27 . hitna sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 13.06.2013.
Dnevni red


1.   Verifikacija Zapisnika 26. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 03.06.2013. godine
2.   Prednacrt zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine
3.   Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu
4.   Prijedlog izjašnjenja na Amandmane na Prijedlog zakona o zaštiti prirode koje su podnijeli Elvir Karajbić, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Katica Čerkez, Marin Barbarić i Predrag Kožul, poslanici u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Željko Tomić, Ljiljana Zovko i Tanja Vučić, poslanici u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Faruk Jabučar, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i Jasmina Zubić, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
5.   Prijedlog uredbe o načinu izdavanja uvjerenja o pripadnosti oružanim snagama, radi ostvarivanja prava po Zakonu o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata
6.   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za potpisivanje Aneksa 2. Ugovora o koncesiji za eksploataciju izvora termalne vode sa bunara Š-1 Šumatac Donji Purići - Velika Kladuša
7.   Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu sa Federalne uprave za inspekcijske poslove na Poreznu upravu Federacije Bosne i Hercegovine
8.   Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/ Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata
9.   Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Predstavničkom/Zastupničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
10.   Prijedlog odluke o odobravanju korištenja sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti Bosansko-podrinjski kanton Goražde“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu finansija – Federalnom ministarstvu financija
11.   Prijedlog odluke o odobravanju korištenja sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti Hercegovačko-neretvanski kanton“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu finansija – Federalnom ministarstvu financija
12.   Prijedlog odluke o odobravanju korištenja sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti Kanton 10“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu finansija – Federalnom ministarstvu financija
13.   Prijedlog odluke o odobravanju korištenja sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti – Srednjobosanski kanton“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu finansija – Federalnom ministarstvu financija
14.   Prijedlog odluke o odobravanju korištenja sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti Posavski kanton“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu finansija – Federalnom ministarstvu financija
15.   Prijedlog odluke o odobravanju korištenja sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti Zapadnohercegovački kanton“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu finansija – Federalnom ministarstvu financija
16.   Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine (za izmirenje troškova likvidacije – stečaja preduzeća „Riva Trpanj“ d.o.o. Trpanj)
17.   Prijedlozi odluka
a)   Prijedlog odluke o davanju predhodne saglasnosti Nadzornom odboru Remontni zavod d.d. Travnik za razrješenje dužnosti vršioca dužnosti direktora 
b)   Prijedlog odluke o davanju predhodne saglasnosti Nadzornom odboru Remontni zavod d.d. Travnik za imenovanje vršioca dužnosti direktora 
18.   Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za privremeno imenovanje kandidata na upražnjene pozicije za dva člana Nadzornog odbora privrednog društva „Remontni zavod“ d.d. Travnik
19.   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Sporazum o vansudskom poravnanju dijela naknade (broj: 01-617/13 od 29.01.2013. godine između JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo i Centrotrans Eurolines d.o.o. Sarajevo)
20.   Prijedlog odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar za 2012. godinu
21.   Prijedlog odluke o utvrđivanju novčanih iznosa koji će se naplaćivati u toku mjeseca oktobra 2013. godine na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine za „Dječju nedjelju“
22.   Prijedlog odluke o odobravanju korištenja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa otvorenog kao podračun u okviru Jedinstvenog računa Trezora Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike
23.   Prijedlog odluke o otpisu duga udruženju „Djeca stubovi svijeta“ i Savezu antifašista i boraca narodnooslobodilačkog rata u Bosni i Hercegovini
24.   Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje kasarne „Ciljuge“ i vraćanju u posjed zemljišta Općini Živinice
25.   Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u Sarajevu, ulica Dženetića čikma broj 8, Udruženju Bokserski klub „Zlatni Ljiljani“
26.   Prijedlog odluke o odobravanju korištenja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa „Mediterranean Medicinal Herbs – MED MED HERBS“ otvorenog kao prodračun u okviru JRT za Federalni agromediteranski zavod
27.   Prijedlog odluke o odobravanju korištenja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa „Prognozno-izvještajni sistem u poljoprivredi prekograničnog regiona“ otvorenog kao podračun u okviru JRT za Federalni zavod za poljoprivredu
28.   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na otvaranje posebnog namjenskog transakcijskog računa kao podračuna u okviru Jedinstvenog računa Trezora
29.   Izvještaj o stanju u poljoprivredi u 2011. godini („Zeleni izvještaj“)
30.   Izvještaj o izvršenju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za period januar – mart 2013. godinu
31.   Izvještaji o implementaciji Programa utroška sredstava sa Prijedlozima zaključaka
a)   Izvještaj o implementaciji Programa utroška sredstava „Grant Federalnoj Direkciji Cesta za kapitalne investicije“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu (stanje 30.09.2012. godine), sa Prijedlogom zaključaka
b)   Izvještaj o implementaciji Programa utroška sredstava „Grant Federalnoj direkciji cesta za kapitalne investicije“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu (stanje 31.12.2012. godine) sa Prijedlogom zaključka 
32.   Izvještaj o radu Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2012. godinu sa prijedlogom zaključka
33.   Informacija o stanju u oblasti šumarstva u cilju hitnog donošenja Zakona o šumama, sa Prijedlogom zaključaka
34.   Informacija o stanju prehrambene industrije u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2012. godini sa Pregledom uvoza i izvoza prehrambenih proizvoda u/iz Federacije Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine sa prijedlogom zaključaka
35.   Informacije o odobrenim transferima za poljoprivredu sa Prijedlozima zaključaka
a)   Informacija o odobrenim transferima za poljoprivredu u 2011. godini sa Prijedlogom zaključka 
b)   Informacija o odobrenim transferima za poljoprivredu u 2012. godini, sa Prijedlogom zaključka 
36.   Informacija o realizaciji zaključaka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za period januar - maj 2013. godine
37.   Informacija o mogućnostima smještaja federalnih institucija u Sarajevu
38.   Informacija o korištenju parking prostora ispred objekta bivše Američke ambasade u ulici Alipašina br. 45, sa Prijedlogom zaključka
39.   Informacija o statusu kasarne „Safet Hadžić“ (bivša kasarna „Jajce“)
40.   Informacija Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine broj: 01-23-549/13 od 29.04.2013. godine sa Prijedlogom zaključka
41.   Informacija o konačnom opredjeljenju realizacije nabavke aviona za gašenje požara otvorenog prostora na području Federacije Bosne i Hercegovine
42.   Informacija o nabavci dizel goriva za potrebe Federalne direkcije robnih rezervi
43.   Prijedlog rješenja o imenovanju člana Monitoring tima Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za praćenje aktivnosti predviđenih Strategijom i Akcionim planom suprotstavljanja trgovini ljudima u Bosni i Hercegovini 2013.-2015.
44.   Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Odbora za nadzor nad implementacijom Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa
45.   Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine – davanje saglasnosti
46.   Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva pravde
47.   Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva prometa i komunikacija – davanje saglasnosti
48.   Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke - davanje saglasnosti
49.   Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva okoliša i turizma –davanje saglasnosti 50.   Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine - davanje saglasnosti
51.   Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Federalne uprave za inspekcijske poslove – davanje saglasnosti 52.   Pravilnik o dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za odnose s javnošću - davanje saglasnosti
53.   Zahtjev za davanje saglasnosti za prijem deset volontera u Poreznu upravu Federacije Bosne i Hercegovine
54.   Zahtjev za davanje saglasnosti za popunu tri (3) upražnjena radna mjesta u Federalnom hidrometeorološkom zavodu
55.   Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti – liječenje od tuberkuloze neosiguranih lica“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva
56.   Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti – zdravstvena zaštita Roma u Federaciji Bosne i Hercegovine“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva
57.   Prijedlozi odluka
a)   Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transfer drugim nivoima vlasti - za Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva 
b)   Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Transfer za Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine - za proces vakcinacije i sufinansiranje troškova raseljenihi lica" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva 
c)   Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transfer drugim nivoima vlasti - za Zavod transfuzijsku medicinu" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva 
d)   Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transfer drugim nivoima vlasti - AKAZ" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva 
58.   Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministrarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata
59.   Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva prostornog uređenja – davanje saglasnosti
60.   Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica - davanje saglasnosti
61.   Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva kulture i sporta – Federalnog ministarstva kulture i športa – davanje saglasnosti
62.   Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Federalnog zavoda za statistiku – davanje saglasnosti
63.   Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove - davanje saglasnosti 

Subota,
16. januar 2021.
VIŠE