26 . hitna sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 03.06.2013.
Dnevni red

26. hitna sjednica Vlade FBiH održana 3.6.2013. u Sarajevu.

Dnevni red:
1.   Verifikacija Zapisnika 25. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 15.05.2013. godine
2.   Informacija o zahtjevima Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine sa protesta održanih 30.05.2013. godine
3.   Prednacrt zakona o poštanskom prometu Federacije Bosne i Hercegovine
4.   Nacrt zakona o istraživanju i eksploataciji nafte i plina u Federaciji Bosne i Hercegovine
5.   Nacrt zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine
6.   Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima
7.   Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite
8.   Prijedlog izjašnjenja na Amandmane na Prijedlog zakona o poljoprivrednim savjetodavnim službama koje su podnijeli Josip Martić, zastupnik u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Jozo Bagarić, zastupnik u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i Enver Mujala, poslanik u Predstavničkom domu Federacije Bosne i Hercegovine
9.   Prijedlog izjašnjenja na Amandmane na Prijedlog zakona o stočarstvu koje su podnijeli Josip Martić, zastupnik u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Jozo Bagarić, Ljiljana Zovko i Tanja Vučić zastupnici u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i Enver Mujala, poslanik u Predstavničkom domu Federacije Bosne i Hercegovine
10.   Prijedlog izjašnjenja na Amandmane na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lovstvu, koje je podnio Josip Martić, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
11.   Prijedlog amandmana na Prijedlog zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine
12.   Prijedlog izjašnjenja na Amandman koji je na Prijedlog zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine, podnio Klub poslanika stranke „Radom za boljitak“ u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
13.   Prijedlog odredbi za usaglašavanje različito usvojenih tekstova Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije sa Prijedlogom zaključka
14.   Prijedlog uredbe o izmjenama Uredbe o naknadama koje pripadaju članovima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i njihovim savjetnicima koje nemaju karakter plaće
15.   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za potpisivanje Ugovora o prenosu koncesije za eksploataciju izvora termalne banje „Sanska Ilidža“ u Sanskom Mostu
16.   Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu za sufinansiranje Projekta „Poboljšanje životnih uslova na selu“ za I i II kvartal 2013. godine
17.   Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu za sufinansiranje Projekta „Podrške mrežama socijalne sigurnosti“ za I kvartal 2013. godine
18.   Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu za sufinansiranje Projekta „Podrške mrežama socijalne sigurnosti“ za II kvartal 2013. godine
19.   Prijedlog odluke o odobravanju korištenja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa za Projekt razvoja kapaciteta u ministarstvima finansija otvorenog kao podračun u okviru Jedinstvenog računa Trezora u Federalnom ministarstvu finansija – Federalnom ministarstvu financija
20.   Prijedlog odluke o proglašenju javnog interesa i davanju saglasnosti za pristupanje postupku dodjele koncesije za izgradnju HE Janjići, na rijeci Bosni
21.   Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Federacije Bosne i Hercegovine na skupštinama privrednog društva ArcelorMittal Zenica d.o.o.
22.   Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije za zaključenje Memoranduma o razumijevanju o strateškom partnerstvu i tehničkoj saradnji na implementaciji "Strategije razvoja namjenske industrije Federacije Bosne i Hercegovine za period 2012.-2022." i Akcionog plana implementacije Strategije
23.   Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Pozajmljivanje i učešće u dionicama – Ostala domaća pozajmljivanja“
24.   Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz komisionih sredstava Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i odobravanju kredita društvu „Pretis“ d.d. Vogošća
25.   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Bosansko-hercegovačke željezničke javne korporacije Sarajevo o usvajanju Plana poslovanja Bosansko-hercegovačke željezničke javne korporacije Sarajevo za 2013. godinu
26.   Prijedlog odluke o usvajanju Elaborata za izračun troškova održavanja željezničke infrastrukture za period 2012.-2014. godine i Elaborata o izračunu prihoda i troškova operacija u Javnom preduzeću Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo
27.   Prijedlog odluke o usvajanju Izvještaja o realizaciji Programa prihoda i rashoda Federalne direkcije za civilnu avijaciju - Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo za 2012. godinu
28.   Prijedlog odluke o sufinansiranju najnižih penzija ostvarenih pod povoljnijim uslovima, čiji će iznosi u isplati za maj, juni, juli i avgust 2013. godine biti manji od iznosa najniže penzije po Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju u Federaciji Bosne i Hercegovine
29.   Prijedlog odluke o odobravanju utroška sredstava obezbijeđenih od strane donatora sa podračuna u okviru Jedinstvenog računa Trezora Federalnog ministarstva finansija – Federalnog ministarstva financija
30.   Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije "Transfer za Fond za izdavaštvo" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu
31.   Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi neprofitnim organizacijama-podrška udruženjima potrošača“
32.   Prijedlog odluke o uspostavi Koordinacionog tijela za praćenje implementacije Pravilnika o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom
a)   Prijedlog rješenja o imenovanju Koordinacionog tijela za praćenje implementacije Pravilnika o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom 
33.   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Izvještaj o ostvarenju Programa rada i finansijskog plana Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu sa Prijedlogom zaključka i Nacrtom odluke
a)   Nacrt odluke o prihvatanju Analitičkog izvještaja o poslovanju Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu 
34.   Prijedlozi odluka
a)   Prijedlog odluke o odobravanju korištenja sredstava sa posebnog namjenskog računa "Sistem obuke za jedinice lokalne samouprave II" otvorenog kao podračun u okviru JRT Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine 
b)   Prijedlog odluke o odobravanju korištenja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa „Jačanje kapaciteta stručnih savjetnika za obuku i usavršavanje Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, državnih službenika federalnih organa uprave koji rade na izradi propisa radi provedbe Zakona o ravnopravnosti spolova, te koordinatori/ce procesa izrade strateškog plana u federalnim organima uprave“ otvorenog kao podračun u okviru JRT Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine 
35.   Prijedlog odluke o odobravanju nabavke osnovnih sredstava - putničkih automobila i informatičke opreme za potrebe Federalne uprave za inspekcijske poslove
36.   Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o imenovanju članova nadzornih timova za implementaciju Revidiranog akcionog plana 1 i Strategije reforme javne uprave Bosne i Hercegovine, ispred Federacije Bosne i Hercegovine
37.   Godišnji izvještaj o napretku (Praćenje provođenja Revidiranog akcionog plana 1 i Strategije reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini) za period januar – decembar 2012. godine, sa Listom prioritetnih projekata koji će se kandidirati za finansiranje iz Fonda za reformu javne uprave i Prijedlogom zaključka
38.   Informacije o projektnim prijedlozima iz oblasti reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini, sa prijedlozima zaključaka
a)   Informacija o Projektnom prijedlogu „Jačanje kapaciteta za strateško planiranje i razvoj politika faza II (SPPD II), s prijedlogom zaključka 
b)   Informacija o Projektnom prijedlogu „Uspostavljanje i/ili jačanje kapaciteta institucije/a za kontrolu propisa i uspostavljanje sistema redukcije administrativnih prepreka“, s prijedlogom zaključka 
c)   Informacija o Projektnom prijedlogu „Mapa puta za reformu registracije poslovnih subjekata„ s prijedlogom zaključka 
39.   Izvještaj o radu Međuentitetskog tijela za okoliš za 2012. godinu, sa Prijedlogom zaključka
40.   Izvještaj Komisije za izbor jednog člana Odbora državne službe za žalbe Federacije Bosne i Hercegovine
a)   Prijedlog rješenja o imenovanju člana Odbora državne službe za žalbe Federacije Bosne i Hercegovine 
41.   Informacija o spremnosti implementacije projekta "Regulacija rijeke Bosne u Sarajevskom polju iz granta IPA 2011, sa Prijedlogom zaključaka
42.   Informacija o zahtjevu Ane Jakšić za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje sa Prijedlogom zaključka
43.   Informacija o kreditu njemačke banke za obnovu Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW) iz Frakfurta na Majni za financiranje Projekta „Vjetropark Podveležje“ sa Prijedlogom zaključka
44.   Informacija o objektima prenosne mreže od strateškog značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine sa Prijedlogom zaključaka
45.   Informacija o pokušajima blokade provođenja Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite, sa Prijedlogom zaključaka
46.   Informacije o realizaciji Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite
a)   Informacija o realizaciji Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite za period april-juni 2012. godine, sa Prijedlogom zaključaka
b)   Informacija o realizaciji Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite za period juli-septembar 2012. godine, sa Prijedlogom zaključka
c)   Informacija o realizaciji Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite za period oktobar-decembar 2012. godine, sa Prijedlogom zaključka
47.   Informacija o realizaciji Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite za period januar - mart 2013. godine, sa Prijedlogom zaključka
48.   Informacija o stanju u kojem se nalaze bosanskohercegovački izdavači sa Prijedlogom zaključka
49.   Informacija o objektu J.P. „Filmski centar Sarajevo“ d.o.o. sa Prijedlogom zaključka
50.   Informacija o normativnom uređivanju proizvodnje, prometa i zbrinjavanja plastičnih kesa, sa Prijedlogom zaključka
51.   Prijedlog akcijskog plana za realizaciju Projekta „Razvoj trgovine i domaćeg tržišta u Federaciji Bosne i Hercegovine“ za period 2012.-2015. godina sa Prijedlogom zaključka
52.   Informacija o poslovanju slobodnih zona u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 01.01.2011.-31.12.2011. godine, sa Prijedlogom zaključka
53.   Informacija Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine broj: 02-14-1939/08 od 15.05.2013. godine, sa Prijedlogom zaključka
54.   Informacija o nekretninama vojne namjene i pokretnoj imovini prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane, sa Prijedlogom zaključka
55.   Prijedlozi rješenja
a)   Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju direktora Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine 
b)   Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju direktora Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine 
56.   Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju članova policijskog odbora za policijske službenike Federcije Bosne i Hercegovine
57.   Prijedlog rješenja o imenovanju Radne grupe koja će predložiti izmjene i dopune postojećih ili nova zakonska rješenja s ciljem socijalne i svake druge zaštite povratničke populacije
58.   Prijedlozi rješenja o uvođenju u posjed eksproprisanih nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji
a)   dostavljenog na Zahtjev broj: 03/05-31-210/2013-AM od 11.03.2013. godine 
b)   dostavljenih na Zahtjev broj: 03/05-31-335/2013-AM od 12.04.2013. godine 
c)   dostavljenog na Zahtjev broj: 03/05-02-1301-1/2010-AM od 18.04.2013. godine 
d)   dostavljenog na Zahtjev broj: 03/05-31-364/2013-AM od 22.04.2013. godine 
e)   dostavljenog na Zahtjev broj: 03/05-31-368/2013-AM od 23.04.2013. godine 
f)   dostavljenog na Zahtjev broj: 03/05-31-442/2013-AM od 23.05.2013. godine 
g)   dostavljenog na Zahtjev broj: 03/05-31-421/2013-AM od 20.05.2013. godine 
59.   Zahtjev za odobravanje sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata, za troškove provođenja revizije iz oblasti boračko-invalidske zaštite
60.   Zahtjev za davanje saglasnosti za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine
61.   Nacrt zakona o dopuni Zakona o zdravstvenoj zaštiti
62.   Prijedlog odluke o dopuni Odluke o osiguranju kadrovskih i materijalnih pretpostavki za izvršenje Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite
63.   Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o naplati naknade za korištenje autoceste A1

Utorak,
26. januar 2021.
VIŠE