20 . hitna sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 10.04.2013.
Saopćenje o radu

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O PRIJEVREMENOM POVOLJNIJEM
PENZIONISANJU BRANILACA ODBRAMBENO-OSLOBODILAČKOG RATA

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj hitnoj sjednici u Mostaru, utvrdila Prijedlog zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata i, uvažavajući Zaključak Kolegija Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH sa sjednice održane 18.3.2013. godine, predložila njegovo razmatranje i donošenje po hitnom postupku. Ovim zakonom se na jedinstven način propisuje korištenje i ostvarivanje prava na prijevremeno povoljnije penzionisanje bivših pripadnika oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine (ARBiH, HVO, HOS, MUP-a RBiH i Odjela za unutarnje poslove/MUP HZHB) osnovica, obračun, isplata, ponovni obračun i postupak za ostvarivanje prava na penziju, osiguravanje sredstava i druga pitanja.

Izuzetno, pravo na povoljnije penzionisanje pod uslovima i na način propisan ovim zakonom, može ostvariti pet kategorija korisnika.

To su pripadnici policije koji su najmanje 12 mjeseci (bez obzira na to je li to bilo u kontinuitetu) od 18.9.1991. do 23.12.1995. godine obavljali dužnost i poslove komandanta-zapovjednika, komandira i načelnika (u jedinici specijalne borbene jedinice policijske stanice, u stanici policije kriminalističke službe javne bezbjednosti i centrima službi bezbjednosti, specijalnih borbenih jedinica odreda policije i centrima službi bezbjednosti MUP-a Republike Bosne i Hercegovine i Odjela za unutarnje poslove / MUP-a Hrvatske zajednice Herceg-Bosne).

Riječ je i o pripadnicima bivše Vojske FBiH kojima je prestala služba u toku 2001. godine, te državnim službenicima i namještenicima bivšeg Federalnog ministarstva odbrane koji su otpušteni, odnosno nije im produžen ugovor zbog racionalizacije i smanjenja brojnog stanja 2002. godine, ukoliko su u godini otpusta napunili 40 godina života i 20 godina penzijskog staža, od čega muškarci tri godine, odnosno žene dvije godine efektivnog staža u toku rata koji se računa kao poseban staž u dvostrukom trajanju.

Pripadnici oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine kojima je priznato sudjelovanje u obrani u trajanju od najmanje tri godine i koji nisu dezertirali iz OS RBiH, izuzetno stiču pravo na starosnu penziju u iznosu najniže penzije isplaćene za taj mjesec u skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju i prije navršenih 65 godina života, pod uslovom da imaju najmanje 20 godina penzijskog staža i da su najmanje dvanaest mjeseci prije podnošenja zahtjeva za penzionisanje po ovom zakonu bili na evidenciji Službe za zapošljavanje. Starosna penzija ostvaruje se tako da se od 65 godina života oduzima period koji je osobi priznat u sudjelovanju u odbrani BiH u jednostrukom trajanju. Ukoliko korisnik ima 20 godina penzijskog staža bez posebnog ratnog staža u dvostrukom trajanju, starosna penzija ostvaruje se tako da se od 65 godina života, oduzima period koji je priznat u sudjelovanju u odbrani u dvostrukom trajanju, pri čemu se poseban ratni staž priznaje u jednostrukom trajanju.

Ratni vojni invalidi sa procentom invalidnosti 60 posto ili više, koji su proglašeni vojno nesposobnim isključivo po osnovu ranjavanja na izvršenju borbenog zadatka, mogu ostvariti pravo na penziju u iznosu najniže penzije isplaćene za taj mjesec u skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Vojnici OS BiH koji su najmanje dvije godine do 23.12.1995. bili pripadnici Armije RBiH ili Hrvatskog vijeća obrane, a koji su na dan 1.1.2010. godine bili u vojnoj službi, i kojima prestaje služba shodno članu 101. stav (1) tačka c Zakona o službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine.

Jedinstvena osnovica za izračun visine penzije korisnika prava iz ovog zakona je zajamčena penzija isplaćena u decembru 2011. godine, u skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju, koja iznosi 414,30 KM. Penzija se određuje množenjem iznosa utvrđene osnovice s pripadajućim koeficijentom. U odnosu na raniji prijedlog ovog zakona, koji je povučen iz parlamentarne procedure, po novom rješenju se na brigadnog generala primjenjuje koeficijent 3,2, za general-majora 3,5, dok je koeficijent za armijskog generala i general-pukovnika 4,0.

Za dobitnike najviših ratnih priznanja (prva grupa) iz Zakona o posebnim pravima dobitnika najviših ratnih priznanja na iznos penzije obračunat po ovom zakonu dodaje se koeficijent +1.

Novina je i to da državni službenici i namještenici Federalnog ministarstva odbrane koji su u Federalno ministarstvo odbrane prešli iz Oružanih snaga RBiH, kao i civilna lica na službi u Vojsci Federacije BiH, za obračun penzije mogu koristiti pripadajuće koeficijente za pripadnike Vojske ako posjeduju lični čin.

Inače, pravo na penziju po novom zakonu mogu ostvariti samo osobe koje to pravo nisu ostvarile po drugim propisima u Federalnom zavodu PIO/MIO. Prema novom rješenju, Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje dužan je u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona po službenoj dužnosti provesti postupak i donijeti nova rješenja korisnicima prava na povoljniju penziju nad kojim je okončan postupak kontrole u skladu sa Zakonom o kontroli zakonitosti korištenja prava iz boračko-invalidske zaštite. Za one nad kojim nije okončan postupak kontrole, Federalni zavod će u istom roku donijeti privremena rješenja do okončanja postupka kontrole zakonitosti. Po okončanju kontrole zakonitosti i za ove osobe bit će izdata rješenja u skladu sa ovim zakonom.

Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata dužno je provesti kontrolu zakonitosti korisnika kojima su izdata privremena rješenja u roku od 120 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Korisnici prava na povoljniju penziju dužni su, na zahtjev Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, dostaviti potrebnu dokumentaciju za provođenje postupka izdavanja novih rješenja.

Inače, tekst Prijedloga zakona o povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata,. prije finaliziranja, razmatran je u nekoliko navrata s udruženjima proisteklim iz Armije BiH, policije i temeljnih udruženja proisteklih iz HVO-a.

Također, na Prijedlog je saglasnost dao i Međunarodni monetarni fond, a donošenje ovog zakona uslov je za dobijanje druge tranše po stand-by aranžmanu s ovom finansijskom institucijom.

Za provođenje ovog zakona u 2013. godini nisu potrebna dodatna sredstva u Budžetu FBiH.

Vlada FBiH će, zaključeno je danas, predložiti Parlamentu FBiH da usvoji inicijativu kojom će od Vijeća ministara BiH i Parlamentarne skupštine BiH tražiti da se odredbe Zakona o službi u Oružanim snagama BiH koje tretiraju penzionisanje, usklade s danas utvrđenim Prijedlogom zakona.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BANKAMA

Nakon zaključaka oba doma Parlamenta Federacije BiH i provedene dvomjesečne javne rasprave, Federalna vlada danas je utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o bankama, koji će biti upućen u parlamentarnu proceduru. U najvećoj mjeri su uvažene sugestije Agencije FBiH za bankarstvo i prijedlozi iz parlamentarne rasprave, čime su načinjena dodatna kvalitativna poboljšanja pojedinih odredbi koje su se u praksi pokazale nejasnim i nedovoljno određenim.

Među najznačajnijim izmjenama je definiranje indirektnog ulaganja, odnosno vlasništva u bankama, čime se pored provjera finansijske i druge podobnosti investitora u banku provjerava i financijska i druga podobnost osnivača tog investitora.

Preciznije je regulirano da bilo koja fizička ili pravna osoba direktno ili preko indirektnog vlasnika ne može steći ili povećati značajno glasačko pravo u banci više od 10 posto, 33 posto, 50 posto i 66,7 procenata učešća u kapitalu banke, ili u ukupnom broju dionica banke s pravom glasa bez odobrenja Agencije za bankarstvo.

Agencija može odbiti da izda odobrenje za stjecanje ili povećanje značajnog vlasničkog interesa u banci ukoliko podnosilac zahtjeva dostavi podatke koji se ne mogu provjeriti ili ako nije dostavio dokaz o porijeklu novca, te može oduzeti već izdato odobrenje za stjecanje ili povećanje značajnog vlasničkog interesa, te prodaju dionica ukoliko nastupi bilo koji od tih slučajeva.

U Prijedlogu zakona je predviđeno ograničenje trajanja privremene uprave kako bi se stvorile bolje pretpostavke za saniranje banke (dokapitalizaciju, prodaju ili pripajanje), te su otklonjeni nedostaci kod provođenja likvidacije.

Jasnije je definirana i isplata obaveza u procesu likvidacije ili stečaja banke isključivo po odluci likvidacionog, odnosno stečajnog upravnika .

Izvršeno je usaglašavanje sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju depozita u bankama BiH, s obzirom na to da je utvrđivanje iznosa osiguranog depozita dato u nadležnost Upravnog odbora Agencije za osiguranje depozita BiH koji donosi akte kojima se uređuje osiguranje depozita.

 

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I 
DOPUNAMA ZAKONA O MIKROKREDITNIM ORGANIZACIJAMA

Tekstom Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mikrokreditnim organizacijama (MKO), utvrđenom na današnjoj sjednici Vlade FBiH, uvaženi su zaključci Vlade Federacije BiH sa 68. sjednice kojima se nalaže da se kroz ovaj zakon dadnu veće ovlasti Agenciji za bankarstvo FBiH u kontroli poslovanja MKO u cilju zaštite javnog interesa i sprječavanja nezakonitih radnji. Također, ugrađeni su i brojni prijedlozi i sugestije iz javne parlamentarne rasprave o Nacrtu zakona.

Obrađivač zakona, pak, nije prihvatio primjedbu mikrokreditnih fondacija da se ne zabranjuje dodjela donacija, da se ne propisuje ograničenja ulaganja u stalnu imovinu, te im se omogući bavljenje dodatnim djelatnostima, kao što su prodaja ili davanje u zakup viška poslovnih prostora, te prodaja ili ustupanje potraživanja po osnovu loših kredita drugim mikrokreditnim organizacijama.

Prihvaćene su primjedbe i sugestije u svezi jasnijeg definiranja doniranih sredstava, zabrane transakcija s povezanim osobama, ograničenja ulaganja u stalnu imovinu, te uvođenja privremene uprave u MKO.

Tako se izmjenama propisuju ograničenja davanja kredita i obavljanja drugih transakcija osobama povezanim s MKO, jasnije precizira tko se smatra povezanim osobama, te obveza MKO da vode registar povezanih osoba i da o tome izvješćuju Agenciju za bankarstvo, kako bi se i na ovaj način štitila imovina MKO. Ovo iz razloga što je praksa pokazala da su u MKO načinjeni ogromni gubici zbog transakcija s povezanim osobama koje su rađene na štetu MKO.

U članku 4. Izmjena vrši se dopuna članka 5.kojom se daje ovlaštenje Agenciji za bankarstvo za propisivanje uvjeta poslovanja MKO,u cilju njihovog boljeg rada.

Redefinirano je ograničenje ulaganja u stalnu imovinu na 30 posto kapitala, a uz odobrenje Agencije za bankarstvo to može biti najviše 50 posto. Osnovni cilj ove mjere je omogućavanje većeg kreditnog portfolija, odnosno većeg plasmana mikrokredita.

Pored funkcije savjetnika, uvedena je i funkcija privremenog upravnika kojeg Agencija može imenovati kada utvrdi da bi poslovanje MKO moglo ugroziti njenu likvidnost ili solventnost i da je u mikrokreditnoj organizaciji prouzrokovano, ili može biti prouzrokovano značajno pogoršanje njenog kapitala.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LEASINGU

Vlada FBiH utvrdila je danas Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o leasingu, te ga uputila u parlamentarnu proceduru. Kako se navodi u obrazloženju, u javnoj raspravi koja je prethodila izmjenama i dopunama ovog zakona, dostavljene su primjedbe i sugestije od strane Udruženja društava za leasing u BiH koje je Federalno ministarstvo finansija razmotrilo i neke od sugestija i prihvatilo, te su postale sastavni dio Prijedloga zakona.

U odnosu na tekst Nacrta razmatranog u oba doma Parlamenta FBiH, kada je uređeno uspostavljenje sustava internih kontrola i interne revizije kontrole i obavještavanja nadležnih organa u cilju sprečavanja pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti, dodatnih elemenata koje mora sadržavati ugovor o leasingu, te odredbi vezanih za pokretanje likvidacionog postupka leasing društva, sada su izvršena dodatna pojašnjenja i preciziranja.

Dopunjena je odredba po kojoj se dodatni elementi ugovora o leasingu, koji su bili naznačeni u Nacrtu zakona, odnose samo na ugovore o financijskom leasingu koji se zaključuju sa fizičkom osobom. Zakon je djelimice usuglašen sa Direktivom Europskog parlamenta i Vijeća o sprječavanju korištenja financijskog sustava u svrhe pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O OBLIGACIONIM ODNOSIMA

Vlada FBiH utvrdila je i u parlamentarnu proceduru po žurnom postupku uputila Prijedlog zakona o dopuni Zakona o obligacijskim odnosima.

Prema predloženim rješenjima, prekidaju se svi postupci protiv Federacije Bosne i Hercegovine za naknadu materijalne i nematerijalne štete nastale u vrijeme ratnih dejstava u Bosni i Hercegovini, koji se vode pred sudovima u Federaciji BiH.

Ovi postupci bit će nastavljeni nakon donošenja posebnog zakona koji će regulirati odgovornost za štetu nastalu u vrijeme ratnih dejstava u Bosni i Hercegovini, te način utvrđivanja i naplate te štete.

 

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA 
ZAKONA O FINANCIJSKOJ KONSOLIDACIJI ŽELJEZNICA FBIH

Vlada Federacije BiH je danas utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financijskoj konsolidaciji Javnog preduzeća Željeznice Federacije BiH, d.o.o. Sarajevo za period 1.1.2008. do 31.12.2012. godine, te ga uputila Parlamentu FBiH po skraćenoj proceduri. Njime se predviđa produženje roka za finansijsku konsolidaciju Željeznica FBiH do 31.12.2015. godine, jer postojeći zakon nije proveden, pa je dovedeno u pitanje funkcioniranje ovog cjelokupnog infrastrukturnog sistema.

Drugi krupan razlog je da se ovim putem omogući poravnanje međusobnih obaveza u pogledu plaćanja međunarodnih obaveza Željeznica Federacije BiH od strane Federacije Bosne i Hercegovine, do kojih je već došlo i do kojih će doći u periodu do 31.12.2015. godine u iznosu od 171 milion KM na ime otplate kredita za obnovu i razvoj željezničke infrastrukture i mobilnih sredstava i obaveza iz prijeratnog poslovanja.

To bi, ujedno, omogućilo provođenje odredbi ovog zakona o povećanju kapitala Federacije u Željeznicama Federacije.

ŽFBiH će godišnje putem Federalnog ministarstva prometa i komunikacija podnositi Vladi Federacije BiH izvještaj o utrošenim sredstvima po ovom zakonu, efektima konsolidacije i preduzetim mjerama menadžmenta na unaprjeđenju poslovanja, restrukturiranju, smanjenju troškova i kretanju radne snage.

PODRŽANO ZADUŽENJE ZA POTREBE IZGRADNJE KORIDORA Vc

Vlada FBiH podržala je danas inicijativu da se osiguraju dodatna sredstva kreditnim zaduženjem kod Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) Amandmanom na Ugovor o kreditu od 28. oktobra 2008. godine između Bosne i Hercegovine i EBRD-a za projekat Koridor Vc u iznosu od 25 miliona eura.

Konačna odluka o zaduženju bit će donesena nakon usaglašavanja Amandmana na Ugovor sa EBRD-om, a krajnji dužnik po ovom kreditnom zaduženju biti će JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar.

OBUSTAVA RASHODA I IZDATAKA

Vlada Federacije BiH donijela je Odluku kojom na period do 45 dana obustavlja izvršavanje pojedinih rashode i izdataka iz Federalnog budžeta za 2013. godinu.

Riječ je o obustavi izvršavanja svih transfera koji se realizuju na osnovu programa utroška u skladu sa članom 38. Zakona o izvršavanju Budžeta FBiH za 2013. godinu.

Odluka ima za cilj uspostavu likvidnosti i ravnoteže ovogodišnjeg Budžeta Federacije BiH.

TRI ODLUKE O STAROJ DEVIZNOJ ŠTEDNJI

Današnjom Odlukom, Vlada FBiH utvrdila je postupke i dinamiku gotovinskih isplata verificiranih tražbina po osnovi računa stare devizne štednje u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2013.godinu.

Svakom pojedinom potražiocu, kojem je izdata potvrda o verifikaciji stare devizne štednje, isplaćuje se sa Jedinstvenog računa riznice FBiH maksimalni iznos od 1.000 KM ili ukupan iznos do 1.000 KM.

Drugom odlukom ovlašćeno je Federalno ministarstvo finansija da realizuje obaveze po osnovi verificiranih računa stare devizne štednje koje, nakon gotovinske isplate od 1.000 KM, ne prelaze 100 KM.

Donesena je i Odluka o petoj emisiji obveznica FBiH za izmirenje obaveza po osnovu verificiranih računa stare devizne štednje. Iznos emisije obveznica je 63.038.031 KM, i to predstavlja sumu pojedinačnih verificiranih iznosa, umanjenih za isplaćene gotovinske isplate i poslije otpisa iznosa u feninzima za svakog povjerioca.

SREDSTAVA ZA OSIGURANJE POVRATA KREDITA “ENERGOINVESTA”

Federalna vlada donijela je Odluku da kod Razvojne banke Federacije BiH deponira 5.500.000 KM u svrhu osiguranja povrata kredita gospodarskog društva “Energoinvest” d.d. Sarajevo. Na ova sredstva Banka neće obračunavati i neće plaćati kamatu.

Iznos od 5.000.000 KM osigurava se smanjenjem raspoloživih sredstava namjenskog dugoročno oročenog depozita uspostavljenog po Ugovoru o formiranju namjenskog dugoročno oročenog depozita od 21. veljače 2013. godine, u skladu s čim će biti zaključen Aneks Ugovora o formiranju namjenskog dugoročno oročenog depozita. Iznos od 500.000 KM iz naknade za preuzimanje obveze plaća “Energoinvest” d.d. Sarajevo.

SREDSTVA ZA ”B&H AIRLINES"

Federalna vlada donijela je Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava tekućeg transfera "Subvencije javnim preduzećima - JP "B&H Airlines" d.o.o.Sarajevo" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija.

Riječ je o iznosu od 2.720.000 KM, a sredstva će biti utrošena za troškove avio goriva (1.300.000 KM), preleta i navigacije (500.000 KM), handlinga/landinga u (420.000 KM) i održavanja aviona (500.000 KM).

SAGLASNOST ZA PRODAJU IMOVINE „ŠIPAD EXPORT IMPORTA“

U cilju prevazilaženja problema konstantne nelikvidnosti i nemogućnosti izmirenja prispjelih obaveza privrednog društva "Šipad Export Import" d.d. Sarajevo, Vlada FBiH je danas donijela Odluku o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora ovog privrednog društva o prodaji imovine kroz postupak male privatizacije.

U Odluci Nadzornog odbora je, pored ostalog, navedeno da će sredstva iz prodaje poslovne zgrade u ulici Maršala Tita broj 15 u Sarajevu, biti upotrijebljena za izmirenje svih dospjelih obaveza prema svim povjeriocima, izmirenje sudskih obaveza prema sudskim presudama, te neizmirenih doprinosa i poreza.

Za provođenje ove odluke zaduženi su Agencija za privatizaciju u FBiH i privredno društvo "Šipad Export lmport", svako u okviru svoje nadležnosti, a o njenoj realizaciji će Agencija obavještavati Vladu FBiH.

PODRŽAN PRIJEDLOG NOMENKLATURE
STATISTIČKIH TERITORIJALNIH JEDINICA

Vlada FBiH prihvatila je danas mišljenje Federalnog zavoda za statistiku na Prijedlog nomenklatura statističkih teritorijalnih jedinica za Bosnu i Hercegovinu, koju je Vladi uputila Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine.

 

Vlada zaključeno je, podržava Prijedlog nomenklatura statističkih teritorijalnih jedinica za BiH, te će on biti upućen u dalju proceduru, čime se stvaraju preduvjeti za ispunjavanje obavza koji proizilaze iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

SAGLASNOST „FILMSKOM CENTRU SARAJEVO“

Vlada Federacije BiH je dala saglasnost Javnom preduzeću "Filmski Centar Sarajevo" d.o.o. da izvrši uknjižbu prava vlasništva na nekretninama koje se nalaze u ulici Nahorevska u Sarajevu. Saglasnost je data i da se u sudskim postupcima angažuje stručno lice koje će zastupati "Filmski Centar Sarajevo" d.o.o.

* * *
Sjednica Vlade FBiH okončana je u 13.30 sati.

Srijeda,
20. januar 2021.
VIŠE