30 . hitna sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 01.07.2013.
Saopćenje o radu

O PROJEKTU MAGISTRALNOG/TRANSPORTNOG
GASOVODA BOSANSKI BROD - MAGLAJ - ZENICA

Vlada FBiH donijela je danas Odluku o pokretanju Inicijative za donošenje konačnog rješenja za realizaciju projekta „Regional interconnection Project Zenica-Brod (BiH)/ Slavonski Brod (Croatia) transmission gas pipeline Feasibility Study and EIA/SIA/CBA" i uputi je Vijeću ministara za donošenje konačnog stava i rješenja za realizaciju projekta. Ovaj projekt je od strateškog značaja za oba entiteta u Bosni i Hercegovini sa stanovišta novog pravca snabdijevanja Bosne i Hercegovine prirodnim gasom, diverzifikacije izvora snabdijevanja, povećanja sigurnosti snabdijevanja postojećeg transportnog sistema BiH, proširenje tržišta i povećanje konkurentnosti prirodnog gasa.

Realizacijom ovog projekta povećava se sigurnost snabdijevanja prirodnim gasom Bosne i Hercegovine, te stvara i jača integrisano regionalno tržište, čime se ispunjavaju obaveze iz Ugovora o formiranju Energetske zajednice zemalja jugoistočne Evrope i EU direktiva za gas.

Razvoj gasnog prstena u kontekstu Energetske zajednice bi omogućio zadovoljavanje sve veće potrebe za energijom uz istovremeno poštivanje ekoloških obaveza. Osim toga, politika sigurnosti snabdijevanja traži diversifikaciju pravaca i izvora snabdijevanja energijom u najvećoj mogućoj mjeri, pa povezivanje nacionalnih tržišta i omogućavanje korištenja širokog spektra različitih izvora gasa predstavlja preduslov za održiv privredni rast.

Imajući ovo u vidu, ovaj pojekt podrazumijeva proširenje tržišta prirodnog gasa. Njegov karakter je regionalnog značaja iz razloga što bi se eventualnom izgradnjom ovog gasovoda transportni sistem prirodnog gasa BiH povezao sa transportnim sistemom prirodnog gasa Hrvatske, a zatim i sa gasovodnim sistemom Mađarske. Ovaj projekt ni u jednom svom segmentu nije u suprotnosti ni koliziji sa sadašnjim projekcijama razvoja transportnih gasnih sistema u oba entiteta.

Kada je u pitanju finansiranje izgradnje gasovoda bitno je istaći da se radi o međuentitetskom infrastrukturnom projektu (prvom ovakve vrste u Bosni i Hercegovini) za koji je, u prethodnim konsultacijama sa EBRD, već dobijena njihova načelna saglasnost.

PROJEKTI POBOLJŠANJA POSLOVNOG OKRUŽENJA

Vlada FBiH je usvojila informacije u vezi s realizacijom aktivnosti Generalnog sekretarijata Vlade FBiH, Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Federalnog ministarstva pravde o realizaciji aktivnosti u okviru projekta „Poboljšanje poslovnog okruženja i jačanja konkurentnosti na nivou Federacije Bosne i Hercegovine“.

Prihvaćen je i tekst Strategije regulatorne reforme u FBiH i zadužene nadležne institucije za realizaciju akcionog plana sadržanog u Strategiji.

U Informaciji Generalnog sekretarijata Vlada Federacije BiH upoznata je sa aktivnostima na pregledu i kontroli upravnih postupaka u Elektronskom registru upravnih postupaka na nivou FBiH. Zaduženi se federalni organi i federalne upravne organizacije, pri kojima se vode upravni postupci prijavljeni u Registru, da izvrše njihov pregled, te dostave sve izmjene, kao i prijave nove u roku od 15 dana.

Zadužen je Generalni sekretarijat Vlade Federacije BiH da u saradnji sa Međunarodnom finansijskom korporacijom (IFC) pristupi pripremi i realizaciji obuke državnih službenika o proceduri ažuriranja i održavanja Registra. S tim u vezi, obaveza je federalnih ministarstava da u cilju relizacije ove aktivnosti u roku od sedam dana predlože državne službenike koji bi prošli ovu obuku, te ubuduće koordinirali rad između ministarstava i Generalnog sekretarijata po pitanju ažuriranja podataka u Registru.

U Zaključcima povodom Informacije Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u okviru ovog projekta je navedeno da je potrebno izraditi strategiju za jačanje konkurentnosti i privlačenje investicija za podsektore i sektore vrijednosnog lanca u poljoprivredi (mlijeka i mliječnih proizvoda, prerade mesa i mesnih prerađevina, te prerade voća i povrća).

Zadužen je federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, da imenuje komisiju sa zadatkom da uz podršku Međunarodne finansijske korporacije (International Finance Corporation - IFC) izradi ovu strategiju koja će biti osnova za izradu strategije za razvoj poljoprivrede u Federaciji BiH 2014. - 2018. godina.

O MODERNIZACIJI RUDNIKA UGLJA U FBiH

Vlada FBiH usvojila je danas Informaciju o realizaciji Akcionog plana prestrukturiranja i modernizacije rudnika uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine koju je sačinilo Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije. U Informaciji se navodi da je potrebno nastaviti sa započetim procesom prestrukturiranja i modernizacije rudnika uglja, te poduzeti aktivnosti kako bi se Akcioni plan prestrukturiranja i modernizacije rudnika uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine u potpunosti realizovao u svim segmentima.

Zaduženo je JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo da za rudnike uglja koji su u sastavu Koncerna EPBiH, dodatno analizira Akcionim planom prestrukturiranja definisane parametre, koristeći postojeću relevantnu dokumentaciju, te pripremi izmjene Plana prestrukturiranja rudnika uglja u sastavu Koncerna EPBiH i dostavi ga u Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije na dalje postupanje.

Rudnik mrkog uglja „Banovići” d.d. Banovići, obavezan je da za rudnik uglja „Banovići” dodatno analizira Akcionim planom prestrukturiranja definisane parametre, koristeći postojeću relevantnu dokumentaciju, te pripremi izmjene Plana prestrukturiranja rudnika Banovići i dostavi ih u Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije. JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar i RU „Tušnica” d.o.o. Livno zaduženi su da nakon povezivanja rudnika sa JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar, za rudnik „Tušnica” izrade plan prestrukturiranja.

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije će imenovati komisiju u koju će biti uključeni predstavnici Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar i Rudnika mrkog uglja „Banovići“ d.d. Banovići. Oni su dužni objediniti sve planove te predložiti Vladi FBiH jedinstven ažuriran i sinhroniziran Akcioni plan prestrukturiranja elektroenergetskog sektora i rudnika uglja u FBiH uz rok za usvajanje do novembra ove godine.

INFORMACIJA O NADZORU NAD KONSOLIDACIJOM RUDNIKA UGLJA

Federalna vlada je na današnjoj sjednici usvojila Informaciju o provođenju nadzora u toku 2012. godine nad realizacijom Zakona o finansijskoj konsolidaciji rudnika uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine prema obračunatim, a neuplaćenim javnim prihodima u periodu od 2009. do 2015. godine, koju je sačinilo Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije.

Planirana sredstva za 2012. godinu realizovana su u iznosu od 15.372.809,64 KM, odnosno 54,9 posto od plana (za penzijsko i invalidsko osiguranje 11.929.562,88 KM i za porez na plaću 3.443.246,76 KM). Za uplatu je preostalo 12.627.190,36 KM (za penzijsko i invalidsko osiguranje 9.350.437,12 KM i za porez na plaću 3.276.753,24 KM). Jedan dio dugujućih sredstava uplaćen je u februaru ove godine.
Zaduženo je Federalno ministarstvo finansija da u što kraćem roku izvrši uplatu preostalih neuplaćenih sredstava za 2012. godinu.

Od početka primjene ovog zakona (2009. godina) ukupan, do sada uplaćeni iznos sredstava iz Budžeta Federacije BiH, iznosi 99.372.809,64 KM (za PIO/MIO 80.619.999,54 KM i za porez 18.752.810,10 KM).

DOMU NARODA PARLAMENTA FBiH UPUĆENA
INFORMACIJA O STANJU U PRIVREDI

Povodom inicijative Doma naroda Parlamenta FBiH o održavanju tematske sjednice posvećene stanju u privredi FBiH, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije je pripremilo, a Vlada FBiH usvojila Informaciju o stanju u privredi BiH iz nadležnosti ovog ministarstva.

Uz analizu stanja, Informacijom su obuhvaćene i preporuke Domu naroda Parlamenta FBiH koje imaju za cilj stvaranje povoljnog poslovnog ambijenta, rasterećenje privrede i povećanje stepena konkurentnosti domaćih proizvođača.

Također, preporučuje se upućivanje inicijative Vijeću ministara BiH. Naime, u cilju otklanjanja carinskih i vancarinskih barijera potrebne su određene korekcije u oblastima carinskih tarifa, akciza, bankovnih garancija za lon-poslove, uređenja sistema javnih nabavki itd.

JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, kaže se u preporukama, kao nosilac aktivnosti procesa prestrukturiranja rudnika uglja u sastavu Koncerna EP BiH d.d. Sarajevo, dužna je intenzivirati započeti proces, te konkretizovati zaduženja za realizaciju i dostizanje planiranih parametara poslovanja rudnika, a posebno realizaciju člana 4. Zakona o finansijskoj konsolidaciji rudnika prema obračunatim, a neuplaćenim javnim prihodima u periodu 2009. do 2015.

Rudnici uglja u Federaciji BiH su dužni sprovoditi Akcioni plan prestrukturiranja i modernizacije, posebno u segmentima koji se odnose na povećanje stepena sigurnosti i zaštite na radu zaposlenih, unapređenju organizacije, poboljšanju ekonomičnosti poslovanja i smanjenju gubitaka u poslovanju.

O PRIPREMI NOVOG ZAKONA O GOSPODARSKIM KOMORAMA

Danas je Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije upoznalo Vladu FBiH s procedurom donošenja Zakona o gospodarskim komorama u FBiH. Nakon rasprave Vlada je zaključila da federalni premijer  predsjedateljima oba doma Parlamenta FBiH uputi zahtjev za imenovanje po pet zastupnika, odnosno izaslanika, čiji je zadatak da, u roku od deset dana, utvrde Prijedlog zakona o gospodarskim komorama u FBiH koji će biti prihvatljiv za oba parlamentarna doma.

Ovo je učinjeno stoga što je Nacrt zakona o gospodarskim komorama Zastupnički dom Parlamenta FBiH skinuo s dnevnog reda 18. i 19. sjednice i vratio ga predlagaču na doradu iako nije bio predmetom rasprave.

Inače, razlozi za donošenje novog zakona, pored ostalog, zasnivaju se na činjenicama da postojeći Zakon o gospodarskim komorama u FBiH nije primjeren u smislu adekvatnog organiziranja komora i zastupanja interesa gospodarskih subjekata kod nadležnih tijela. Uz to, njegova primjena je ukazala na određene propuste u zakonskim rješenjima, koji su doveli do toga da rad komora nije funkcionalan i primjeren njihovoj ulozi u suvremenim uvjetima uređenja gospodarskog sustava, kako je to regulirano u zemljama okruženja i većini članica Europske unije.

O STANJU U “VITEZITU”

Vlada FBiH razmatrala je danas Informaciju o teškom stanju u Gospodarskom društvu PS “Vitezit” d.o.o. Vitez. Kako se navodi u Informaciji, Federalna vlada je još 30. maja 2011. godine donijela Odluku o utvrđivanju liste gospodarskih društava u kojima ovlasti temeljem sudjelovanje državnog kapitala imaju tijela Federacije BiH, kojom je, uz ostalo, utvrđeno upravljanje u “Vitezitu” (sa stopostotnim udjelom). Međutim, naknadnim uvidom u Rješenje o registraciji Općinskog suda u Travniku od 17. 9. 2010. godine ustanovljeno je kako osnivač ove kompanije nije Vlada FBiH, niti bilo koji drugi federalni organ, već su kao osnivači upisani DP “Vitezit” Vitez, s ulogom u osnovni kapital od 4.105.255 KM (udjel 9,7321 posto), DP SPS Vitez, s ulogom od 37.496.165 KM (udjel 88,8905 posto) i DP “Sintevit” Vitez, s ulogom od 58.017 KM (udjel 1,3774 posto), te je ukupno upisani osnovni kapital 42.182.437 KM.

Preliminarnim provjerama, koje su još u tijeku, utvrđeno je kako ove pravne osobe više ne egzistiraju u pravnom prometu, niti su upisani u javne registre kao aktivni pravni subjekti. Također je utvrđeno kako je od 1997. do 1998. godine po nalozima tadašnjih vlasti HZHB, PS “Vitezit” samostalno, ili s drugim pravnim i fizičkim osobama, osnovao 12 subsidijarnih društava u kojima ima svoje udjele, uglavnom u stvarima. Prema preliminarnim provjerama, ulog PS “Vitezit” d.o.o. u “Vitezit-Cromen” d.o.o. u iznosu od 16.409.968 KM u naravi predstavlja glavna postrojenja za proizvodnju plastičnog i praškastih eksploziva.

Prema prikupljenim saznanjima, “strategija” tadašnjih struktura vlasti HZHB, upravnih i nadzornih odbora i uprava ovih društava bila je koristiti novosnovana i financijski neopterećena društva za proizvodnju i promet eksploziva i stjecanje dobiti, a radna snaga je “pozajmljivana” od PS “Vitezit” , a svi troškovi i tereti su knjiženi na “Vitezit” d.o.o. Vitez.

Dokaze za ovu “strategiju”, pored ostalih, su i nedavno pribavljene tri pravovaljane presude Općinskog suda u Travniku po osnovu tužbi uposlenika PS “Vitezita” protiv tuženih kćerki-firmi “Vitezit-Cromena” d.o.o. i “Vitezit­Energocentar” d.o.o.

Nakon razmatranja Informacije, Vlada FBiH je zadužila Federalno ministarstvo financija da dostavi analitički pregled preuzetih izmirenih i dospjelih, a neizmirenih solidarnih obveza po sudskim odlukama gdje je dužnik bio PS ,,Vitezit" d.o.o. Vitez.

Zaključeno je da Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, zajedno sa tijelima PS ,,Vitezit", sačini sveobuhvatnu analizu, uključujući i ponudu iz Studije potencijalnog ino-partnera ''Aggemo" iz Zagreba za pokretanje proizvodnje u “Vitezitu”.

PODRŽANA INICIJATIVA ZA RAZVOJ SUSTAVA VODOOPSKRBE U LIVNU

Vlada FBiH je na današnjoj sjednici podržala inicijativu da se osiguraju kreditna sredstva kod Raiffeisen Zentralbank Osterrich za realizaciju Projekta „Razvoj sustava vodoopskrbe u općini Livno, faza II - Sjeverni krak", po Okvirnom sporazumu između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Austrije u iznosu od 3,5 miliona eura i prihvatila Informaciju o kreditu za ovaj projekt, kao osnovu za vođenje pregovora.

Obzirom na to da općina Livno ne posjeduje kreditnu sposobnost za predloženo kreditno zaduženje, Vlada Kantona 10  je donijela Zaključak kojim izražava svoju spremnost za zaduženje, a korisnik kredita je općina Livno, koja će biti zadužena za otplatu kredita.

Federalno ministarstvo finansija, Ministarstvo finansija Kantona 10 i Općina Livno obavezani su da u tim za pregovore o kreditu imenuju svoje ovlaštene predstavnike, a konačna odluka o zaduženju bit će donijeta po okončanju pregovora sa Raiffeisen Zentralbank Osterrich kojom će se utvrditi konačni uvjeti kreditnog zaduženja i alokacija kreditnih obaveza na krajnje dužnike.

Federalno ministarstvo finansija će Vladi podnijeti informaciju o pregovorima kao i tekst usaglašenog ugovora između Bosne i Hercegovine i Raiffeisen Zentralbank Osterrich.

Osnovni razlog za novo zaduženje je nezadovoljavajuće i neodrživo stanje u sektoru vodosnabdijevanja na području općine Livno. Postojeća vodovodna mreža je u veoma lošem stanju što predstavlja veliki problem, posebno tokom ljeta, kada su prekidi vodosnabdijevanja zbog štednje uobičajeni. Pored toga, znatan broj stanovnika na području općine Livno nema pristup javnom sistemu vodosnabdijevanja, zbog čega je i obuhvat naplate manji.

Glavni cilj ovog projekta je da se dugoročno osiguraju uslovi kontinuirane i kvalitetne vodoopskrbe područja koje bi obuhvatio ovaj projekat, čime bi se znatno smanjili gubici u postojećoj vodovodnoj mreži, a stvorili bi se uslovi za priključenje novih korisnika na javni sustav vodoopskrbe.

AKTIVNOSTI U SVEZI NAPLATE DUGOVANJA ZA ISPORUČENI PLIN

Prihvatajući informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o trenutačnom stanju u Gospodarskom društvu za proizvodnju i transport gasa “BH Gas” d.o.o. Sarajevo, Vlada FBiH danas je zadužila federalnog premijera i nadležnog ministra da organiziraju sastanak s predstavnicima Republike Srpske radi razmatranja stanja u svezi naplate zaostalih potraživanja, te iznalaženja odgovarajućih modaliteta za prevazilaženje stanja.

U slučaju kvalitetnog rješenja problema naplate duga, Vlada podržava opskrbu gasom “Alumine” d.o.o. Zvornik, uz uvjet osiguranja sigurnih garancija ili avansnog plaćanja za isporučeni plin.

Vlada je zadužila Federalno pravobraniteljstvo na aktivno uključivanje u sve aktivnosti u svezi rješavanja potraživanja od TG “Birač”.

Zaključeno je da federalni premijer i nadležni ministar organiziraju sastanak sa predstavnicima Vlade Kantona Sarajevo na kome će biti razmatrana trenutačno stanje u svezi naplate zaostalih i redovitih potraživanja od KJKP “Sarajevogas”. U slučaju nepostizanja dogovora, Vlada preporuča Upravi “BH Gasa” poduzimanje mjera iz svoje nadležnosti s ciljem smanjenja dugovanja i osiguranja redovite dinamike naplate potraživanja.

Upravu i Nadzorni odbor “BH Gasa” Vlada je obavezala da organizira sastanak direktora KJKP “Sarajevogas” i KJKP “Toplane” Sarajevo s ciljem donošenja programa aktivnosti za prevazilaženje stanja, odnosno poduzimanje mjera u okviru mjera i nadležnosti Uprave “BH Gasa”.

GRANT SAUDIJSKOG FONDA ZA RAZVOJ ZA IZGRADNJU I
OPREMANJE UNIVERZITETSKE BIBLIOTEKE U SARAJEVU

Vlada FBiH donijela je danas Odluku o davanju saglasnosti za prihvatanje granta Saudijskog fonda za razvoj namijenjenog za finansiranje Projekta izgradnje i opremanja Univerzitetske biblioteke u Sarajevu u okviru Kampusa Univerziteta u Sarajevu u iznosu od 22 miliona dolara.

Kako se navodi u Odluci, Univerzitetska biblioteka će svojim savremenim programskim i arhitektonskim standardima doprinijeti osavremenjivanju postojećih uslova za rad i lakšoj dostupnosti informacijama i referentnim bazama podataka, ne samo studenata, istraživača i nastavnika Univerziteta u Sarajevu, već i cijele akademske i istraživačke zajednice u Bosni i Hercegovini. Inače, Univerzitetska biblioteka u Sarajevu bit će prvi izgrađeni objekt u Kampusu Univerziteta u Sarajevu, što, kako se navodi, predstavlja simbol podrške u ostvarivanju visokih standarda u visokom obrazovanju.

NACRT ZAKONA O AMNESTIJI ZA NEDOZVOLJENO DRŽANJE ORUŽJA

Vlada FBiH je prihvatila Informaciju Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova o izradi Nacrta zakona o amnestiji za nedozvoljeno držanje minsko-eksplozivnih sredstava i oružja u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Ovim zakonom daje se oslobođenje od krivičnog gonjenja svim fizičkim i pravnim licima za krivično djelo nedozvoljenog držanja oružja ili eksplozivnih materija iz člana 371. Krivičnog zakona FBiH i oslobođenje od pokretanja prekršajnog postupka, ako u roku od dvije godine, od dana stupanja na snagu ovog zakona, u skladu sa ovim zakonom, dobrovoljno predaju - prijave minsko-eksplozivna sredstva i oružje nadležnom organu.

Zaduženo je Federalno ministarstvo pravde da u skladu sa Poslovnikom o radu Vlade FBiH u roku od 30 dana od nadležnih organa pribavi mišljenja na Nacrt Zakona o amnestiji za nedozvoljeno držanje ovih sredstava i oružja u FBiH i konačan tekst Nacrta zakona dostavi Vladi FBiH na razmatranje i usvajanje po hitnoj proceduri.

Za realizaciju ovog zaključka zaduženi su Federalno ministarstvo pravde i Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova.

O IZVRŠENJU PRESUDE USTAVNOG SUDA BiH

Vlada Federacije BiH usvojila je danas Informaciju o izvršenju presude Ustavnog suda Federacije BiH o Zakonu o izmjenama Zakona o pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica, te obavezala Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata i Federalno ministarstvo finansija da osiguraju nedostajuća budžetska sredstva za redovne mjesečne isplate naknada za ratna priznanja i odlikovanja, po osnovu priznatih zakonskih prava.

Vlada je usvojila i zaključak kojim se nalaže Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata da u što kraćem periodu pripremi izmjene Zakona o pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica, u skladu sa Presudom Ustavnog suda FBiH od 20. februara 2013. godine što je Ministarstvo već uradilo.

Naime, nakon donošenja Zakona o načinu ostvarivanja ušteda 2009. godine donesen je i Zakon o izmjenama Zakona o pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja kojim je bilo propisano da je ostvarivanje prava na mjesečni novčani dodatak po osnovu ratnih priznanja i odlikovanja uslovljeno prihodovnim cenzusom. Primjena prihodovnog cenzusa počela je od 1. maja 2010. godine, a isplata mjesečnih primanja koja su uslovljena prihodovnim cenzusom, prestala 30. aprila 2010. godine, ukoliko do tog datuma primalac naknada za ratno prizanje nije podnio zahtjev za nastavak isplate i nije ispunio uvjete koje nalažu pravila o prihodovnom cenzusu. Ovim izmjenama zakona iz prava je izvedeno oko 900 korisnika.

Presudom Ustavnog suda Federacije utvrđeno je da član 1. ovog zakona nije u saglasnosti sa Ustavom Federacije BiH i taj član je prestao da važi objavljivanjem presude u „Službenim novinama FBiH“ broj: 14/13 od 20. 2. 2013. godine.

Nakon objavljivanja presude Ustavnog suda Federacije BiH, Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata uputilo je dopis udruženjima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja o načinu i postupku postupanju po ovoj presudi. Dogovoreno je da se prije svakog priznavanja prava izvrši uvid u zakonitost upisa svih podataka o nosiocima ratnih priznanja i odlikovanja, a nakon provjere resorno ministarstvo će po zahtjevu stranke ukinuti rješenja o uvođenju imovinskog cenzusa i priznati pravo stranci od dana podnošenja zahtjeva.

O GAŠENJU MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA

Vlada FBiH usvojila je Informaciju o faktorima mortaliteta malih i srednjih preduzeća (MSP) u Federaciji BiH, koju je izradilo Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, te zadužila ovo ministarstvo da kontinuirano preispituje propise od uticaja za poslovanje MSP, te da predlaže rješenja koja uvažavaju zahtjeve iz takozvanog Small Business Acta.

Kako je navedeno u Informaciji, problem faktora koji utiču na gašenje poslovnih subjekata nije dosad bio sistematski razmatran, barem kad su u pitanju mala i srednja preduzeća. Pored toga, ne postoji, ni adekvatan sistem statističkog praćenja, zbog čega se u pripremi Informacije oslanjalo na nestatističke metode, kao što su intervjui i studije slučaja, te komparaciju domaćeg poslovnog ambijenta s onim u drugim zemaljama.

Malim i srednjim preduzećima koja zapadnu u teškoće ne ide u prilog činjenica da se države, u pravilu, opredjeljuju za spašavanje velikih preduzeća, kako bi se izbjegla masovna otpuštanja i socijalni nemiri. S obzirom na to da se malim i srednjim preduzećima pojedinačno teško može posvetiti pažnja na način da država analizira njihove teškoće i pojedinačno pomaže u njihovom rješavanju, potrebno je sistemskim mjerama stvarati okruženje u kojem MSP mogu lakše prebroditi probleme, što je i svrha Informacije.

Gašenje poslovnih subjekata nije na adekvatan način obuhvaćeno postojećim sistemom statističkog praćenja i administrativnim registrima koji se vode u različitim inistitucijama (Federalni zavod za statistiku, Porezna uprava, AFIP, registri u federalnim ministarstvima, kantonima i jedinicama lokalne samouprave). Naime, u Federaciji BiH privredna društva se nisu dužna odjaviti i podnijeti zahtjev za brisanje iz registra pravnih lica. Iako veliki broj privrednih društava u stvarnosti duže ne obavljaju djelatnost, o tome još nema adekvatne informacije.

Ni podaci Centralne banke BiH o blokadi računa ne otkrivaju je li vlasnik računa prestao s poslovanjem ili je platne transakcije nastavio obavljati gotovinski. No, može se opravdano pretpostaviti da su privredna društva koja ne podnesu godišnji finansijski izvještaj, u većini slučajeva, prestala obavljati djelatnost.

U Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta uspostavljen je Informacioni sistem registra MSP. Podaci iz ovog registra već su prezentirani u “Analizi o stanju razvijenosti malog i srednjeg poduzetništva u FBiH”, koja je razmatrana na sjednici Vlade. Vidljivo da je najveće smanjenje kod mikro subjekata, što je razumljivo s obzirom na njihov apsolutni broj, ali i s obzirom na njihovu osjetljivost na krizne situacije.

O STANJU RAZVIJENOSTI TRŽIŠTA KONSULTANTSKIH USLUGA

Vlada FBiH usvojila je danas Informaciju o stanju razvijenosti tržišta konsultantskih usluga, koju je priredilo Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta. Prema podacima iz 2010. godine, od ukupnog broja poslovnih subjekata (20.442) koji su dostavili godišnji finansijski izvještaj, u FBiH, 1.572 poslovna subjekta (ili 7,7 posto) bavila su se pretežno djelatnošću usluga savjetovanja. Posmatrajući dostavljene podatke iz registra prema obliku registracije, 97,5 posto su društva s ograničenom odgovornošću, 1,6 posto su dionička društva, a 0,9 posto drugi oblici organizovanja (zadruge, strana predstavništva, društva sa neograničenom odgovornošću, javne ustanove i preduzeća).

Neraspoloživi su bili podaci o broju samostalnih poduzetnika koji se bave ovom djelatnošću (a koji sigurno nisu zanemarivi), tako da se ne može dobiti prava slika stanja na tržištu. U 1.572 poslovna subjekta čija je pretežna djelatnost usluga savjetovanja, zaposlena su 7.142 djelatnika (ili 2,38 posto ukupnog broja zaposlenih na bazi sati rada, po finansijskim izvještajima za 2010. godinu). Najveći broj je zaposlenih u podrazredu „Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje” (3.551 djelatnik), pa u podrazredu „Računovodstveni, knjigovodstveni i revizijski poslovi - savjetodavni poslovi u svezi poreza” (1.641 djelatnik), a najmanje u oblasti advokatskih i ostalih pravnih poslova (91 djelatnik). Sasvim je izvjesno, navodi se dalje u Informaciji, da će približavanje Evropskoj uniji i potrebe za podizanjem nivoa konkurentnosti malih i srednjih preduzeća imati za posljedicu povećanje tražnje za konsultantskim uslugama.

Među uslugama savjetovanja za MSP rast će značaj usluga u oblasti poslovnog upravljanja (menagement consulting). Također, na tržištu već sada postoji potreba za konsultantima - specijalistima za krizno upravljanje, a ta potreba će svakako rasti s obzirom na vrijeme recesije i krize. Pored toga, podrška domaćim poduzećima bit će potrebna i u vezi sa usvajanjem različitih modela internet poslovanja.

Stoga je Vlada zadužila Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta da prati aktivnosti na potpori razvoja tržišta konsultantskih usluga uz konkretizaciju mjera iz projekta “Razvoj malog i srednjeg poduzetništva u FBiH”.

PODRŠKA PRI UVOĐENJU SISTEMA KVALITETA
MALIM I SREDNJIM PODUZEĆIMA

Federalna vlada je prihvatila Informaciju Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta o podršci malim i srednjim poduzećima u Federaciji BiH pri uvođenju sustava kvalitete.

Ovo ministarstvo je zaduženo da intenzivira aktivnosti na podršci malim i srednjim poduzećima u Federaciji BiH pri uvođenju sustava kvalitete, te da ovom segmentu pruži svu potrebnu pomoć u koordinaciji sa nositeljima programa razvoja male privrede u FBiH.

ANALIZA STANJA U SREDNJEM OBRAZOVANJU

Vlada FBiH je na današnjoj sjednici prihvatila Izvještaj za 2012. godinu o postignutom napretku u izvršavanju ciljeva i mjera iz Operativnog plana aktivnosti na provođenju mjera i preporuka sadržanih u Analizi stanja u oblasti srednjeg obrazovanja sa prijedlogom mjera za usklađivanje obrazovanja sa potrebama privrede.

U cilju realizacije ciljeva i mjera iz Operativnog plana, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke je u toku 2012. godine poduzelo aktivnosti organizovanja dva stručna skupa u saradnji sa Projektom njemačkog društva za međunarodnu saradnju (GIZ), okrugli sto sa temom „Obrazovanje odraslih i cjeloživotno učenje u kontekstu razvoja bh. društva" i okrugli sto o nastavnim planovima i programima i cjeloživotnom učenju.

Razmotrena je mogućnost uvođenja obaveznog srednjoškolskog obrazovanja u najkraćem trajanju od dvije godine i ovo su do sada implementirali: Kanton Sarajevo, Bosansko-podrinjski kanton i Unsko-sanski kanton, a u Zeničko-dobojskom je izrađen Izvještaj strateškog planiranja u oblasti obrazovanja za 2012. godinu i Akcioni plan strateškog planiranja u oblasti obrazovanja za 2013. godinu u okviru kojih je razmatrana i mogućnost uvođenja obaveznog srednjoškolskog obrazovanja u dvogodišnjem trajanju.

Pokrenute su aktivnosti za izradu Inicijalnog materijala za uvođenje eksterne mature kao oblika standardizovanog vanjskog vrednovanja učeničkih postignuća u osnovnim i srednjim školama u BiH. Ovaj ispit podrazumijeva zajednički program, nastavni plan i program i nivo testiranja. Testove pregledaju vanjski ispitivači, te se na taj način osigurava maksimalna transparentnost, jednak tretman i standardizirana provjera znanja.

Formirana je Radna grupa za izradu jedinstvenih pedagoških standarda i normativa za osnovno i srednje obrazovanje u Federaciji BiH, koju čine predstavnici Federalnog i kantonalnih ministarstava obrazovanja te sindikata. Do sada je urađen prijedlog dokumenta radi osiguranja jednakih pedagoških i materijalnih uslova u svim osnovnim i srednjim školama u FBiH kao zajednička osnova u osiguranju uslova za obrazovno-odgojni rad. Svim učenicima i nastavnicima osigurava se ista polazna osnova za stvaralački razvoj i razvoj sposobnosti učenika.

Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH je uz podršku projekta EU VET 4, a u saradnji s ministarstvima civilnih poslova i obrazovanja, pedagoškim zavodima, školama i predstavnicima tržišta rada razvila standarde zanimanja za svih deset zanimanja iz porodice zanimanja Poljoprivreda i prerada hrane.

Pored ovog, Agencija je utvrdila metodologiju razvoja standarda zanimanja koja se može primjenjivati ubuduće u izradi standarda zanimanja za ostale porodice zanimanja. U Federaciji BiH su Zeničko-dobojski, Sarajevski, Posavski, Bosansko-podrinjski, Unsko-sanski i Tuzlanski kanton uskladili zakone koji uređuju oblast srednjeg stručnog obrazovanja i obuke sa Okvirnim zakonom o srednjem stručnom obrazovanju i obuci u BiH. U saradnji sa društvenim partnerima i dalje se redovno provodi ispitivanje tržišta rada u Federaciji BiH, sa posebnim akcentom na prikupljanje informacija o potrebama poslodavaca za određenim zanimanjima i vještinama. Federalni zavod za zapošljavanje je u maju 2012. godine, kao i prethodnih godina, objavio Analizu tržišta rada i zapošljavanja u Federaciji BiH u 2011. godini sa procjenama za 2012. godinu.

KADROVSKA RJEŠENJA

Vlada Federacije BiH danas je zbog isteka mandata dužnosti razriješila direktore i/ili zamjenike direktora sedam kazeno-popravnih zavoda u BiH. Istovremeno, donijela je rješenja o imenovanju novih rukovodilaca ovih institucija. Tako je Hidajet Jabandžić novi direktor, a Ivica Dujmović zamjenik direktora Kazneno-popravnog zavoda zatvorenog tipa u Zenici. Kenan Kapo imenovan je za direktora, a Vinko Božić za zamjenika direktora Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Sarajevu. Na dužnost direktora u Kazneno-popravnom zavodu poluotvorenog tipa u Mostaru imenovan je Romeo Zelenika.

Za direktora Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Tuzli imenovan je Muzafer Karić, a za njegovog zamjenika Ljubiša Vareškić. Ivo Ivkić imenovan je za direktora, a Emira Kohnić za zamjenicu direktora Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Orašju. Novi rukovodioci Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Busovači su direktor Marko Krišto i zamjenik direktora Senad Hrvačić. Vinka Pavića Vlada FBiH je imenovala za zamjenika direktora Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Bihaću. U svim slučajevima je riječ o imenovanjima na period od četiri godine.

Federalna vlada dala je prethodnu saglasnost na prijedlog za privremeno imenovanje Osmana Helde, Erzada Škrobe, Zijada Grahića, Admira Švrakića i Senada Zekića za članove Nadzornog odbora privrednog društva Konfekcija „Borac“ d.d. Travnik, na period do 60 dana, odnosno do okončanja postupka izbora kandidata za članove Nadzornog odbora na osnovu raspisanog javnog konkursa.

 

Sjednica Vlade FBiH je završena u 10.35 sati.

 

Subota,
23. januar 2021.
VIŠE