8. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 09.05.2007.
ONASA

SARAJEVO, 9. MAJA (ONASA)

- Intenziviranje privrednog razvoja Federacije BiH, jačanje njene unutrašnje društvene stabilnosti i iniciranje i provođenje reformi usklađenih sa potrebama Bosne i Hercegovine na putu ka pridruživanju Evropskoj uniji, osnovni su pravci djelovanja Vlade Federacije BiH, saopštuio je Ured za informiranje Vlade Federacije BiH.

Ovo proizilazi iz danas razmatranog i donesenog Programa rada pod nazivom "Politika djelovanja i osnovne strategije Vlade Federacije BiH u mandatnom periodu 2007.-2010. godina", koji će biti upućen Parlamentu Federacije BiH. Ovaj dokument će, nakon što ga još jednnom razmotre federalna ministarstva, biti upućen Parlamentu FBiH. Na osnovu Programa rada u ovom mandatnom periodu, Vlada FBiH danas je usvojila i Operativni plan svog rada za 2007. godinu.

Strateški ciljevi Federalne vlade u ovom periodu bit će usmjereni na stvaranje pretpostavki za jačanje Bosne i Hercegovine kao jedinstvenog ekonomskog prostora u interesu snažnijeg i stabilnijeg privrednog razvoja i jačanja unutrašnje društvene stabilnosti. Makroekonomski cilj je do 2010. godine dostići bruto društveni proizvod od 15,1 milijarde konvertibilnih maraka, odnosno 5.200 po stanovniku, te konačno riješiti pitanje neformalnog sektora. Također, treba dostići kreditnu sposobnost na međunarodnom tržištu kapitala, postići fiskalnu održivost i smanjiti deficit tekućeg računa.

Makroekonomsku stabilnost treba održati kroz osiguranje niskog nivoa inflacije, podršku razvoju tržišta kapitala i visok i održiv privredni rast. Nužno je povećati privatne investicije i razvijati javno-privatno partnerstvo. Vlada FBiH će, uz ostalo, donijeti strategiju razvoja malih i srednjih preduzeća, kako bi bio povećan i njihov i broj u njima zaposlenih, te ojačana njihova konkurentnost.

Bit će potrebno donijeti osnovne politike državne pomoći privredi, te rekonstruirati ekonomiju kroz izradu plana privatizacije državnog kapitala, donošenje zakona o reviziji privatizacije i rješavanje pitanja pasivnog podbilansa (samo od pasivnog podbilansa preduzeća namjenske proizvodnje realno je očekivati naplatu 200 miliona KM). Ciljevi Federalne vlade su poboljšanje sistema socijalne zaštite (jačanja fonda penzijskog osiguranja i institucionalnog okvira za povratak, osiguranje bolje socijalne i zdravstvene zaštite omladine i formiranje održivog fonda za finansiranje boračkih populacija), te povećanje transparentnosti kroz smanjenje korupcije, osiguranje zaštite ljudskih prava (posebno za manjine) i potpunu provedbu Zakona o jednakosti spolova.

U obimnom i detaljno razrađenom dokumentu, navedeno je kako u 2007. godini treba iznaći institucionalno rješenje za podršku izvozno orijentisanim i kompanijama koje vrše supstituciju uvoza, te njihovo jačanje do 2010. godine.

Vlada FBiH naglašava i strateške projekte čijoj realizaciji treba pristupiti interdisciplinarno i za koje treba obezbijediti potpunu usaglašenost konačnih rješenja s Parlamentom FBiH. Riječ je o devet projekata: fiskalna politika i poslovni ambijent FBiH, konstituisanje održivog fonda za finansiranje prava boračke populacije, politika privatizacije u FBiH, industrijska politika i strategija razvoja industrije, strategija kapitalnih investicija Federacije BiH, strategija izvoza i supstitucije uvoza Federacije BiH, strategija ekološke obnove i održivosti Federacije BiH, strategija realizacije Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma i strategija zapošljavanja u Federaciji BiH. Prvih šest projekata treba realizirati u 2007. i 2008. godini, a ostala tri do 2010. godine.

U danas razmatranom dokumentu, Vlada FBiH ističe nekoliko važnih potencijalnih investicija u oblasti energetike. Riječ je o hidroelektranama Ustikolina, Vranduk, Rmanj Manastir, Vrilo, proširenju kapaciteta termoelektrana u Tuzli i Kaknju, te izgradnji rudnika i termoelektrana Bugojno i Kongora. Kada je prirodni gas u pitanju, bit će sagledane mogućnosti alternativnog izvora snabdijevanja, što bi mogflo biti ostvareno priključenjem na transportni sistem u Hrvatskoj gasovodom od Zenice do Bosanskog, odnosno Slavonskog Broda.

U oblasti prometa i komunikacija nekoliko je velikih projekata: autocesta Zenica-Sarajevo-Mostar i Tuzla-rijeka Sava, brza cesta Lašva-Vitez-Travnik-Donji Vakuf, magistralne ceste Sarajevo-Tuzla i Stolac-Neum, te cesta od Bihaća do granice s Republikom Hrvatskom. Tu su i južna obilaznica oko Mostara, ceste Sarajevo-Donje Vardište i Sarajevo-Goražde, te sanacija cesta Velika Kladuša-Srbljani i Bosanska Dubica-Ključ.

Federacija Bosne i Hercegovine će dati prioritet za izradu i usvajanje ovih projekata uz odgovoran rad na svim ostalim poslovima i projektima u ustavnoj nadležnosti Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i ministarstava pojedinačno. Brza realizacija ovih projekata će stabilizirati prihodovnu stranu u budžetu i stvoriti prostor za stabilnu realizaciju svih zakonskih obaveza Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i otvoriti put ka razvoju.

Ovim projektima Vlada Federacije Bosne i Hercegovine ima namjeru da animira široku lepezu zainteresovanih subjekata i pojedinaca i da im pruži šansu u učešću u projektima za koje su vitalno zainteresovani.

Federalna vlada očekuje da će se Parlament FBiH putem analize, rasprave i usvajanja ovih projekata izjasniti o najvažnijim pitanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine, nakon čega će Vlada Federacije Bosne i Hercegovine dobiti dovoljno vremena i da ih realizuje.

* * *

SARAJEVO, 9. MAJA (ONASA)

- Kako je kroz primjenu Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na razini Federacije BiH uočena nužnost popravka i preciziranje pojedinih rješenja, Vlada FBiH danas je utvrdila Prijedlog izmjena i dopuna ovog pravnog akta.

Naime, nametnula se potreba jasnog utvrđivanja nadležnosti Federacije i kantona kada je u pitanju provedba odluka Povjerenstva za zaštitu nacionalnih spomenika, uspostavljenog Anexom VIII. Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH. Po još važećem rješenju, Federacija BiH nadležna je isključivo za odobravanje građevina i zahvata unutar granica nacionalnog spomenika kojeg utvrdi Povjerenstvo, odnosno za građevine i zahvate na teritorijama sa Privremenog popisa nacionalnih spomenika, također utvrđene odlukama Povjerenstva. S druge strane, kantoni su nadležni da svojim propisima utvrđuju tijela nadležna za odobravanje i zaštitu, odnosno provedbu odluka Povjerenstva za zaštitu nacionalnih spomenika.

Nadalje, reguliranje ovih pitanja iznimno je bitno zbog velikog broja zahtjeva za vođenjem postupka izdavanja odobrenja za rehabilitiranje nacionalnih spomenika, kao i činjenice kako se broj nacionalnih spomenika stalno povećava donošenjem odluka Povjerenstva, te proširenjem Privremenog popisa.

Stoga novopredloženo rješenje daje veće nadležnosti Federalnom ministarstvu prostornog uređenja pri izdavanju urbanističkih suglasnosti. To se odnosi na slučajeve gradnje koja zahvata teritorij dva ili više kantona, odnosno na teritoriju od značaja za Federaciju BiH. Nadležnost se odnosi i u slučaju gradnje na međudržavnoj granici i gradnje slobodnih zona. Također, Vladi FBiH daje se nadležnost utvrđivanja građevina i zahvata od značaja za FBiH, te onih koji mogu u znatnoj mjeri utjecati na okoliš, život i zdravlje ljudi. Iznimka postoji u slučaju građenja na prostoru za koji je donesen detaljan planski dokument, kada Federalno ministarstvo ne izdaje urbanističku suglasnost nego utvrđuje urbanističko-tehničke uvjete.

Prijedlogom izmjena i dopuna Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na razini Federacije BiH, što ga je Vlada FBiH uputila u parlamentarnu proceduru po skraćenom postupku, vrši se i terminološko usuglašavanje sa Zakonom o provedbi odluka Povjerenstva za zaštitu nacionalnih spomenika.
Preciziranje pojedinih rješenja, te terminološko usuglašavanje sa zakonima o prostornom planiranju i o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave razlog je što je Vlada FBiH s današnje sjednicu uputila u parlamentarnu proceduru, također po skraćenom postupku, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o provedbi odluka Povjerenstva za zaštitu nacionalnih spomenika uspostavljenog prema Anexu VIII. Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH.

* * *

SARAJEVO, 9. MAJA (ONASA)

- Federalna vlada danas je donijela Uredbu o izmjeni Uredbe o osiguranju sredstava za nabavku putničkih automobila stopostotnim ratnim vojnim invalidima prve skupine.

Riječ je o odredbama tehničke naravi, kojima se preciziraju karakteristike automobila na temelju kojih će biti raspisan tender za nabavku.

* * *

SARAJEVO, 9. MAJA (ONASA)

- Današnjom Odlukom Federalna vlada usvojila je Program utroška investicijskih sredstava razvitka za izgradnju autoceste Sarajevo-Zenica. Na ovaj način je Federalnoj direkciji za izgradnju,upravljanje i održavanje autocesta za 2007. godinu odobreno iz federalnog proračuna 53.250.000 konvertibilnih maraka na ime izgradnje dionice autoceste od Dobrinje od Kaknja.

Ovaj iznos namijenjen je troškovima eksproprijacije, građenja i nadzora, te otklanjanja nedostataka utvrđenih u postupku tehničkog prijema već izgrađenih dionica na autocesti Sarajevo-Zenica. Sredstva će, također, biti utrošena za izradu projektne dokumentacije, te nabavku računarske i opreme za uvođenje sustava naplate cestarine.

Utorak,
26. januar 2021.
VIŠE