30 . hitna sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 20.06.2013.
Dnevni red

1. Verifikacija Zapisnika 27. i 28. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održanih 13.06.2013. godine
2. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave
3. Prednacrt zakona o igrama na sreću
4. Izjašnjenje po zahtjevu Sportske kladionice "Millennium" d.d. Mostar za poništavanje po pravu nadzora Rješenja Federalnog ministarstva finansija, sa Prijedlogom rješenja
5. Prijedlog odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar za 2012. godinu
6. Izvještaj o radu Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu
7.  Izvještaj o radu Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima Evropske unije za 2012. godinu
8.  Izvještaj o radu Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za odnose s javnošću za 2012. godinu
9.  Izvještaj o radu Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu, sa Programom rada za 2013. godinu
10.  Izvještaj o radu Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove za 2012. godinu sa Programom rada za 2013. godinu
11.  Izvještaj o radu Federalne uprave za inspekcijske poslove za 2012. godinu
12.  Izvještaj o radu Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa Tuzla za 2012. godinu
a)   Plan rada Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Tuzli za 2013. godinu 
13.   Izvještaj o radu Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa Busovača za 2012. godinu
a)   Program rada Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa Busovača za 2013. godinu 
14.   Izvještaj o radu Federalnog agromediteranskog zavoda Mostar za 2012. godinu
a)   Program rada Federalnog agromediteranskog zavoda Mostar za 2013. godinu 
15. Izvještaj o kontroli primjene Zakona o fiskalnim sistemima u Federaciji Bosne i Hercegovine
16. lzvještaj o rezultatima primjene akcionog plana — Općeg plana Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u borbi protiv korupcije sa Prijedlogom zaključka
17. Izvještaj o realizaciji projekta: „Drugi projekat upravljanja čvrstim otpadom – SSWMP“ sa Prijedlogom zaključka
18. Izvještaj o realizaciji projekta: „Zaštićena šumska i planinska područja - FMPAP“ sa Prijedlogom zaključka
19. Izvještaj o realizaciji projekta: „IPA 2010-Izgradnja reciklažnog postrojenja u Mostaru“ sa Prijedlogom zaključka
20.  Izvještaj o postignutom napretku u izvršavanju ciljeva i mjera i Operativnog plana aktivnosti na provođenju mjera preporuka sadržanih u Analizi stanja u oblasti srednjeg obrazovanja za 2012. godinu sa Prijedlogom mjera za usklađivanje obrazovanja sa potrebama privrede i Prijedlogom zaključka

 21. Izvještaj o napretku Projekta „Podrška mrežama socijalne sigurnosti i zapošljavanju – SSNESP“ za IV kvartal 2012. godine
22. Izvještaj o implementaciji Programa utroška investicionih sredstava razvoja utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2005., 2006. 2007. i 2009. godine (stanje 31.12.2012. godine) sa Prijedlogom zaključka
23. Izvještaj o implementaciji Programa utroška investicionih sredstava razvoja utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2005., 2006., 2007. i 2009. godinu (stanje 30.09.2012. godine), sa Prijedlogom zaključaka
24.  Izvještaji o realizaciji Projekta ECSSE – Power IV, sa Prijedlogom zaključka
a)   Završni izvještaj o realizaciji Projekta ECSSE – Power IV 
b) Izvještaj o implementaciji Projekta ECSEE APL3-BIH (POWER IV) i Izvještaj o implementaciji Projekta „Gasifikacija Srednjobosanskog kantona“ koji se finansira iz kredita EBRD (38770), zaključno sa 30.09.2012. godine 
c) Izvještaj o implementaciji Projekta ECSEE APL3-BIH (POWER IV) i Izvještaj o implementaciji Projekta „Gasifikacija Srednjobosanskog kantona“ koji se finansira iz kredita EBRD (38770), zaključno sa 31.12.2012. godine 
25.   Izvještaji o realizaciji Projekta ECSSE APL3 – Power IV, sa Prijedlogom zaključka
a)   Izvještaj o implementaciji projekta "Gasifikacija Srednjobosanskog kantona" koji se finansira iz kredita EBRD (38770), zaključno sa 31.03.2013. godine 
b)   Izvještaj o impentaciji ECSEE APL3 - BiH (POWER IV), zaključno sa 31.03.2013. godine  
26.   Izvještaj o provedbi Akcionog plana za realizaciju Projekta "Razvoj industrijske politike u Federaciji Bosne i Hercegovine" za 2012. godinu, sa Prijedlogom zaključka
27. Izvještaj Komisije za praćenje utroška sredstava dodijeljenih iz sredstava Tekućih transfera „Subvencije javnim preduzećima-podsticaj proizvodnji i prestrukturiranje industrije i rudarstva, konsolidacija rudnika uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine i konsolidacija „Krivaja“ d.o.o. Zavidovići utvrđenih u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije, sa Prijedlogom zaključka
28. Izvještaji o radu Komisija za verifikaciju računa stare devizne štednje sa prijedlozima zaključaka
a)  Izvještaj o radu Komisija za verifikaciju računa stare devizne štednje za III kvartal 2012. godine 
b)  Izvještaj o radu Komisija za verifikaciju računa stare devizne štednje za IV kvartal 2012. godine 
c)  Izvještaj o radu Komisija za verifikaciju računa stare devizne štednje za I kvartal 2013. godine 
29. Izvještaj o aktivnostima i stepenu dovršenosti poslova na likvidaciji Zavoda za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine zaključno sa 31.12.2012. godine
30. Izvještaj o radu Komisije za revolving sredstva po projektima Lokalni razvoj i Lokalne inicijative za 2012. godinu sa Prijedlogom zaključka
31. Informacija o realizaciji Zaključka broj: 01/6-02-1336/12 od 27.12.2012. godine koji je donio Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine na 18. redovnoj sjednici, držanoj 19.12.2012. godine
32.   Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa

33. Izvještaj o implementaciji Programa utroška investicionih sredstava razvoja utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2005., 2006., 2007. i 2009. godinu sa stanjem na dan 31.03.2013. godine i prijedlogom zaključaka
34. Prijedlog odluke o odobravanju prodaje motornih vozila Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
35. Informacija o provedenim aktivnostima po Zaključku Vlade Federacije Bosne i Hercegovine V. broj: 1106/2012 od 22.08.2012. godine, sa Prijedlogom zaključaka
36.  Informacija o provedenim aktivnostima za izvršavanje Odluke o načinu pretvaranja šumskog zemljišta u građevinsko („Službene novine Federacije BiH“ broj 108/12), sa Prijedlogom zaključaka
a)   Prijedlog obavijesti o obavljanju poslova obračuna naknade i davanju mišljenja za promjenu namjene šumskog zamljišta u građevinsko 
b)   Prijedlog odluke kojom se naređuje Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da neposredno izvršava Odluku o načinu pretvaranja šumskog zemljišta u građevinsko u Hercegovačko-neretvanskom kantonu 
37. Prijedlog Inicijative za usvajanje strategije ruralnog razvoja Bosne i Hercegovine i uspostavljanje IPARD strukture
38.   Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja „Agenciji za vodno područje rijeke Save“ - Sarajevo, za vršenje poslova izvlaštenja nekretnina u K.O. Prud Općina Odžak za potrebe rekonstrukcije savskog odbrambenog nasipa
39. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - davanje saglasnosti
40. Prijedlog izmjena i dopuna Dinamičkog plana realizacije Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite sa Prijedlogom zaključka
41. Popis programa državne pomoći u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2012. godinu sa Prijedlogom zaključka
42. Prijedlog odluke o usvajanju Izvještaja o realizaciji Bilansa energetskih potreba Federacije Bosne i Hercegovine u 2012. godini
43. Prijedlog odluke o usvajanju Izvještaja o realizciji plana i programa Javnog preduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o., Sarajevo za 2012. godinu
44. Prijedlozi odluka o odobravanju korištenja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija-Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine
a) Prijedlog odluke o odobravanju korištenja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija-Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, na iznos 5.879,63 KM 
b) Prijedlog odluke o odobravanju korištenja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija-Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, na iznos 57.179,20 KM 
c) Prijedlog odluke o odobravanju korištenja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija-Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, na iznos 15.625,00 KM 
45. Prijedlog odluke o formiranju kreditne linije za tekuću likvidnost u Razvojnoj banci Federacije Bosne i Hercegovine

46.  Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
47. Prijedlog odluke o pokretanju Inicijative za donošenje konačnog rješenja za realizaciju projekta „Regional Interconnection Project Zenica-Brod (BiH)/ Slavonski Brod (Croatia) transmission gas pipeline Feasibility Study and EIA/SIA/CBA“
48. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata
49.  Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju na privremeno korištenje nekretnina na kojima je nosilac prava upravljanja i korištenja prijašnje Federalno ministarstvo odbrane/obrane
50. Prijedlozi odluka o davanju saglasnosti na Ugovore o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja, koja su dosuđena pravosnažnim sudskim presudama službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine
50.1. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na ugovore o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine, br. 2013-111 do br. 2013-116, zastupanim po punomoćnicima Amili, Omaru i Vedranu Eteroviću, advokatima iz Sarajeva 
50.2. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na ugovore o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine, br. 2013-117 do br. 2013-120, zastupanim po punomoćnicima Amili, Omaru i Vedranu Eteroviću, advokatima iz Sarajeva 
50.3. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na ugovore o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine, br. 1-30/2013 do br. 5-30/2013, zastupanim po punomoćniku, Muhić Nedimu, advokatu iz Sarajeva 
50.4. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom namješteniku Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Almiru Asotiću, broj. 01/C,02/C-14-1498-2/12 
50.5. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na ugovore o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine, br. 04/2013 i br. 03/06-34-138-35/2012, zastupanim po punomoćnicima, Emiru Imšeriću i Edžeriji Trejiću, advokatima iz Bihaća 
50.6. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na ugovore o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine, br. 351/2013 i br. 03/06-34-138-36/2012, zastupanim po punomoćniku, Brčin Slobodanu, advokatu iz Bihaća 

50.7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena presudama policajcima Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine, broj. 03-I-VN/13, zastupanim po punomoćniku, Burić Mensudu, advokatu iz Visokog 
50.8. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima Federalne uprave za inspekcijske poslove, broj. 01-II-2-0-GM/13, zastupanim po punomoćniku, Guso Nihadu, advokatu iz Sarajeva 
50.9. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskim odlukama službenicima i namještenicima Federalnog ministarstva pravde, zastupanim po punomoćniku, Enveru Baždaru, advokatu iz Sarajeva 
51. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Skupštini privrednog društva Unis „Ginex“ d.d. Goražde za donošenje odluke o dodjeli nagrade članovima Uprave društva za izuzetne rezultate poslovanja u 2012. godini
52.  Informacije u vezi realizacije aktivnosti u okviru Projekta poboljšanja poslovnog okruženja i jačanja konkurentnosti na nivou Federacije Bosne i Hercegovine 
a) Informacija u vezi realizacije aktivnosti Generalnog seketarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u okviru Projekta poboljšanja poslovnog okruženja i jačanja konkurentnosti na nivou Federacije Bosne i Hercegovine sa Prijedlogom zaključaka
b)   Informacija u vezi realizacije aktivnosti Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u okviru Projekta poboljšanja poslovnog okruženja i jačanja konkurentnosti na nivou Federacije Bosne i Hercegovine sa Prijedlogom zaključaka
c)  Informacija Federalnog ministarstva pravde o realizaciji aktivnosti Federalnog ministarstva pravde u okviru Projekta poboljšanja poslovnog okruženja i jačanja konkurentnosti na nivou Federacije Bosne i Hercegovine sa Strategijom regulatorne reforme u Federaciji Bosne i Hercegovine i Prijedlogom zaključka
53. Informacija o realizaciji Akcionog plana prestrukturiranja i modernizacije rudnika uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključaka
54. Informacija o provođenju nadzora u toku 2012. godine nad realizacijom Zakona o finansijskoj konsolidaciji rudnika uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine prema obračunatim a neuplaćenim javnim prihodima, u periodu od 2009. do 2015. godine sa Prijedlogom zaključka
55.  Informacija o stanju u privredi Federacije Bosne i Hercegovine iz nadležnosti Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije sa Prijedlogom zaključka
56. Informacija o proceduri donošenja Zakona o privrednim komorama u Federaciji Bosne i Hercegovine sa Prijedlogom zaključka
57.   Informacija o teškom stanju u PS „Vitezit“ d.o.o. Vitez, sa Prijedlogom zaključka
58.   Informacija o kreditnom zaduženju za realizaciju Projekta „razvoja sistema vodoopskrbe za Općinu Livno, II faza-Sjeverni krak“, sa Prijedlogom zaključka
59. Informacija o trenutnom stanju u Privrednom društvu za proizvodnju i transport gasa BH Gas d.o.o. Sarajevo sa Prijedlogom zaključka
60. Informacija o prihvatanju granta Saudijskog fonda za razvoj za Projekat izgradnje Univerzitetske biblioteke u Sarajevu sa Prijedlogom odluke
a)  Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za prihvatanje granta Saudijskog fonda za razvoj za Projekat izgradnje Univerzitetske biblioteke u Sarajevu 
61. Realizacija Zaključka V. broj 618/2011 - Informacija o statusu poslovnih prostora u 2012. godini
62.  Informacija o realizaciji Zaključka V. broj: 16/2013 od 10.01.2013. godine
63. Informacija o izradi Nacrta zakona o amnestiji za nedozvoljeno držanje minsko-eksplozivnih sredstava i oružja u Federaciji Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključka
64.  Informacija o izvršenju Presude Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine o Zakonu o izmjenama Zakona o pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica, broj: U-11/12 od 20.02.2013. godine, sa Prijedlogom zaključaka
65. Informacija o faktorima mortaliteta malih i srednjih preduzeća u Federaciji Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključka
66. Informacija o stanju tržišta konsultantskih usluga u Federaciji Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključka
67.  Informacija o podršci uvođenju sistema kvaliteta malim i srednjim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine sa Prijedlogom zaključka
68.  Informacija o uključenosti djece predškolskog uzrasta u odgojno-obrazovni proces u godini pred polazak u školu u Federaciji Bosne i Hercegovine, sa preporukama i Prijedlogom zaključka
69. Prijedlog rješenja o imenovanju Radne grupe za izradu prijedloga odluke za osiguranje finansijske održivosti obuke za zaposlenike lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine
70.   Prijedlozi rješenja o razrješenju
a)  Prijedlog rješenja o razrješenju direktora Kazneno-popravnog zavoda zatvorenog tipa u Zenici 
b)  Prijedlog rješenja o razrješenju direktora i zamjenika direktora Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Sarajevu 
c)   Prijedlog rješenja o razrješenju direktora i zamjenika direktora Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Mostar 
d) Prijedlog rješenja o razrješenju zamjenika direktora Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Tuzla 
e)   Prijedlog rješenja o razrješenju direktora Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Orašju 
f)   Prijedlog rješenja o razrješenju direktora Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Busovači 
g) Prijedlog rješenja o razrješenju zamjenika direktora Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Bihaću 
71.   Prijedlozi rješenja o imenovanju
a)  Prijedlog rješenja o imenovanju direktora i zamjenika Kazneno-popravnog zavoda zatvorenog tipa u Zenici 
b)  Prijedlog rješenja o imenovanju direktora i zamjenika direktora Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Sarajevu 
c)  Prijedlog rješenja o imenovanju direktora i zamjenika direktora Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Mostar 
d)  Prijedlog rješenja o imenovanju direktora i zamjenika direktora Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Tuzla 
e)  Prijedlog rješenja o imenovanju direktora i zamjenika direktora Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Orašju 
f)  Prijedlog rješenja o imenovanju direktora i zamjenika direktora Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Busovači 
g) Prijedlog rješenja o imenovanju zamjenika direktora Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Bihaću 
72. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za privremeno imenovanje članova Nadzornog odbora privrednog društva konfekcija „Borac“ Travnik
73. Prijedlog odluke o odobravanju nabavke dva službena putnička automobila Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine
74. Zahtjev za davanje saglasnosti za raspisivanje javnog konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta u Federalno ministarstvo finansija – Federalno ministarstvo financija sa prijedlogom zaključka
75. Zahtjev za izmjenu Zaključka V. broj: 1500/2012 od 05.11.2012. godine, kojim je data saglasnost Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata za raspisivanje javnog konkursa
76. Zahtjev za davanje saglasnosti za popunu upražnjenog radnog mjesta u Federalnom minitarstvu energije, rudarstva i industrije
77. Zahtjev za davanje saglasnosti za popunu upražnjenog radnog mjesta u Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa
78.  Zahtjev za davanje saglasnosti Federalnom ministarstvu trgovine za popunu upražnjena dva radna mjesta državnih službenika
79. Zahtjev za davanje saglasnosti Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta za popunu upražnjenih radnih mjesta i prijem dva pripravnika sa Prijedlogom zaključka
80.  Zahtjev za popunu upražnjenih radnih mjesta na neodređeno vrijeme putem Javnog oglasa u Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine
81. Zahtjev za davanje saglasnosti za prijem jednog pripravnika u Federalnu upravu za geodetske i imovinsko-pravne poslove, sa Prijedlogom zaključka
82. Zahtjev za davanje saglasnosti za prijem namještenika na određeno vrijeme u Generalni sekretarijat Vlade Federacije Bosne i Hercegovine - Ured Dopremijera

Utorak,
26. januar 2021.
VIŠE