78. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 18.07.2013.
Dnevni red

1.   Verifikacija Zapisnika 31. hitne sjednice, održane telefonskim putem 08.07.2013. godine, Zapisnika 32. hitne sjednice održane 09.07.2013. godine, Zapisnika 77. sjednice, održane 09.07. i 10.07.2013. godine i Zapisnika 33. hitne sjednice, održane telefonskim putem 12.07.2013. godine
2.   Prijedlog odluke o odobravaju izdvajanja sredstava iz komisionih sredstava Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i odobravanju kredita PD Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo
3.   Prijedlog izjašnjenja na amandmane na Prijedlog zakona o stvarnim pravima, podnesene od strane Kluba poslanika Narodne stranke Radom za boljitak i zastupnika Katice Čerkez, Predraga Kožul i Marina Barbarića u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
4.   Nacrt autentičnog tumačenja člana 45. Zakona o notarima, u vezi sa Inicijativom koju je podnio Selim Brkić, notar iz Tešnja
5.   Prijedlog izjašnjenja u vezi sa Inicijativom za davanje autentičnog tumačenja člana 5. stav 3) Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine, koju je podnio Haris Hojkurić iz Sarajeva
6.   Prijedlog izjašnjenja na Inicijativu za davanje autentičnog tumačenja člana 5. stav 2. Zakona o komisiji za vrijednosne papire, koju je podnio Hasan Ćelam, predsjednik Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine
7.   Prijedlog izjašnjenja na amandman na Prijedlog zakona o istraživanju i eksploataciji nafte i plina u Federaciji Bosni i Hercegovini, koji je podnijela Jasmina Zubić, poslanica u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
8.   Prijedlog izjašnjenja na Inicijativu za davanje autentičnog tumačenja odredaba Zakona o cestama Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH" br 12/10 i 16/10) koju je podnijelo Javno komunalno preduzeće „Visočica“ d.o.o. Visoko
9.   Prijedlog izjašnjenja po Zahtjevu za dostavu informacija Tužilaštvu Bosne i Hercegovine, broj: T 20 0 KTA 0005904 12 od 10.04.2013. godine, zbog neizvršenja Odluke Doma za ljudska prava br. CH/02/9628 od 09.05.2003. godine, u predmetu Vrhbosanska nadbiskupija protiv Federacije Bosne i Hercegovine
10.   Prijedlog izjašnjenja u vezi sa Inicijativom za izmjene i dopune Zakona o unutrašnjoj trgovini, koju je podnijela Belkisa Vehabović, poslanica u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
11.   Prijedlog izjašnjenja u vezi Inicijative za davanje autentičnog tumačenja člana 13. Zakona o unutrašnjoj trgovini, koju je podnijela gđa Snježana Gudelj, predsjednica Uprave Društva „Fis“ d.o.o. Vitez
12.   Prijedlog izjašnjenja na inicijativu za davanje autentičnog tumačenja člana 20. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privatizaciji preduzeća („Službene novine Federacije BiH“ broj 4/09), koju je podnio Mirsad Isaković, ministar finansija Zeničko-dobojskog kantona
13.   Inicijativa za pripremu izmjena i dopuna Zakona o doprinosima u Federaciji Bosne i Hercegovine u cilju zapošljavanja u proizvodnom sektoru i finansijske stabilizacije penzijskog i zdravstvenih fondova Federacije Bosne i Hercegovine
14.   Prijedlog mišljenja na Nacrt sporazuma o saradnji u oblasti turizma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Gruzije
15.   Nacrt odluke o preuzimanju statusa osnivača nad univerzitetsko-kliničkim bolnicama u Federaciji Bosne i Hercegovine
16.   Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o određivanju kriterija za dodjeljivanje nagrada sportistima, sportskim radnicima i sportskim udruženjima iz Federacije Bosne i Hercegovine za ostvarene vrhunske sportske rezultate na međunarodnim takmičenjima
17.   Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije
18.   Prijedlog odluke o usvajanju izmjene Programa investiranja sredstava naplaćenih izdavanjem GSM licence za 2011. godinu za Federaciju Bosne i Hercegovine
19.   Prijedlog odluke o odobravanju utroška sredstava obezbjeđenih od strane donatora sa posebnog namjenskog transakcijskog računa otvorenog kao podračun u okviru Jedinstvenog računa Trezora Federalnog ministarstva kulture i sporta-Federalnog ministarstva kulture i športa
20.   Prijedlog odluke o odobravanju korištenja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa „Projekat IPA ADRIATIC CBC PROGRAM 2007-2013“, otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom ministarstvu okoliša i turizma
21.   Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje dijela objekta, bivšeg štaba teritorijalne odbrane Ključ Općini Ključ
22.   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Sporazum o ustupanju i uslovima korištenja poslovnog prostora
23.   III Izvještaj o implementaciji Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2011. godinu za Federaciju Bosne i Hercegovine sa Prijedlogom zaključaka i Prijedlogom odluka
24.   IV Izvještaj o implementaciji Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2011. godinu sa Prijedlogom zaključaka i prijedlozima odluka
25.   Izvještaj o radu Ureda za saradnju i zastupanje pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine za 2012. godinu, sa Prijedlogom zaključka
26.   Izvještaj o kontroli izvršenja obaveza iz kupoprodajnih ugovora u postupku privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine sa stanjem na dan 31.12.2012. godine sa Prijedlogom zaključka
27.   Izvještaj o radu Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine u 2012. godini
a)   Informacija o poslovanju društava za osiguranje u 2012. godini 
28.   Izvještaj o radu Komisije za vođenje drugostepenog disciplinskog postupka za namještenike federalnih organa državne službe za period 01.01.2012. do 31.12.2012. godine, sa Prijedlogom zaključka
29.   Izvještaj o radu Policijskog odbora za policijske službenike Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu
30.   Izvještaj o radu Arhiva Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu
31.   Informacije u vezi sa podnesenim tužbama državnih službenika i namještenika za isplatu razlike plaće, toplog obroka i regresa
a)   Informacija Federalnog ministarstva finansija u vezi sa poduzimanjem mjera za obračun razlike plaće, toplog obroka i regresa
b)   Informacija u vezi sa tužbama policijskih službenika, državnih službenika i namještenika Federalne uprave policije u postupku ostvarivanja prava po osnovu razlike u plaći i naknadi plaće
32.   Informacija o kreditu Češke razvojne banke i razvoj za realizaciju Projekta Koridor Vc dionica Zvirovići-Bijača-dodatno finansiranje, sa Prijedlogom zaključka
33.   Informacija o realizaciji projekta „Obnova i modernizacija plovnog puta rijeke Save“ sa Prijedlogom zaključaka
34.   Informacija o životnom standardu građana Federacije Bosne i Hercegovine sa posebnim aspektom na socijalno ugrožene kategorije društva (po Inicijativi Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine)
35.   Informacija o Odluci Ustavnog suda Bosne i Hercegovine povodom Zahtjeva za ocjenu ustavnosti člana 18.d. stav 4. Zakona o osnovama socijalne zaštite zaštite civilnih žrtava rata i porodica sa djecom, sa Prijedlogom zaključka
36.   Informacija o provedenim Javnim pozivima za obnovu i rekonstrukciju stambenih jedinica izbjeglicama, raseljenim osobama i povratnicima na području Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključka
37.   Informacija o obustavljenim isplatama pripadnicima boračke populacije u Federaciji Bosne i Hercegovine, po osnovu Zakona o pravima boraca i članova njihovih porodica i Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite sa Prijedlogom zaključka
38.   Informacija o provedenom postupku prikupljanja ponuda za zakup objekta u vlasništvu JP „Filmski Centar Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo u ulici Dženetića Čikma broj 12. sa Prijedlogom zaključka
39.   Informacija o stanju u kojem se nalazi sedam institucija kulture od značaja za Bosnu i Hercegovinu sa neriješenim formalno-pravnim statusom, sa Prijedlogom zaključka
40.   Informacija o teškoj materijalnoj situaciji u kojoj se nalazi sedam institucija kulture od značaja za Bosnu i Hercegovinu sa Prijedlogom zaključka
41.   Informacija o uspostavi „Informacionog sistema registra malih i srednjih preduzeća-ISR MSP“ sa Prijedlogom zaključka
42.   Informacija o finansijskim efektima izmjene Odluke o visini i načinu plaćanja naknade za pokriće troškova kontrole kvalitete određenih proizvoda pri uvozu i izvozu
43.   Informacija o radu turističkih zajednica na području Federacije Bosne i Hercegovine za 2011/2012. godinu, sa Prijedlogom zaključka
44.   Informacija o realizaciji zaključaka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za period januar - juni 2013. godine
45.   Informacija o sudskim i upravnim sporovima u predmetima Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine sa Prijedlogom zaključka
46.   Informacija o stanju spisa po tužbama radi naplate potraživanja iz pasivnog podbilansa sa Prijedlogom zaključka
47.   Informacija o Odluci Ustavnog suda u Crnoj Gori broj: Už-III br. 105/10 od 27.11.2012. godine sa Prijedlogom zaključka
48.   Informacija o postupku u predmetu Evropskog suda za ljudska prava App. broj 53155/12 Andrija Marjanović protiv Bosne i Hercegovine sa Prijedlogom zaključka
49.   Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Međuentitetskog tijela za okoliš iz Federacije Bosne i Hercegovine
50.   Molba za finansijsku podršku za projekat „Ispitivanja kvaliteta rada lokalne samouprave u skladu s Evropskom poveljom o lokalnoj samoupravi“, sa Prijedlogom zaključka
51.   Prijedlog zaključka o načinu utvrđivanja iznosa penzije za dobitnike najviših ratnih priznanja po Zakonu o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata
52.   Zahtjev za davanje saglasnosti Federalnom ministarstvu prostornog uređenja za prijem dva pripravnika visoke stručne spreme sa Prijedlogom zaključka
53.   Zahtjev za davanje saglasnosti Federalnoj direkciji robnih rezervi za prijem jednog volontera sa visokom stručnom spremom
54.   Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava „Tekući transferi neprofitnim organizacijama - projekti energetske efikasnosti“, utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja

Utorak,
26. januar 2021.
VIŠE