23 . hitna sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 26.04.2013.
Dnevni red
 1. Verifikacija Zapisnika 20. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 10.04.2013. godine, Zapisnika 21. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 15.04.2013. godine i Zapisnika 22. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 18.04.2013. godine
 2. Nacrt zakona o izmjeni i dopuni Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo
 3. Prednacrt zakona o izmjenama Zakona o utvrđivanju i načinu izmirenja unutrašnjih obaveza Federacije Bosne i Hercegovine
 4. Prijedlog uredbe o uslovima, postupku i kriterijima davanja u zakup poslovnih prostora na kojima pravo upravljanja i korištenja ima Vlada Federacije Bosne i Hercegovine
 5. Prijedlog odluke o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine
 6. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Uprave BH Telekom d.d. Sarajevo o odobravanju sredstava za nabavku reklamno - propagandnih usluga od Udruženja za sport i rekreaciju
 7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Plan poslovanja Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar za 2013. godinu
 8. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Plan poslovanja Javnog preduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za 2013. godinu
 9. Program prihoda i rashoda Federalne direkcije za civilnu avijaciju - Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo za 2013. godinu, sa Prijedlogom odluke
 10. Rebalans Plana i Programa Javnog preduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za 2012. godinu – davanje saglasnosti, sa Prijedlogom odluke
 11. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih i kapitalnih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike
 12. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke
 13. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Akcijskog plana Strategije turizma Federacije BiH - Transfer za razvoj turizma" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma
 14. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava "Transfer za NP Una" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma
 15. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Akcioni plan strategije okoliša" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma
 16. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Federalnoj upravi civilne zaštite za izgradnju glavnog skladišnog objekta
 17. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Općini Travnik za privremeni smještaj montažno betonskih objekata - kioska na lokaciji kasarne „Slimena“
 18. Informacija o kreditu Evropske investicijske banke (EIB) za Projekat „Električna distribucija BiH (2010-0562) – Izgradnja sistema pametnih mjerenja u elektrodistribuciji“ sa Prijedlogom zaključka
 19. Informacija o kreditu Evropske investicijske banke (EIB) za Projekat izgradnje Hidroelektrane Vranduk sa Prijedlogom zaključka
 20. Informacija o izvršenom upravnom nadzoru u privrednim društvima koji obavljaju kontrolu kvalitete određenih proizvoda pri uvozu i izvozu ovlaštenih od Federalnog ministarstva trgovine sa Prijedlogom zaključka
 21. Informacija Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine broj: 01-23-544/07 od 07.03.2013. godine sa prijedlogom zaključka
 22. Informacija Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine broj: 01-23-240/12 od 07.03.2013. godine sa Prijedlogom zaključka
 23. Informacija o utrošku sredstava u 2012. godini za postupak likvidacije-stečaja preduzeća „Riva Trpanj“ d.o.o. Trpanj za poslovanje nekretninama i usluge – u „likvidaciji“, sa Prijedlogom zaključka
 24. Informacija Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine o realizaciji Zaključka V. broj: 1347/2012 od 09.10.2012. godine, sa Prijedlogom zaključka
 25. Prijedlog Javnog poziva za prikupljanje prijava za sufinansiranje proizvodnje orijentisane izvozu animalnih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda s teritorije Federacije Bosne i Hercegovine sa Prijedlogom zaključaka
 26. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Orašju – davanje saglasnosti
 27. Zahtjev za davanje saglasnosti Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike za prijem pet (5) volontera, sa Prijedlogom zaključka

 

Utorak,
19. januar 2021.
VIŠE