u 2012. godini iznosi 365,4 miliona KM, od čega je 290,8 KM ili 79,58 posto ostvareno u okviru poslova neživotnog osiguranja, a 74,6 miliona KM ili 20,42 posto u životnom osiguranju. Povećanje premije u životnom osiguranju u odnosu na prethodnu godinu iznosilo je 6,93 posto, a kod neživotnih osiguranja 1,33 posto. U strukturi portfelja osiguranja i dalje dominiraju neživotna osiguranja sa 79,58 posto učešća (obvezna osiguranja učestvuju sa 53,05 posto u ukupnim neživotnim osiguranjima).

Društva su u 2012. godini ostvarila ukupan prihod od 380,9 miliona KM, što je više za  3,46  posto u odnosu na prethodnu godinu. Ukupni rashodi u 2012. godini iznosili su 366,3 miliona KM, što je više u odnosu na prethodnu godinu za 2,86 posto.

INFORMACIJA O KREDITU ČEŠKE IZVOZNE BANKE ZA KORIDOR Vc

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine podržala je inicijativu da se osiguraju dodatna sredstva kreditnim zaduženjem kod Češke izvozne banke za projekt Koridor Vc dionica Zvirovići-Bijača u iznosu od 15 miliona eura.

Prihvaćena je Informacija o kreditu Češke izvozne banke kojim se osiguravaju dodatna sredstva za projekt Koridor Vc dionica Zvirovići-Bijača kao osnova za vođenje pregovora.

Zaduženi su Federalno ministarstvo finansija, Federalno ministarstvo prometa i komunikacija i JP „Autoceste Federacije“ d.d. Mostar da u tim za pregovore o kreditu, imenuju svoje ovlaštene predstavnike.

Konačna odluka o zaduženju bit će donesena po okončanju pregovora sa Češkom izvoznom bankom sa kojom će se utvrditi konačni uvjeti kreditnog zaduženja. Krajnji dužnik po ovom kreditnom zaduženju bit će JP „Autoceste Federacije BiH" d.d. Mostar

Federalno ministarstvo finansija će Vladi Federacije BiH podnijeti Informaciju o pregovorima kao i tekst usaglašenog ugovora između Bosne i Hercegovine i Češke izvozne banke.

Zaduženo je Federalno ministarstvo finansija da ovaj zaključak dostavi Ministarstvu finansija i trezora BiH radi provođenja dalje procedure u vezi sa kreditnim zaduženjem.

INFORMACIJA O PLOVNOM PUTU RIJEKE SAVE

Vlada Federacije BiH je razmotrila i usvojila Informaciju Federalnog ministarstva prometa i komunikacija o realizaciji projekta Obnova i modernizacija plovnog puta rijeke Save.

Zemlje u slivu rijeke Save, preko Savske komisije kao koordinacijskog tijela, dogovorile su se o aktivnostima, specifičnim zadacima i vremenskom okviru u području međunarodnog režima plovidbe i području upravljanja vodama, koji trebaju rezultirati ispunjenjem strateških ciljeva Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save. Iz tog razloga usvojena je Strategija provođenja okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save, koja predviđa aktivnosti i operativne zadatke do 2015. godine. U skladu sa ovim sporazumom, a u cilju stvaranja uslova za razvoj unutrašnje plovidbe rijekom Savom, zaključeno je nekoliko bilateralnih sporazuma između Vijeća ministara BiH, Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Srbije.

Osnovni cilj projekta je održivi razvoj plovnog sistema rijeke Save, zasnovan na očekivanom ekonomskom i društvenom razvitku zemlje, zadovoljenju potreba za poboljšanom mobilnošću roba i ljudi, fizičkom pristupu tržištima, radnim mjestima i ostalim društvenim i ekonomskim zahtjevima u novim procesima globalizacije, deregulacije, slobodnih tržišta, integracija i drugo, regionalno i širom svijeta u oblasti prometa.

Uspostavljanje međunarodnog režima plovidbe na rijeci Savi podrazumijeva stvaranje ambijenta sigurne plovidbe, ali i stvaranje uslova za sigurno izvođenje radova na obnovi i modernizaciji plovnog puta. Prema podacima i kartama BH Centra za deminiranje (BHDC), sa ucrtanim područjima oko rijeke Save koja su minski sumnjiva, vidljivo je da je BiH obala u velikoj mjeri zagađena minsko-eksplozivnim sredstvima. Na osnovu navedenog pokrenut je projekt deminiranje i tehničko izviđanje desne obale rijeke Save između ušća rijeke Drine i rijeke Une.

Vlada FBiH podržala je projekt „Obnova i modernizacija plovnog puta rijeke Save“ i zadužila Federalno ministarstvo prometa i komunikacija da nastavi sa potrebnim aktivnostima na daljoj realizaciji ovoga projekta. Po sagledavanju svih okolnosti (visina kredita, visina kamate, rokovi vraćanja i drugo), Vlada će donijeti posebnu odluku o zaduženju kod Svjetske banke.

ZA OBNOVU STAMBENIH JEDINICA JAVILO SE 10.085 OBITELJI

Usvojivši danas Informaciju Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica o provedenim javnim pozivima za obnovu i rekonstrukciju stambenih jedinica izbjeglicama, raseljenim osobama i povratnicima na teritoriji BiH u 2012. godini, Vlada FBiH je zaključila kako će i ubuduće podržati kreditna zaduženja Bosne i Hercegovine radi realizacije ciljeva Anexa VII Daytonskog sporazuma.

Ujedno, zadužila je Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica da kontinuirano planira sredstva za rekonstrukciju stambenih jedinica iz Transfera za raseljene osobe i izbjeglice za odabrane korisnike po javnim pozivima. Ovo ministarstvo će razmijeniti rezultate javnih poziva s Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, te nadležnim ministarstvom Republike Srpske, radi uvrštavanja korisika iz javnih poziva u projekte koji će se implementirati putem Fonda za povratak.

Kako je navedeno u Informaciji, protekle godine raspisani su javni pozivi za obnovu i rekonstrukciju stambenih jedinica za 129 općina povratka. Prijave za obnovu stambenih jedinica podnijelo je 10.085 obitelji, od čega u RS 4.953, a u FBiH 5.132. Ukupno je u BiH je 5.573 prijavljenih obitelji ispunilo zakonom propisane uvjete, od čega u 2.740 u Republici Srpskoj i 2.833 u Federaciji BiH.

Interes za povratkom su iskazali svi konstitutivni narodi: Bošnjaci 3.229 (58 posto), Srbi 1.341 (24 posto) i Hrvati 1.003 (18 posto). Poseban interes za povratkom Bošnjaci su iskazali za Gornjedrinsku Srednjedrinsku regiju i Bosansku Krajinu, Hrvati u Srednjobosanski i Posavski kanton, kao i općine u RS u Posavskoj regiji, a Srbi za Srednjobosanski, Tuzlanski, Unsko-Sanski i Kanton 10.

Opće kriterije propisane Zakonom nisu ispunile 4.512 obitelji, a u najvećem broju slučajeva razlozi su neriješen status (izbjeglica, raseljena osoba, povratnik), uvjerenja o kretanju na dan 30. april 1991. godine, kao i neriješeni imovinsko-pravni odnosi.

INFORMACIJA O OBUSTAVLJENIM BORAČKIM ISPLATAMA

Vlada FBiH prihvatila je Informaciju o obustavljenim isplatama pripadnicima braniteljske populacije u Federaciji BiH po osnovu Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica i Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite.

U skladu sa Zakonom o pravima branilaca i članova njihovih porodica doneseno je Uputstvo o načinu isplate novčanih primanja, vođenja evidencija o korisnicima prava i izvršenim isplatama i dostavljanju izvještaja o utrošenim sredstvima, po kojim su obavezni postupati svi općinski i kantonalni organi nadležni za oblast branilačko-invalidske zaštite.

U skladu sa Zakonom i Uputstvom, zatraženo je od Ministarstva za pitanja branitelja domovinskog rata Zapadnohercegovačkog kantona, da izvrši korekciju dostavljenih obračuna naknada za invalidnine za februar i mart 2011. godine, korisnicima sa područja Općine Ljubuški. Nakon što to nije učinjeno, izvršen je uviđaj od strane glavnog federalnog inspektora. Predmet tog uviđaja je osnovanost zahtjeva u Službi za branilačko-invalidsku zaštitu Ljubuški, po pitanju retroaktivnih isplata u periodu od februara do augusta 2011. godine, kao i razlozi nepostupanja kantonalnog i općinskog organa branilačko-invalidske zaštite, za ispravku obračuna po osnovu osporenih zahtjeva.

U toku 2011., 2012. i za I-IV 2013. godine Ministarstvo je interveniralo kod dostavljenih općinskih (kantonalnih) obračuna za sredstva invalidnine, tako što su obustavljene isplate u ukupnom iznosu od 5.257.513,06 KM.

U skladu sa Zakonom o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite i izvršenom kontrolom zakonitosti ostvarenih prava korisnika na ličnu invalidninu putem dostavljenih mjesečnih obračuna u Federalnom ministarstvu su izvršene korekcije kod isplata, u smislu da su se „skidali" sa obračuna i isplate oni korisnici kojima su izdata uvjerenja FMB2, koja praktično znače izlazak iz prava na branilačko-invalidsku zaštitu, a kod kojih niži nivoi vlasti nisu postupili u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima u dijelu korekcije obračuna prema uputama Federalnog ministarstva. Ukupno je sa 30. aprilom 2013. godine obustavljen iznos po tom osnovu od 1.210.067,91 KM.

Vlada je obavezala Federalno pravobranilaštvo, da pokrene postupak za preispitivanje odgovornosti u radu Ministarstva za pitanja branitelja Zapadnohercegovačkog kantona, kao i nadležnih kantonalnih organa u drugim kantonima, gdje postoje indicije o nesavjesnom radu u primjeni Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica.

Zaduženi su Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata i Federalno ministarstvo finansija da u narednih 90 dana u skladu sa Uredbom o računovodstvu, Zakonom o budžetima Federacije BiH i Zakonom o izvršenju Budžeta Federacije BiH predlože rješenje vezano za knjiženje i način obezbjeđivanja sredstava po osnovu obustavljenih isplata invalidnina u iznosu od 6.467.580,97 KM.

INFORMACIJA O STANJU U SEDAM INSTITUCIJA KULTURE

Federalni ministri kulture i sporta i obrazovanja i nauke dostavili su Vladi informacije o stanju u kojem se nalazi sedam institucija kulture u Bosni i Hercegovini sa neriješenim formalno pravnim statusom i to Zemaljski muzej BiH, Historijski muzej BiH, Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti, Umjetnička galerija BiH, Kinoteka BiH, Nacionalna i univerzitetska biblioteka i Biblioteka za slijepe i slabovidne osobe.

U Informaciji je konstatirano da se ove institucije nalaze u izuzetno teškoj materijalnoj situaciji i da su pred zatvaranjem ili su kao Zemaljski muzej BiH već zatvorene za javnost. Osnovni razlog nastale situacije je neriješeno pitanje osnivača ovih institucija.

Vlada FBiH je naložila Federalnom ministarstvu kulture i sporta, Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke, Federalnom ministarstvu pravde i Federalnom ministarstvu finansija da imenuju po dva predstavnika u radnu grupu koja ima zadatak izrade prijedloga zakona kojim bi se trajno riješilo pitanje osnivačkih prava za pet institucija.

Na osnovu ove informacije, Vlada FBiH je zadužila federalna ministarstva obrazovanja i nauke i kulture i sporta da Federalnom ministarstvu finansija dostave zahtjev za izdvajanje sredstava kao hitnu podršku za rad ovih institucija.

SAČINITI CJELOKUPAN REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Federalna vlada je naložila Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta da Federalnom ministarstvu trgovine omogući pristup registru malih i srednjih poduzeća (ISRMSP).

S ciljem uspostave cjelokupnog registra privrednih subjekata na području Federacije BiH, zaduženi su Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta i Federalno ministarstvo trgovine da sačine plan daljih aktivnosti za dogradnju Projekta uspostave informacionog sistema registra malih i srednjih preduzeća (ISR MSP) s mogućnošću vođenja odgovarajućih registara fizičkih lica (trgovaca, obrtnika i ugostitelja) i njihovo uvezivanje u jedinstvenu bazu podataka.

O RADU TURISTIČKIH ZAJEDNICA

Vlada FBiH usvojila je danas Informaciju Federalnog ministarstva okoliša i turizma o radu turističkih zajednica na području Federacije BiH. Podržavši predložene mjere za poboljšanje rada turističkih zajednica, Vlada je zadužila Federalno ministarstvo okoliša i turizma da provede aktivnosti oko usvajanja Zakona o turističkim zajednicama i promicanju turizma u Federaciji BiH. Nužno je, istaknuto je, pojačati nadzor nad subjektima koji pružaju usluge smještaja kako bi se urednije uplaćivala boravišna pristojba.

U tom kontekstu, Vlada je podržala mjeru da Federalna uprava za inspekcijske poslove izvrši nadzor koji se odnosi na rad svih turističkih zajednica u Federaciji BiH, za period od januara 2011. do decembra 2012. godine. Posebno se to odnosi na inspekciju broja zaposlenih i njihovu strukturu, na opravdanost utroška sredstava po stavkama, na poštivanje zakonskih procedura, te na način utroška sredstava i izvještavanja.

Treba pristupiti izradi prijedloga Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o članarinama u turističkim zajednicama i Uredbe o boravišnoj pristojbi u dijelu koji se odnosi na izdvajanje i raspodjelu sredstava ostvarenih od članarina i boravišne takse, a odnose se na unaprjeđenje turizma i za očuvanje, konzerviranje i obnavljanje kulturno-povijesnog naslijeđa i za očuvanje, zaštitu i obnavljanje prirodnog naslijeđa.

INFORMACIJE O RADU APF U FBiH

Na današnjoj sjednici Vlada FBiH je usvojila Informaciju o sudskim i upravnim sporovima u predmetima Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH, u tekstu koji je usvojio Upravni odbor ove agencije i obavezala  je da u sudskim i upravnim sporovima iz svoje nadležnosti blagovremeno poduzima sve pravne radnje, te da informaciju o sudskim i upravnim sporovima u predmetima Agencije, dostavlja Vladi Federacije BiH.

Usvojena je i Informacija o stanju spisa po tužbama radi naplate potraživanja iz pasivnog podbilansa. Obavezana je Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH da Informaciju o stanju spisa po tužbama radi naplate potraživanja iz pasivnog podbilansa dostavi Vijeću ministara BiH, Ministarstvu finansija i trezora BiH i Ministarstvu vanjskih poslova BiH.

Agencija za privatizaciju u FBiH je zadužena da iskoristi sve redovne i vanredne pravne lijekove pred domicilnim sudovima u državama nastalim raspadom bivše SFRJ kako bi se mogli pokrenuti sporovi pred međunarodnim sudovima.

ZAKLJUČAK O NAČINU UTVRĐIVANJA IZNOSA PENZIJE
ZA DOBITNIKE NAJVIŠIH RATNIH PRIZNANJA

Federalna vlada je danas donijela Zaključak o načinu utvrđivanja iznosa penzije za dobitnike najviših ratnih priznanja po Zakonu o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata.

U cilju otklanjanja nejasnoća u primjeni člana 6. stav 5. Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata, Vlada Federacije zauzela je stav da bi se izračun iznosa penzije za dobitnike ovih ratnih priznanja iz člana 5. stav 3. (I grupa) Zakona o posebnim pravima dobitnika najvećih ratnih priznanja trebao utvrđivati množenjem jedinstvene osnovice iz člana 5. Zakona pripadajućim koeficijentom iz člana 6. st. 2. 3. ili 4. i taj iznos umanjiti za 2 posto, a najviše do 30 posto za svaku godinu nedostajućeg penzijskog staža do 40 godina, pa na tako utvrđeni iznos dodati koeficijent +1.

PODRŠKA PROJEKTIMA ENERGETSKE EFIKASNOSTI

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici donijela je Odluku o usvajanju  Programa utroška sredstava tekućeg transfera utvrdenog Budžetom FBiH za 2013. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja, "Tekući transferi neprofitnim organizacijama - projekti energetske efikasnosti ".

Ova sredstva osigurana su iz sredstava Federalnog ministarstva prostornog uređenja u iznosu od 110.000 KM, Budžeta Federacije BiH za 2013. godinu.

Federalna vlada je dala saglasnost Federalnom ministarstvu prostornog uređenja da 50.000 KM iz ovih sredstava udruži sa sredstvima Razvojnog programa ujedinjenih nacija (UNDP) o čemu te biti potpisani Memorandum o razumjevanju i Sporazum o podjeli troškova za implementaciju projekta „Institucionalizacija upravljanja energijom i implementacija akcionih planova o energetskoj efikasnosti u BiH".

Razlika do punog iznosa odobrenih sredstava od 60.000 KM, su  interventna sredstva koja će se koristiti za potporu programima i projektima za hitne i nepredviđene slučajeve, maksimalno za šest programa i projekata u visini od 10.000 KM po jednom programu.

KADROVSKA RJEŠENJA

Federalna vlada danas je donijela Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Međuentitetskog tijela za okoliš iz FBiH. Za člana ovog tijela imenovan je Josip Dolušić, savjetnik u Federalnom ministarstvu okoliša i turizma.

Sjednica Vlade FBiH je završena u 14 sati.

Srijeda,
20. januar 2021.
VIŠE