77. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 09.07.2013.
Saopćenje o radu

NACRT ZAKONA O ZAŠTITI PRIJAVITELJA KORUPCIJE

Zakon o zaštiti prijavitelja korupcije koji je danas u formi Nacrta utvrdila Vlada Federacije BiH, a koji je koncipiran kao lex specialis u odnosu na temeljne propise iz domena politike rada, te krivičnog, prekršajnog, parničnog i upravnog postupka kao jedinstvenih federalnih propisa, garantuje i osigurava uživanje temeljnog ljudskog prava na izražavanje. Njime se uređuje zaštićeno prijavljivanje korupcije, obim zaštite prijavitelja, postupci zaštite prijavitelja u slučaju štetnih mjera, obaveze subjekata na koje se odnosi Zakon, te druga pitanja od značaja za zaštitu prijavitelja korupcije.

Krajnja namjera predlagača je da se javnosti, odnosno građanima pošalje jasna poruka kako će država putem zakonskih normi i uspostavljenih institucija uložiti maksimalne napore da pruži adekvatnu i efikasnu zaštitu osobama koje se odluče prijaviti korupciju, bez straha da će usljed toga biti izloženi odmazdi.

Cilj Zakona je promovisanje i zaštita ljudskih prava i osnovnih sloboda u FBiH, pogotovo prava na slobodno izražavanje, putem zaštite prijavitelja korupcije kada se prijavljivanje odnosi na izabrane i imenovane zvaničnike i zaposlenike u zakonodavnoj, izvršnoj i sudskoj vlasti na svim nivoima vlasti u FBiH, zaposlenike u poslovnim subjektima bez obzira na vlasničku strukturu, javnim ustanovama, udruženjima i fondacijama, te javnim korporacijama.

Općenito gledajući, Zakon se zasniva na tri ključna principa: racionalnosti, ekonomičnosti i provedivosti. Racionalnost se ogleda u tome što se Zakon oslanja na već postojeće procedure i uspostavljene institucije u FBiH. U pogledu ekonomičnosti ističe se kako donošenje i provođenje Zakona nije uvjetovano osiguravanjem dodatnih budžetskih sredstava. Na koncu, ova dva principa uz očekivanu opredijeljenost svih političkih aktera obećavaju provedivost jednog ovakvog zakonskog propisa u praksi.

U okviru uvodnih odredbi Zakona propisani su predmet i cilj zakona, te ključni pojmovi koji trebaju poslužiti jasnijem i preciznijem shvatanju i njegovoj primjeni. Kod definisanja osnovnih pojmova u Zakonu preovladava načelo sveobuhvatnosti određenja zaštićenog prijavljivanja, prijavitelja, štetnih i korektivnih mjera kao i pojma korupcije koji je, uzgred, apsolutna nepoznanica u domaćim pravnim propisima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Naime, Krivični zakon FBiH ne sadrži riječ korupcija u svojim odredbama pa je bilo potrebno za svrhe ovog zakona odrediti ovaj pojam kao svaki oblik  zloupotrebe položaja ili situacije kojom se neko želi okoristiti, narušavajući time opći interes. Najveća inovacija u Zakonu napravljena je propisivanjem prava na prijavljivanje korupcije bez straha od štetnih posljedica čime se ovakvo pravo u BiH po prvi puta uvodi u katalog zaštićenih prava. Zakonom su jasno propisani postupci za efikasnu, blagovremenu i potpunu zaštitu prijavitelja korupcije kroz sudske i upravne postupke.

Zakonom su propisane i obaveze subjekata na koje se ovaj propis primjenjuje, čime je osigurana tzv. „interna zaštita" prijavitelja korupcije koja se vrši usklađivanjem internih propisa sa odredbama Zakona i uspostavljanjem efikasnog sistema prijavljivanja. Ove odredbe su načelno preventivnog karaktera i njihovom implementacijom se nastoji uspostaviti sveobuhvatan sistem zaštite osoba koje prijavljuju korupciju u svojim radnim sredinama. Sadržaj tih obaveza je različit, a kreće se od obaveze usklađivanja internih propisa sa zakonom, obaveze imenovanja odgovorne osobe koja će biti zadužena za zaštitu prijavitelja korupcije, obavezu uspostavljanja sistema zaštićenog prijavljivanja i komunikacijskih kanala za prijavljivanje korupcije, pa sve do obaveze isticanja promotivnih materijala s ciljem podizanja svijesti i upoznavanja šireg kruga osoba sa odredbama Zakona.

Zakonom je propisan i poseban oblik zaštite putem sankcionisanja onih koji krše zakon, a kaznene odredbe usklađene su sa općim zakonskim propisima koji uređuju prekršajnu delinkvenciju.  Očekivanje je da će propisane sankcije za kršenje Zakona djelovati generalno-preventivno, ali da će imati utjecaja i na one pojedince za koje se utvrdi da su postupali protivno odredbama Zakona. To se jednako odnosi na one osobe koje su poduzele štetne mjere prema prijaviteljima korupcije ili koje nisu ispunile svoje zakonske obaveze, ali i na one osobe koje su zloupotrijebile pravo na zaštićeno prijavljivanje.

UTVRĐEN NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA
O PLAĆAMA I NAKNADAMA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA FBiH

Vlada FBiH utvrdila je i u parlamentarnu proceduru uputila Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika FBiH. Razlog za ovo  je, kako stoji u obrazloženju, to što je utvrđeno postojanje određenih pravnih rješenja koja otežavaju primjenu Zakona u praksi. Također, odredbe ovog treba usuglasiti s drugim zakonima koji su, u međuvremenu, izmijenjeni i dopunjeni, a na koje se poziva Zakon o plaćama i naknadama policijskih službenika.

Kako je definirano Nacrtom, osnovna plaća policijskog službenika utvrđuje se množenjem osnovice za plaću sa pripadajućim koeficijentom platnog razreda, a taj iznos uvećava se za 0,5 posto za svaku započetu godinu mirovinskog staža policijskog službenika, a najviše do 20 posto.

Ovisno od rizika, odgovornosti, složenosti ili posebnih radnih uvjeta na određenim radnim mjestima, federalni ministar unutarnjih poslova za radna mjesta policijskih službenika u FMUP-u, odnosno direktor Federalne uprave policije za radna mjesta policijskih službenika u ovoj upravi, odlučuju o određenom dodatku za posebne uvjete rada.

Ovaj dodatak na plaću policijski službenik ostvaruje i u slučajevima kada ne obavlja poslove i zadatke radnog mjesta na koje je postavljen, odnosno raspoređen, osim u slučajevima suspenzije. Dodatak iznosi do 30 posto od osnovne plaće, a iznimno do 50 posto od osnovne plaće mogu ostvarivati policijski službenici Specijalne policijske jedinice u Upravi policije.

Federalni ministar za pojedina radna mjesta u Federalnom ministarstvu i Upravi policije u posebnim okolnostima može odrediti trajni dodatak u iznosu do deset posto od osnovne plaće, s tim da za radna mjesta u Upravi policije federalni ministar taj dodatak određuje na prijedlog direktora Uprave policije.

ROK ZA VERIFIKACIJU RAČUNA STARE
DEVIZNE ŠTEDNJE 31. 12. 2015.

Vlada FBiH je na današnjoj sjednici usvojila Nacrt zakona o izmjeni Zakona o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje u Federaciji Bosne i Hercegovine. Predloženom izmjenom utvrđen je novi datum kao krajnji rok za verifikaciju računa stare devizne štednje, čime se stvaraju uvjeti za propisivanje novog roka za verifikaciju potraživanja „starih deviznih štediša" najkasnije do 31. 12. 2015. godine.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA
KAZNENOG ZAKONA FBiH

Federalna vlada utvrdila je i u parlamentarnu proceduru po skraćenom postupku uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona FBiH. Osnovni razlozi jesu unaprjeđenje kvaliteta zakonskog teksta u odnosu na sve raširenija društveno opasna ponašanja kao što su kaznena djela učinjena iz mržnje, navođenje na prostituciju, trgovina ljudima, te izazivanje i sudjelovanje u neredima na sportskim natjecanjima. Ovo potvrđuju i najnoviji statistički pokazatelji, pa je ovakva ponašanja nužno suzbiti jasnim zakonskim opredjeljenjem.

Definirano je kako je zločin iz mržnje svako kazneno djelo učinjeno zbog rasne pripadnosti, boje kože, vjeroispovijesti, nacionalnog ili etničkog porijekla, invaliditeta, spola, spolnog opredjeljenja ili rodnog identiteta druge osobe. Takvo postupanje uzima se kao otežavajuća okolnost ako ovim zakonom nije izričito propisano teže kažnjavanje.

Uvedena je i odredba o zabrani pristupa sportskim natjecanjima koja se može izreći izazivačima ili sudionicima u neredima na sportskim natjecanjima. Ta mjera ne može biti kraća od tri mjeseca niti duža od pet godina od pravovaljanosti sudbene odluke, s tim što se u to ne računa vrijeme izvršenja kazne zatvora, koja može biti izrečena u istom vremenskom rasponu.

Kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina predviđena je za onoga tko radi zarade ili druge koristi navodi, potiče ili namamljuje drugog na pružanje seksualnih usluga ili na drugi način omogući njegovu predaju drugome radi pružanja seksualnih usluga, te na bilo na koji način sudjeluje u organiziranju ili vođenju pružanja seksualnih usluga.

Tko vrbuje, navodi, preveze, preda, sakrije ili primi osobu koja nije navršila 18 godina života u svrhu iskorištavanja prostitucijom ili drugim oblikom seksualnog iskorištavanja, prisilnim radom ili uslugama, ropstvom ili njemu sličnim odnosom, služenjem, odstranjivanjem dijelova ljudskog tijela ili kakvim drugim iskorištavanjem, kaznit će se s najmanje deset godina zatvora. Kazna do pet godina zatvora čeka one koji krivotvore, pribave ili izdaju putnu ili osobnu ispravu ili koriste, zadržavaju, oduzimaju, mijenjaju, oštećuju, uništavaju te isprave druge osobe u svrhu omogućavanja trgovine ljudima.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ZAKONA O UDRUGAMA I FONDACIJAMA

Federalna vlada danas je utvrdila i u parlamentarnu proceduru po žurnom postupku uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o udrugama i fondacijama.

Udruga je, precizirano je, svaki oblik dragovoljnog povezivanja više fizičkih ili pravnih osoba radi unaprjeđenja i ostvarivanja nekog zajedničkog ili općeg interesa ili cilja, sukladno Ustavu i Zakonu, a čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti, dok je fondacija pravna osoba koja nema svoje članstvo, a cilj njezinog osnivanja je upravljanje određenom imovinom u općem ili zajedničkom interesu.

I udruga i fondacija mogu, radi ostvarivanja svojih statutarnih ciljeva i djelatnosti, utemeljivati subjekte za gospodarsku i drugu djelatnost pod uvjetima utvrđenim Zakonom i svojim statutima. One mogu obavljati nesrodne gospodarske djelatnosti (koje nisu izravno povezane s ostvarivanjem temeljnih statutarnih ciljeva) samo preko posebno utemeljene pravne osobe. Dobit ostvarena na ovaj način može biti upotrijebljena samo za ostvarivanje statutom utvrđenih ciljeva.

Zakon ne dopušta utemeljiteljima, članovima udruga i njihovih upravljačkih tijela, odgovornim osobama, djelatnicima ili donatorima izravno ili neizravno stjecanje dobiti ili druge materijalne koristi ostvarene iz djelatnosti udruga ili fondacije. Ovo ograničenje ne odnosi se na naknade za rad ili nadoknade troškova tim osobama u svezi sa ostvarivanjem zakonitih ciljeva i aktivnosti utvrđenih statutom udruga ili fondacije.

Imovinu udruga i fondacija čine članarine (kada je u pitanju udruga), dragovoljni prilozi i pokloni fizičkih i pravnih osoba, sredstva dodijeljenja iz proračuna, prihodi od kamata, dividendi, dobiti od kapitala, zakupnina, honorara i sličnih izvora pasivnih prihoda, prihodi stečeni obavljanjem gospodarske djelatnosti, te drugi prihodi stečeni sukladno Zakonu i statutu.

Udruge i fondacije brišu se iz registra kada nadležno federalno ministarstvo, odnosno kantonalno tijelo donese konačno rješenje o prestanku njihova rada, odnosno kada Vrhovni sud Federacije BiH ili kantonalni sud donesu pravomoćnu presudu o zabrani rada. Postupak za zabranu rada pokreće federalni, odnosno kantonalni tužitelj. Presudom suda kojom se izriče zabrana rada bit će određene mjere glede imovine, kao i druge.

Nadzor nad zakonitošću rada udruga i fondacija vrši nadležno federalno, odnosno kantonalno tijelo uprave u čije područje ulazi praćenje stanja u oblasti na koju se odnosi djelatnost udruge ili fondacije.

Udruge i fondacije koje su upisane u registar udruge građana, odnosno registar fondacija, kao i u registar humanitarnih organizacija, do dana stupanja na snagu ovog zakona dužne su uskladiti svoje opće akte s njegovim odredbama. U slučaju da su one u suprotnosti s odredbama ovog zakona, rok za usuglašavanje je šest mjeseci od dana stupanja Zakona na snagu.

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU  NA DOHODAK

Vlada FBiH utvrdila je danas Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak i po hitnom postupku uputila ga u parlamentarnu proceduru. Smisao izmjena proizilazi iz neodložne potrebe da se predloženim izmjenama i dopunama osigura kontinuitet oporezivanja prihoda od dobitaka koje fizička lica ostvaruju učešćem u igrama na sreću i nagradnim igrama, koji bi inače zbog nedonošenja novog federalnog Zakona o igrama na sreću, a shodno važećoj prelaznoj odredbi člana 12. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak, počev od 2. avgusta 2013. godine ostali neoporezovani.

S obzirom na to da je donošenje novog federalnog Zakona o igrama na sreću prolongirano i u ovom momentu još uvijek neizvjesno, potrebno je po hitnom postupku donijeti novi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak kojim bi se oporezivanje dobitaka koje ostvaruju fizička lica učešćem u nagradnim igrama i igrama na sreću, moglo nastaviti na osnovu odredbi Zakona o porezu na dohodak.

Inače, osnovicu za obračun poreza na dobitke čini svaki pojedinačno ostvareni dobitak čija je vrijednost veća od 100 KM, odnosno dobitak ostvaren učešćem u nagradnim igrama u skladu s članom 6. stav 1 tačka 14 ovog zakona, čija je pojedinačna vrijednost veća od 1.000 KM.

DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA FEDERACIJE BiH
 ZA PERIOD 2014-2016. GODINA

Vlada Federacije BiH na današnjoj sjednici prihvatila je Dokument okvirnog budžeta Federacije BiH za period 2014-2016. godina (DOB) koji je izrađen skladu sa Zakonom o budžetima Federacije BiH. Ovaj dokument predstavlja preliminarni nacrt budžeta Vlade FBiH za 2014. godinu i sadrži preliminarne projekcije budžeta za 2015. i 2016. godinu.                       

Ključni cilj DOB-a je postaviti makroekonomske, fiskalne i sektorske (razvojne) politike u središte procesa planiranja i izrade budžeta, imajući u vidu da je godišnji budžet jedan od osnovnih instrumenata kojima će se realizirati ekonomski i socijalni prioriteti Vlade Federacije BiH. DOB treba da predstavlja stratešku osnovu za proces izrade godišnjeg budžeta.

Polazište za izradu DOB-a za period 2014-2016. godina bile su makroekonomske projekcije i pretpostavke za naredni srednjoročni period, kao i prioriteti Vlade Federacije BiH i ciljevi fiskalne politike, a imajući u vidu okvir raspoloživih sredstava.

Cilj ekonomske politike u narednom periodu će biti očuvanje makroekonomske stabilnosti, uz istovremeno usvajanje politika za rješavanje fiskalnog debalansa i jačanje finansijskog sektora. U tom smislu bit će neophodno ojačati fiskalnu politiku i poboljšati srednjoročnu fiskalnu održivost kako bi se smanjile potrebe vlade za finansiranjem iz stranog ili domaćeg bankarskog sektora, provesti dogovorene fiskalne reforme i poduzeti strukturalne fiskalne reforme koje će očuvati konkurentnost kroz preusmjeravanje javne potrošnje na kapitalne investicije i razvojnu potrošnju.

Ovakav pristup planiranju izražen u DOB-u u potpunosti je u skladu sa politikama opisanim u revidiranom Pismu namjere upućenom MMF-u u septembru 2012. godine. U skladu sa ovim pismom su i osnovni ciljevi fiskalne politike za ovaj period pa se u ovom dokumentu izričito naglašava da je Vlada Federacije čvrsto opredijeljena za nastavak provođenja restriktivne politike javne potrošnje u periodu 2014–2016. godina, čiji je osnovni cilj održavanje stabilnog fiskalnog sistema i kontrole javne potrošnje. Ovakva politika je i osnovni preduslov za ispunjenje strukturalnih odrednica koje su u sklopu sklapanja novog Četvrtog stand-by aranžmana sa MMF-om, i predstavlja ključni korak ka stvaranju stabilnog fiskalnog sistema i finansijske stabilnosti.

S tim u vezi, Federalno ministarstvo finansija je pripremilo, a Vlada usvojila, Prijedlog novog Zakona o budžetima u Federaciji BiH. Ovim zakonom se nastoji osigurati ograničenje rasta javne potrošnje na svim nivoima vlasti u Federaciji BiH, povećanje fiskalne odgovornosti rukovodilaca, poboljšanje kontrole zakonitog, namjenskog i pravovremenog utroška budžetskih sredstava, te unapređenje procesa upravljanja budžetom.

IZMJENE ZAKONA O ZAŠTITI I SPAŠAVANJU

Vlada Federacije BiH je utvrdila Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća koji će biti upućen u parlamentarnu proceduru.

Nacrtom zakona se uređuju odnosi i pitanja za čije uređivanje postoji neodložna hitna potreba i donošenje zakona u redovnom postupku bi moglo izazvati štetne posljedice za Federaciju, jer na kraju godine svi nivoi vlasti u Federaciji BiH treba da planiraju finansijska sredstva u Budžetu za njegovu implemetaciju za narednu godinu.

Osnovni razlog za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća je u činjenici da se pojedine odredbe Zakona preciznije i jasnije regulišu kako bi Federacija u stanju prirodne nesreće, mogla što bolje odgovoriti datom zadatku.

Izmjenama Zakona ne ostavlja se mogućnost izbora općinama, organima uprave i pravnim licima da formiraju odgovarajuće jedinice civilne zaštite, već im se utvrđuje obaveza da su dužni formirati te jedinice.

Pored toga, Nacrtom je predviđeno da Federacija, kantoni i općine ovu djelatnost finansiraju iz budžeta, jer do sada nije bilo izdvajanja sredstava za potrebe zaštite i spašavanja. Bilo je neophodno utvrditi i to pitanje kako bi Federacija, kantoni i općine u budžetu uvijek imali sredstva neophodna za zaštitu i spašavanje, s tim da ta planirana izdvajanja ne moraju proizvesti povećanje tih budžeta.

UTVRĐEN PRIJEDLOG  ZAKONA O FINANCIRANJU POSLOVA RAZMJERE I
USPOSTAVLJANJA KATASTRA NEKRETNINA

Federalna vlada je danas utvrdila Prijedlog Zakona o financiranju poslova izmjere i uspostavljanja katastra nekretnina kojim se pojednostavljuje sustav prikupljanja i raspodjele financijskih sredstva dobivenih od naknada podataka katastra nekretnina. Njime se, također, uređuju izvori i način osiguranja sredstava potrebitih za financiranje poslova izmjere i uspostavljanja katastra nekretnina sukladno godišnjim planovima poslova izmjere i uspostavljanja katastra nekretnina, koje na prijedlog Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove donosi Vlada Federacije.

Ažurne i kvalitetne evidencije o nekretninama, riješeni imovinsko-pravni odnosi, a u okviru toga kvalitetni, ažurni, digitalizirani geodetski planovi i podaci katastarskog operata predstavljaju preduvjet za sustavan pristup prostornom planiranju, formiranju različitih politika korištenja zemljišta, prometu nekretninama, a na taj način imaju značajne efekte i na gospodarski, socijalni i ukupni društveni razvitak.

Na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine na snazi je bio Zakon o financiranju poslova premjera i uspostavljanja katastra nekretnina i rješavanja imovinsko-pravnih odnosa koji su u funkciji uspostavljanja katastra nekretnina za period od 1991. do 2000. godine koji je bio temporalnog karaktera i čija je primjena prestala. Kako postoji evidentna potreba da se ova značajna materija regulira sustavno, pristupilo se izradi zakona kojim će biti osigurani uvjeti za kvalitetno i transparentno financiranje projekata koji su u funkciji uspostavljanja katastra nekretnina.

Prema rješenjima utvrđenim u Zakonu o premjeru i katastru nekretnina  financiranje poslova izmjere i uspostavljanja katastra nekretnina vršiti će se iz sredstava Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine, proračuna kantona, sredstava općine na čijem području se vrše poslovi, iz naknada od investicija za građevne objekte i od naknada za korištenje podataka izmjere i katastra nekretnina.

Inače, nakon parlamentarne procedure o Nacrtu zakona obavljena je i javna rasprava u trajanju od 60 dana.

SAGLASNOST ZA DODJELU 1.968.000 KM

Vlada FBiH je na današnjoj sjednici donijela Odluku o davanju prethodne saglasnosti na Prijedloge pojedinačnih rješenja o dodjeli dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17 Budžeta FBiH za 2012. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Pozajmljivanje i učešće u dionicama – ostala domaća pozajmljivanja“ u iznosu od 1.968.000 konvertibilnih maraka.

Programom utroška sredstava utvrđeno je da će u cilju provođenja postupka dodjele sredstava na osnovu podnesenih zahtjeva putem javnog oglasa, federalni ministar energije, rudarstva i industrije imenovati komisiju, koja će izvršiti pregled pristiglih zahtjeva s ciljem utvrđivanja liste formalno ispravnih zahtjeva koja će se dostaviti Razvojnoj banci FBiH na ocjenu rizika.

Prema odobrenim kreditnim zahtjevima, po 200.000 KM je namjenjeno G. S. Tvornica mašina d.d. Travnik, Hering d.d. Široki Brijeg, Kismet d.o.o. Brijesnica Doboj Istok, Alma Ras d.o.o. Olovo, Napredak d.d. Tešanj, IMK Kula d.o.o. Gradačac, Helio plast d.o.o. Gračanica, Unis Ginex d.d. Goražde i Variplast d.o.o. Gračanica, a za EM-Oniks d.o.o. Lukavac 168.000 KM.

Ova sredstva će biti dodijeljena, u skladu sa odredbama Ugovora o komisionom poslovnom aranžmanu od 21. 12. 2012. godine između Razvojne banke FBiH kao komisionara i Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije kao komitenta.

Razvojna banka FBiH će na osnovu donesene i objavljene odluke i pojedinačnih rješenja vršiti ugovaranje sa korisnicima sredstava po svim bitnim elementima za zaključenje pojedinačnih ugovora o kreditu (iznos kredita, rok otplate, kamatna stopa, namjena kredita, instrumenti obezbjeđenja kredita sa pratećom dokumentacijom), u skladu sa bankarskom procedurom.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije se obavezalo da će za dodjelu sredstava koja su preostala na depozitnom računu kod Razvojne banke FBiH raspisati ponovni javni oglas.

UREDBA O UVJERENJU PRIPADNICIMA POLICIJE

Na prijedlog Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, Vlada FBiH je donijela Uredbu o sadržaju, postupku i načinu izdavanja uvjerenja pripadnicima policije radi ostvarivanja prava po Zakonu o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeni-oslobodilačkog rata. Ovom uredbom propisuju se i evidencija o izdatim uvjerenjima, organ unutrašnjih poslova koji će izdavati uvjerenja i druga pitanja koja su značajna za izdavanje ovih dokumenata.

Pravo na prijevremeno povoljnije penzionisanje pod uvjetima i na način propisan Zakonom i odredbama ove uredbe ostvaruju pripadnici policije koji su najmanje 12 mjeseci (bez obzira na to je li to bilo u kontinuitetu) u periodu od 18. 9. 1991. godine do 23. 12. 1995. godine vršili dužnost i obavljali poslove komandanta - zapovjednika, komandira i načelnika (u specijalnoj borbenoj jedinici policijske stanice, u stanici policije kriminalističke službe javne bezbjednosti i centrima službi bezbjednosti, specijalnih borbenih jedinica odreda policije i centrima službi bezbjednosti MUP-a RBiH i Odjela za unutarnje poslove/MUP-a HZHB). Ovi uvjeti dokazuju se uvjerenjem koje izdaje organ unutrašnjih poslova.

Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova za pripadnike policije bivšeg Ministarstva unutrašnjih poslova Republike BiH u organizacionim jedinicama u sjedištu, a kantonalno ministarstvo unutrašnjih poslova za pripadnike policije bivšeg Ministarstva unutrašnjih poslova Republike BiH u centru službi bezbjednosti i Odjela za unutarnje poslove/MUP-a HZHB, u kojem se vode evidencija i podaci, nadležni su za izdavanje uvjerenja, a na zahtjev nadležnih organa obavezni su dostavljati i relevantne informacije i podatke sa kojima raspolažu, na način i pod uvjetima koji su utvrđeni.

Uvjerenje se izdaje na pisani zahtjev stranke na propisanom obrascu. Zahtjev se može podnijeti poštom ili neposredno nadležnom organu, a uvjerenje se izdaje na osnovu službene evidencije u tri primjerka.

Za pripadnike policije za koje organi unutrašnjih poslova nemaju službenu evidenciju, postupak izdavanja uvjerenja provest će organ unutrašnjih poslova shodno odredbama Zakona o upravnom postupku i o tome donijeti rješenje na osnovu kojeg se vrši upis u službene evidencije i izdaje se uvjerenje.

USVOJENA URBANISTIČKA OSNOVA BLAGAJA

Današnjom Odlukom, Federalna vlada usvojila je Urbanističku osnova Regulacijskog plana povijesnog gradskog područja Blagaj za razdoblje od 2011. do 2021. godine. Sredstva za realizaciju Regulacionog plana predviđena su Proračunom Federacije BiH.

Temeljna vrijednost povijesnog područja Blagaja leži u činjenici što ono predstavlja jednu od rijetkih struktura u Bosni i Hercegovini u kojoj se prirodne pejzažne vrijednosti i geomorfologija prožimaju s izgrađenim vrijednostima koje su se taložile od prahistorije i do danas ostale prepoznatljive i očuvane. Ovdje je nužno predvidjeti zaštitu i sukladno Odluci Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH o proglašenju povijesnog gradskog područja Blagaj nacionalnim spomenikom. Prema tome, u prostoru obuvaćenom prvim stupnjem zaštite dopuštene su intervencije usmjerene isključivo prema zaštiti i prezentaciji dobara, po potrebi konzervatorsko-restauratorski radovi.

Drugi stupanj zaštite dopušta samo intervencije koje neće narušiti funkcionalni i oblikovni integritet područja. Dopuštena je adaptacija objekata savremenoj namjeni, a izuzetno i interpolacija novih objekata koji svojim oblikom, dimenzijama, upotrijebljenim materijalima i vanjskom obradom neće ugroziti strukturu zaštićenog područja.

KREDITNA SREDSTVA ZA TEKUĆU LIKVIDNOST „KLASA“

Vlada FBiH je na današnjoj sjednici donijela Odluku o formiranju kreditne linije za tekuću likvidnost. Ovom odlukom formira se kreditna linija u Razvojnoj banci FBiH za tekuću likvidnost u iznosu 10.000.000 KM, sa rokom otplate od 60 mjeseci i na grace period od 12 mjeseci. Kamatna stopa ove kreditne linije iznosit će pet posto na godišnjem nivou. Kreditna sredstva koristit će se za finansiranje tekućih sredstava privrednog društva „Klas“  d.d. Sarajevo.

GRANT SREDSTVA ZA ODRŽIVI POVRATAK U REPUBLIKU SRPSKU

Federalna vlada donijela je danas Odluku o isplati grant sredstava u ukupnom iznosu od 3.150.000 KM, namijenjenih za implementaciju projekata izabranih korisnika koji su učestvovali u Javnom pozivu za odabir korisnika po Programu „Realizacija projekata održivosti povratka za 2012. godinu na prostoru Republike Srpske“- Projekt „Investicije, projekti i obrtna sredstva u maloj privredi i poljoprivredi kroz sufinansiranje putem banke“.

Na osnovu ove odluke i pojedinačnih odluka o dodjeli kredita od „Turkish Ziraat Bank Bosnia“ d.d. Sarajevo, federalni ministar razvoja poduzetništva i obrta, federalni  ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica, donijeti će pojedinačne odluke o dodjeli grant sredstava za svakog korisnika svako iz svoje nadležnosti.

Pojedinačne odluke o dodjeli ovih grant sredstava sadržavat će sve bitne elemente potrebne za zaključivanje ugovora o dodjeli grant sredstava, koje će sa korisnicima zaključivati „Turkish Ziraat Bank“ Bosnia d.d. Sarajevo.

Grant sredstva iz ove odluke dodjeljuju se korisnicima pod uslovima  da oni zaključe sa „Turkish Ziraat Bank Bosnia“ d.d. Sarajevo ugovore o dodjeli kredita i ispune sve uslove za puštanje kredita u tečaj, da u roku od šest mjeseci od dana zaključivanja ugovora o namjenskom korištenju granta i kredita, izvrše upošljavanje predviđenog broja novih radnika, što će dokazati potvrdama nadležnog općinskog organa o ostvarenom povratku, kopijama njihovih ličnih karata, te ugovorima o zasnivanju radnog odnosa, kao i potvrdama nadležnih institucija o izvršenoj prijavi uposlenih.

Također, potrebno je da doznačena sredstva koriste namjenski i isključivo za odobrene svrhe, a kao garancija za to koristit će se određen broj bjanko potpisanih i ovjerenih mjenica kao i platnih naloga korisnika nepovratnih/grant sredstava, sa ovlaštenjima za njihovu popunu, da na osnovu pojedinačnih zaključe ugovore o korištenju grant sredstava sa „Turkish Ziraat Bank Bosnia“ d.d. Sarajevo i predaju joj instrumente osiguranja odobrenih grant sredstava, da ministarstvima dostavljaju šestomjesečne izvještaje o namjenskom utrošku grant sredstava sa dokazima o izmirenju obaveza i doprinosa prema novouposlenim povratnicima za period od tri godine od dana zaključivanja ugovora o namjenskom korištenju nepovratnih grant i kreditnih sredstava sa korisnikom, dok će monitoring utroška odobrenih sredstava vršiti posebna komisija koju će imenovati Vlada FBiH.

U slučaju neispunjenja obaveza odnosno utvrđivanja netransparentnog utroška odobrenih grant sredstava korisnici prihvataju da grant sredstva, kao i kredit po povoljnijim uslovima prerastaju u komercijalni kredit sa uslovima koje utvrdi „Turkish Ziraat Bank Bosnia“ d.d. Sarajevo

Ukoliko pojedini korisnici ne ispune ove obaveze Radna grupa zadržava pravo da ih izuzme iz ove odluke.

Odluku o odobravanju grant sredstava za preostale podnositelje zahtjeva po Projektu “Investicije, projekti i obrtna sredstva u maloj privredi i poljoprivredi kroz sufinanciranje putem Banke“, Vlada FBiH će donijeti naknadno, nakon okončanja postupka odobravanja kreditnih zahtjeva „Turkish Ziraat Bank Bosnia“ d.d. Sarajevo, a po prijedlogu Radne grupe.

FINANSIJSKE ODLUKE

Na današnjoj sjednici Vlada je donijela Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta FBiH za 2013. godinu Federalnom zavodu za statistiku u iznosu od 553.878 KM u svrhu finansiranja općina za organizovanje i pripremu popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013. godine.

Za nabavku sistema elektronske razmjene podataka između policijskih tijela i tužilaštava u Bosni i Hercegovini, Federalnoj upravi policije odobreno je izdvajanje sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta FBiH za 2013. godinu Federalnoj upravi policije u iznosu od 133.380 KM.

Obje odluke su rezultat preraspodjele sredstava između ovih budžetskih korisnika i Vlade FBiH.

Vlada FBiH je odobrila izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta FBiH za 2013. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije u iznosu od 15.000 KM, na ime finansijske podrške organizacije Trećeg međunarodnog sajma ENERGA 2013.

Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata odobreno je izdvajanje sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta FBiH za 2013. godinu za finansiranje troškova održavanja 10. sportskih igara RVI BiH u iznosu od 60.000 KM i za finansiranje troškova održavanja 13. sportskih igara HVIDR-e HVO HB u iznosu od 40.000 KM.

KADROVSKA RJEŠENJA

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine dala je prethodnu saglasnost na prijedlog za privremeno imenovanje članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo na period do 60 dana, počev od dana donošenja odluke Skupštine Društva. Saglasnost je data za Jadranka Stojkića, Dalfinu Bošnjak, Ensara Šehića, Igora Stojanovića i Adnana Aganagića u ime državnog kapitala i Enisa Džafića u ime sindikata.

Federalna vlada nije dala prethodnu saglasnost Upravnom odboru Lutrije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za imenovanje Edhema Pašukana za generalnog direktora ovog društva. Zaključeno je da je potrebno izvršiti izmjenu Statuta ovog subjekta kako bi bilo omogućeno da na ovo radno mjesto mogu konkurisati kandidati različitih profila obrazovanja.

           
Sjednica Vlade FBiH će biti nastavljena sutra u 10.30 sati.

Ponedjeljak,
18. januar 2021.
VIŠE