25 . hitna sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 15.05.2013.
Saopćenje o radu

O ISPLATI PENZIJA OTPUŠTENIM PRIPADNICIMA OSBiH

Vlada Federacije BiH je danas informirana o nemogućnosti isplate penzija otpuštenim pripadnicima Oružanih snaga BiH zbog nepotpisivanja Ukaza o proglašenju Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata od strane predsjednika Federacije BiH i nemogućnosti njegovog stupanja na snagu.

Zaključeno je da će Vlada tražiti rješenje za isplatu ovih penzija do objave Zakona, uz pribavljanje potrebnih mišljenja i saglasnosti.

UTVRĐEN  NACRT ZAKONA O GASU

Federalna vlada utvrdila je na današnjoj sjednici Nacrt Zakona o gasu u Federaciji BiH kojim se uređuje organizacija i funkcionisanje sektora prirodnog gasa, pravila i uslovi za obavljanje energetskih djelatnosti u sektoru prirodnog gasa, planiranje i razvoj tržišta prirodnog gasa, regulisanje tržišta, razdvajanje djelatnosti, pristup treće strane sistemu za prirodni gas, izgradnja i rekonstrukcija infrastrukturnih objekata, tehnička pravila, nadzor nad provođenjem zakona, srodni principi, procedure i vezana prava i obaveze fizičkih i pravnih lica, te druga pitanja od značaja za gasni sektor u FBiH.

Razlozi za donošenje ovog zakona proizilaze iz preuzetih obaveza Bosne i Hercegovine, kao potpisnika Ugovora o osnivanju Energetske zajednice zemalja jugoistočne Evrope , čime je preuzela obaveze implementacije direktiva i uredbi iz takozvanog „trećeg energetskog paketa“.

Direktiva se odnosi na zajednička pravila za uspostavu internog tržišta prirodnog gasa i njome se definišu obaveze zemalja članica na ostvarivanju osnovnih ciljeva ovog zakona, kao što su: obezbjeđenje kontinuiranog, sigurnog i kvalitetnog snabdijevanja kupaca prirodnim gasom, uključivanje u međunarodno tržište prirodnim gasom putem jedinstvenog tržišta prirodnog gasa u BiH, osiguranje usklađenosti tržišta prirodnog gasa BiH i kompatibilnosti sistema prirodnog gasa BiH sa drugim regionalnim i evropskim tržištima i sistemima.

Također, definiše se podsticanje održivog razvoja tržišta prirodnog gasa, energetska efikasnost, zaštita okoliša u skladu sa propisima i domaćim i međunarodnim standardima, zaštita interesa korisnika sistema, osiguranje transparentnih i nediskriminatornih tarifa za proizvodnju, distribuciju i snabdijevanje prirodnim gasom obezbjeđenje pristupa sistemu na nediskriminatoran, transparenatan način koji odražava stvarne troškove, osiguranje da distributivni i transportni sistemi funkcionišu putem subjekata koji su nezavisni po formi, organizaciji i odlučivanju od drugih aktivnosti koje nisu vezane za distribuciju i transport.

Nacrtom zakona definiše se i osiguranje uslova kojima je izvorima biogasa i drugim tipovima gasa iz biomase omogućen nediskriminatoran pristup gasnom sistemu, uzimajući u obzir neophodne zahtjeve kvaliteta, tehničke propise i sigurnosne standarde, obaveza vršenja javne usluge preduzeća za prirodni gas i zaštita prava socijalno ugroženih kupaca.
Ovim nacrtom propisuje se da Regulatorna komisija u cilju regulisanja tržišta distribucije, skladištenja i upravljanja LNG sistemima gasa u Federaciji, preuzima sve nadležnosti, ingerencije i ovlaštenja regulatora za gas u Federaciji, da zadržava sva ovlaštenja i nadležnosti koja su joj dodijeljena drugim važećim zakonima, da izdaje, mijenja i oduzima dozvole za rad - licence energetskim subjektima za obavljanje energetskih djelatnosti i vodi registre izdatih, izmijenjenih i oduzetih dozvola, da prati i kontroliše rad i poslovanje energetskih subjekata u pogledu ispunjavanja uslova utvrđenih licencom, da donosi pravila i procedure za provođenje arbitraže, kao i za rješavanje žalbi korisnika gasnog sistema u odnosu na imaoce dozvola iz okvira nadležnosti Regulatorne komisije. Regulatornoj komisiji pripada i pravo na naknadu troškova po osnovu arbitraže.

U Federaciji BiH ova materija trenutno je regulisana Uredbom o organizaciji i regulaciji sektora gasne privrede FBiH, koja će danom stupanja na snagu ovog zakona prestati da važi.

UREDBA O TRANSPARENTNOSTI FINANSIJSKIH ODNOSA

Vlada FBiH je na današnjoj sjednici donijela Uredbu o transparentnosti finansijskih odnosa jedinica lokalne samouprave, kantona i Federacije Bosne i Hercegovine sa javnim preduzećima. Ovom uredbom propisuju se principi od značaja za obezbjeđenje transparentnosti finansijskih odnosa jedinica lokalne samouprave, kantona i Federacije Bosne i Hercegovine sa javnim preduzećima, pravo pristupa informacijama u vezi finansijske i organizacione strukture javnih preduzeća, obaveza vođenja knjigovodstvene i druge evidencije, obaveza objavljivanja određenih podataka i obaveza vođenja evidencije putem javnog registra podataka.

Transparentnost finansijskih odnosa jedinica lokalne samouprave, kantona i Federacije Bosne i Hercegovine sa javnim preduzećima, u smislu ove uredbe, obavezno podrazumijeva objavljivanje informacija o: javnim sredstvima koja su javnom preduzeću dodijeljena direktno od strane Federacije, kantona ili jedinice lokalne samouprave ili koja su im dodijeljena u obliku pomoći, uključujući oprost obaveza po osnovu javnih prihoda, socijalnih davanja i drugo, javnim sredstvima koja su javnom preduzeću dodijeljena posredstvom drugih finansijskih institucija i ostvarenoj ekonomičnosti, efikasnosti i efektivnosti pri korištenju dodijeljenih javnih sredstava.

Transparentnost se posebno odnosi na informacije u vezi sa: pokrićem gubitaka iz redovnog poslovanja, povećanjem osnovnog kapitala, odobrenom pomoći (subvencije, donacije, grantovi i drugo), kreditima odobrenim pod povlaštenim uslovima, odricanjem od prava na dividendu (učešće u dobiti), odricanjem od prava na naplatu neizmirenih dugovanja koje omogućava finansijsku prednost, odricanjem od uobičajene naknade za korištenje dodijeljenih javnih sredstava i refundacijom (nadoknadom) finansijskih opterećenja koja su javnom preduzeću određena od strane jedinica lokalne samouprave, kantona ili Federacije BiH.

Ovoj uredbi prethodilo je potpisivanje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske zajednice i njihovih država članica, s jedne strane i Bosne i Hercegovine, s druge strane i Privremenog sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju iz 2008. godine kojima su nastale odgovarajuće obaveze za potpisnice ovih sporazuma, pa tako između ostalih i obaveza da će Bosna i Hercegovina, do kraja treće godine od stupanja na snagu ovog sporazuma, na javna preduzeća i preduzeća kojima su dodijeljena posebna i isključiva prava primijeniti principe utvrđene u Ugovoru o EZ-u.

UREDBA O GENERALNOM SEKRETARIJATU

Federalna vlada donijela je Uredbu o Generalnom sekretarijatu Vlade FBiH kojom je predviđeno da se, pored djelokruga i osnova unutrašnje organizacije Generalnog sekretarijata Vlade FBiH, osniva i uređuje djelokrug Ureda Premijera Federacije Bosne i Hercegovine, kao posebne službe u sastavu Generalnog sekretarijata, te djelokrug Zajedničkog ureda premijera i zamjenika premijera u Mostaru, kao detaširane organizacione jedinice Generalnog sekretarijata sa sjedištem u Mostaru, i djelokrug Ureda Vlade FBiH za Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine, kao detaširane organizacione jedinice Generalnog sekretarijata sa sjedištem u Brčko Distriktu BiH.

Generalni sekretarijat obavlja stručne poslove za potrebe Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, radnih tijela Vlade, premijera/predsjednika Vlade, zamjenika premijera i federalnog ministra prostornog uređenja zamjenika premijera i federalnog ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i članove Vlade, koji se odnose na organizaciju sjednica Vlade i radnih tijela Vlade, pripremanje materijala na zahtjev Vlade, premijera i zamjenike premijera, koordinaciju pripreme prijedloga, usvajanje i nadzor nad implementacijom programa rada Vlade za mandatni period i godišnjih operativnih planova rada Vlade.

Također, prati izvršavanje programa rada Vlade i obaveza Vlade po zaključcima Parlamenta FBiH, koordinira izradu izvještaja i analiza koji se odnose na implementaciju aktivnosti u vezi sa izvršavanjem programa rada Vlade, prati izvršavanje zaključaka Vlade, izvršavanje rješenja i drugih akata u vezi sa radom radnih tijela Vlade i kadrovskim poslovima iz nadležnosti Vlade (imenovanja, postavljenja, razrješenja i drugi poslovi iz nadležnosti Vlade.

Generalni sekretarijat koordinira i poslove koji se odnose na evropske integracije, i to: na horizontalnoj osnovi sa federalnim ministarstvima i drugim organima federalne uprave i sa nadležnim državnim i kantonalnim tijelima, poslove koji se odnose na IPA fondove i druge vidove donatorske pomoći, poslove koji se odnose na reformu javne uprave i pripremu odgovarajućih izvještaja za Vladu, te osigurava stručnu i organizacijsku osnovu za uvođenje metodologije analize utjecaja propisa.

POTICAJ ZA VETERINARSTVO

Federalna vlada donijela je danas Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava "Poticaj za veterinarstvo" sa kriterijima raspodjele predviđenih Budžetom FBiH za 2013. Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u iznosu od 2,5 miliona KM.

Ovim programom obuhvaćeno je provođenje mjera sprječavanja širenja i iskorjenjivanja zaraznih bolesti koje su zakonska obaveza shodno visini odobrenih sredstava u Budžetu Federacije BiH za 2013. godinu. Vakcinacija ovaca i koza starosti od 3 do 6 mjeseci protiv bruceloze, kako je predviđeno „Programom za suzbijanje i kontrolu bruceloze kod ovaca i koza u Federaciji Bosne i Hercegovine (januar 2010.- decembar 2016.)" provodit će se i ove godine na cijelom području Federacije BiH. Kako bi se bruceloza stavila pod kontrolu, osim vakcinacije bit će nastavljene i dijagnostičke pretrage na brucelozu goveda čije mlijeko se plasira u javnu potrošnju.

I ove godine bit će obavljano i dijagnostičko ispitivanje na tuberkulozu i leukozu goveda, kako bi se utvrdio zdravstveni status stada i osigurali uslovi za plasman domaćih proizvoda na strano tržište. Od ostalih zaraznih oboljenja bitnih sa ekonomskog aspekta, ali i sa aspekta zaštite javnog zdravlja u ovoj godini iz Budžeta Federacije bit će finansirane i dijagnostičke pretrage na salmonelozu. Rezultati dijagnostičkog ispitivanja na zarazne bolesti su pokazatelj epizotiološke situacije u Federaciji BiH i omogućavaju blagovremeno preduzimanje mjera na suzbijanju, sprječavanju širenja i iskorjenjivanju zaraznih bolesti.

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva  će Programom raspoređena sredstva doznačiti njihovim korisnicima koji su ih dužni koristiti u skIadu sa Zakonom o izvršavanju Budžeta FBiH za 2013. godinu i Zakonom o veterinarstvu, s tim da će realizacija Programa zavisiti od priliva sredstava u Budžet Federacije BiH.

RASPODJELE SREDSTAVA DRUGIM NIVOIMA VLASTI

Vlada FBiH je na današnjoj sjednici donijela dvije odluke o usvajanju programa i kriterija raspodjele sredstava drugim nivoima vlasti utvrđenih Budžetom FBiH za 2013. godinu.

Prva se odnosi na “Kapitalni transfer drugim nivoima vlasti - učešće Vlade FBiH u sufinansiranju kantonalnih i lokalnih zajednica - zaštita nacionalnih spomenika", za koju su dodijeljena sredstva u iznosu od 500.000 konvertibilnih maraka.

Izdvojena sredstva za drugu donesenu odluku, koja se odnosi na ”Tekući transferi drugim nivoima vlasti - za projekt utopljavanja zgrada radi uštede energije“, iznose ukupno 500.000 KM, odnosno po 50.000 KM za deset projekata.

Raspodjela sredstva iz ovih odluka vršit će se za programe i projekte koji u skladu sa kriterijima zadovolje zahtjeve i ispune uslove javnog poziva koji će raspisati Federalno ministarstvo prostornog uređenja. Za provedbe javnog poziva, federalni ministar prostornog uređenja će imenovati stručnu komisiju za ocjenu ispunjavanja uslova i kriterija za dodjelu sredstava, koja će ocjenu i mišljenje dostavljati federalnom ministru prostornog uređenja radi donošenja konačne odluke.

PROVOĐENJE ZAKONA O MATIČNIM KNJIGAMA

Federalna vlada je na današnjoj sjednici prihvatila Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za provođenje Zakona o matičnim knjigama u period 2012 i 2013. godine, što je zadatak Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova.

Zaduženo je Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova da nastavi aktivnosti na uspostavi Jedinstvenog matičnog registra i matičnih registara u općinama i gradu, organizovanje i provođenje stručne obuke predviđene Zakonom o matičnim knjigama, organizovanje i provođenje polaganja posebnog stručnog ispita za matičare, izradu priručnika za polaganje ispita za matičare, distribuciju i štampanje matičnih knjiga i izvoda iz matičnih knjiga i druge aktivnosti predviđene Zakonom o matičnim knjigama, podzakonskim propisima i Akcionim planom za provođenje Zakona o matičnim knjigama za period 2012 i 2013. godine.

Također, na današnjoj sjednici je donesena Odluka o utvrđivanju cijene matičnih knjiga, izvoda iz matičnih knjiga, uvjerenja o državljanstvu i vjenčanog lista za 2013. godinu.

SAGLASNOST I OVLAŠTENJE ZA PRENOS DIONICA „HIDROGRADNJE“

Vlada FBiH je na današnjoj sjednici donijela Odluku o davanju prethodne saglasnosti i ovlaštenja za potpisivanje potrebnih akata u postupku evidentiranja prenosa 3.792.559 dionica emitenta „Hidrogradnja" d.d. Sarajevo sa Vlade Kantona Sarajevo na Vladu Federacije Bosne i Hercegovine.

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Erdal Trhulj ovlašten je da u svojstvu zastupnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine potpiše potrebne akte u postupku evidentiranja prenosa dionica.

ODOBREN KREDIT „BINASU“ D.D.  BUGOJNO

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici donijela Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava iz komisionih sredstava Vlade FBiH i odobravanju kredita društvu „Binas“ d.d. Bugojno u iznosu od 1.300.000 konvertibilnih maraka, sa rokom otplate od 60 mjeseci, što uključuje grace period od 12 mjeseci i kamatnu stopu pet posto na godišnjem nivou.
Razvojna banka FBiH će sa društvom „Binas“ d.d. Bugojno sklopiti ugovor o kreditu i pokretat će pravne radnje radi prinudne naplate ovog kredita, po nalogu Federalnog ministarstva finansija.

IZMJENA TRASE GASOVODA U VITEZU

Vlada FBiH donijela je danas Odluku o dopuni Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju gasovoda na relaciji Zenica-Travnik. Ovom odlukom data je saglasnost „BH Gasu“, da zbog izuzetno zahtjevnog terena i njegove konfiguracije izvrši neznatnu izmjenu trase gasovoda u dijelu koji prolazi kroz općinu Vitez, u naselju Mošunj.

Time će „BH-Gas" d.o.o. Sarajevo, moći pristupiti eksproprijaciji nekretnina na tom području zajedno sa svim katastarskim česticama na način kako je to predviđeno pribavljenim Elaboratom dopunske eksproprijacije. Izmjenu trase ranije je prihvatilo i Općinsko vijeće Vitez.

SUBVENCIJE RUDNICIMA UGLJA U FBiH

Vlada FBiH je donijela Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava „Subvencije javnim preduzećima - konsolidacija rudnika uglja u Federaciji BiH" Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, utvrđenih u Budžetu Federacije BiH za 2013. godinu

Sredstva, u iznosu od 28.000.000 konvertibilnih maraka, će biti utrošena za izmirenje obaveza za PIO/MIO i za izmirenje obaveza po osnovu poreza na plaću u rudnicima uglja u FBiH i Rudnicima boksita d.o.o. Posušje, u skladu sa Zakonom o finansijskoj konsolidaciji rudnika uglja u FBiH prema obračunatim, a neuplaćenim javnim prihodima u periodu od 2009. do 2015. godine.

TRANSFERI FEDERALNOM MINISTARSTVU KULTURE I SPORTA

Vlada FBiH donijela je danas odluke kojima se usvajaju programi utroška sredstava utvrđenih Budžetom Federacije BiH Federalnom ministarstvu kulture i sporta. Sredstva su previđena za tri oblasti i to Transfer Fondaciji za muzičke, scenske i likovne umjetnosti u ukupnom iznosu od 780.000 KM, Transfer Fondaciji za bibliotečku djelatnost u ukupnom iznosu od 450.000 KM, te Transfer Fondu za izdavaštvo u ukupnom iznosu od 700.000 KM.
Sredstva će biti dodijeljena u skladu s pravilnicima o procedurama i kriterijima za izbor korisnika sredstava Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnost, Fondacije za bibliotečku djelatnost i Fondacije za izdavaštvo, a raspoređivat će se na osnovu odluka upravnih odbora ovih fondacija i federalnog ministra kulture i sporta.

NAGRADE SPORTISTIMA

Vlada FBiH donijela je danas odluke kojim se dodjeljuju novčane nagrade za bosanskohercegovačke sportiste zbog izuzetnih rezultata ostavrenih na domaćim i međunarodnim takmičenjima.

Prvom odlukom dodjeljuju se nagrade Taekwondo klubu „Novi Grad" iz Sarajeva u ukupnom iznosu od 22.500 KM i to: Arminu Grediću 10.000 KM za osvojeno treće mjesto u konkurenciji seniora do 80 kg na Evropskom prvenstvu za klubove i njegovom treneru Harisu Husiću 5.000 KM, te Samiru Selimoviću 5.000 KM za osvojeno treće mjesto u konkurenciji juniora do 73 kg i njegovom treneru Belmiru Berberoviću 2.500 KM.

Atletskom klubu ,,Zenica" iz Zenice dodjeljuje se novčana nagrada u ukupnom iznosu od 30.000 KM i to: Hamzi Aliću za drugo mjesto u bacanju kugle na Prvenstvu Evrope nagrada 15.000 KM i njegovom treneru Mehmedu Skenderu 7.500 KM, te Dejanu Mileusniću za postizanje državnog rekorda za seniore u bacanju koplja 5.000 KM i njegovom treneru Miroslavu Ubiparipu 2.500 KM.

Gradskom klubu vodenih sportova Sarajevo iz Sarajeva dodjeljuje se novčana nagrada u ukupnom iznosu od 7.500 KM i to članu kluba i reprezentativcu Bosne i Hercegovine u plivanju Arnelu Dudiću 5.000 KM za postizanje seniorskog rekorda Bosne i Hercegovine u dvije discipline na Svjetskom prvenstvu u plivanju i njegovom treneru 2.500 KM.

REVITALIZACIJA PAŠINE TABIJE U POČITELJU

Federalna vlada je donijela Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava „Transfer za sanaciju Počitelja“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma, u ukupnom iznosu od 350.000 konvertibilnih maraka.

Cilj ovog projekta je očuvanje tradicije i kulturne baštine, te uklapanje u prirodni ambijent čime će ova dobra predstavljati dio turističke ponude područja u kome se nalaze. Istovremeno će ovi objekti, koji su od ambijentalne vrijednosti, postati dio kulturno-historijskog naslijeđa Bosne i Hercegovine.

Sredstva će biti raspodijeljena za izvođenje radova na revitalizaciji Pašine tabije i nadzor nad izvođenjem radova. Planirani radovi, za koje je izdvojeno 325.000 KM, uključeni u drugu fazu revitalizacije Pašine tabije su: multimedijalni centar-oružarnica, Kula stražara-muzejski prostor, scena sa gledalištem, sanitarni blok sa pomoćnim prostorima, vidikovac sa stazama i uređenje vanjskih površina i prilaza. Za nadzor je izdvojeno 25.000 KM.

UREĐENJE DESNOG BOKA VODOPADA PLIVE U JAJCU

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava „Transfer za sanaciju korita vodopada Plive – Jajce“ za 2013. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma. Njime je predviđeno izdvajanje u ukupnom iznosu od 350.000 konvertibilnih maraka

Za izradu projektne dokumentacije za završno uređenje desnog boka vodopada rijeke Plive u u Jajcu  bit će izdvojeno 50.000 KM, a za izvođenje radova i nadzor 300.000 konvertibilnih maraka.

Na ovaj način će biti zaštićeni i sanirani dijelovi sedrenog masiva koji su nakon prethodne konstruktivne sanacije desnog boka vodopada ostali nezaštićeni od daljeg urušavanja, te urediti pristupna staza (šetnica) ili drveni most i vidikovac na ovoj strani vodopada.

Predviđena je i sanacija i uređenje postojećeg puta za interventna vozila na lijevoj obali Vrbasa, natkrivanje vidikovca na lokaciji bivšeg Paviljona, postavljanje ograde, klupa za sjedenje, korpi za otpatke itd, te postavljanje rasvjete za cijeli prostor, posebno za vodopad

SANACIJA DONJEG TOKA RIJEKE TREBIŽAT, SLAPOVA KRAVICE I KOĆUŠE

Vlada FBiH donijela je danas Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2013.godinu za sanaciju donjeg toka rijeke Trebižat i slapova Kravice i Koćuše u iznosu od 400.000 KM.

Sredstva u iznosu od 35.000 KM bit će iskorištena za izradu projektne dokumentacije, odnosno izradu glavnih projekata uređenja pješačkih staza u zoni pješačkog mosta,sanitarnog čvora i kupališta sa potrebnim parkovnim mobilijarom i rasvjetom glavnog objekta na ulaznom dijelu. Za izgradnju pješačkog turističkog mosta preko Trebižata u zoni kupališta, te za izvođenje radova na uređenju pješačkih staza u zoni pješačkog mosta, sanitarnog čvora i kupališta predviđeno je 350.000 KM, dok se ostatak sredstava u iznosu od 15.000 KM  odnosi na nadzor nad izvođenjem radova.

Cilj ovog projekta je očuvanje tradicije, prirodne baštine, te uklapanje u prirodni ambijent, čime će ova dobra predstavljati dio turističke ponude područja u kome se nalaze, odnosno Federacije BiH. Istovremeno će ovi objekti koji su od ambijentalne vrijednosti postati dio kulturno-historijskog naslijeđa Bosne i Hercegovine.

FEDERALNI REFERENTNI CENTAR

Vlada FBiH donijela je Odluku kojom je Federalni hidrometeorološki zavod odredila kao Federalni referentni centar za područje FBiH.

Federalni hidrometeorološki zavod će, sukladno Pravilniku o registrima postrojenja i zagađivanjima, obrađene pokazatelje o izračunatim emisijama proslijediti nadležnom federalnom ministarstvu najkasnije do 30.11. tekuće za predhodnu godinu izvjećivanja.

SAGLASNOST NA PROGRAM RADA FEDERALNOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Vlada FBiH je donijela Odluku o davanju saglasnosti na Program rada Federalnog zavoda za zapošljavanje.

Programom rada za 2013. godinu Federalni zavod za zapošljavanje planira aktivnosti koje će, u okviru svojih nadležnosti i finansijskih mogućnosti, realizirati u skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba samostalno, ili u saradnji sa lokalnim partnerima, kao i u okviru međunarodnih projekata, s ciljem ublažavanja negativnih ekonomskih kretanja i uticaja na tržište rada.

U skladu s tim, prioritetni cilj Federalnog zavoda za zapošljavanje biće provođenje utvrđene politike zapošljavanja radi povećanja efikasnosti tržišta rada kroz kreiranje i realizaciju programa i mjera aktivne politike zapošljavanja, te obezbijeđenje odgovarajuće materijalne i socijalne sigurnosti nezaposlenih osoba.

Sve aktivnosti u okviru mjera aktivne politike zapošljavanja bit će usmjerene na stvaranje pretpostavki za poboljšanje kvaliteta i povećanje konkurentnosti ponude na tržištu rada, podsticanje potražnje za radnom snagom, te na sticanje povjerenja i uspješnu saradnju partnera na tržištu rada.

IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA 2012. GODINU

Federalni proračun za 2012. godinu ostvario je 1.900 milijuna konvertibilnih maraka ili 95 posto planiranih sredstava. Od toga se na porezne prihode odnosi 1.171,3 milijuna KM (prihodi od neizravnih poreza, porez na dobit), neporezni (naknade, pristojbe, novcane kazne 323,1 rnilijuna KM, dok su primitci po osnovi financiranja ostvareni u iznosu od 405,5 milijuna KM.

Ukoliko promatramo ostvarenje prihoda, isključujući financiranje, oni iznose 1.494,5 milijuna KM, što je za 100 milijuna KM, ili za sedam posto više u odnosu na prihode ostvarene u 2011. godini. U odnosu na planirane prihode za 2012. godinu, ostvareni prihodi bez financiranja bilježe izvršenje od 98 posto.

Tekući transferi i drugi tekući rashodi lani su iznosili 965,1 milijuna KM, a tri najveće stavke bile su transferi za invalidnine (312,4 milijuna KM), za MIO (206,1 milijuna KM) i za neratne invalidnine (120,6 milijuna KM).

Subvencije su u 2012. godini iznosile 127,3 milijuna KM, među kojima je 68 milijuna KM za poljoprivredu, 28 milijuna KM za industriju i rudarstvo, 22 milijuna KM za željeznice, i tako dalje.

U 2012. je iz Federalnog proračuna za otplatu vanjskog i unutarnjeg duga, te domaćih pozajmljivanja izdvojeno 473,8 milijuna KM.

O PRIPADNOSTI JAVNIH PRIHODA

Federalna vlada usvojila je lzvješće o radu Radne skupine za analizu i pripremu rješenja u oblasti pripadnosti javnih prihoda u FBiH i pripremljene izmjene i dopune Zakona o pripadnosti javnih prihoda.

Vlada Federacije BiH je, na osnovu inicijative Federalnog ministarstva finansija, na 24. sjednici imenovala Radnu skupinu s ciljem da do 30.6.2012. godine analizira stanje u oblasti javnih prihoda u FBiH, iznađe rješenja za probleme i predloži poboljšanje uređenja u ovoj oblasti, te na tom osnovu ponudi prijedloge najboljih zakonskih okvira po pitanju javnih prihoda, što bi rezultiralo izradom nacrta novog Zakona o pripadnosti javnih prihoda u FBiH.

Nakon analiza, Radna skupina je zaključila kako se, u ovom momentu, ne može ulaziti u sistemske promjene, prije svega zbog predstojećeg popisa stanovništva i njegovih rezultata, pa se, umjesto donošenja novog, opredijelila za izmjene i dopune postojećeg Zakona.

Naime, Federalno ministarstvo financija, pri izračuna koeficijenata za raspodjelu sredstava s Jedinstvenog računa prema kantonima i općinama, koristi pokazatelje Federalnog zavoda za statistiku. Jedan od glavnih kriterija raspodjele je broj stanovnika, koji sada Zavod samo procjenjuje. Očekuje se kako će predstojeći popis dati točne pokazatelje koji će se bitno razlikovati od trenutačno dostupnih. Stoga nije bilo realno pristupiti bitnijim izmjenama Zakona, jer će one morati biti urađene nakon popisa.

INFORMACIJA O ŽELJEZARI „ZENICA“

Vlada je na današnjoj sjednici prihvatila informaciju Radne grupe za rješavanje statusnih problema privrednog društva Željezara „Zenica" d.o.o. Zenica.

Zadužena je Agencija za privatizaciju Federacije BiH da angažira konsultantsku kuću koja će izvršiti kontrolu Ugovora o osnivanju „BH Steel Company", te po tom osnovu utvrditi eventualne obaveze Federacije BiH prema Željezari „Zenica" d.o.o. Zenica i da po urađenoj reviziji roku od sedam dana informira Vladu Federacije BiH.

Također, zadužena je Željezara „Zenica" d.o.o. da osigura nedostajuću dokumentaciju koja je navedena u ovom izvještaju i da je dostavi Radnoj grupi i revizorskoj kući.

IZVJEŠTAJ O PROJEKTIMA IZ OBLASTI OKOLIŠA I TURIZMA

Vlada FBiH je razmatrala i usvojila Izvještaj Federalnog ministarstva okoliša i turizma o realizaciji transfera ovog ministarstva u 2011. godini. Riječ je o sredstvima namijenjenim implementaciji tri projekta: “JAJCE - Sanacija korita rijeke Plive i vodopada”, “Sanacija i obnova starog grada Počitelja u 2012. godini” i “Sanacija i uređenje donjeg toka rijeke Trebižat - slapovi Kravice i Koćuša u 2012. godini”.

Cijeneći velike potencijale u pogledu prirodne i kulturno povijesne vrijednosti, te značajne sadržaje u okviru turističke ponude na sva tri lokaliteta, Vlada FBiH je u ove svrhe izdvojila značajna proračunska sredstva.

Od 2003., zaključno sa 2011.godinom u sanaciju korita rijeke Plive i vodopada uloženo je ukupno 9.193.855,47 KM. Za realizaciju drugog projekta od 2003., zaključno sa 2010. godinom uloženo je 4.982.132,53 KM, dok sredstva za sanaciju i uređenje donjeg toka rijeke Trebižat od 2005. Zaključno sa 2012. godinom iznose 2.186.917,11 KM.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma, kao implementator navedenih projekata, pisano je zatražilo od općinskih vlasti Jajca, Čapljine i Ljubuškog da dostave prijedloge vezane za način upravljanja ovim destinacijama, nakon čega Vlada FBiH treba da donese odgovarajuće odluke o imenovanju upravitelja za ove destinacije, te definira model upravljanja ovim prirodnim i kulturno povijesnim resursima.

PRIHVAĆEN IZVJEŠTAJ O SANACIJI I OBNOVI STAROG GRADA POČITELJA

Federalna vlada je prihvatila izvještaj o realizaciji projekta „Sanacija i obnova Starog grada Počitelja“ koji je realiziralo Federalno ministarstvo okoliša i turizma u 2012. godini, za što je odobreno ukupno 300.000 konvertibilnih maraka.

Projekt se implementira u kontinuitetu od 2002. godine prema aktivnostima koje je definirala Vlada Federacije BiH. Aktivnosti realizirane u 2012. godini odnose se na izvođenje radova za objekte i pozicije u Starom gradu Počitelju prema odobrenom programu aktivnosti: vizualne komunikacije i funkcionalno tehnička oprema za, konstruktivnu sanaciju ruševne kule na dnu jugozapadnog bedema i sanaciju stare zapuštene kaldrme i obostrano dersovanje jugoistočnog bedema od kule do gornje kapije. Vrijednost izvedenih radova iznosi 91.166,34 KM.

U 2012. godini je završena prva faza revitalizacije objekta Pašine tabije, a koja se odnosila na pripremne i zemljane radove u koje su bile uključene arheološke i konzervatorske aktivnosti i dio građevinsko-zanatskih radova.Vrijednost izvedenih radova na revitalizaciji Pašine tabije iznosi 123.638,07 KM.

Radove je izvela firma „Gradnja“ d.o.o Mostar, a stručni nadzor nad izvođenjem radova “Eco-Plan“ d.o.o Mostar. Nad kompletnim izvođenjem radova je vršen i konzervatorski nadzor uz usluge arheologa. Vrijednost usluga nadzora je 13.455 KM. Ukupna vrijednost za izvedene radove i usluge nadzora navedenih aktivnosti iznosi 228.259,41 KM. Sve navedene aktivnosti su realizirane u predviđenom roku, odnosno do 31. decembra 2012. godine.

Nastavak aktivnosti na revitalizacije Pašine tabije je predviđen u drugoj fazi koja će se realizirati u 2013. godini. Cilj projekta i buduća namjena jesu zaštita, konzervacija i restauracija svih faza (srednjevjekovni i otomanski period), primjerena prezentacija i čitljivost arheološkog lokaliteta, revitalizacija Pašine tabije, odnosno aktivna zaštita, kulturno-obrazovna (otvorena scena sa gledalištem i zatvoreni multimedijalni centar, itd).

PRIHVAĆENI IZVJEŠTAJI O SANACIJI VODOPADA U JAJCU I UREĐENJU SLAPOVA KRAVICE I KOĆUŠA ZA 2012. GODINU

Federalna vlada je prihvatila izvještaj o realizaciji projekta sanacije korita i vodopada rijeke Plive u Jajcu, koji je realiziralo Federalno ministarstvo okoliša i turizma u 2012. godini za šta je odobreno ukupno 400.000 konvertibilnih maraka.

Nakon sagledavanja izvršenih radova i nužnih aktivnosti za završetak ovog projekta, Sektor za njegovu realizaciju ppredložio je Program za 2012. godinu, a Vlada Federacije BiH usvajanjem Proračuna za 2012. godinu odobrila predložene aktivnosti.

Riječ je najprije o izradi projektne dokumentacije za završno uređenje desne obale vodopada, za šta je odobreno 50.000 KM, a utrošeno 56.979 KM s PDV-om. Potom je uslijedilo završno uređenje, za šta je odobreno 335.000 KM, a utrošeno 296.696,32 KM s PDV-om, a za stručni nadzor je utrošeno 6.552 KM s PDV-om. Radove su izvodile firme GD „Arhitekt” d.o.o. Mostar i „Komotin” d.o.o. Jajce, a stručni nadzor nad izvođenjem firma “A 2” d.o.o Jajce. Sve ove aktivnosti su završene u skladu sa potpisanim ugovorima.

Vlada FBiH je prihvatila i izvještaj Federalnog ministarstva okoliša i turizma u o realizaciji projekta sanacija i uređenja donjeg toka rijeke Trebižat - slapovi Kravice i Koćuša u 2012.godini, za šta je Federalna vlada odobrila 300.000 KM. Ovaj projekt, koji se u kontinuitetu realizira od 2005., u prošloj godini je podrazumijevao građevinske i zanatske radove na izgradnji sanitarnih blokova u gornjoj i donjoj zoni kompleksa Kravice i dijela infrastrukture u sklopu sanitarnih blokova kompleksa Kravice u općini Ljubuški. U to su bili uključeni radovi na instalacijama, vodovodu, kanalizaciji i elektroinstalacijama u cilju funkcioniranja sanitarnih blokova u kompleksu vodopada.

Vrijednost radova je 247.187,12 KM, a izvelo ih je preduzeće DOMING d.o.o Čitluk. Za uslugu nadzora koji je provela firma “Eco-Plan” d.o.o. Mostar je utrošeno 10.296 KM. Ukupna uložena suma za izvedene radove i usluge nadzora je 257.483,12 KM.

PRIMIJENITI MEĐUNARODNE STANDARDE KVALITETE TEČNIH GORIVA

Vlada FBiH je na današnjoj sjedici prihvatila Informaciju o aktivnostima vezanim za rad na usaglašavanju izmjena Odluke o kvalitetu tečnih naftnih goriva u okviru Otvorenog pisma Europske unije, koji su sačinili članovi Radne grupe ispred Federacije BiH u grupi koju je imenivalo Ministarstvo vanske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Inače, Odluku o kvalitetu je donijelo Vijeće ministara BiH nakon provedene obavezne procedure i međuentitetskog usaglašavanja. Od tada je izvršeno osam izmjena u dijelu koji se odnosio na utvrđivanje prelaznih perioda do kojih se domaćoj proizvodnji - Rafineriji u Bosanskom Brodu - za pojedine vrste naftnih derivata mogu tolerisati nepovoljnije granične vrijednosti sumpora, olova, vode i aromata za petrolej za loženje i rasvjetu, koje su štitile domaću proizvodnju, a praktično negativno utjecale na zaštitu potrošača i očuvanje okoliša.

Prema raspoloživim informacijama, i nakon dugogodišnjeg vremenskog perioda, Rafinerija nije završila ulaganja u rekonstrukciju tehnološke linije kojom bi postrojenja dovela u stepen tehnički osposobljen za proizvodnju bezolovnih benzina čiji sadržaj aromata zadovoljava međunarodne norme.

Članovi Radne grupe iz Federacije BiH smatraju da tekst postojeće Odluke o kontroli kvaliteta tečnih naftnih goriva,  objavljene je u „Službenom glasniku BiH“, treba biti polazni materijal za izradu Nacrta nove odluke. Uz to, mišljenja su da, kao prethodno pitanje, treba riješiti pravni status formirane Radne grupe koju je još 2010. godine imenovalo Vijeće ministara BiH, odnosno Odluku kojom su imenovani treba staviti van snage.

Generalni stav članova Radne grupe iz Federacije BiH je da se ne smije dozvoliti donošenje podpropisa koji su u suprotnosti sa zakonima donesenim na nivou BiH, odnosno, derogiranje propisa iz oblasti zaštite okoliša, kojim je u Federaciji BiH već postignut određeni stepen usaglašavanja sa Evropskim direktivama i potpisanim Ugovorom o uspostavi Energetske zajednice iz 2006.godine, a odnosi se na prisustvo sumpora u gorivu.

Vlada Federacije BiH u cijelosti prihvata i odredbe Otvorenog pisma EU sekretarijata Energetske zajednice koje se trebaju u potpunosti implementirati u postojećem ili novom zakonodavstvu na državnom nivou, posebno u dijelu koji se odnosina eliminisanje svih elemenata diskriminacije učesnika na tržištu naftnihderivata u BiH.

Vlada je zadužila Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i Federalno ministarstvo okoliša i turizma da prema Ministarstvu vanske trgovine i ekonomskih odnosa BiH pokrenu inicijativu za preispitivanje važeće Carinske tarife za oblast tečnih goriva i njeno eventualno usklađivanje sa odredbama Direktive EZ, prvenstveno u dijelu koji se odnosi na usaglašavanje definicija pojedinih vrsta goriva. Generalni sekretarijat Vlade FBiH je zadužen da Ministarstvu vanske trgovine i ekonomskih odnosa BiH i Vijeću ministara BiH uputi pismo, u čiji sadržaj će biti implementirani ovi zaključci.

Vlada Federacije BiH je obavezala članove Radne grupe ispred FBiH da implementiraju ove zaključke, da se u preambulu Odluke ugrade odgovarajući članovi Zakona o standardizaciji BiH, te da tekst važeće Odluke sa svim izmjenama i dopunama bude polazna osnova za pripremu Nacrta izmjena i dopuna Odluke. Na pumpne automate treba staviti oznaku „nije po evropskom standardu“.

Vijeće ministara BiH, stav je Federalne vlade, treba utvrditi mjere koje će obezbijediti da se, u saradnji sa inspekcijskim organima Republike Srpske, vrši zajednička neutralna kontrola kvaliteta goriva proizvedenog u Rafinetriji Bosanski Brod, da se sadržaj sumpora u bezolovnom benzinu i u dizel gorivu veže isključivo za derivate proizvedene u BiH iz sirove nafte iz uvoza, te da se, na bazi validne uvozne dokumentacije o uvozu sirove nafte, obezbijedi kontrola količine derivata prerađenih u ovoj rafineriji.

O PRIVREDNOM DRUŠTVU „KTK VISOKO"

Nakon razmatranja stanja u privrednom društvu „KTK Visoko“ d.d. Visoko, Vlada FBiH je danas zadužila Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i premijera FBiH da obave razgovore sa potencijalnim kupcima po raspisanom Javnom pozivu s ciljem uspješne prodaje ponuđenih cjelina KTK Visoko d.d. Visoko.

Istovremeno, zadužena je Skupština Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine da iznađe način za prolongiranje sudske prodaje Fabrike obuće Goruša koja je planirana koncem maja 2013. godine, dok se ne izvrši prodaja predviđenih tehno-ekonomskih cjelina i stvore uvjeti za otplatu duga Razvojnoj banci Federacije BiH.

Federalno ministarstvo energije,  rudarstva i industrije će kroz programe utroška za 2013.godinu predložiti Vladi donošenje odluke o povoljnom kreditu “KTK Visoko” u iznosu do 400 hiljada KM kojim će biti riješeno penzionisanje 34 radnika koji su za to stekli uvjete i izmirenje duga prema “Konzumu” s ciljem obustave izvršnog postupka.

O ISPLATI DUGUJUĆIH SREDSTAVA BORAČKOJ POPULACIJI

Federalna vlada prihvatila je danas Informaciju o realizaciji sredstava za isplate ratnim vojnim invalidima, porodicama poginulih boraca i nositeljima ratnih odlikovanja u FBiH u 2012. godini, po osnovu utvrđene razlike sredstava ustanovljene zbog neusklađenosti osnovice za obračun naknada, u periodu I-VII 2009. godine sa Planom realizacije sredstava za 2013. godinu i Prijedlogom odluke o osiguranju i odobravanju isplate dugujućih sredstava boračkoj populaciji u FBiH.

Ovom odlukom utvrđeni su uslovi i način osiguranja finansijskih sredstava u Budžetu FBiH za finansiranje isplata dugujućih sredstava pripadnicima boračke populacije, po osnovu neusklađenosti osnovice za obračune naknada u periodu I - VII 2009. godine.

Finansijska sredstva za ove namjene planiraju se na godišnjem nivou u budžetima FBiH za 2012., 2013. i 2014. godinu, temeljem usvojene informacije ekspertne grupe, koju je imenovala Vlada FBiH, čijim rješenjem se definira obaveza prema potraživanjima za isplate razlike pripadajućih naknada za period I - VII 2009. godine .

Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata planira potrebna sredstva u svojim budžetskim zahtjevima za 2012., 2013. i 2014. godinu - Razlika sredstava za isplate invalidnina za period I - VII 2009. godine i Razlika sredstava za isplate naknada za ratna priznanja za period I - VII 2009. godine.

Ukupna sredstva koja se odobravaju za isplate dugujućih razlika po ovoj odluci iznose 26.500.000 KM za lične i porodične invalidnine i 1.400.000 KM po osnovu naknada za ratna priznanja.

PROJEKT RAZVOJA TURIZMA

Federalna vlada je prihvatila Informaciju o Prijedlogu strategije ekonomskog razvoja FBiH - projekt „Razvoj turizma u Federaciji Bosne i Hercegovine“, prema Programu Federalnog ministarstva okoliša i turizma za 2012. godinu. To je dio ukupnog dokumenta „Strategija razvoja turizma u Federaciji BiH za razdoblje 2008.-2018. godina“.

Zaduženo je Federalno ministarstvo okoliša i turizma da provede aktivnosti oko izmjene i dopune Prijedloga strategije u saradnji sa stručnjacima iz EU, Federalnom turističkom zajednicom, te kantonalnim ministarstvima nadležnim za oblast turizma i ugostiteljstva u Federaciji BiH.

INFORMACIJE IZ OBLASTI TURIZMA

Vlada FBiH je razmatrala i usvojila Informaciju Federalnog ministarstva okoliša i turizma o stanju i problemima uočenim u oblasti turizma i ugostiteljstva u Federaciji BiH.

Ocijenjeno je kako se, uprkos brojnim objektivnim i subjektivnim nedostacima i poteškoćama, nastavlja pozitivan trend rasta fizičkih pokazatelja turističke djelatnosti u Federaciji BiH.

Budući da je turizam djelatnost od interesa za ukupni privredni razvoj Federacije Bosne i Hercegovine, Vlada FBiH očekuje nastavak započetih aktivnosti resornog federalnog ministarstva u cilju turističke valorizacije potencijala i stvaranja okruženja koje osigurava dugoročnu profitabilnost i održivost turizma.

O NEUMSKOM HOTELU

Vlada FBiH prihvatila je danas Informaciju o statusu društva SALUS-HOTEL STELLA d.o.o. Neum, te zadužila Federalno ministarstvo okoliša i turizma da pokrene procedure za razrješenje dužnosti, prije isteka mandata, članova Nadzornog odbora imenovanih u ime državnog kapitala i za imenovanje dva člana NO ovog društva na razdoblje do 60 dana.

Nadzorni odbor SALUS-HOTEL STELLA Vlada je zadužila da angažira revizorsku kuću i izvrši reviziju cjelokupnog poslovanja za razdoblje 2010.-2012. godina i o tome izvijesti Vladu, nadležno federalno ministarstvo i Agenciju za privatizaciju u FBiH.

Istodobno, Vlada nije prihvatila predloženi model dokapitalizacije i zahtjev BUMES-a d.o.o. Split za konverzijom - pretvaranjem potraživanja u povećanje vlasničkog udjela u temeljnom kapitalu društva SALUS HOTEL STELLA.

Agencija za privatizaciju dužna je, nakon okončanja sudbenih sporova, nastaviti aktivnosti iz okvira svoje nadležnosti.

PRAVILNIK O USPOSTAVI JEDINSTVENE BAZE PODATAKA GOTOVINSKIH NAKNADA POJEDINCIMA U FBiH

Pravilnikom, kojeg je danas usvojila Vlada FBiH, propisuje se način uspostavljanja Jedinstvene baze podataka gotovinskih naknada pojedincima koje se isplaćuju na teret budžeta Federacije BiH, kantona, općina i gradova i finansijskih planova izvanbudžetskih fondova. Također, njime se propisuje način prikupljanja i klasifikacija podataka, forma standardizovanih obrazaca za njihovo prikupljanje i formati izvještaja koji se generiraju.

Razlog za donošenje Pravilnika je u potrebi stvaranja pretpostavki za implementaciju Zakona o jedinstvenom uređivanju prava na gotovinsku naknadu pojedincima u FBiH. Usvajanje ovog zakona provedeno je po hitnom postupku i bilo je preduslov za otpočinjanje pregovora sa Svjetskom bankom za isplatu sredstava za Zajam za razvojnu politiku, od čega je zavisio za Projekat podrške budžetu.

Implementacijom ovog zakona stvaraju se pretpostavke da se buduća zakonska rješenja gotovinskih naknada pojedincima u Federaciji BiH mogu bazirati na institutu cenzusa, čime bi se riješilo niz nedostataka u postojećem sistemu gotovinskih naknada pojedincima i omogućila adekvatnija socijalna pomoć porodicama i pojedincima u stanju socijalne potrebe.

Konačno, jedinstvena baza podataka će omogućiti centralizovani sistem informacija i izvještavanja o svim izvršenim isplatama po raznim vrstama gotovinskih naknada iz budžeta na svim nivoima vlasti, što će nadležnim institucijama biti od koristi u planiranju budžeta i izvještavanju po domaćim i međunarodnim obavezama.

SAGLASNOST NA ODLUKU HT-a O SPONZORISANJU SFF-a

Vlada FBiH je na današnjoj sjednici dala saglasnost na Odluku Uprave JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar o sponzorisanju Sarajevo Film Festivala u iznosu od 250.000 KM godišnje, bez PDV-a, na razdoblje od tri godine (2013., 2014. i 2015.).

Na prijedlog resornog ministarstva Vlada Federacije BiH, kao većinski vlasnik javnog preduzeća, odobrava sponzorstva preko 50.000 konvertibilnih maraka. Davanjem saglasnosti Vlade FBiH na ovu odluku Uprave, može se zaključiti ugovor o sponzorisanju između JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar i organizatorom SFF-a Obala Art Centrom iz Sarajeva.

O PROJEKTU ENERGETSKE EFIKASNOSTI

Vlada FBiH prihvatila je danas Informaciju o kreditu Svjetske banke za Projekt energetske efikasnosti koji ima za cilj unaprjeđenje energetske efikasnosti u cijeloj BiH, a prioritetno bi se Projekt u prvoj fazi primijenio na obrazovnim, zdravstvenim i objektima socijalne zaštite. Kako se navodi u Informaciji, kredit će iznositi oko 32 miliona dolara, a alokacija sredstava vršit će se po entitetima.

S tim u vezi Vlada je danas zadužila federalna ministarstva zdravstva i obrazovanja i nauke da u roku od 30, odnosno 60 dana, sačine listu  bolnica i škola i dostave informacije o tim zgradama kako bi se moglo pristupiti realizaciji prve faze Projekta energetske efikasnosti. Vlada je, također, zadužila federalna ministarstva prostornog uređenja i turizma i okoliša da u roku od 15 dana usaglase stavove o agenciji i Jedinici za implementaciju Projekta energetske efikasnosti, te da o tome obavijeste Federalno ministarstvo finansija.

Ovo ministarstvo zaduženo je da u roku od 90 dana, u koordinaciji sa kantonalnim ministarstvima finansija, utvrdi kriterije i prijedlog alokacije kreditnih sredstava između Federacije BiH i kantona, te da obavijesti Svjetsku banku o aranžmanima implementacije Projekta energetske efikasnosti.

Pitanju energetske efikasnosti poklanja se sve više pažnje na državnom i na nivou entiteta. Uz podršku donatora pripremljeni su nacrti neophodnih zakona i oni su u različtim fazama usvajanja i objavljivanja.

Nacionalni akcioni plan za energetsku efikasnost je pripremljen u nacrtu i dva entiteta su odlučila da bi sve zgrade trebalo da prođu proces certifikacije za energetsku efikasnost. FBiH je za to odredila rok do 2018. godine. I FBiH i RS su saglasne o uspostavi agencija za energetsku efikasnost na entitetskom nivou.

KADROVSKA RJEŠENJA

Federalna vlada je danas dala saglasnost na prijedlog za imenovanje Amre Vučijak za člana Upravnog odbora Agencije za sigurnost hrane BiH.

Vlada FBiH je donijela akte o provođenju konkursne procedure za izbor i imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora Union banke d.d. Sarajevo i imenovala Komisiju za provođenje postupka izbora kandidata za predsjednika i članove Nadzornog odbora Union banke d.d. Sarajevo u sastavu Siniša Bilić (predsjednik), Marko Musić, Jasenko Muharemagić, Mirsada Jahić i Adnan Efendić. Data je saglasnost da postojeći nadzorni odbor obavlja svoju funkciju do okončanja konkursne procedure.

Vlada je donijela i Odluku o uslovima za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Finansijsko-informatičke agencije. Zakonom o Finansijsko-informatičkoj agenciji propisano je da se Upravni odbor ove agencije sastoji od pet članova, koje imenuje Vlada Federacije BiH, na prijedlog federalnog ministra finansija.


FINANSIJSKE ODLUKE

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici donijela Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom FBiH za 2013. godinu za finansiranje Crvenog krsta Federacije BiH u iznosu od 450.000 KM. Ova sredstva isplatit bit će isplaćena u četiri jednake tranše.

O utrošenim sredstvima korisnici će izvještavati Generalni sekretarijat Vlade FBiH, koji je s Federalnim ministarstvom finansija zadužen za realizaciju ove odluke.

Vlada FBiH je na današnjoj sjednici donijela Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu finansija.

Za finansiranje provedbe Zakona o sistemu državne pomoći u Bosni i Hercegovini odobreno je 120.338,67 konvertibilnih maraka. Vijeće za državnu pomoć BiH donijelo je Odluku o budžetu Vijeća za državnu pomoć BiH za 2013. godinu kojom se Vlada Federacije BiH obavezuje izvršiti uplatu jedne trećine ukupno predviđenih sredstava.

 

***
Sjednica Vlade FBiH je završena u 17:30 sati.

 

Utorak,
19. januar 2021.
VIŠE