26 . hitna sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 03.06.2013.
Saopćenje o radu

 

O SINDIKALNIM ZAHTJEVIMA

Vlada Federacije BiH se, na današnjoj sjednici u Sarajevu, upoznala s Informacijom o zahtjevima Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine s protesta održanih 30.5.2013. godine.

Kako je zaključeno, izjašnjenje na zahtjeve će pripremiti Ured premijera FBiH i Generalni sekretarijat Vlade FBiH.

UTVRĐEN NACRT ZAKONA O POŠTANSKOM PROMETU

Vlada Federacije BiH utvrdila je Nacrt zakona o poštanskom prometu FBiH kojim se uređuju osnovna pitanja organizacije, uslovi i način pružanja poštanskih usluga u unutrašnjem i međunarodnom poštanskom prometu. Nacrt je u skladu sa uslovima koji su utvrđeni Zakonom o poštama Bosne i Hercegovine, opštim i posebnim uslovima za obavljanje poštanskih usluga, aktima operatora poštanskog prometa, potvrđenim međunarodnim konvencijama i drugim međunarodnim aktima i ugovorima, a naročito opštim interesima poštanskog prometa, principima i pravilima poštanske politike. Njime se reguliraju poštanske usluge, organizacija i upravljanje poštanskim prometom, nadzor i kaznene odredbe.

Važeći Zakon o poštanskom prometu Federacije BiH donesen je 2004. godine i tokom njegove primjene utvrđeno je da je potrebno izvršiti izmjene i dopune zbog neusklađenosti sa Zakonom o poštama Bosne i Hercegovine kao i nastalih promjena na tržištu poštanskih usluga.

U opštim odredbama novog zakona regulisana su pitanja koja se odnose na univerzalne, rezervirane, finansijske i druge poštanske usluge, ostale usluge, na ugovor o pristupanju, obavještavanju korisnika, pravilnik o radnom vremenu, izbor vrste usluge, njen kvalitet i  cijenu, na poštansku marku i žig, itd.

Novim zakonom o poštanskom prometu Federacije BiH sa državnim zakonom su usaglašene odredbe koje se odnose na mase i cijene rezervisanih poštanskih usluga, što do sada nije bio slučaj. Regulisana su i pitanja odgovornosti za nastalu štetu, odgovornost pošiljaoca i način ostvarivanja potraživanja. Posebnim podzakonskim aktima utvrđen je način zaštite prava pošiljaoca i/ili operatora poštanskog prometa.

Regulisana su i pitanja koja se odnose na Vladu Federacije BiH i Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, javne poštanske operatore i poštanske operatore, međuoperatorski poštanski promet i međunarodni poštanski promet.

Ovim zakonom su u odnosu na važeće rješenje bolje regulisana i pitanja inspekcijskog i stručnog nadzora, te ovlasti poštanskog inspektora.

PRIJEDLOG ZAKONA O ISTRAŽIVANJU I EKSPLOATACIJI NAFTE I PLINA

Nakon što su Zastupnički dom i Dom naroda Parlamenta FBiH u novembru prošle godine usvojili Nacrt Zakona o istraživanju i eksploataciji nafte i plina u Federaciji BiH, te je nakon toga provedena javna rasprava, Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici utvrdila Prijedlog ovog zakonskog dokumenta.

Ovim zakonom se uređuju uslovi, način i postupak dodjele ugovora i izvođenje istraživanja i eksploatacije nafte i plina na prostoru Federacije BiH na načelima održivog razvoja energetskog sektora.

Osnovni cilj Zakona je osigurati pretpostavke za nastavak geoloških istraživanja nafte i plina na prostoru Federacije BiH. Time, kao i utvrđivanjem rezervi nafte i plina stvaraju se preduslovi za osiguranje energenata i poticaja za privredni i društveni razvoj.

Zakonom je propisano utvrđivanje rezervi i kvaliteta nafte i plina kao osnove za planiranje i izgradnju savremenih energetskih objekata i infrastrukture s visokim stepenom energetske efikasnosti, uvažavajući „Strateški plan i program razvoja energetskog sektora FBiH čime bi se postigle pretpostavke za održivi razvoj energetskog sektora.

Precizirana je i obaveza uvažavanja i provođenje zakonskih odredbi koje se odnose na zaštitu i upravljanje okolišem, uz minimalan negativan utjecaj na njega.

Propisana je i obaveza Vlade Federacije BiH i vlada kantona da potiču i podržavaju istraživanje nafte i plina. Razvojni programi i projekti zaštite okoliša i ekonomskog učinka istraživanja i eksploatacije nafte i plina trebaju predviđati mogući utjecaj na okoliš, ne sprečavajući razvoj istraživanja i eksploatacije ovih energenata.

Zakonom se predviđa poticanje recikliranja naftnih polja sa otpadnim nusproizvodima kako bi se omogućilo ponovno korištenje, smanjenje ili povrat njihovih nusproizvoda, te da se zemljište koje je oštećeno ili na kojem se ne vrši istraživanje sanira i rehabilitira.

Predviđeno je i to da se pri istraživanju i eksploataciji primjenjuju napredna naučna i tehnološka istraživanja, te da se obezbijede finansijska sredstva u budžetu za dalja istraživanja nafte i plina u Federaciji BiH.

U našem okruženju, a ni u Evropskoj uniji u cjelini, ne postoji zakonodavstvo za ovu oblast, sa izuzetkom Crne Gore koja ima zakon kojim reguliše istraživanje i eksploataciju nafte i plina.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O FINANCIJSKOM
KONSOLIDIRANJU GOSPODARSKIH DRUŠTAVA

Razlog za donošenje Zakona o financijskom konsolidiranju gospodarskih društava u FBiH, utvrđen u formi Prijedloga na današnjoj sjednici Federalne vlade, jeste u tome što se veći broj gospodarskih društava u čijoj strukturi temeljnog kapitala, u većem ili manjem dijelu, sudjeluje državni kapital, kao i onih sa stopostotnim sudjelovanjem privatnog kapitala, suočavaju s nizom problema, od kojih je najizraženiji održavanje likvidnosti u poslovanju.

Njihovim financijskim konsolidiranjem bili bi stvoreni preduvjeti za sudjelovanje u postupku javnog nadmetanja putem tendera za obavljanje radova i usluga na tržištu, realiziranje kreditnih sredstava, rješavanje problema dugovanja temeljem neplaćenih doprinosa, otklanjanje opasnosti od pokretanja stečajnog ili likvidacionog postupka.

Konsolidiranje bi imalo različit obujam, obzirom na strukturu kapitala gospodarskog društva.

Prije slanja Prijedloga zakona u parlamentarnu proceduru, pojedine njegove odredbe će usuglasiti Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i Federalno ministarstvo financija.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O GOSPODARSKIM DRUŠTVIMA

Zakon o gospodarskim društvima, čiji je Prijedlog utvrdila Vlada FBiH, predstavlja realiziranje obveze iz zajedničke izjave što su je premijer FBiH i član Upravnog odbora Vijeća inozemnih investitora u BiH potpisali u Sarajevu 7.10.2011. godine, a s ciljem otklanjanja pravnih i dugih prepreka za investicijska ulaganja u Federaciji BiH.

Naime, Federalna vlada prepoznala je značaj ostvarivanja suradnje s Vijećem inozemnih investitora, koje obuhvata približno 12.000 uposlenih, uz investicije od oko sedam milijarda eura, te je potpisivanjem zajedničke izjave prihvaćena obveza konkretnijeg razmatranja 67 preporuka sadržanih u dokumentu pod nazivom “Bijela knjiga”, kojim se vlastima sugeriraju prioritetne reforme radi otklanjanja ključnih prepreka za investicijska ulaganja. Određeni broj primjedbi i sugestija odnosi i na odredbe Zakona o gospodarskim društvima. Tijekom rasprava o Nacrtu zakona, oba doma Parlamenta FBiH zaključila su kako ponuđeni tekst predstavlja dobar temelj za izradu Prijedloga zakona. Prije današnjeg njegova utvrđivanja, obavljena je široka javna rasprava.

IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O PROVEDBI KONTROLE
ZAKONITOSTI U OBLASTI BRANITELJSKO-INVALIDSKE ZAŠTITE

Vlada Federacije BiH danas je utvrdila i u parlamentarnu proceduru po žurnom postupku uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o provedbi kontrole zakonitosti u oblasti braniteljsko-invalidske zaštite.

Na ovaj način omogućava se usuglašavanje pojedinih odredaba ovog zakona s presudama presudom Ustavnoga suda Federacije BiH od 20.11.2012. i od 16.1.2013. godine.

NOVI TEKST PRIJEDLOGA ZAKONA O OBNOVLJIVOJ ENERGIJI

Vlada FBiH prihvatila je danas novi tekst odredaba Prijedloga zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije s obrazloženjem, koji je po zahtjevu Zajedničke komisije za usaglašavanje različito usvojenih tekstova zakona i drugih akata u oba doma Parlamenta Federacije BiH sačinilo Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije u svojstvu obrađivača zakona.

Zadužen je Generalni sekretarijat Vlade FBiH da novi teksta Prijedloga zakona uputi Zajedničkoj komisiji radi razmatranja i daljeg postupanja na njenoj narednoj sjednici.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI

Federalna vlada danas je utvrdila i Parlamentu FBiH na usvajanje po skraćenoj proceduri uputila Prijedlog zakona o dopuni Zakona o zdravstvenoj zaštiti.

Novina je u tome što se sada općinama daje pravo i na osnivanje lječilišta, uz neke druge ustanove zdravstvene zaštite. Ovo je učinjeno nakon što je načelnik općine Olovo podnio zahtjev za zaštitu prava na lokalnu samoupravu, a Ustavni sud Federacije BiH utvrdio kako članak 53. stavak 5. Zakona o zdravstvenoj zaštiti povrjeđuje pravo na lokalnu samoupravu. Osporenom odredbom Zakona bilo je predviđeno da općina moze biti osnivač doma zdravlja, ustanove za zdravstvenu njegu u kući i apoteke, ali ne i lječilista. Time se, kako je podnositelj zahtjeva naveo, mijenja pravno stanje i općini uskraćuje pravo da bude osnivač lječilišta kao javnozdravstvene ustanove.

IZMIJENJENA UREDBA O NAKNADAMA ČLANOVIMA VLADE FBiH
I NJIHOVIM SAVJETNICIMA KOJE NEMAJU KARAKTER PLAĆE

Vlada FBiH izmijenila je danas Uredbu o naknadama koje pripadaju njezinim članovima i njihovim savjetnicima koje nemaju karakter plaće.

Kako je precizirano novim rješenjem, članovi Vlade i njihovi savjetnici čije je mjesto prebivališta udaljeno više od 70 kilometara od sjedišta institucije u kojoj su zaposleni imaju pravo na naknadu za odvojeni život od obitelji u visini od jedne konvertibilne marke mjesečno.

Članovima Vlade čije je prebivalište udaljeno više od 70 kilometara, a nemaju osiguran službeni smještaj, pripada pravo na naknadu za zakup stana za službene potrebe i naknadu troškova smještaja od 599 KM. Ukoliko imaju osiguran službeni smještaj, mjesečna naknada troškova iznosi 299 KM. Savjetnicima članova Vlade FBiH, čije je mjesto prebivališta udaljeno više od 70 km od sjedišta institucije u kojoj su zaposleni, a nemaju osiguran službeni smještaj, mjesečna naknada za zakup stana za službene potrebe i naknadu troškova smještaja iznosi 299 KM, odnosno 149 KM za naknadu troškova ukoliko im je službeni smještaj osiguran.

POBOLJŠANJE ŽIVOTNIH USLOVA NA SELU

Vlada FBiH donijela je danas Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu za sufinansiranje Projekta „Poboljšanje iivotnih uslova na selu" za I i II kvartal 2013. godine.

Radi se o sredstvima u iznosu od 503.086,42 konvertibilnih maraka, a za realizaciju ove odluke zadužena su federalna ministarstva finansija, te poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

SUFINANSIRANJE PROJEKTA “PODRŠKA MREŽAMA SOCIJALNE SIGURNOSTI”

Na današnjoj sjednici Vlada FBiH je donijela odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu za sufinanciranje projekta „Podrške mrežama socijalne sigurnosti", za prvi i drugi kvartal 2013. godine u iznosu od po 50.000 KM. Ovaj projekt se finansira kreditnim sredstvima Svjetske banke u iznosu od 9.000.000 dolara.

U skladu sa Projektnim sporazumom Vlada Federacije BiH je odlukom iz marta 2010. godine osigurala sufinansiranje projekta u iznosu od 600.000 dolara, odnosno 840.000 KM. Sredstva za sufinansiranje Projekta „Podrške mrežama socijane sigurnosti", planirana su u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu u ukupnom iznosu od 200.000 KM.

JAVNI INTERES I SAGLASNOST ZA IZGRADNJU HE JANJIĆI

Vlada FBiH je na današnjoj sjednici, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, uz prethodnu saglasnost Općinskog vijeća Zenice, donijela Odluku o proglašavanju javnog interesa i davanju saglasnosti za pristupanje postupku dodjele koncesije za izgradnju HE Janjići na rijeci Bosni.

Postupak za dodjelu koncesije za izgradnju ovog hidroenergetskog objekta provodi se na osnovu samoinicijativne ponude JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo, u skladu sa Zakonom o koncesijama i Pravilima o postupku dodjele koncesija. JP „Elektroprivreda BiH“ je uz ponudu dostavila i „Studiju ekonomske opravdanosti izgradnje HE Janjići" i elaborat „Ekonomsko-finansijska analiza HE Janjići".

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije ovlašteno je da u svojstvu koncesra vodi pregovore i postupak dodjele koncesije sa koncesionarem JP "Elektroprivreda BiH", za izgradnju ovog hidroenergetskog objekta.

MEMORANDUM O STRATEŠKOM PARTNERSTVU

Vlada FBiH donijela je danas Odluku o davanju prethodne saglasnosti Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije za zaključenje Memoranduma o razumijevanju o strateškom partnerstvu i tehničkoj saradnji na implementaciji „Strategije razvoja namjenske industrije Federacije Bosne i Hercegovine 2012. - 2022." i Akcionog plana implementacije Strategije sa Američkim univerzitetom u Bosni i Hercegovini - Institut odbrambenih tehnologija. U obrazloženju ove odluke navodi se da su proizvodnja i promet naoružanja i vojne opreme predstavlja djelatnost od strateškog interesa za privredu i sigurnost svake zemlje, a naročito za državu kao što je Bosna i Hercegovina.

Ova oblast uređena je cijelim nizom zakona i podzakonskih akata, ali i međunarodno-pravnim instrumentima, koji regulišu sigurnosne procedure u oblasti proizvodnje i prometa naoružanja i vojne opreme.

U obnovi kapaciteta i otpočinjanju samoodržive proizvodnje radi izvoza na inostrana tržišta potrebna je i obnova kadrovskih resursa i stručnih znanja iz oblasti najnovijih odbrambenih tehnologija. Istovremeno, BiH se nalazi na tranzicijskom putu ka euroatlanskim integracijama i NATO-u, uključujući i usvajanje NATO kodifikacijskog sistema oružja i municije.

U cilju što efikasnijeg i bržeg procesa približavanja NATO strukturama, saradnja i strateško partnerstvo sa Američkim univerzitetom u BiH može te procese ubrzati, realno predstaviti mogućnosti namjenske industrije u FBiH, kao i uređenost medunarodno-pravih i sigurnosnih okvira za nesmetan nastup na medunarodnom tržištu namjenske industrije i odbrambenih tehnologija. Američki univerzitet u BiH već je zaključio slične sporazume sa Parlamentarnom skupštinom BiH, Predsjedništvom BiH, Ministarstvom sigurnosti i Ministarstvom odbrane BiH.

ODOBREN KREDIT „PRETISU“ d.d. VOGOŠĆA

Federalna vlada donijela je Odluku o izdvajanju komisionih sredstava i odobravanju kredita privrednom društvu „Pretis“ d.d. Vogošća.

Radi se o iznosu od 6.500.000 konvertibilnih maraka, datih na rok od 24 mjeseca, uz šestomjesečni grace period. Sredstva su namijenjena realizaciji već ugovorenih izvoznih poslova „Pretisa“.

ODLUKE IZ RESORA PROMETA I KOMUNIKACIJA

Na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, Vlada FBiH je usvojila više odluka iz resora ovog ministarstva.

Tako je data saglasnost na Odluku Upravnog odbora Bosanskohercegovačke željezničke javne korporacije Sarajevo o usvajanju Osnova plana poslovanja ove korporacije za 2013. godinu.

Usvojen je i Elaborat o izračunu troškova željezničke infrastrukture za period 2012. - 2014. godina i Elaborat o izračnu prihoda i operacija u ŽBiH za period 2012. - 2015. godina. Elaborati će služiti isključivo kao dokumentaciona osnova za planiranje radova na poslovima tekućeg i investicionog održavanja infrastrukturnih kapaciteta i planiranje linija za putničke vozove, a u cilju blagovremene pripreme i potpisivanja godišnjih ugovora sa JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo o finansiranju održavanja željezničke infrastrukture i sufinansiranju obavljanja usluga željezničkog putničkog i kombinovanog saobraćaja.

Također, usvojen je Izvještaj o realizaciji Programa prihoda i rashoda Federalne direkcije za civilnu avijaciju za 2012. godinu.

SUFINANSIRANJE NAJNIŽIH PENZIJA

Vlada FBiH, je u cilju zaštite penzionera, donijela Odluku o sufinansiranju najnižih penzija ostvarenih pod povoljnijim uvjetima, čiji će iznosi u isplati za maj, juni, juli i august 2013. godine biti manji od iznosa najniže penzije po Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju u Federaciji Bosne i Hercegovine. Sredstva za te namjene osigurat će se u iznosu od 1.884.000 KM, a što na mjesečnom nivou iznosi 471.000 konvertibilnih maraka. Razlike penzije isplaćivat će se uz redovnu isplatu penzija za mjesece maj, juni, juli i august 2013. godine.

USVOJEN PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA FONDA ZA IZDAVAŠTVO

Vlada FBiH je na današnjoj sjednici donijela Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije „Transfer za fond za izdavaštvo“, utvrđenih Budžetom FBiH za 2013. godinu, u ukupnom iznosu od 700.000 konvertibilnih maraka. Sredstva će se dodijeljivati u skladu sa Pravilnikom o procedurama i kriterijima za izbor korisnika sredstava Fondacije za izdavaštvo. Fondacija za izdavaštvo će u 2013. godini sveobuhvatno raditi na ostvarenju svojih programskih ciljeva kroz pružanje podrške, u iznosu od 232 hiljade KM, stvaralaštvu domaćih pisaca i prevodilaca. Za objavljivanje novih književnih djela, izabranih na konkursu, izdvojit će se 40 hiljada konvertibilnih maraka. Podrška će biti dodijeljena i za sufinansiranje časopisa i publikacija orijentiranih prema kulturi, za periodiku je namijenjeno sto hiljada, a “Odjeku” 70 hiljada KM.

Finansijska pomoć za druge oblike sufinansiranja izdavačke djelatnosti iznosit će 117.932 konvertibilnih maraka, dok će za projekte plasmana i promoviranja knjige i autora biti dodijeljeno 50 hiljada KM. Ostala sredstva, u iznosu od 90.068 KM, koristit će se za servisiranje poslova Fondacije, autorska prava i drugi troškovi internet biblioteke - lektira za osnovne i srednje škole. Imajući u vidu značaj djelatnosti Fondacije u Federaciji BiH koja se ogleda u pružanju podrške raznim projektima iz ove oblasti, posredno potičući autore i njihovo stvaralaštvo, od iznimne važnosti je kontinuiran rad na ostvarenju njenih ciljeva i posvećenost u periodu koji slijedi.

SREDSTVA UDRUGAMA POTROŠAČA

Vlada Federacije BiH donijela je Odluku o usvajanju Programa utroška s kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi neprofitnim organizacijama - podpora udrugama potrošača“, vrijedan 81.000 konvertibilnih maraka.

Izbor korisnika sredstava vršit će povjerenstvo koju imenuje federalni ministar trgovine, a na temelju Javnog poziva koji raspisuje Federalno ministarstvo trgovine, koji se objavljuje u sredstvima javnog informiranja i na web stranici Ministarstva.

KOORDINACIONO TIJELO ZA PRAĆENJE
PRAVILNIKA O UPRAVLJANJU OTPADOM

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je Odluku o uspostavi Koordinacionog tijela za praćenje implementacije Pravilnika o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom.

Koordinaciono tijelo čine po jedan predstavnik iz Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH, Federalne uprave za inspekcijske poslove, ovlaštenih operatera sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom i Federalnog ministarstvo okoliša i turizma.

Zadatak Koordinacionog tijela je praćenje i koordiniranje svih aktivnosti vezanih za implementaciju Pravilnika o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom, a posebno razmatranje periodičnih i godišnjih izvještaja uključujući i finansijsku komponentu ovlaštenog operatera sistema za upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom, periodičnih i godišnjih izvještaja inspektora zaštite okoliša i tržišnih inspektora Federalne uprave za inspekcijske poslove. Godišnji plan namjenskog utroška sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH će biti usaglašen sa Federalnim ministarstvom okoliša i turizma. Predviđena je uspostava jedinstvene evidencije o ambalaži i ambalažnom otpadu kao dijelu Registra o postrojenjima i zagađivanjima Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

Koordinaciono tijelo će putem Federalnog ministarstva okoliša i turizma slati godišnje izvještaje o svome radu Vladi Federacije BiH na usvajanje, a sastajat će se najmanje četiri puta godišnje.

IZVJEŠTAJ O RADU MEĐUENTITETSKOG TIJELA ZA OKOLIŠ

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici razmotrila i usvojila Izvještaj o radu Međuentitetskog tijela za okoliš za 2012. godinu i zatražila od Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine da nastavi aktivnosti na izradi i usvajanju Zakona o okolišu na državnom nivou. Zaključcima koji su usvojeni naglašava se da su operativne aktivnosti u oblasti zaštite okoliša, u skladu sa ustavnom strukturom u Bosni i Hercegovini, dominantno u nadležnostima entiteta i Distrikta Brčko, i to oko 90 posto.

Da bi se uspostavila odgovarajuća cjelovita struktura i funkcionalan sistem za cijelu državu, kao i da bi se adekvatno provodile obaveze koje proizilaze iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju BiH Evropskoj uniji, potrebno je na državnom nivou donijeti odgovarajući zakon o okolišu. Tim zakonom se mora predvidjeti kvalitetno i funkcionalno povezivanje entitetskih institucija nadležnih za zaštitu okoliša i Međuentitetskog tijela za okoliš sa odgovarajućim državnim institucijama, prvenstveno sa državnim Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, koje sada ima nadležnosti za zaštitu okoliša i upravljanje vodama.

INFORMACIJA O REGULACIJI RIJEKE BOSNE U SARAJEVSKOM POLJU

Vlada Federacije BiH je usvojila Informaciju Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o spremnosti implementacije projekta „Regulacija rijeke Bosne u Sarajevskom polju” iz granta IPA 2011.

Nakon intenzivnih poplava u decembru 2009. i januaru 2010. godine dat je prioritetan značaj zaštiti od poplava na području Sarajevskog polja koje je ugroženo usljed izlijevanja rijeke Bosne i njenih pritoka. U svrhu zaštite od poplava ovog područja, Agencija za vodno područje rijeke Save je izradila projekt kojim je planirano da se regulira korito rijeke Bosne u ukupnoj dužini od osam kilometara, te stabiliziraju i poboljšaju ušća svih pritoka. Zbog velikih šteta od poplava, Delegacija Evropske unije je prihvatila projektni prijedlog AVP Sava i odobrila finansijsku podršku implementaciji dijela regulacije rijeke Bosne u iznosu od 3.400.000 eura iz granta IPA 2011 (3.200.000 eura za radove i 200.000 eura za nadzor).

AVP Sava je zadužena da osigura preduslove za nesmetanu ukupnu realizaciju projekta.

PRIPREME ZA IZGRADNJU VJETROELEKTRANE U PODVELEŽJU

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine podržala je inicijativu da se kreditnim zaduženjem kod njemačke banke za obnovu Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW) osiguraju sredstva za realizaciju projekta „Vjetropark Podveležje" u iznosu od 65 miliona eura. Prihvaćena je Informacija o kreditu KfW-a za realizaciju ovog projekta, kao osnova za vođenje pregovora. Konačna odluka o zaduženju bit će donesena po okončanju pregovora sa KfW-om sa kojom će se utvrditi konačni uvjeti kreditnog zaduženja. Krajnji dužnik po ovom kreditnom zaduženju bit će JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo.

OBJEKTI PRIJENOSNE MREŽE OD STRATEGIJSKOG ZNAČAJA ZA FBiH

Federalna vlada prihvatila je danas Informaciju o objektima prijenosne mreže 400 kV od strategijskog značaja za FBiH. Riječ je o dalekovodima Banja Luka - Bihać - Lika (Republika Hrvatska), Bihać - Livno/Tomislavgrad, Livno/Tomislavgrad - Mostar 4, Livno/Tomislavgrad - Zenica, Livno/Tomislavgrad - Konjsko/Velebit (Republika Hrvatska), Zenica - Jelah, Zenica - Sarajevo 10, Tuzla/TE Tuzla - Đakovo (Republika Hrvatska), te trafo-stanicama Bihać, Jelah, Livno/Tomislavgrad, Zenica i Gradačac. Uvažavajući jedinstvenost prijenosne mreža BiH i činjenicu što se ona gradi prema jedinstvenim kriterijima, Vlada FBiH smatra nužnim sve strategijske objekte i jednog i drugog entiteta podvrgnuti analizi utemeljenoj na jednoznačnoj primjeni kriterija radi osiguranja optimalanog tehničkog i ekonomskog razvitka.

Vlada je zadužila premijera FBiH i nadležnog federalnog ministra da, u njezino ime, upoznaju Skupštinu, Upravni odbor i Upravu „Elektroprijenosa BiH“ s popisom objekata od strategijskog interesa za FBiH, te o njihovu uključenju u dugoročni plan razvitka prijenosne mreže. Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije dužno je o ovim zaključcima Vlade FBiH izvijestiti Neovisnog operatora sustava BiH i Državno regulatorno povjerenstvo za električnu energiju. Sredstva za ove aktivnosti bit će osigurana iz redovitih investicijskih sredstava „Elektroprijenosa BiH“, a po potrebi i kreditnim zaduženjima sukladno aktima koja reguliraju ovu oblast. Federalno ministarstvo će pokrenuti i inicijativu za ažuriranje, odnosno izmjenu i dopunu Strategijskog plana i programa razvitka energetskog sektora Federacije BiH.

PODRŠKA NASTAVKU REVIZIJE BORACA

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici razmatrala i usvojila Informaciju o onemogućavanju rada pojedinih revizorskih timova u Zapadnohercegovačkom kantonu.

Data je puna podrška i upućen zahtjev Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata da nastavi realizaciju Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite.

Federalna vlada zahtijeva da Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova i Federalna uprava policije, u saradnji sa Federalnim ministarstvom za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, sačine poseban plan podrške realizaciji Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite.

INFORMACIJE O REVIZIJI KORISNIKA BORAČKO-INVALIDSKE ZAŠTITE

Vlada Federacije BiH je usvojila je više informacija Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata o implementaciji Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite. One se odnose na periode 1. april - 30. juni, 1. juli - 30. septembar i 1. oktobar - 31. decembar 2012. godine, a bit će dostavljene predsjedniku i potpredsjednicima Federacije Bosne i Hercegovine, te Uredu MMF-a i Svjetske banke u Sarajevu. Također su usvojeni pokazatelji rezultata revizije za 2012. godinu

Data je i saglasnost Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno- oslobodilačkog rata na predloženi Dinamički plan realizacije Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite za period januar - juni 2013. godine.

Federalna vlada je dala saglasnost federalnom ministru za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata za donošenje privremenih rješenja o obustavljanju isplata za korisnike za koje službe za boračko-invalidsku zaštitu odbijaju da dostave predmete resornom ministarstvu radi nastavljanja i završetka procesa revizije tih predmeta i da se prema odgovornim licima u tim službama preduzmu ostale zakonom predviđene mjere.

Data je i saglasnost ovom ministarstvu da u cilju realizacije Dinamičkog plana revizije za 2013. godinu u pripremi rebalansa Budžeta zatraži dodatna sredstva, te su odobrena sredstva za nabavku sedam vozila niže klase za prijevoz revizorskih timova za kontrolu.

USVOJENA INFORMACIJA O REVIZIJI ZA PERIOD JANUAR - MART 2013.

Vlada Federacije BiH je današnjoj sjednici razmatrala i usvojila Informaciju o implementaciji Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite za period januar - mart 2013. godine koju će dostaviti predsjedniku i potpredsjednicima FBiH, Uredu MMF-a i Svjetske banke u Sarajevu.

Do 1. marta 2013. godine radilo je deset, a od 1. marta četrnaest revizorskih timova koji su pregledali ukupno 7.617 predmeta. Izvještajni prosjek po timu je 544 pregledana predmeta, odnosno mjesečni prosjek po timu je 181 predmet, a propisana mjesečna norma učinka revizorskog tima za kontrolu je 150 pregledanih predmeta. Zadržan je trend povećanja produktivnosti i rezultata rada timova u ovom periodu u odnosu na 2012. godinu.               

Trend smanjenja broja korisnika prava kojima se vrše isplate se nastavio i u prvom kvartalu 2013. godine. U januaru ove godine broj korisnika je bio 96.302, u februaru 96.228 i u martu 96.100 korisnika. Smanjenje broja korisnika prati i smanjenje isplaćenih sredstava za ove namjene tako da je u prvom kvartalu isplaćeno 1.082.771,11 KM manje od iznosa odobrenog u Budžetu.

U ovoj informaciji se navode i uočeni problemi i pojave koje usporavaju proces provođenja Zakona i prijedlozi i preporuke za njihovo prevazilaženje kako bi se postigla efikasnija i ekonomičnija revizija.

IZMIRENJE DUGA IZDAVAČA KROZ OTKUP KNJIGA

Vlada FBiH je odobrila Fondaciji za izdavaštvo da na ime izmirenja duga izdavača (glavnice i kamate) po osnovu revolving kreditnih sredstava, dodijeljenih od strane Fondacije, a na osnovu odluka Vlade, u ukupnom iznosu od 605.988,89 KM, izvrši otkup društveno vrijednih knjiga od dužnika/izdavača. Otkupljene knjige bit će ustupljene bibliotekama u FBiH, na osnovu prijedloga Fondacije za bibliotečku djelatnost. Saglasnost na spisak naslova koji će biti otkupljeni i biblioteka kojima će te knjige biti dodijeljene dat će federalni ministri kulture i sporta, te obrazovanja i nauke.

UREDITI PROIZVODNJU, PROMET I ZBRINJAVANJE PLASTIČNIH KESA

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici razmotrila Informaciju o normativnom uređivanju proizvodnje, prometa i zbrinjavanja plastičnih kesa.

Povodom inicijative Federalnog ministarstva trgovine da se normativno urede pitanja proizvodnje, prometa i zbrinjavanja plastičnih kesa, Vlada FBiH je prethodno zadužila Federalno ministarstvo okoliša i turizma da, u okviru svoje nadležnosti, pripremi odgovarajući akt, kojim bi se regulisala ova problematika, te ocijenila da bi bilo dobro da se, u cilju realizacije usaglašenih i kompatibilnih rješenja za cijelu BiH, u izradu akta uključi nadležno resorno ministarstvo iz Republike Srpske i Brčko Distrikta BiH, kao i ministarstva trgovine i finansija.

U Informaciji se navodi da je ova problematika bila tema dva u Banoj Luci održana sastanka uz učešće nadležnih ministarstava iz Federacije BiH i Republike Srpske, drugih entitetskih institucija, proizvođača plastične ambalaže, Regionalne razvojne agencije za Hercegovinu - REDAH, te predstavnika Centra civilnih inicijativa. Tada su dati prijedlozi mogućih rješenja pitanja smanjenja korištenja plastičnih kesa čija debljina ne prelazi 20 mikrona, odnosno da se do donošenja cjelovitog zakonodavnog okvira za zaštitu okoliša od svih vrsta plastičnog otpada, ova problematika uredi uredbom sa zakonskom snagom.

Razlozi za donošenje ove uredbe, u prelaznom periodu, do donošenja odgovarajućeg zakona, jesu smanjenje proizvodnje plastičnih kesa za jednokratnu, a postepeno povećanje proizvodnje kvalitetnijih kesa za višekratnu upotrebu, koje bi se od potrošača naplaćivale kao roba na prodajnim mjestima. Predviđa se, uz ostalo, povećanje stepena prikupljanja i recikliranja plastičnih kesa koje bi se nakon višekratne upotrebe posebno odlagale.

Vlada Federacije BiH je zadužila Federalno ministarstvo okoliša i turizma, da u okviru svoje nadležnosti i u saradnji sa Federalnim ministarstvom trgovine, ubrza izradu uredbe kojom bi se regulisala sva pitanja vezana za smanjenje proizvodnje plastičnih kesa za jednokratnu upotrebu.

RAZVOJ TRGOVINE I DOMAĆEG TRŽIŠTA

Vlada FBiH usvojila je Akcioni plan za realizaciju Projekta „Razvoj trgovine i domaćeg tržišta u Federaciji Bosne i Hercegovine“ za period 2012. - 2015. godine.

Riječ je o dokumentu koji je sastavni dio Strategije ekonomskog razvoja Federacije BiH.

Među strateškim ciljevima Projekta je povećanje i obogaćivanje proizvodnje za domaće tržište.

IZMJENA UREDBE O NAKNADI ZA KORIŠTENJE AUTOCESTE

Federalna vlada danas je izmijenila Uredbu o naplati naknade za korištenje autoceste A1, utvrdivši nove cijene.

Tako, naprimjer, cestarina na pravcu Jošanica - Lučani, u dužini od 45 kilometara, iznosi od 5,4 konvertibilne marke za prvu, do 21,6 KM za četvrtu kategoriju vozila.

O RADU FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA FBiH U 2012.GODINI

Vlada Federacije BiH donijela je danas Odluku kojom se daje saglasnost na Izvještaj o ostvarenju programa rada i finansijskog plana Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH za 2012.godinu.  Kako se navodi u Izvještaju, Fond je u toku 2012. godine uspješno primijenio Uredbu o vrstama naknada i kriterijima za obračun naknada za zagađivače zraka, kao i formirao elektronski registar obveznika plaćanja naknada za zagađivače zraka.

U cilju kvalitetnog rada Fonda kontinuirano se pratila i tumačila prateća zakonska regulativa iz oblasti zaštite okoliša. S obzirom na doneseni Pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu kao i Pravilnik o upravljanju otpadom od električnih i elektronskih proizvoda, Fond je preduzeo intenzivne pripreme na njihovoj primjeni koja bi trebala da započne 2013. godine. Nadalje, Fond je u cilju razmjene iskustva u toku 2012. godine uspostavio saradnju sa Fondom za zaštitu životne sredine Republike Srpske kao i sa Fondom za zaštitu okoliša Hrvatske. Također, uspostavljeni su kontakti i konkretna saradnja sa Svjetskom bankom, UNDP-om, USAID-om, Evropskom bankom i ostalim međunarodnim institucijama.

Od izuzetnog značaja je, stoji dalje u Izvještaju, intenziviranje aktivnosti kao i aktivno učešće na donošenju uredbi u skladu sa Zakonom o Fondu, čijom provedbom bi bili stvoreni uslovi za kvalitetno ulaganje u zaštitu okoliša. Svi navedeni rezultati postignuti su zahvaljujući dobroj saradnji sa Upravnim odborom, Nadzornim odborom i stručnoj pomoći koju ovom fondu pružaju Federalno ministarstvo okoliša i turizma i Vlada Federacije BiH.
U toku 2012. godine Fond je uposlio značajan broj uposlenika te time popunio i kadrovski ojačao pojedine stručne službe čime su stvoreni uslovi za efikasnije poslovanje, što i pokazuju finansijski pokazatelji u 2012. godini. Na kraju 2012. godine ukupno stanje neraspoređenih viškova i rashoda iz prethodnih godina iznosi 12.690.334 KM. Na dan 31. decembra 2012.godine Fond je na transakcijskom računu imao evidentiranih novčanih sredstava u iznosu 14.545.716 konvertibilnih maraka.

U Izvještaju se dalje navodi da će u narednom periodu osnovni cilj Fonda ostati zaštita okoliša, te efikasno, ekonomično i efektivno prikupljanja sredstava, poticanje i finansiranje pripreme, provedbe i razvoj programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja očuvanja, održivog korištenja, zaštite i unaprjeđenja stanja okoliša, a u svrhu približavanja ciljevima definisanim "Strategijom zaštite okoliša FBiH". 

KADROVSKA RJEŠENJA

Vlada FBiH je na današnjoj sjednici donijela Odluku o davanju ovlaštenja Marinku Bošnjaku da, u periodu od godinu dana, u svojstvu punomoćnika zastupa Federaciju BiH na skupštinama privrednog društva „ArcelorMittal” Zenica d.o.o.

Vlada je donijela i Odluku o izmjenama Odluke o imenovanju članova Nadzornih timova za implementaciju revidiranog Akcionog plana 1 i Strategije reforme javne uprave Bosne i Hercegovine, u ime Federacije BiH. Za člana Nadzornog tima za upravni postupak i upravno odlučivanje imenovan je Ivan Matešić, za člana u Nadzornom timu za planiranje, koordinaciju i izradu politika imenovan je Ljubiša Đapan i za člana Nadzornog tima za e-Upravu Enver Išerić.

Na temelju Izvještaja Komisije za izbor, Vlada je za člana Odbora državne službe za žalbe Federacije BiH imenovala Peru Matijevića.

Vlada FBiH je donijela Rješenje o privremenom imenovanjima Elme Hašimbegović za direktora Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine, te Šejle Šehabović za direktora Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine.

Vlada je donijela Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Policijskog odbora za policijske službenike Federacije BiH i na to mjesto imenovala Josipa Petrića.

U cilju zaštite prava povratničke populacije u Republiku Srpsku, Vlada Federacije BiH imenovala je Radnu grupu u sastavu: predsjednik Izudin Livadić, zamjenik predsjednika Neira Hot - Biloš i članovi Alija Aljović, Enisa Teskeredžić, Nermin Muratspahić i Esma Palić. Zadatak Radne grupe je da, u roku od 90 dana, utvrdi izmjene i dopune postojećih zakonskih rješenja ili predloži novi integralni tekst kojim bi bile obuhvaćene sve oblasti socijalne i svake druge zaštite povratničke populacije.

* * *

Sjednica Vlade FBiH je završena u 14.25 sati.

Srijeda,
20. januar 2021.
VIŠE