23 . hitna sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 26.04.2013.
Saopćenje o radu

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI  I DOPUNI  ZAKONA O PRODAJI STANOVA NA KOJIMA POSTOJI STANARSKO PRAVO

Realizirajući zaključke 71. sjednice, Federalno ministarstvo prostornog uređenja danas je Vladi FBiH dostavilo Nacrt, a Vlada je, na sjednici u Mostaru, utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo.

Izmijenjenim člankom 39e propisuje se kako se nositelju prava iz kupoprodajnog ugovora koji je zaključio pravno obvezujući ugovor iz člana 39 stavak 1. Zakona, a koji je napustio stan u Federaciji BiH i nakon toga, iz istog stambenog fonda ili novoosnovanih stambenih fondova oružanih snaga država nastalih iz bivše SFRJ, stekao novo stanarsko pravo ili pravo koje odgovara tom pravu, stjecanjem novog stana raskida ugovor o otkupu stana u FBiH, te on nema pravo na povrat stana, na upis prava vlasništva nad tim stanom, niti na naknadu.

Nositelj prava iz kupoprodajnog ugovora koji je zaključio ugovor iz članka 39, koji je nakon 14. prosinca 1995. godine ostao u službi u oružanim snagama izvan teritorija Bosne i Hercegovine, a nije stekao novo stanarsko ili tomu odgovarajuće pravo, umjesto upisa prava vlasništva po zaključenom ugovoru ima pravo na naknadu od FBiH utvrđenu po prosječnoj cijeni stana u FBiH prema posljednjem podatku Federalnog zavoda za statistiku objavljenom na dan stupanja na snagu ovog zakona, umanjenu za amortizaciju stana po stopi od jedan posto godišnje.

Ovo pravo ima i nositelj stanarskog prava ili njegov bračni drug s kojim živi u braku nakon napuštanja prijeratnog stana, koji nije zaključio pravno obavezujući ugovor o otkupu, a nije stekao novo stanarsko ili odgovarajuće pravo. Ukoliko nije zaključio ugovor o otkupu stana, a stekao je novo stanarsko pravo ili tomu odgovarajuće pravo, nema pravo na povrat stana niti pravo na naknadu od Federacije BiH.

Kako je obrazloženo, izmjenom i dopunom postojećeg Zakona izvršavaju se presude Ustavnog suda, a kako bi Federacija BiH što prije provela obveze utvrđene presudama, Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo upućen je Parlamentu FBiH po žurnom postupku.

UTVRĐEN NACRT ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O UTVRĐIVANJU IZMIRENJA UNUTARNJIH OBVEZA FBiH

Na današnjoj sjednici, Federalna vlada je utvrdila i Parlamentu FBiH uputila Nacrt zakona o izmjenama Zakona o utvrđivanju i načinu izmirenja unutarnjih obveza FBiH.
Na ovaj način se iz sadašnjeg teksta Zakona briše odredba članka 21a. Naime, ova odredba je nedovoljno jasna i u koliziji je sa Zakonom o Poreznoj upravi Federacije BiH. Ona je u praksi onemogućavala pravnim osobama promet obveznica do visine neizmirenih obaveza spram uposlenika, te fondova mirovinskog i zdravstvenog osiguranja nastalih do dana stupanja na snagu ovog Zakona, uključujući i obveze po sporazumima o odgođenom plaćanju, te onemogućavala im raspolaganje obveznicama.

UREDBA O DAVANJU U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA

Federalna vlada donijela je Uredbu o uvjetima, postupku i kriterijima davanja u zakup poslovnih prostora na kojima ima pravo upravljanja i korištenja

Ovom uredbom se uređuju kriteriji, mjerila, uvjeti, način i postupak davanja u zakup poslovnih prostora, zasnivanje, trajanje i prestanak zakupa, visina i način plaćanja zakupnine, kao i ostala pitanja iz odnosa zakupa poslovnih prostora na kojima pravo upravljanja i korištenja ima Vlada FBiH, kao i poslovnih prostora preuzetih od prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane. Njen cilj je da se na transparentan, jedinstven i efikasan način rješava pitanje postupka dodjele poslovnih prostora u zakup.

Kako je propisano Uredbom, odluku o davanju u zakup poslovnih prostora donosi direktor Službe za zajedničke poslove organa i tijela BiH na prijedlog Komisije koju imenuje na period od dvije godine.

Uredba je podijeljena na osam poglavlja, a, između ostalog, uređuje postupak dodjele u zakup poslovnih prostora putem javnog nadmetanja, kao i mogućnost dodjele putem neposredne pogodbe. Utvrđeni su kriteriji i mjerila bodovanja prilikom dodjele poslovnih prostora, način plaćanja i određivanje visine zakupnine, zaključenje ugovora o zakupu, regulišu se prava i obaveze ugovornih strana, te uvjeti za prestanak ugovora o zakupu.

ZADUŽENJE FBiH PUTEM TREZORSKIH ZAPISA OD 20.000.000 KM

Vlada FBiH je donijela odluku kojom se odobrava zaduženje Federacije BiH putem emisije trezorskih zapisa Federacije radi prikupljanja sredstava za finansiranje izdataka utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2013. godinu.

Nominalni iznos ove emisije je do 20.000.000 KM sa 2.000 trezorskih zapisa nominalne vrijednost trezorskog zapisa od 10.000 KM sa rokom dospijeća od 273 dana.

SUGLASNOST NA OVOGODIŠNJI PLAN POSLOVANJA JP AUTOCESTE FBiH

Današnjom Odlukom, Vlada FBiH dala je suglasnost na Plan poslovanja JP Autoceste FBiH d.o.o Mostar za 2013. godinu, kojim su obuhvaćeni izgradnja, održavanje, zaštita autocesta i brzih cesta.

Inače, Odluku o usvajanju Plana na koju je Vlada dala suglasnost donijela je Uprava Autocesta FBiH, budući da je privremenom Nadzornom odboru istekao mandat, a novi još nije imenovan.

Kada je riječ o pripremi i izgradnji dionica na Koridoru Vc i brzim cestama, Autoceste u 2013. godini planiraju više paralelnih aktivnosti. Riječ je, prvo, o izgradnji dionica iz kreditnih sredstava Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i Europske investicijske banke (EIB) - faza jedan (158,4 milijuna eura) i faza dva (339,6 milijuna eura) kreditnog okvira. Tu je i izgradnja graničnih prijelaza Bijača i Svilaj koji se nalaze na trasi Koridora Vc. Planiran su početak radova na pristupnim cestama za petlje Butile i Vlakovo, te realizacija izgradnje treće faze tunela Vijenac.

U 2013. slijedi, prema Planu, potpisivanje ugovora o kozultantskim uslugama sa IFC-om, članicom Svjetske banke, radi strukturiranja i implementacije transakcije javno-privatnog partnerstva. Predviđena je izgradnja dionice Vlakovo - Mostarsko raskršće, te priprema i početak izgradnje dionice Drivuša - Klopče iz sredstava Kuvajtskog fonda za arapski ekonomski razvoj. Planirana je realizacija inicijative za pokretanje kreditnog zaduženja radi izgradnje dionica Zvirovići - Počitelj i Drivuša - Banlozi u visini od 120 miljuna eura, a bit će i analiziran model, te početak aktivnosti na osiguranju sredstava i izvođača radova na dionici Tarčin - Mostar (Tarčin - Konjic).

Pored ovih aktivnosti, u Poslovnom planu Autocesta FBiH za 2013. godinu predviđeno je pokretanje novih aktivnosti na izgradnji Koridora Vc i brzih cesta u Federaciji BiH.

PLAN POSLOVANJA JP CESTE FBiH ZA 2013. GODINU

Plan poslovanja JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo za 2013.godinu dobio je danas suglasnost Federalne vlade. Kako je 24. 8. 2012. godine privremenom Nadzornom odboru Cesta FBiH istekao rok od 60 dana na koji je imenovan, a novi još nije imenovan, to je Odluku o utvrđivanju Prijedloga plana donijela Uprava ovog javnog poduzeća.

Planom su predviđeni javni prihodi od 63 milijuna konvertibilnih maraka, ukupni javni rashodi od 45,41 milijun KM, a ukupna ulaganja u investicije od 57,33 milijuna KM. Planirane aktivnosti su usklađene sa prilivom javnih prihoda, a usmjerene su na održavanje, zaštitu, rekonstrukciju, izgradnju i upravljanje magistralnim cestama. Najveća ulaganja u 2013. godini predviđena su za redovito i zimsko održavanje cesta (33,02 milijuna KM), rekonstrukciju i izgradnju cesta, mostova i tunela (22,93 milijuna KM) i rehabilitaciju cesta (18,38 milijuna KM).

USVOJEN PROGRAM PRIHODA I RASHODA FED CAD

Vlada FBiH je na današnjoj sjednici donijela Odluku o usvajanju Programa prihoda i rashoda Federalne direkcije za civilnu avijaciju za 2013. godinu. Donošenje ove odluke je u skladu preporuka Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH i transparentnosti rada Federalne direkcije za civilnu avijaciju.

Program prihoda i rashoda FED CAD za 2013. godinu iznosi 17.084.987 KM i manji je od rebalansiranog za 2012. godinu za 3.783.786 KM ili 18,13 posto. Kada se sagledaju realni prihodi bez avansa za 2012. godinu, Program prihoda i rashoda za ovu godinu FED CAD manji je od rebalansiranog Programa prihoda i rashoda FED CAD za 2012. godinu za 61.209 KM ili 0,36 posto .

Planirani prihodi će se ostvariti iz Budžeta FBiH, od naplate usluga prilazne i aerodromske kontrole letenja na međunarodnim zračnim lukama u FBiH (Sarajevo, Mostar i Tuzla), od naplate preleta kroz zračni prostor BiH i od kamata na depozite, pozitivne tečajne razlike i drugo. Svaka pojedinačna stavka rashoda bit će finansirana dijelom iz Budžeta FBiH, a dijelom iz vlastitih prihoda, što je i propisano od strane Eurocontrola. Troškovi su planirani sukladno planiranim prihodima.

REBALANS PLANA I PROGRAMA CESTA FEDERACIJE BiH ZA 2012. GODINU

Vlada FBiH donijela je danas Odluku o davanju saglasnosti na Rebalans Plana i programa JP Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za 2012. godinu. U obrazloženju ove odluke navodi se da je tokom implementacije Plana došlo do promjena u strukturi prihoda, rashoda i investicija, zbog čega se Uprava JP Ceste FBiH odlučila za revidiranje Plana. Rebalansom, kao i Planom, predviđen je javni prihod od 64 miliona KM, s tim da je urađena alokacija sredstava na pojedinim stavkama. Od bitnih izmjena umanjen je prihod od naknada iz nafte i naftnih derivata u iznosu od 0,8 miliona KM, a povećane su naknade za korištenje cestovnog pojasa za 0,3 miliona KM.

Iako je za investicije planirano 103,16 miliona KM, Rebalansom su ulaganja smanjena na 86,6 miliona KM, što je 16 posto ili 16,56 miliona KM manje. Najveće smanjenje u iznosu od 14,8 miliona KM odnosi se na projekte rehabilitacije cesta koji se finansiraju iz međunarodnih kreditnih sredstava, obzirom na to da su kreditori (EIB I EBRD) u maju 2012. godine odobrili projekte rehabilitacije/rekonstrukcije za naknadno uključenje u program „Rehabilitacija cesta BiH“, nakon čega se moglo pristupiti nabavci radova i ugovaranju.

Obzirom na to da su radovi ugovoreni u septembru 2012. godine i da se radi o složenijim zahtjevima koji zahtijevaju duži period izvođenja, dio sredstava će se implementirati u 2013. godini.

TRANSFERI FEDERALNOM MINISTARSTVU RADA I SOCIJALNE POLITIKE

Federalna vlada usvojila je danas Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2013.godinu. Sredstva u iznosu od 7.466.000 KM za četrnaest programa raspoređivat će se prema kriterijima za raspodjelu sredstava po tekućim transferima i kapitalnim transferima utvrđenim za svaki program posebno.     Pojedinačne odluke o dodjeli sredstava korisnicima u svim tekućim i kapitalnim transferima donosi federalni ministar rada i socijalne politike.

Korisnici sredstava su obavezni da Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike dostavljaju mjesečne izvještaje o utrošku sredstava i to najkasnije do kraja narednog mjeseca za tekući mjesec.

Korisnici sredstava su obavezni da dodijeljena sredstva koriste namjenski i da dostave izvještaj sa kompletnom dokumentacijom kojom se dokazuje namjenski utrošak sredstava najkasnije do 15. januara naredne godine.

TRANSFERI FEDERALNOM MINISTARSTVU OBRAZOVANJA I NAUKE

Vlada FBiH usvojila je danas Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke utvrđenih budžetom Federacije BiH za 2013.godinu. Sredstva će biti raspoređena na pet programa, i to za za finansiranje studentskog standarda u iznosu od 1.100.000 KM, za finansiranje obrazovanja 2.158.000 KM, za oblast nauke od značaja za Federaciju u iznosu od 2.000.000 KM, za implementaciju Bolonjskog procesa 400.000 KM, za institucije nauke i podsticaj naučno-istraživačkom radu od značaja za Federaciju BiH 1.000.000 KM, te sredstva za Fond za studentske zajmove u iznosu od 300.000 KM.

Kako je navedeno u Odluci, samo one institucije i naučni kadar koji su upisani u Registar naučnih institucija, naučnih kadrova, naučnih projekata i infrastrukturnih ulaganja u Federaciji finansirati/sufinansirati će se iz oblasti nauke i visokog obrazovanja. Sredstva će se raspoređivati prema kriterijima za raspodjelu sredstava po tekućim transferima utvrđenim za svaki program posebno. Za svaki izdatak iz tekućeg transfera federalni ministar obrazovanja i nauke donosi posebnu odluku na prijedlog posebno formiranih komisija i Stručnog kolegija Ministarstva.

Raspodjela sredstava na području Federacije Bosne i Hercegovine,odnosno svih deset kantona, vršit će se uz uvažavanje minimalnih standarda i kvaliteta ponuđenih programa i projekata. Prilikom sufinansiranja projekata i zahtjeva, kandidovanih od strane pojedinaca, odnosno fizičkih lica, preferirat će se podnosioci zahtjeva slabijeg socijalnog statusa uz poštovanje kvaliteta i standarda ponuđenog projekta.

TRANSFERI ZA RAZVOJ TURIZMA

Na današnjoj sjednici Federalna vlada je usvojila Program utroška sredstava sa kriterijima raspodjele „Akcijskog plana Strategije turizma Federacije -Transfer za razvoj turizma" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu. Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu sredstva za ovaj Program utvrđena su u ukupnom iznosu od 2.900.000 KM.

Sredstva će biti raspoređena za sufinansiranje projekata za unapređenje infrastrukture novih ugostiteljskih smještajnih objekata, proširenje smještajnih ugostiteljskih kapaciteta u cilju povećanja ponude i povećanja broja turista, za subvencioniranje kamata ugostitelja u tekućoj godini u iznosu od 50 posto, a koji se odnose na proširenje ugostiteljskih i smještajnih kapaciteta, za podršku turističko-kulturnim, gastronomskim i drugim oblicima manifestacija i sajmova koje imaju internacionalni značaj u Federaciji BiH.

Također, sredstva će biti izdvojena za podršku odlasku putničkih agencija na međunarodne sajmove, za podršku mladima koji rade na promociji turističke destinacije i njihovoj zaštiti, za podršku uvođenja sistema upravljanja kvalitetom HACCAP i HALAL certifikata u turizmu i ugostiteljstvu, te za sufinansiranje projekata iz područja turizma koji su kandidirani na međunarodne konkurse, a nedostaju im finansijska sredstva za obavezno sudjelovanje-doprinos turističkih projekata koji zagovaraju prekograničnu i regionalnu saradnju.

Kako je navedeno u odluci sufinansiranje programa kroz ovu Odluku je jedan od načina obogaćivanja i kvalitativnog unapređivanja turističke ponude i promocije te približavanja savremenim turističkim trendovima, a sve u cilju zadržavanja postojećih uposlenika, te upošljavanje i edukacija novih, kao i razvoja cjelokupne privrede BiH.

ZA NACIONALNI PARK “UNA” 500.000 KM

Vlada FBiH usvojila je danas Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Budžetom FBiH za 2013. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma za JP Nacionalni park Una u iznosu od 500.000 KM. U obrazloženju ove odluke navodi se da je, u Studiji izvodljivosti za Nacionalni park „Una", koja je rađena kao preduslov za donošenje Zakona o Nacionalnom parku „Una" i uspostavu J.P Nacionalni park „Una", predviđena neophodna finansijska podrška od 900.000 KM godišnje iz Budžeta Federacije BiH, za period od pet godina, kada se očekuje da će J.P Nacionalni park „Una" moći poslovati samoodrživo.

U Odluci je također ukazano da je u Budžetu Federacije BiH za 2013. godinu raspoloživo samo 500.000 KM, što znači da će ukoliko se ne pronađu dodatna sredstva dostizanje samoodrživog upravljanja u J.P. Nacionalni park „Una" ići znatno sporije.

AKCIONI PLAN STRATEGIJE OKOLIŠA

Vlada FBiH usvojila je danas Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Budžetom Federacije BiH Federalnom ministarstvu okoliša i turizma za 2013. godinu za realizaciju „Akcionog plana strategije okoliša" u iznosu od 3.000.000 KM.

Sredstva od 2.250.000 KM će biti korištena za sufinansiranje projekata za zatvaranje tehnički neuređenih općinskih deponija, unaprjeđenje rada postojećih regionalnih centara za upravljanje komunalnim otpadom i/ili tehničko unaprjeđenje postojeće infrastrukture i postrojenja za upravljanje komunalnim otpadom na području Federacije BiH. Za sufinansiranje troškova transporta otpada na regionalne centre za upravljanje otpadom predviđena su sredstva u iznosu od 100.000 KM, a za podršku podizanju svijesti o okolišu u Federaciji BiH sredstva u iznosu od 150.000 KM. Iznos od 500.000 KM predviđen je za sufinansiranje podrške boljem funkcioniranju upravljanja uspostavljenim zaštićenim područjima u Federaciji BiH.

S korisnicima koji ispune uslove i kriterije za dodjelu sredstava nakon objavljenog javnog poziva, Federalno ministarstvo okoliša i turizma će zaključiti ugovor o međusobnim pravima i obavezama u realizaciji projekta za koji su sredstva odobrena.

SAGLASNOST FUCZ ZA IZGRADNJU SKLADIŠTA

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici donijela Odluku o davanju saglasnosti Federalnoj upravi civilne zaštite za izgradnju glavnog skladišnog objekta u ul. Bojnička broj 65 Sarajevo.

Sredstva za realizaciju ovih radova, u okvirnom iznosu od 400.000 konvertibilnih maraka, predviđena su u Budžetu FBiH za 2013. godinu. Federalna uprava civilne zaštite zadužena je da nakon okončanja radova iz ove odluke informiše Vladu FBiH.

IZGRADNJA SISTEMA PAMETNIH MJERENJA U ELEKTRODISTRIBUCIJI

Na današnjoj sjednici Vlada FBiH je podržala inicijativu da se kreditnim zaduženjem kod Evropske investicijske banke (EIB) osiguraju sredstva za realizaciju projekta „Električna distribucija BiH (2010-0562) - Izgradnja sistema pametnih mjerenja u elektrodistribuciji" u iznosu od 15 miliona eura.

Zaduženi su Federalno ministarstvo finansija, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo da u tim za pregovore o ovom kreditu imenuju svoje ovlaštene predstavnike.

Konačna odluka o zaduženju bit će donesena po okončanju pregovora sa EIB-om sa kojom će se utvrditi konačni uvjeti kreditnog zaduženja. Krajnji dužnik po ovom kreditnom zaduženju bit će JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo.

Federalno ministarstvo finansija će Vladi Federacije BiH podnijeti informaciju o pregovorima kao i tekst usaglašenog Ugovora između BiH i EIB-a.

PODRŠKA KREDITNOM ZADUŽENJU ZA HE VRANDUK

Vlada Federacije BiH podržala je inicijativu da se kreditnim zaduženjem kod Evropske investicijske banke (EIB) osiguraju sredstva za realizaciju Projekta izgradnje Hidroelektrane Vranduk u iznosu od 37,5 miliona eura. Prihvaćena je Informacija o kreditu EIB-a za Projekt izgradnje HE Vranduk, kao osnova za vođenje pregovora.

Zaduženi su Federalno ministarstvo finansija,  Federalno ministartvo energije, rudarstva i industrije i JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo da u tim za pregovore o ovom kreditu imenuju svoje ovlaštene predstavnike.

Konačna odluka o zaduženju bit će donesena po okončanju pregovora sa EIB-om sa kojom će se utvrditi konačni uvjeti kreditnog zaduženja. Krajnji dužnik po ovom kreditnom zaduženju bit će JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo.

Federalno ministarstvo finansija će Vladi Federacije BiH podnijeti informaciju o pregovorima kao i tekst usaglašenog ugovora između BiH i EIB-a.

Zaduženo je Federalno ministarstvo finansija da ovaj Zaključak dostavi Ministarstvu finansija i trezora Bosne i Hercegovine radi provođenja dalje procedure u vezi sa kreditnim zaduženjem.

INFORMACIJA O KONTROLNIM KUĆAMA

Vlada Federacije BiH usvojila je Informaciju o izvršenom upravnom nadzoru u privrednim društvima koja obavljaju kontrolu kvalitete određenih proizvoda pri uvozu i izvozu, a koje je ovlastilo Federalno ministarstvo trgovine.

U skladu sa utvrđenim činjeničnim stanjem, a u cilju uređivanja oblasti kontrole kvalitete određenih proizvoda pri uvozu i izvozu, zaduženo je Federalno ministarstvo trgovine da provede odgovarajuće upravne radnje u skladu sa zakonom.

Inače, komisija ovog ministarstva je, nakon cjelokupnog sagledavanja ispunjenosti uslova za ispitivanje kontrolnih kuća, konstatirala da je neophodno suziti obim-djelokrug (scope) njima datog ovlaštenja, iz više razloga.

Prije svega, na osnovu realne procjene resursa (kadrovi, oprema, prostor) i zbog nepostojanja interesa za predmetnom vrstom ispitivanja od uvoznika ili izvoznika određenih proizvoda, pojedini subjekti nadzora su pri upravnom nadzoru izjavili da odustaju od dijela djelokruga (obima) ovlaštenja.

Uvidom i procjenom ispunjavanja uslova u pogledu obavijanja kontrole kvalitete određenih proizvoda u dijelu koji se odnosi na neophodnu opremu, komisija je konstatirala na licu mjesta nedostatak opreme, kao što je naprimjer nedostatak opreme za analizu dima iz cigareta, ljepila, boja i lakova.

Komisija je zabilježila i slučajeve nemogućnosti pružanja usluge ispitivanja za pojedine proizvode od strane pojedinih podugovarača s kojima je kontrolna kuća imala  sklopljen ugovor, ali je kontrolom rada podugovarača utvrđeno da on ne može obavljati ispitivanje kvalitete za tražene proizvode.

JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE IZVOZA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENIH PROIZVODA

Vlada FBiH donijela je Odluku o raspisivanju Javnog poziva je prikupljanje prijava za sufinanciranje proizvodnje orijentirane izvozu animalnih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda s teritorija FBiH u iznosu od deset posto vrijednosti proizvedenih i prodanih proizvoda.

Uz ostale, pravo na podnošenje prijave imaju gospodarska društva koja ispunjavaju uvjet da su u 2012. godini proizvela i izvezla proizvoda u vrijednosti većoj od 400.000 konvertibilnih maraka, odnosno da su mjesečni izvoz, izravno ili preko druge osobe, veći od 300.000 KM za svaki mjesec za koji ostvaruju podršku.

Obrazac za prijavu na javni poziv zainteresirani mogu naći na web stranici Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (www.fmpvs.gov.ba).

Rok za podnošenje prijave teče od dana objave Javnog poziva u dnevnom tisku, pa do 15.12.2013. za razdoblje od 2.12.2012. do 30.11.2013. godine.

FINANSIJSKE ODLUKE

Danas donesenom Odlukom Vlada FBiH je dala saglasnost na odluku Uprave „BH Telecoma“ d.d. Sarajevo o odobravanju sredstava za reklamno-propagandne usluge Udruženja za sport i rekreaciju mladih, vezano za Sportske igre mladih, u iznosu od 100.000 KM.

Za realizaciju ove odluke zaduženo je Federalno ministarstvo prometa i komunikacija i organi upravljanja „BH Telecom“ d.d. Sarajevo.

                                                                               

Sjednica Vlade FBiH je završena u 13.05 sati.

 

Subota,
23. januar 2021.
VIŠE