30 . hitna sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 20.06.2013.
Saopćenje o radu

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA O DOPUNAMA ZAKONA O FEDERALNIM MINISTARSTVIMA I DRUGIM TIJELIMA FEDERALNE UPRAVE

Na današnjoj je sjednici održanoj u Mostaru, Vlada FBiH utvrdila i u parlamentarnu proceduru, po skraćenom postupku, uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave.

Vlada se za izmjene i dopune Zakona opredijelila nakon velikog broja inicijativa koje su Federalnom ministarstvu pravde dostavili drugi federalni organi uprave.

Tako je, na inicijativu Federalnog ministarstva kulture i sporta, a zbog obaveze proizašle iz Zakona o mladima, nadležnost ovog ministarstva proširena, te je predloženo da se ono zove Federalno ministarstvo kulture, sporta i mladih.

Federalni zavod za mjeriteljstvo se briše iz sastava Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i pozicionira se u sklopu samostalnih upravnih organizacija.

Također, u sklopu Federalnog ministarstva prometa i komunikacija više nije Federalna direkcija za izgradnju, upravljanje i održavanje autocesta.

Kod Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, promijenjena je odredba koja se odnosi na poslove vojnih evidencija koje je ovo ministarstvo privremeno preuzelo Uredbom o privremenom preuzimanju dijela funkcija prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane. Izmjene su i u tome što je sada precizirano da Ministarstvo pomaže izgradnju, uređenje i održavanje spomen-obilježja, grobalja boraca i stratišta nevinih žrtava.

Novom odredbom je propisano da se u sastavu Federalnog ministarstva prostornog uređenja formira Zavod za prostorno planiranje Federacije BiH, kako bi bio omogućen kontinuitet u izradi planskih dokumenata kao i paralelna izrada više planskih dokumenata. Pored navedenog Zavod bi se bavio i aktivnostima istraživačkog karaktera.

UTVRĐEN NACRT ZAKONA O IGRAMA NA SREĆU

Vlada FBiH utvrdila je i Parlamentu FBiH uputila Nacrt zakona o igrama na sreću. Ovim propisom definirano je da se igre na sreću na teritoriju Federacije BiH realiziraju putem Lutrije BiH i pravnih osoba registriranih za ovu djelatnost.

Igrom na sreću smatra se igra u kojoj se, za uplatu određenog iznosa, sudionicima pruža mogućnost stjecanja dobitka u novcu, stvarima ili pravima, pri čemu krajnji rezultat igre ne ovisi o znanju ili umješnosti sudionika igre, već od slučaja ili nekog neizvjesnog događaja.

Prema vrsti, igre na sreću dijele se na klasične (lutrijske) i posebne. Klasične su one u kojima se unaprijed utvrđuje visina fonda dobitaka: srećka (robna, novčana, robno-novčana, ekspres, instant), loto, sportska prognoza, tv tombola i tombola u zatvorenom prostoru. Klasične (lutrijske) igre priređuju se isključivo putem Lutrije BiH, izuzev tombole u zatvorenom prostoru koju mogu priređivati sportska društva i sportski savezi na temelju odobrenja Porezne uprave, isključivo u zatvorenim prostorima.

Kod posebnih igara na sreću se unaprijed ne utvrđuje fond dobitka, a to su igre u kazinu, na automatima u posebnim klubovima i klađenja na sportske rezultate i druge stvarne neizvjesne događaje.
Lutrija BiH plaća mjesečnu naknadu u iznosu od deset posto od ukupnog prometa ostvarenog priređivanjem igara na sreću, a osnovicu za uplatu naknade čini ukupna vrijednost prodanih srećaka, odnosno primljenih uplata za pojedinu igru.

Prihodi ostvareni po osnovi naknada za priređivanje igara na sreću pripadaju Federaciji BiH, a dio tih prihoda raspodjeljuje se za financiranje programa i projekata udruga građana i humanitarnih organizacija.

Porez na dobitke ostvarene u klasičnim igrama na sreću obračunava se i naplaćuje pri isplati svakog pojedinačno ostvarenog dobitka, a obračun i uplatu obavlja priređivač igara na sreću. Porez na dobitke plaća se po stopi od deset posto na dobitke iznad 50 KM do 10.000 KM, a po stopi od 15 posto na dobitke iznad 10.000 KM.

Za isplatu dobitaka u klasičnim (lutrijskim) igrama koje priređuje Lutrija BiH jamči Federacija BiH, a za isplatu dobitaka u posebnim igrama jamče priređivači cjelokupnom svojom imovinom.

Zabavne igre (igre na računalima, igraćim konzolama, simulatorima, automatima za video igre, fliperima, bilijarima i drugim sličnim automatima koji se stavljaju u pogon pomoću kovanog novca, žetona ili uz naplatu, a u kojima igrač ne može ostvariti dobitak u novcu, stvarima ili pravima) nisu igre na sreću u smislu ovoga Zakona. To nisu ni nagradni natječaji i nagradne igre koje priređuju pravne osobe s ciljem propagande. One mogu biti organizirane pod uvjetom da se sudjelovanje u igri ne naplaćuje posebno, da se nagrade isplaćuju u proizvodima ili uslugama, da se unaprijed uplati šest posto od ukupne vrijednosti nagradnog fonda (po 1,5 posto Crvenom križu, „Caritasu“, „Merhametu MDD“ i „Dobrotvoru“) i da se pravila igre, uz prethodno odobrenje Ministarstva, objave u dnevnom tisku. Ukupna vrijednog nagradnog fonda kojeg sačinjavaju proizvodi i usluge čija se vrijednost utvrđuje po tržišnim cijenama, ne može prelaziti iznos od 200.000 KM.

O PROŠLOGODIŠNJEM POSLOVANJU JAVNOG PODUZEĆA AUTOCESTE FBiH

Federalna vlada usvojila je danas Izvješće o poslovanju Javnog poduzeća Autoceste FBiH d.o.o. Mostar za 2012. godinu.

U Izvješću se navodi kako je 2012. godine intezivirana izgradnja autoceste na Koridoru Vc, te su, uz postojeća četiri gradilišta (Bilješevo - Kakanj, Gorica - Bilješevo, Drivuša - Gorica i Kravice – Bijača), otvorena četiri nova (Suhodol - Tarčin, Lepenica - Suhodol, Vlakovo - Lepenica i Zvirovići – Kravice).

Početkom 2012. godine bilo je izgrađeno 47 kilometara autoceste, dok je dodatnih 46 km u izgradnji i okončanje radova se očekuje u 2014. godini.

Projekt uvođenja zatvorenog sustava naplate cestarine na autocesti, na dionici Kakanj – Jošanica jedna je od najznačajnijih aktivnosti u 2012. godini. Taj projekt uspješno je okončan i stavljen u funkciju sredinom protekle godine, a u njega je uloženo više od 5,6 milijuna konvertibilnih maraka.

Autoceste FBiH su u 2012. godini ostvarile prihode od 100,8 milijuna KM, od čega od akcize iz cijene goriva 67,3 milijuna KM, a 15,1 milijun KM od naplate cestarine.

Ukupna imovina Autocesta FBiH vrijedila je lani 889.804.000 KM, dok je u 2011. godini vrijedila 617.962.000 KM.

Povodom rasprave o ovoj točki dnevnog reda, Vlada FBiH zadužila je sve federalne ministre da pripreme rješenja o imenovanjima nadzornih odbora u kompanijama iz svojih nadležnosti kojima je mandat istekao.

IZVJEŠĆE O RADU FEDERALNE UPRAVE ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

Vlada FBiH je danas prihvatila više izvješća federalnih uprava, zavoda i samostalnih stručnih službi o radu u 2012. godini.

Uz ostale, usvojeno je i Izvješće o radu Federalne uprave za inspekcijske poslove u 2012. godini. Aktivnosti inspektora su se odnosile na kontrole uvoza prehrambenih i drugih roba na graničnim prijelazima, sprječavanje nelegalne djelatnosti pravnih osoba iz oblasti trgovine, farmacije, poljoprivrede, veterinarstva, proizvodnje i prometa drvnih sortimenata, eksploatacije voda i šljunka i eksploatacije mineralnih sirovina, sprječavanje prometa nekvalitenih naftnih derivata, sprječavanje nelegalne gradnje i kontrolu zaštite okoliša, sprječavanje rada na crno u svim i nelegalnog prijevoza putnika i tereta.

U 2012. godini registrirano je ukupno 847 uposlenih “na crno”. Uzeto je 9.311 uzoraka i to: u unutrašnjoj kontroli 3.507 (od čega se odnosi 3.386 na monitoring goriva, 77 uzorka veterinarske inspekcije i 44 uzoraka koje je uzela tržna inspekcija), a na graničnim prijelazima uzeto je radi laboratorijskih ispitivanja ukupno 5.804 uzoraka.

Proračun Federacije BiH je, po osnovu taksa i naknada za izdavanje rješenja/uvjerenja i fito certifikata ostvario izravan prihod od 6.924.252 konvertibilne marke, koje su realizovale granične inspekcije prilikom uvoza i izvoza roba. Naknade za ceste u iznosu od 47.221,55 KM rezultat su rada prometne inspekcije. Tehnička inspekcija je ostvarila naknade od 2.870 KM, a vodna u iznosu od 70.620 KM. Šumarska inspekcija je svojim nadzorom pospješila uplatu naknada za šume od 1.153.224 KM. Urbanističko-ekološki inspektorat je svojim radom posredovao u naplati nakanada za zagađenje zraka u visini 3.975.000 KM. Treba napomenuti da je poljoprivredna inspekcija u okviru nadzora datih financijskih poticaja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji zatražila od Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva povrat isplaćenih 163.283 KM, te zatražila obustavu isplata za određene aplikante u visini 55.450 KM.

Finansijski efekti po ukupno izdatim prekršajnim nalozima očekuju se u iznosu od dodatnih 4.357.431 KM i po prekršajnim prijavama 307.601 KM.

U okviru izvršenih pregleda tržišne inspekcije u pogledu sprječavanja nezakonitog poslovanja određenih društava, kao i zaštite zdravlja potrošača, oduzeto je i na zakonit način naloženo uništenje robe u vrijednosti od 1.200 KM. Tržišna inspekcija je stavila privremeno van prometa robe u vrijednosti 1.772.947 KM, a na isti način je privremeno oduzeta roba, do odluke suda, u vrijednosti 660 KM.

Uz Izvješće je dat i presjek aktivnosti Federalne uprave za inspekcijske poslove u nadzoru zeničkog “Arcelor Mitalla” od 2008. do 2012. godine. Tijekom kontrola u ovoj kompaniji doneseno je 236 rješenja, deset zaključaka, dva odobrenja, jedno upozorenje i osam zabrana rada. Inspektori su izdali 126 prekršajnih naloga, izrekli kazne pravnoj i odgovornoj osobi u visini od 164.900 KM, te podnijeli osam zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka u ukupnoj visini od 72.200 KM. U financijskim pokazateljima, ukupne sankcije iznosile su 237.100 KM, a uz obračunate obveze opće korisne funkcije, ukupni financijski učinak je 3.37690 KM.

REZULTAT KONTROLE PRIMJENE FISKALNIH SUSTAVA

Po nalogu Vlade Federacije BiH, Federalna uprava za inspekcijske poslove je izvršila kontrolu primjene Zakona o fiskalnim sustavima u Federaciji BiH i dostavila izvješće Vladi FBiH koja ga je razmatrala i usvojila na današnjoj sjednici.

Ova uprava je u prvoj polovici ožujka ove godine organizirala susret s kantonalnim inspekcijama i Poreznom upravom Federacije BiH koja je bila zadužena za praćenje i koordinaciju aktivnosti pojačanog inspekcijskog nadzora fiskalnih sustava. Tada je, između ostalog, dogovoreno kako će svi federalni i kantonalni tržišni inspektori, u suradnji s poreznim, vršiti nadzore od 18. ožujka do18. travnja 2013. godine.

Pojačanim inspekcijskim nadzorom bilo je obuhvaćeno 4.567 subjekata nadzora, a u Izvješću se konstatira kako vrlo mali broj (50 ili 1,10 posto) obveznika PDV-a nije pristupio sustavu fiskalizacije. Kada je u pitanju primjena instaliranih fiskalnih uređaja, od ukupno kontroliranih subjekata, njih 327 ili 7,16 posto ne izdaju fiskalni račun, dok samo tri nisu prijavila serviseru kvar na fiskalnom uređaju.

Za ukazane propuste u postupanju poreskih obveznika u primjeni Zakona o fiskalnim sustavima u Federaciji BiH, inspekcije su izdale 507 prekršajnih naloga u visini 787.200 konvertibilnih maraka, što svakako predstavlja blaži vid sankcioniranja subjekta nadzora u odnosu na raspoložive mjere koje mogu primjeniti.

I pored ohrabrujućih rezultata koji govore o uspješno provedenom postupku fiskalizacije, zaključeno je kako postoji potreba stalne kontrole primjene Zakona kao i educiranja javnosti o značenju i potrebi zahtijevanja izdavanja fiskalnog računa.

O PRIMJENI OPĆEG PLANA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE

Federalna vlada prihvatila je danas Izvješće o rezultatima primjene akcijskog plana - Općeg plana za borbu protiv korupcije, usvojenom na 48. sjednici održanoj 8. maja 2012. godine.

Tim za monitoring i koordinaciju provedbe Općeg plana je zaključio Protokol o suradnji sa Centrom za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC), što je predstavljalo konkretizaciju dogovora postignutog između veleposlanika Velike Britanije u BiH i premijera FBiH.

CPRC je, u suradnji sa Agencijom za državnu službu FBiH, izvršio sve pripreme za održavanje seminara na temu borbe protiv korupcije. Na inicijativu Tima, 37 federalnih institucija odredilo je koordinatore za predstojeće aktivnosti u cilju provođenja Općeg plana. Svoje planove za borbu protiv korupcije donijelo je 13 federalnih institucija.

CPRC u suradnji sa Agencijom za državnu službu FBiH planira održavanje obuka, kako je za sada planirano, u periodima od svaka dva mjeseca, a konačni plan će biti utvrđen naknadno.

Tim se obraćao Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije s ciljem usklađenog postupanja u provedbi javnih politika suprotstavljanja korupciji. Predstavnik Tima, na poziv direktora Agencije, sudjelovao je na radionici „Mogućnost suradnje institucija zaduženih za prevenciju korupcije i nevladinih organizacija u BiH“.

IZVJEŠTAJI O PROJEKTIMA IZ OBLASTI  ZAŠTITE OKOLIŠA I TURIZMA

Vlada FBiH je prihvatila tri izvještaja o realizaciji projekata iz oblasti zaštite okoliša i turizma za 2012. godinu.

Tako je usvojen Izvještaj o realizaciji Drugog projekta „Upravljanje čvrstim otpadom u Bosni i Hercegovini“ koji je odobren od strane Svjetske banke 25. novembra 2008. godine uz finansiranje u iznosu od 40 miliona američkih dolara i uz sufinansiranje BiH od 3,5 miliona dolara. Projekt je pripremljen kao II faza uspješno realizovanog projekta Upravljanje čvrstim otpadom, a na osnovu naglašene potrebe vlada oba entiteta za nastavkom rješavanja pitanja upravljanja otpadom i u skladu sa važećom legislativom,  tj. stategijom upravljanja otpadom za BiH, kao i sa entitetskim strategijama.

Implementacija projekta se vrši odvojeno za svaki entitet.

Usvojen je i Izvještaj o realizaciji projekta „Zaštićena šumska i planinska područja“ čiji je cilj jačanje institucionalnog i tehničkog kapaciteta za održivo upravljanje zaštićenim područjima i prirodnim resursima i širenje mreže šumskih i planinskih zaštićenih područja u BiH. Projekt se sastoji od tri komponente, a to su razvoj zaštićenih područja, kapaciteti i podrška za zaštitu biodiverziteta i lokalne inicijative za zaštitu biodiverziteta.

Prihvaćen je i Izvještaj o realizaciji projekta "IPA 2010 - Izgradnja reciklažnog postrojenja u Mostaru“ čija je ukupna vrijednost 2,345 miliona eura, a realizira se putem Svjetske banke – Međunarodne banke za obnovu i razvoj koja djeluje kao administrator Evropske komisije za Europsku uniju kao instrumenta za pretpristupne fondove.

INFORMACIJA O PREDŠKOLSKOM PROCESU

Vlada FBiH je na današnjoj sjednici prihvatila Informaciju o uključenosti djece predškolskog uzrasta u odgojno-obrazovni proces u godini pred polazak u školu u Federaciji BiH sa predloženim preporukama.

Prema rezultatima Istraživanja višestrukih pokazatelja (MICS) za Bosnu i Hercegovinu 2011 – 2012, procent djece koja pohađaju prvi razred osnovne škole, a koja su tokom prethodne godine pohađala predškolsko obrazovanje u Federaciji BiH iznosi 18,4 posto, a u Republici Srpskoj 13,3 posto, dok za Brčko Distrikt nije naveden podatak zbog malog uzorka.

Podatak o procenatu djece koja pohađaju prvi razred osnovne škole, a koja su tokom prethodne godine pohađala predškolsko obrazovanje za BiH je 16,3 posto, ali još uvijek nedovoljno visok obzirom na to da su predškolski odgoj i obrazovanje u godini pred polazak u školu, u Okvirnom zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju u Bosni i Hercegovini, definisani kao obaveza.

UBRZATI EKSPROPRIJACIJU ZEMLJIŠTA ZA VIJADUKT BRIJEŠĆE

Vlada FBiH usvojila je danas izvješća o implementaciji Programa utroška investicijskih sredstava razvoja utvrđenih Proračunom FBiH za 2005., 2006., 2007. i 2009. godinu sa stanjem na dane 30.9.2012., 31.12.2012., te 31.3.2013. godine .

U zaključcima koji se odnose na izvješće sa stanjem na 31.3.2013. godine, Vlada je naložila JP Ceste Federacije BiH intenziviranje aktivnosti u saradnji s općinom Novi Grad - Sarajevo u cilju okončanja postupka eksproprijacije na LOT 2A od profila P164 do profila P178, čime bi se izvođaču omogućio pristup gradilištu u cijeloj dužini obuhvaćenoj Ugovorom, te izgradnja vijadukta Briješće.

VIada Federacije BiH će razmotriti mogućnost osiguranja dodatnih sredstava u svrhu financiranja eksproprijacije zemljišta i građevinske vrijednosti izgrađenih objekata i revolving sredstva za PDV za realizaciju projekta izgradnja Sarajevske obilaznice.

IZVJEŠTAJI O PROJEKTIMA GASIFIKACIJE SBK I „POWER IV“

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je usvojila Izvještaj o implementaciji projekta „Gasifikacija Srednjobosanskog kantona“ koji se finansira iz kredita EBRD, zaključno sa 31. martom 2013. godine. Iznos kreditnog aranžmana je 17.000.000 eura.

Ugovor uključuje izgradnju oko 37 kilometara gasovoda visokog pritiska i oko sedam kilometara čeličnih odvojaka, s ciljem gasifikacije četiri općine u Srednjobosankom kantonu: Busovača, Vitez, Novi Travnik i Travnik.

Uzimajući u obzir dosadašnju dinamiku izvođenja radova na izgradnji gasovoda Zenica - Travnik, odnosno stepen gotovosti koji je zaključno sa 31. martom 2013. iznosio 78,5 posto od ugovorenog obima posla, vidljive su naznake prolongiranja roka za završetak projekta.

Na osnovu svega, a shodno potpisanim ugovorima sa EBRD, BH-Gas d.o.o.o Sarajevo, koji je nosilac projekta, je pripremio zahtjev za produženje roka izgradnje gasovoda Zenica - Travnik koji će u što kraćem roku uputiti EBRD-u na odobrenje.

Usvojen je Izvještaj o implementaciji Projekta ECSEE APL3 - BiH (Power IV), zaključno sa 31. martom 2013. godine

Osnovni cilj Projekta ECSEE je razvoj funkcionalnog regionalnog tržišta električne energije u jugoistočnoj Evropi i njegova integracija u unutrašnje tržište električne energije Evropske unije, kroz implementaciju prioritetnih investicija koje pružaju podršku tržištu električne energije i funkcionisanju energetskih sistema za proizvodnju, prenos i distribuciju električne energije i tehničku (stručnu) podršku za institucionalni razvoj i razvoj sistema, kao i pripremu i implementaciju projekta.

IZVJEŠTAJ O RAZVOJU INDUSTRIJSKE POLITIKE

Vlada FBiH je usvojila Izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o provedbi Akcionog plana za realizaciju projekta „Razvoj industrijske politike u Federaciji Bosne i Hercegovine“ za 2012. godinu.

Zaduženo je ovo ministarstvo da, po potrebi, pokrene aktivnosti za izmjene i dopune Akcionog plana za realizaciju projekta „Razvoj industrijske politike u Federaciji Bosne i Hercegovine“ 2011.- 2015. godina.

PRAĆENJE UTROŠKA SREDSTAVA ZA POTICAJE PROIZVODNJI

Vlada Federacije BiH danas je usvojila Izvješće Povjerenstva za praćenje utroška sredstava Tekućih transfera “Subvencije javnim poduzećima - Poticaj proizvodnji i prestrukturiranje industrije i rudarstva, konsolidacija rudnika ugljena u Federaciji BiH i konsolidacija 'Krivaje' d.o.o. Zavidovići“, utvrđenih Federalnim proračunom za 2011. godinu, Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije.

Istodobno, zadužila je ovo ministarstvo da nastavi praćenju načina utroška ovih sredstava, te da uputi urgencije gospodarskim društvima koja nisu opravdala namjenski utrošak dodijeljenih sredstava ili su to učinila djelimično, da u što kraćem roku izvrše obvezu dostavljanja kompletnog izvješća.

PUTEM EMISIJE TREZORSKIH ZAPISA PRIKUPLJENO 29.720.305,04 KM

Nakon objavljenog Javnog poziva 8. marta 2013. godine za učestvovanje u emisiji trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine putem aukcije na Sarajevskoj berzi vrijednosnih papira, 19. marta ove godine ona je održana, a FBiH je ponudila 3.000 trezorskih zapisa nominalne vrijednosti 10.000 KM po zapisu, što ukupno iznosi 30.000.000 KM, sa rokom dospijeća 182 dana, putem metode višestrukih cijena.

Za vrijeme trajanja aukcije ukupno je stiglo 30 ponuda za kupovinu 7.998 trezorskih zapisa u ukupnom iznosu od 79.980.000 KM.

Prihvaćeno je 11 ponuda za kupovinu trezorskih zapisa putem kojih je prodano svih 3.000 trezorskih zapisa ukupne nominalne vrijednosti 30.000.000 KM, što predstavlja 100 posto planiranog obima emisije.

Ukupan iznos prikupljenih sredstava putem emisije trezorskih zapisa je 29.720.305,04 KM.

Trezorski zapisi dospijevaju na naplatu 18. septembra 2013. godine.

IZMJENA I DOPUNA DINAMIČKOG PLANA U CILJU EFIKASNIJE REVIZIJE BORACA

Vlada Federacije BiH dala je danas saglasnost Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambena-oslobodilačkog rata za izmjene i dopune Dinamičkog plana realizacije Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti boračke-invalidske zaštite za period januar - decembar 2013. godine.

Institut za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja Vlada je zadužila da preduzme organizacione i sve druge radnje iz svoje nadležnosti u cilju provođenja Dinamičkog plana Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite i da o urađenom svaki mjesec do desetog u narednom mjesecu dostavi informaciju Federalnom ministarstvu.

Vlada, također, insistira na nastavku provođenja potpune revizije korisnika prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite u skladu sa Zakonom i Dinamičkim planom s ciljem izvođenja iz prava svih onih kojima ona ne pripada.

Rečeno je da nema ciljane revizije prema komponentama, nego samo prema onima koji zloupotrebljavaju ovo pravo. Potpuna revizija je važan uslov kreditnog aranžmana s MMF-om i njeno neprimjenjivanje bi ozbiljno ugrozilo fiskalni sistem FBiH, današnji je zaključak Federalne vlade.

STRATEGIJA RURALNOG RAZVOJA BiH I USPOSTAVLJANJE IPARD STRUKTURE

Vlada FBiH uputila je danas predjedavajućem Predstavničkog doma Parlamenta BiH Denisu Bećiroviću i predsjedavajućem Vijeća ministara BiH Vjekoslavu Bevandi Inicijativu za hitno pokretanje izrade Strateškog plana ruralnog razvoja Bosne i Hercegovine i uspostavljanje IPARD operativne strukture u skladu sa EU zahtjevima.

U obrazloženju inicijative navodi se da su tokom susreta predstavnika svih razina vlasti Bosne i Hercegovine zaduženih za oblast poljoprivrede i ruralnog razvoja i relevantnih predstavnika EU 4. marta 2013. evropski dužnosnici predstavili dva osnovna uvjeta za uključivanje oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja u IPA II (Instrument predpristupne pomoći za razdoblje 2014-2020. godine).

Prvi uvjet je donošenje Strateškog plana ruralnog razvoja BiH, što je definirano i Zakonom o poljoprivredi, prehrani i ruralnom razvoju, dok je drugi uvjet prihvatanje prijedloga DG AGRI vezanog za operativnu strukturu za IPARD u Bosni i Hercegovini. Odluke po ovim pitanjima mora donijeti najviša politička razina i to prije pristupanja izradi Strateškog dokumenta za IPA II za Bosnu i Hercegovinu. Donošenje ove političke odluke osnova je za deblokiranje dva tekuća IPA projekta ukupne vrijednosti 5.152.600 eura, a koji upravo trebaju pomoći izradu Strateškog plana ruralnog razvoja i obučiti službenike u Bosni i Hercegovini za programiranje i realizaciju mjera ruralnog razvoja po modelu IPARD-a. U suprotnom prijeti opasnost da i ovi projekti dožive sudbinu projekta iz IPA 2009 koji je EU otkazala.

Nadalje, neispunjavanjem navedenih uvjeta oblast politika poljoprivrede i ruralnog razvoja može biti potpuno isključena iz IPA II instrumenta za Bosnu i Hercegovinu.

Time bi bila izgubljena mogućnost povlačenja sredstava iz EARDF-a (EU fonda za ruralni razvoj) do 2020. godine, čime bi poljoprivredna gospodarstva i prehrambena industrija izgubili mogućnost pristupu vrlo povoljnirn sredstvima za potporu investicija u vrijednosti od oko 100.000.000 eura. Tako bi bila potpuno zaustavljena transformacija sektora sa nesagledivim posljedicama za gospodarstvo zemlje i zemlju u cjelini.

Iz tog razloga, ova inicijativa se smatra najvišim prioritetom koji zahtijeva hitno postupanje, navodi se u inicijativi premijera FBiH.

DRŽAVNA POMOĆ U PROTEKLOJ GODINI

Federalno ministаrstvo financija upoznalo je danas Vlаdu Federacije BiH s Pоpisоm prоgrаma držаvnе pоmоći u BiH.  Ovo ministarstvo je zaduženo da Izvješće dоstаvi Vijeću ministаrа BiH, rаdi ispunjаvаnjа оbаvеzе izvјеšćivanja Еurоpskе kоmisiје.

U 2012. gоdini u Federaciji BiH dоdiјеlјеnа је držаvnа pоmоć u ukupnоm iznоsu оd 284.872.973 konvertibilnih maraka ili 145,7 milijunа eura. Ukupnu držаvnu pоmоć čini držаvnа pоmоć sеktоru industriје i uslugа (dostupna cijelom gospodarstvu ili određenim sektorima) i držаvnа pоmоć u pоlјоprivrеdi. Učеšćе držаvnе pоmоći u brutо dоmаćеm prоizvоdu Federacije BiH iznоsi oko 1,6 posto.

Držаvnа pоmоć, dostupna cijeloj privredi i dostupna određenim sektorima (horizontalna i vertikalna) u 2012. gоdini dоdiјеlјеnа је u аpsоlutnоm iznоsu оd 187.619.876 KМ ili 65,9 milijunа eura. Sеktоru pоlјоprivrеdе dоdiјеlјеno је 95.054.999 KM ili 48,6 milijunа eura.

USVOJEN IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI BILANSA ENERGETSKIH POTREBA

Vlada FBiH današnjom je Odlukom usvojila Izvještaj o realizaciji Bilansa energetskih potreba Federacije BiH u 2012. godini.

Prošle godine je u rudnicima uglja u Federaciji BiH planirana proizvodnja 7.409.500 tona, a proizvedeno je 6.947.058 tona odnosno 93,76 posto od plana. Sa JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo je za termoelektrane ugovorena prodaja 5.853.000 tona, a prodane su 5.854.842 tone ili 100,03 posto. Industrijskim potrošačima je od planiranih 836.400, prodano 382.938 tona ili samo 45,78 posto od plana. Ostalim potrošačima planirano je 527.354 tone, a prodano je 498.967 tona ili 94,62 posto. Za izvoz je bilo planirano 183.000 tona, a izvezeno je 216.426 tona ili 118,27 posto. U 2012. godini proizvedeno je 124.941 tona uglja manje nego 2011. godini, a u odnosu na plan za 2012. godinu proizvedeno je 462.442 tone manje.

Proizvodnja električne energije ostvarena je u iznosu od 7.804,5 GWh, odnosno pet posto manje od plana, a u odnosu na 2011.godinu proizvodnja je manje za 10,9 posto. U ukupnoj proizvodnji učešće hidroelektrana je 29,7 posto, termoelektrana 68,8 posto, a ostalih (MHE, distributivne HE, i industrijske TE) 1,5 posto od ukupne proizvodnje.

Kada je riječ o nafti i naftnim derivatima, prema podacima dobijenim od 12 registrovanih uvoznika lani je uvezeno 596.525 tona, a putem međuentitetske trgovine na teritotij FBiH dobavljeno je dodatnih 297.000 tona.

Prošle godine je, od ukupno planiranih 230,312 miliona Sm3, uvezeno je 197,605 miliona Sm3, što je 14 posto manje od plana, a sedam posto manje od uvezenih količina u 2011. godini.

O PROŠLOGODIŠNJEM POSLOVANJU CESTA FBiH

Federalna vlada prihvatila je danas Izvješće o prošlogodišnjem poslovanju JP Ceste Federacije Bosne i Hercegovine.

Ovo javno poduzeće je u 2102. godini ostvarilo javni prihod od 60,08 milijuna konvertibilnih maraka, što je šest posto ili 3,92 milijuna KM manje u odnosu na planirana sredstva, a tri posto ili 1,03 milijuna KM manje u odnosu na ostvareni prihod u 2011. godini. Prihod od naknade nafte i naftnih derivata znatno je manji u odnosu na prethodnu izvještajnu godinu i to u iznosu 2,18 milijuna KM.

Javni rashodi iznosili su od 48,26 milijuna KM, što je četiri posto ili dva  milijuna KM manje u odnosu na planirana sredstva. Upoređujući ostvarene troškove sa 2011 godinom, veći su za 2,26  milijuna KM. Do povećanja je došlo najviše zbog troškova redovitog održavanja tj. izvanrednih troškova zimske službe u veljači prouzročenih snježnim nepogodama.

U izvještajnom razdoblju realizirane su investicije od 52,06 milijuna KM, što je 40 posto manje od planiranih 86,50  milijuna KM. U usporedbi s realizacijom iz 2011.godine, kada su investicije iznosile 30,87  milijuna KM, realizacija je veća 69 posto. Najveću realizaciju od 40,13 milijuna KM imali su projekti financirani međunarodnim kreditima, tj. projekt „Rehabilitacija cesta FBiH“. Projekti Cesta FBiH realizirani su u iznosu od 6,26 milijuna KM što je 45 posto od planiranih 13,88  milijuna KM.

NALOG RAZVOJNOJ BANCI FBiH

Vlada FBiH danas je razmotrila i vratila na doradu Razvojnoj banci Federacije BiH Odluku o formiranju kreditne linije za tekuću likvidnost u iznosu 10.000.000 KM.

Ova kreditna liniji trebala bi biti korištena za finansiranje tekućih sredstava “Klasa” d.d. Sarajevo.

Vlada je dala primjedbu da ne može naložiti, već dati samo saglasnost Kreditnom odboru Razvojne banke ukoliko oni procijene da postoji mogućnost za otvaranje ovakve kreditne linije.

Rečeno je da Vlada ne može biti garant za ovakve kreditne linije, kao što je navedeno u jednom od članova ove odluke.

* * *
30. hitna sjednica Vlade FBiH bit će nastavljena sljedećeg tjedna, a o danu i terminu bit ćete obaviješteni.

Subota,
23. januar 2021.
VIŠE