77. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 09.07.2013.
Dnevni red

1.   Verifikacija Zapisnika 30. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 20.06. i 01.07.2013. godine
2.   Prednacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika Federacije Bosne i Hercegovine
3.   Prednacrt zakona o zaštiti prijavitelja korupcije
4.   Prednacrt zakona o izmjeni Zakona o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje u Federaciji Bosne i Hercegovine
5.   Prijedlog mišljenja na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine
6.   Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o udruženjima i fondacijama
7.   Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak
8.   Dokument okvirnog budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za period 2014.-2016. godina
9.   Prednacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća
10.   Nacrt zakona o finansiranju poslova izmjere i uspostavljanja katastra nekretnina
11.   Prijedlog odluke o davanju predhodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Pozajmljivanje i učešće u dionicama - ostala domaća pozajmljivanja" u iznosu od 1.968.000,00 KM
12.   Zahtjev Organizacionog odbora za obilježavanje 18. godišnjice genocida nad Bošnjacima „Sigurna zona UN-a“ Srebrenica, za odobravanje finansijskih sredstava na ime podrške programskim aktivnostima pododbora „Preživjeli smo“
13.   Prijedlog uredbe o sadržaju, postupku i načinu izdavanja uvjerenja pripadnicima policije radi ostvarivanja prava po Zakonu o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata
14.   Nacrt odluke o usvajanju Urbanističke osnove Regulacionog plana Historijskog gradskog područja Blagaj za period od 2011. do 2021. Godine
15.   Prijedlog odluke o formiranju kreditne linije za tekuću likvidnost za privredno društvo „Klas“ d.d. Sarajevo
16.   Prijedlog odluke o odobravanju grant sredstava za dio korisnika po programu „Realizacija projekta održivosti povratka za 2012. g na prostoru Republike Srpske“ – Projekt „Investicije, projekti i obrtna sredstva u maloj privredi i poljoprivredi kroz sufinansiranje putem banke“
17.   Nacrt odluke o davanju saglasnosti na Statut Javne zdravstvene ustanove Univerzitetsko-klinički centar Tuzla
18.   Nacrt odluke o davanju saglasnosti na Statut Sveučilišne kliničke bolnice Mostar
19.   Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu sa Federalne uprave policije na Vladu Federacije Bosne i Hercegovine
20.   Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu sa Federalnog zavoda za statistiku na Vladu Federacije Bosne i Hercegovine
21.   Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu sa Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine na Federalno ministarstvo rada i socijalne politike
22.   Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije
23.   Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom zavodu za statistiku
24.   Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnoj upravi policije
25.   Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata (za finansiranje troškova održavanja 10. sportskih igara RVI BiH)
26.   Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata (za finansiranje troškova održavanja 13. sportskih igara HVIDR-e HVO HB)
27.   Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Upravnom odboru Lutrije Bosne i Hercegovine d.o.o. za imenovanje generalnog direktora Lutrije Bosne i Hercegovine d.o.o.
28.   Prijedlog odluke o odobravanju nabavke putničkog automobila za potrebe Federalnog ministarstva prometa i komunikacija – Federalne direkcije za avijaciju – Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo
29.   Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za privremeno imenovanje članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, d.o.o. Sarajevo
30.   Prijedlog zaključka o utvrđivanju Kriterija i teksta Javnog oglasa za imenovanje na poziciju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, d.o.o. Sarajevo
31.   Prijedlog odluke o utvrđivanju visine osnovice za određivanje mjesečnih novčanih naknada korisnika boračko-invalidske zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine (invalidnine) za 2013. godinu
32.   Prijedlog odluke o utvrđivanju koeficijenta za obračun i isplatu novčanih naknada korisnika boračko-invalidske zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine (invalidnine) za period I-XII 2013. godine
33.   Prijedlozi odluka
a)   Prijedlog odluke o prihvatanju Izvještaja za 2012. godinu Upravnog odbora i Stručne službe Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, Programa rada za 2013. godinu Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, kao i Programa djelatnosti Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine i smjernice za funkcionisanje Stručne službe za 2013. godinu 
b)   Prijedlog odluke o prihvatanju izvještaja za 2012. godinu Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine i izvještaja federalnog fonda solidarnosti 
34.   Informacija o problematici finansiranja Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine i potrebi saniranja iskazanog gubitka fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine u 2011. godini sa Prijedlogom zaključka
35.   Prijedlozi odluka
a)   Prijedlog odluke o Listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine 
b)   Prijedlog odluke o Listi lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti Federacije Bosne i Hercegovine 
36.   Prijedlozi odluka
a)   Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na ugovor o poravnanju 
b)   Prijedlog odluke 
37.   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora privrednog društva „Hidrogradnja“ d.d. Sarajevo o prodaji imovine kroz postupak male privatizacije
38.   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Sporazum o saradnji između Uprave za kadrove Crne Gore i Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine
39.   Prijedlog odluke o odobravanju korištenja sredstava sa posebnog namjesnog transakcijskog računa „Sistem obuke za jedinice lokalne samouprave II“ otvorenog kao podračun u okviru JRT Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine
40.   Prijedlog odluke o davanju na korištenje sanitetskog materijala
41.   Prijedlog odluke o davanju na korištenje objekta "Matrez" Visoko Federalnoj direkciji robnih rezervi
42.   Izvještaj o radu Federalnog zavoda za programiranje razvoja u 2012. godini
43.   Izvještaj o radu i stanju kadrova u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2012. godinu
a)   Plan i Program rada Agencije za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2013. godinu 
44.   Izvještaj o radu Federalne uprave civilne zaštite za 2012. godinu
a)   Izvještaj o radu Federalnog štaba civilne zaštite u 2012. godini, sa Prijedlogom zaključka
45.   Izvještaj o radu Federalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo za 2012. godinu
a)   Program rada Federalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo za 2013. godinu 
46.   Izvještaj o radu Federalnog zavoda za geologiju za 2012. godinu
a)   Plan rada Federalnog zavoda za geologiju za 2013. godinu 
47.   Izvještaj o radu Federalnog zavoda za agropedologiju za 2012. godinu
a)   Program rada Federalnog zavoda za agropedologiju za 2013. godinu 
48.   Izvještaj o radu za 2012. godinu Federalnog hidrometeorološkog zavoda
a)   Program rada za 2013. godinu Federalnog hidrometeorološkog zavoda 
49.   Izvještaj o radu Federalnog zavoda za statistiku za 2012. godinu
50.   Izvještaj o radu članova Odbora državne službe za žalbe u 2012. godini
51.   Izvještaj o radu i aktivnostima za 2012. godinu Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine
a)   Program rada Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu 
52.   Izvještaj o radu Komisije za koncesije Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu, sa Prijedlogom zaključka
53.   Izvještaj o radu Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu sa Informacijom o bankarskom sistemu Federacije Bosne i Hercegovine sa 31.12.20012. godine, Informacijom o mikrokreditnom sistemu Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. i Informacijom o sektoru lizinga Federacije Bosne i Hercegovine sa stanjem na dan 31.12.2013. godine (konačni nerevidirani podaci)
54.   Izvještaj o radu i rezultatima rada Finansijske policije – Financijske policije Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu
a)   Program rada Finansijske policije – Financijske policije Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu 
55.   Informacija o kreditu Razvojne banke Vijeća Evrope za sufinansiranje Projekta jačanja zdravstvenog sektora (Health Sector Enhancement Project - HSEP) – dodatno finansiranje, sa Nacrtom odluke o prihvatanju zaduženja
56.   Informacija o obustavljenim isplatama pripadnicima boračke populacije u Federaciji Bosne i Hercegovine, po osnovu Zakona o pravima boraca i članova njihovih porodica i Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite sa Prijedlogom zaključka
57.   Informacija Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o zahtjevima Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine sa protesta održanih 30.05.2013. godine sa Prijedlogom zaključka
58.   Informacija o tehničkom opremanju sala za održavanje sjednica Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu i Mostaru sa Prijedlogom zaključaka
59.   Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo - davanje saglasnosti
60.   Prijedlozi rješenja o uvođenju u posjed eksproprisanih nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji dostavljenog na:
a)   Zahtjev broj: 03/05-31-543/2013-AM od 18.06.2013. godine 
b)   Zahtjev broj: 03/05-31-567/2013-AM od 25.06.2013. godine 
c)   Zahtjev broj: 03/05-31-566/2013-AM od 25.06.2013. godine 
61.   Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata - Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata - davanje saglasnosti

Petak,
22. januar 2021.
VIŠE