27 . hitna sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 13.06.2013.
Saopćenje o radu

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O BUDŽETIMA

Vlada Federacije BiH utvrdila je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, Prijedlog zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Ovim zakonom uređuju se planiranje, izrada, donošenje i izvršavanje Budžeta FBiH, budžeta kantona, gradova i općina i finansijskih planova vanbudžetskih fondova, budžetska načela, zaduživanje, garancije i upravljanje dugom, program javnih investicija, pravila fiskalne odgovornosti, računovodstvo, izvještavanje, nadzor i revizija budžeta i drugih budžetskih korisnika.

Važeći Zakon o budžetima u FBiH usvojio je Parlament Federacije BiH 2006. godine, a do sada je pretrpio osam izmjena i dopuna.

Razlozi za donošenje novog zakona sadržani su u potrebi za povećanjem finansijske discipline i unapređenjem fiskalne odgovornosti, te boljom regulativom, odnosno unapređenjem propisa, s obzirom na to da su u praksi uočeni određeni problemi i nedostaci u njegovoj primjeni, a naročito u dijelu koji se odnosi na način i rokove izrade i donošenja budžeta i Dokumenta okvirnog budžeta.

Pismom namjere, upućenim MMF-u u septembru 2012. godine, BiH se obavezala da će postepeno smanjivati konsolidovani fiskalni deficit i unaprijediti srednjoročnu fiskalnu održivost. U tom kontekstu javila se potreba za donošenjem novog zakona kojim bi se ograničio rast javne potrošnje na svim nivoima vlasti u FBiH, povećala fiskalna odgovornost rukovodilaca, poboljšala kontrola zakonitog i namjenskog i blagovremenog utroška budžetskih sredstava, te unaprijedio proces donošenja budžeta, njegovog izvršavanja i izvještavanja.

S ciljem upravljanja i koordinacije sredstvima razvoja u Federaciji BiH, unapređenja finansijske discipline i kontrole korištenja budžetskih sredstava, ovim zakonom se prvi put propisuje obaveza donošenja programa javnih investicija na svim nivoima vlasti u Federaciji BiH, fiskalna odgovornost i budžetski nadzor.

Pored toga, potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Evropskoj uniji, Federacija BiH i BiH, obavezale su se da će pravne tekovine Evropske unije ugraditi u domaće zakonodavstvo.

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I
DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI OD POŽARA I VATROGASTVU

Vlada FBiH utvrdila je danas Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu i po hitnom postupku ga uputila u parlamentarnu proceduru. Osnovni razlog za izmjene i dopune leži u činjenici da se od dana donošenja Zakona pojedine odredbe u praksi uopće ne implementiraju. Osim toga, prirodne nesreće iz jula i avgusta 2012. godine (veliki šumski i drugi požari) nametnuli su potrebu hitnog donošenja Zakona, o čemu su Vlada Federacije BiH i Federalni štab civilne zaštite donijeli posebne zaključke.

Predložene izmjene baziraju se na usklađivanju ovog zakona sa drugim propisima i otklanjanju grešaka u određenim odredbama, ponajprije sa odredbama Okvirnog zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih ili drugih nesreća u BiH. U izmjene i dopune uvrštene su i primjedbe Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH.

Tako je, primjerice,  jedna od općih mjera za zašitu od požara zabrana loženja vatre u šumama, šumskom i poljoprivrednom zemljištu na udaljenosti od 150 metara od šume, budući da ova mjera za zaštitu od požara nije postojala do sada, jer ne postoji zakon o šumama koji bi ovo regulirao. Odredbama ovog zakona regulira se i obaveza pravnih lica koja upravljaju i gazduju šumama i šumskim zemljištem da osnuju vatrogasnu jedinicu ili službu za gašenje požara, jer ni ta obaveza do sada nije bila utvrđena. Za općine koje imaju manje od 15.000 stanovnika ili su ekonomski nerazvijene, pa zbog toga nisu u mogućnosti u budžetu i drugim sredstvima predviđenim ovim zakonom u cjelini obezbijediti finansijska sredstva potrebna za finansiranje svoje profesionalne vatrogasne jedinice, dodatna sredstva će osigurati kanton i Federacija.

Izmjenama i dopunama Zakona preciznije su utvrđene i obaveze pravnih i fizičkih lica u pogledu korištenja, ispravnosti i održavanja aparata za gašenje požara, organizacija, stručno osposobljavanje i rad profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih jedinica, kao i poslovi inspekcijskog nadzora. Precizirane su i nadležnosti i odgovornost Vlade Federacije BiH i pojedinih federalnih ministarstava, kao i Federalne uprave civilne zaštite, u provođenju odredbi Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu.

Nadalje, društva za osiguranje i druga pravna lica koja se bave osiguranjem imovine pravnih i fizičkih lica, izmjenama i dopunama su dužna izdvajati finansijska sredstva za zaštitu od požara i vatrogastvo u iznosu od šest posto iz ukupnih premija neživotnih osiguranja. Na koncu, izmjenama i dopunama zakona predviđene su i novčane kazne za prekršaje pravnih i fizičkih lica.

DONSENA UREDBA O NAČINU IZDAVANJA UVJERENJA O PRIPADNOSTI
ORUŽANIM SNAGAMA, RADI OSTVARIVANJA PRAVA PO ZAKONU
O PRIJEVREMENOM POVOLJNIJEM PENZIONISANJU
BRANILACA ODBRAMBENO­OSLOBODILAČKOG RATA

Federalna vlada je donijela Uredbu o načinu izdavanja uvjerenja o pripadnosti oružanim snagama, radi ostvarivanja prava po Zakonu o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata. Uredba uređuje sadržaj, postupak i način izdavanja uvjerenja o pripadnosti oržanim snagama, vršenju komandne dužnosti, formacijskom i ličnom činu, nesposobnosti za vojnu službu, ratnom priznanju ili odlikovanju i okolnostima ranjavanja.

Uvjerenja će izdavati nadležne organizacione jedinice Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, u općinama prema mjestu gdje se vode evidencije o pripadnosti oružanim snagama podnosioca zahtjeva. Uvjerenje se izdaje na osnovu zvaničnih dokumenata vojne evidencije kojima raspolažu organizacione jedinice Federalnog ministarstva sa sjedištem u općinama, te Arhiv Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine.

Ukoliko nadležni organ ne raspolaže službenom vojnom evidencijom, obavezan je zatražiti podatke iz Arhiva Ministarstva odbrane BiH, a ukoliko i Arhiv ne raspolaže podacima, zahtjev za izdavanje uvjerenja će biti odbijen u skladu sa Zakonom o upravnom postupku.

Nakon uvida u službene vojne evidencije, odnosno pribavljanja podataka iz Arhiva, nadležni organ izdaje uvjerenje koje sadrži zvanične činjenice.

Jedan primjerak uvjerenja se dostavlja Inspektoratu Federalnog ministarstva, koji će provjeriti da li je ono izdato u skladu s činjenicama iz vojnih evidencija. Nakon provjere, ukoliko Inspektorat utvrdi nepravilnosti prilikom izdavanja uvjerenja, dužan je poduzeti sve mjere u skladu s važećim propisima, a nakon toga upoznati ministra o nepravilnostima i poduzetim aktivnostima na njihovom otklanjanju.

POMOĆ ZA OSAM OTPUŠTENIH VOJNIKA

Vlada FBiH je donijela Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta FBiH za 2013. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata u iznosu od 7.130 KM.

Ovaj iznos predstavlja novčanu podršku od po 310 konvertibilnih maraka mjesečno za januar,  februar i mart 2013. godine za svakog od osam pripadnika Oružanih snaga BiH koji su otpušteni s posla 2010. godine i naknadno ostvarili pravo na penziju.

ODLUKE O TRANŠAMA ZA KANTONE

Vlada Federacije BiH donijela je danas šest pojedinačnih odluka o odobravanju korištenja sredstava s proračunske pozicije tekući transferi drugim razinama vlasti.

Tako je Bosansko-podrinjskom i Posavskom kantonu namijenjeno po 5.000.000 konvertibilnih maraka, Zapadnohercegovačkom i Kantonu 10 po 2.000.000 KM, te Hercegovačko­neretvanskom i Srednjobosanskom kantonu po 1.000.000 KM.

Zbog financijsko stanja u Proračunu Federacije BiH za 2013. godinu, doznaka planiranih sredstava kantonima bit će sukcesivna, i to u tri tranše: po 25 posto do 30. lipnja, odnosno do 30. rujna, a 50 posto do 31. prosinca 2013. godine.

ODLUKA O NAPLATI NOVČANIH IZNOSA ZA „DJEČIJU NEDJELJU“

Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, donijela Odluku o utvrđivanju novčanih iznosa koji će se naplaćivati u toku oktobra 2013. godine na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine za „Dječiju nedjelju“.

„Dječija nedjelja", koja se obilježava svake godine, uvedena je radi podsticanja i organiziranja raznovrsnih kulturno-obrazovnih, rekreativnih i drugih manifestacija posvećenih djeci i preduzimanju drugih mjera i akcija za unapređenje razvoja brige o djeci. Novčani iznosi koji će se naplaćivati su: jedan posto na prodatu voznu kartu u međumjesnom i međunarodnom željezničkom, brodskom, avionskom i autobuskom saobraćaju, 20 posto na poštanske pošiljke u unutrašnjem saobraćaju, osim na pošiljke novina i časopisa, jedan posto na prodatu ulaznicu za pozorište, kino, druge kulturne manifestacije i sportske priredbe za koje se naplaćuju ulaznice i jedan posto na prodatu video kasetu i nosače zvuka. Navedena novčana sredstva naplaćuju se na području kantona i uplaćuju u budžet kantona u roku od 15 dana po isteku oktobra u skladu sa Pravilnikom o načinu uplate javnih prihoda proračuna i vanproračunskih fondova na teritoriji Federacije BiH.

Kantonalne vlade su zadužene da Vladi FBiH redovno dostavljaju izvještaje o prikupljenim i utrošenim sredstvima.

OTPIS DUGOVANJA

Današnjom Odlukom, Vlada FBiH otpisala je Udruženju „Djeca stubovi svijeta" i Savezu antifašista i boraca narodnooslobodilačkog rata u BiH dugovanja na temelju zakupa poslovnih prostorija u zgradi u ulici Maršala Tita broj 9a, Sarajevu. U prvom slučaju, radi se o otpisu 8.058,95 KM za period od 16.4.2009. godine do 4.11.2012. godine, a u drugom o otpisu 24.940 KM za period od 1.1.2008. godine do 4.11.2012. godine.

ODLUKA O PRIVREMENOM KORIŠTENJU VOJARNE „CILJUGE

Federalna vlada je donijela Odluku o davanju na privremeno korištenje Vojarne „Ciljuge“ i vraćanju u posjed zemljišta Općini Živinice. Privremeno korištenje ove vojarne dato je Općini Živinice, bez naknade, na period od pet godina. Zemljište, ukupne površine 196.638 m2, preuzet će se od Ministarstva odbrane BiH i vratiti u posjed Općini Živinice.

Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH je zadužena da sačini ugovor sa Općinom Živinice, kojim će se urediti pitanje naknade za komunalne usluge i održavanje infrastrukture, te zapisnički izvrši primopredaju nekretnina.

PROSTOR ZA BOKSERSKI KLUB „ZLATNI LJILJANI”

Vlada Federacije BiH donijela je danas Odluku o davanju na korištenje poslovnog prostora u Sarajevu, ulica Dženetića čikma broj 8, Udruženju Bokserski klub „Zlatni ljiljani” na besplatno korištenje na period od pet godina. Vlada je istovremeno zadužila Službu za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine da sačini ugovor kojim će se urediti pitanje naknade za komunalne usluge i održavanje infrastrukture. Poslovni prostor je vlasništvo prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane i ovo udruženje ga koristi na osnovu Ugovora, od 18.9.1992. godine o privremenom davanju nepokretnosti pod zakup.

Kako se navodi u zahtjevu za dodjelu ovog poslovnog prostora na korištenje, Bokserski klub „Zlatni ljiljan” je imao veoma značajna ulaganja u obnovi i održavanju ovih prostorija kao i opremanju u cilju prilagođavanja njegovoj namjeni.

Pomenuti prostor je preuzet u potpuno devastiranom stanju, a ulaganja koje je udruženje poduzimalo odnosila su se na adaptaciju i opremanje poslovnih prostorija.

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA FBiH ZA PRVA TRI MJESECA 2013.GODINE

Prema Izvještaju o izvršenju Budžeta FBiH za prvi kvartal ove godine kojeg je danas usvojila Vlada FBiH, ukupno ostvareni prihodi, primici i finansiranja Budžeta FBiH, za razdoblje januar-mart 2013. godine, iznose 371,1 milion KM, što je 17 posto od planiranog za ovu  godinu. Od navedenog, poreski prihodi (porez na dobit i prihodi od indirektnih poreza) ostvareni su u iznosu od 254,5 miliona KM, neporezni (naknade, pristojbe, novčane kazne i ostali neporezni prihodi) bilježe ostvarenje od 28,5 miliona KM, te primici od zaduživanja u iznosu od 88,2 miliona KM.

U odnosu na isto razdoblje 2012. godine, ukupno ostvareni prihodi, primici i finansiranje bilježe pad od 7 posto, a u apsolutnom iznosu manji su za 26,5 miliona KM. Ukoliko se iz ostvarenja isključe prihodi ostvareni za finansiranje Budžeta, zbog kojih je pad djelimično ublažen, prihodi (porezni i neporezni) u odnosu na prvo tromjesečje prethodne godine manji su za 20 posto, odnosno za 70,2 miliona KM. Na značajno niže izvršenje prihoda u odnosu na prethodnu godinu utjecao je, prije svega, pad neporeznih prihoda. Preciznije, na strani neporeznih prihoda u prvom kvartalu 2012. godine desile su se značajne uplate i to uplata od Razvojne banke Federacije BIH po osnovu povrata od plasiranih sredstava datih u komision u iznosu od 16,2 miliona KM, te uplata od BH Telecoma po osnovi dividende, koja se inače rijetko uplaćuje u prvom kvartalu fiskalne godine u iznosu od 18 miliona KM. Također, u prvom kvartalu 2012. godine ostvaren je prihod od GSM licence u iznosu od 39 miliona KM, što se odrazilo na veće ostvarenje prihoda u prethodnoj godini.

Kada su u pitanju rashodi i izdaci za prvi kvartal 2013. godine, oni su iznosili 351,6 miliona KM, što je 16 posto od planiranog za 2013. godinu. Rashodi i izdaci na gotovinskoj osnovi iznosili su 268,9 miliona KM, što je je 76 posto od ukupno obračunatih rashoda i izdataka, te ukazuje na nizak nivo likvidnosti u promatranom razdoblju. Kod ovoga, treba imati na umu da su u prvom kvartalu 2013. godine, skoro sve aktivnosti, još uvijek bile usmjerene ka realizaciji obaveza iz 2012. godine, te da je od ukupno prenesenih 227 miliona KM iz 2012. godine u prva tri mjeseca isplaćeno 169 miliona KM, što ukazuje na činjenicu da je još uvijek iz 2012. godine ostalo neizmireno 58 miliona KM obaveza, koje se uglavnom odnose na poticaje.

U odnosu na izvršenje u istom razdoblju prethodne godine, rashodi i izdaci manji su za šest posto, odnosno u apsolutnom iznosu za 23,1 miliona KM, na što je direktno utjecala otplata domaćeg pozajmljivanja - trezorskih zapisa u prethodnoj godini u iznosu od 64,2 miliona KM. Prema ekonomsko funkcionalnoj klasifikaciji, 168,9 miliona KM, odnosno 48,1 posto ukupno realiziranih rashoda odnosi se na socijalna davanja.

IZVJEŠTAJ O RADU FEDERALNOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE U 2012. GODINI

Vlada Federacije BiH prihvatila je danas Izvještaj o radu Federanog zavoda za zapošljavanje za 2012. godinu. Kako je istaknuto, Zavod je i u 2012. godini izvršavao svoje obaveze radi stvaranja pretpostavki za poboljšanje kvaliteta ponude radne snage na tržištu rada, poticanja potražnje za radnom snagom, te sticanja povjerenja i uspješnu saradnju partnera na tržištu rada.

S obzirom na zakonom utvrđene prioritete, nakon izvršenja obaveza koje se odnose na materijalnu i socijalnu sigurnost nezaposlenih osoba, raspoloživa sredstva je usmjeravao u programe aktivne politike zapošljavanja. Međutim, otežavajuću okolnost u provođenju programskih opredjeljenja Federalnog zavoda za zapošljavanje i dostizanje kvalitetnijeg učinka predstavljala je usložnjena socioekonomska situacija u Bosni i Hercegovini, što je značajno utjecalo i na stanje na tržištu rada, odnosno otvaranje novih radnih mjesta i ukupni ekonomski napredak.

Iako je početkom 2012. godine broj nezaposlenih bilježio blagi pad, u drugoj polovini godine taj broj ponovo raste i povećano je prijavljivanje na evidenciju nezaposlenih osoba nakon završetka procesa obrazovanja. U FBiH je u 2012. godini prosječno je bilo zaposleno 437.362 radnika, što je u odnosu na prosjek 2011. godine (440.747) manje za 3.385 radnika, odnosno 0,41 posto. Prosječan broj nezaposlenih u 2012. godini bio je 377.957 i u odnosu na prosjek 2011. godine (367.515) veći je za 10.442, odnosno 2,84 procenta. Također, zabilježeno je povećanje nezaposlenosti u ljetnom periodu zbog prijava osoba po završetku školovanja. Prosječna stopa nezaposlenosti u Federaciji BiH u 2012. godini iznosila je 46,36 posto i ima tendenciju rasta (0,90 posto) u odnosu na prethodnu godinu.

Zbog smanjenog obima proizvodnje i ostalih indikatora ekonomskih aktivnosti, privreda nije mogla iskazati veću potražnju za radnom snagom, a veliki broj subjekata se suočava sa mogućim zatvaranjem, što je rezultiralo velikim brojem prijava na evidenciju nezaposlenih osoba po prestanku radnog odnosa, ali i nakon završetka školovanja. Naime, u 2012. godini na evidenciju nezaposlenih po prestanku radnog odnosa prijavile su se 58.154 osobe. Također, u istom periodu je sa evidencije zaposleno 51.766 osoba. Ukupno se na evidenciju nezaposlenih prijavilo 99.875 osoba, dok je 86.113 osoba brisano sa evidencije nezaposlenih po raznim osnovama.

Budući da kantonalne službe za zapošljavanje nisu mogle uredno izmiriti svoje primarne zakonske obaveze po osnovu materijalne i socijalne sigurnosti nezaposlenih osoba, koje su za novčanu naknadu iznosile 43.904.289,04 KM, za zdravstveno osiguranje 21.617.682,21 KM i za penzijsko-invalidsko osiguranje 1.969.906,84 KM, Federalni zavod je, u skladu sa raspoloživim planiranim finansijskim sredstvima, nakon odobrenja Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, izvršio uplatu nedostajućih sredstava kantonalnim službama za zapošljavanje u iznosu od 19.734.692,49 KM.

I pored obaveza u 2012. godini koje se tiču materijalne i socijalne sigurnosti nezaposlenih osoba, tzv. pasivnih mjera, Federalni zavod je dao doprinos ublažavanju posljedica globalne ekonomske krize na tržištu rada.

S obzirom na trend iz 2012. godine, očekuje se da će i u 2013. godini biti potrebno obezbijediti znatna finansijska sredstva za materijalnu i socijalnu sigurnost, ali, da bi se zadržala razvojna funkcija javnih službi za zapošljavanje u Federaciji BiH kao značajnog faktora na tržištu rada, dio sredstava će se usmjeriti na realizaciju mjera aktivne politike zapošljavanja teško zapošljivih kategorija nezaposlenih osoba, navodi se u Izvještaju.

ŽURNO DONIJETI ZAKON O ŠUMARSTVU

Usvojivši Informaciju o stanju u šumarstvu u cilju žurnog donošenja zakona u ovoj oblasti, šumama, Vlada FBiH je zaključila kako će uzeti u razmatranje Prednacrt zakona o šumama koji dostavi Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, obzirom na to da je oblast šumarstva od 6.12.2011. godine zakonski neuređena i da nisu ispoštivani rokovi Zastupničkog doma i Doma naroda Parlamenta Federacije BiH vezano za parlamentarnu proceduru razmatranja i usvajanja Nacrta zakona o šumarstvu predlagača izaslanika Slaviše Šućura i Envera Mujale.

Nakon utvrđivanja novog teksta Nacrta zakona o šumama, Vlada Fedracije BiH će uputiti Parlamentu FBiH na razmatranje i usvajanje po žurnom postupku.

Kako je poznato, Zakon o šumama bio je na snazi do 27.11.2009. godine, kada ga je Ustavni sud Federacije BiH stavio van snage, naloživši Parlamentu FBiH da u roku od šest mjeseci od dana ovaj zakon usuglasi s Europskom poveljom o lokalnoj samoupravi i Zakonom o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH. Pošto to nije učinjeno, 27.11.2009. godine prestala je primjena Zakona o šumama, a od tada do danas ova oblast je zakonski neuređena.

Vlastite zakone o šumama donijeli su Tuzlanski, Unsko-sanski i Sarajevski kanton, a u ostalim kantonima je u tijeku procedura izrade i donošenja ovih propisa. Stoga će, u trenutačnoj situaciji, na različit biti uređeno upravljanje i gospodarenje šumama, pitanje vlasništva, kao i izdvajanje sredstava za korištenje, zaštitu i unaprjeđenje šuma, čime se Federaciji BiH uskraćuju ustavne nadležnosti.

INFORMACIJA O STANJU U PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI ZA 2012. GODINU

Vlada FBiH je prihvatila Informaciju o stanju u prehrambenoj industriji u FBiH u 2012. godini, s pregledom uvoza i izvoza prehrambenih proizvoda u/iz Federacije BiH i Bosne i Hercegovine.

Iz Informacije je uočljivo kako je iskorištenost kapaciteta u prehrambenoj industriji veoma niska i kreće se ispod 50 posto, dok je jedino kod proizvodnje bezalkoholnih pića iskorištenost kapaciteta na godišnjoj razini 57,94 posto.
Ujedno, većina proizvodnje prehrambene industrije u FBiH temelji se na uvoznim sirovinama. Prerađivački kapaciteti mljevenja pšenice i prerade mesa su u disproporciji s mogućnošću osiguranja domaćih sirovina, pa se proizvodnja u ovim pogonima temelji na uvoznoj sirovini. Također, svi proizvodi koji u sirovinskoj osnovi sadrže šećer, voćni koncentrat, voćne baze, slad, hmelj i ambalažu za pakiranje su stopostotno uvozni.

Cijene hrane i bezalkoholnih pića u FBiH su u 2012. godini, u odnosu na 2011., porasle su u prosjeku za 2,5 posto. Rast je zabilježen kod najvažnijih namirnica, kao što su kruh i žitarice za 1,6 posto, meso za 1,3 posto, mlijeko, sir i jaja za 1,6 posto, ulje i masnoće za 6,4 posto, mineralna voda, osvježavajuća pića i sokovi za 1,7 posto, dok su cijene voća i povrća povećane za 12,7, odnosno 4,7 posto.

U Informaciji se konstatira kako Bosna i Hercegovina ima potpuno slobodan uvoz poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, dok je, s druge strane, prati problem malog izvoza ovih proizvoda. Objektivni problem je i nedostatak akreditiranih laboratorija i tijela koja mogu izdati certifikate za izvoz bosanskohercegovačke robe u zemlje Europske unije.

Lani je ostvaren izvoz poljoprivredno-prehrambenih proizvoda iz BiH u vrijednosti od 653,50 milijuna konvertibilnih maraka, a iz Federacije BiH 262,55 milijuna KM, odnosno 40 posto. Ukupan uvoz poljoprivredno-prehrambenih proizvoda u BiH iznosio je 2,79 milijardi KM, od čega se na FBiH odnosi 1,689 milijardi KM.

INFORMACIJA O PROŠLOGODIŠNJIM POTICAJIMA U POLJOPRIVREDI

Vlada FBiH danas je na znanje primila informacije Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o odobrenim transferima za poljoprivredu sukladno Programu utroška sredstava „Poticaj za poljoprivredu“ utvrđenih Proračunom FBiH za 2011. i 2012. godinu.

Za prošlu godinu riječ je o 68.037.850,26 konvertibilnih maraka, odnosno realizaciji programa od 99,998 posto.

U 2012. godini je ukupno, kako se navodi, odobreno 51.292 zahtjeva za novčane potpore, što pokazuje povećani interes poljoprivrednih proizvođača u odnosu na 2011. godinu (povećanje 14,49 posto). Odobreno je 2.080 zahtjeva za biljnu i 48.483 za animalnu proizvodnju, 220 za ruralni razvitak, 60 za certificiranje u organskoj proizvodnji, i tako dalje.

Sukladno Zakonu o novčanim potporama u poljoprivredi i ruralnom razvitku, na jednom su mjestu prikazane novčane potpore na razini Federacije i na razini kantona, te ukupan iznos sredstava utrošen u novčane potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju iznosi u 2012. godini 86.403.934,17 KM.

ODLUKE IZ OBLASTI ZDRAVSTVA

Vlada Federacije BiH donijela je šest odluka o usvajanju programa utroška s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera namijenjenih oblasti zdravstva.

Tako je za Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH za 2013. godinu predviđeno 26.000.000 konvertibilnih maraka. Od ovog iznosa, za osigurane osobe u FBiH, s terminalnim stadijem bubrežne insuficijencije, na ime pružanje usluga hronične i akutne hemodijalize i peritonealne dijalize, te prijevoza na hemodijalizu, namijenjeno je 7.193.603 KM, za liječenje malignih oboljenja 9.798.494 KM, na ime preventivnih i programa unaprjeđenja zdravlja djece 87.000 KM, za liječenje oboljelih od hemofilije, hepatitisa C, i složenih oblika hepatitisa B, multipla skleroze i Chronove bolesti 1.521.968 KM, za najsloženije oblike zdravstvene zaštite 7.365.318 KM, te za humanu reprodukciju osoba s invaliditetom 32.896 KM.

Za potrebe plaćanje neizmirenih obveza za liječenje od tuberkuloze neosiguranih osoba, nastalih do stupanja na snagu važećeg Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Vlada je, posebnom odlukom, usmjerila 100.000 KM.

Vlada je donijela i Odluku o usvajanju Programa utroška s kriterijima raspodjele sredstava “Tekući transfer drugim razinama vlasti - zdravstvena zaštita Roma u Federaciji Bosne i Hercegovine”, utvrđenih Budžetom FBiH za 2013. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva, u iznosu od 50.000 KM.

Ova sredstva, sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, bit će usmjerena za finansiranje zdravstvene zaštite osoba romske nacionalnosti koje, zbog tradicionalnog načina života, nemaju stalno mjesto prebivališta u Federaciji BiH.

Svrha Programa je pružanje adekvatne zdravstvene zaštite ovoj populaciji, pod uvjetima jednakim kao i za ostale grupacije stanovništva koje su izložene povećanom riziku obolijevanja.

Organizacija kojoj će sredstva biti dodijeljena bit će zdravstvena ustanova koja pruži adekvatnu zdravstvenu uslugu osobama romske nacionalnosti, nepoznatog stalnog prebivališta u FBiH, a isplata će se biti na osnovu računa i medicinske dokumentacije zdravstvene ustanove.

Federalno ministarstvo zdravstva će o utrošenim sredstvima izvještavati Federalno ministarstvo finansija.

Jedna od odluka odnosi se na 5.500.000  KM vrijedan program procesa vakcinacije i za sufinansiranja troškova raseljenih osoba, a treća na 1.500.000 KM za Zavod za transfuzijsku medicinu.

Također je donesena i Odluka kojom je za potrebe Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH predviđeno izdvajanje 300.000 KM.

KADROVSKA RJEŠENJA

Vlada FBiH dala je prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Remontnog zavoda d.d. Travnik za razrješenje Enesa Hodžabegovića s mjesta vršioca dužnosti direktora ovog privrednog društva, te za imenovanje na ovu dužnost Eniza Mehića, na period do šest mjeseci, odnosno do okončanja postupka izbora direktora društva na osnovu javnog konkursa. Ujedno, izmijenjena je Odluka o davanju prethodne saglasnost na prijedlog za privremeno imenovanje kandidata na upražnjene pozicije za dva člana Nadzornog odbora Remontnog  zavoda, na period do 60 dana, odnosno da se umjesto Edina Ulakovića imenuje Nedžad Numić.

Eneid Hasanović imenovan je, uime Vlade FBiH, za člana Monitoring tima Vijeća ministara BiH za praćenje aktivnosti predviđenih Strategijom i Akcionim planom suprotstavljanja trgovini ljudima u Bosni i Hercegovini 2013.-2015.

Izmjenom postojećeg Rješenja, mandat predsjednika i članova Odbora za nadzor nad implementacijom Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa produžen je sa 30.6.2013. na 31.12.2013. godine.

* * *

Sjednica Vlade FBiH je završena u 14.00 sati.

Srijeda,
20. januar 2021.
VIŠE