20 . hitna sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 10.04.2013.
Dnevni red
 1. Nacrt zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno – oslobodilačkog rata
 2. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o bankama
 3. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o leasingu
 4. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mikrokreditnim organizacijama
 5. Nacrt zakona o dopuni Zakona o obligacionim odnosima
 6. Prednacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o finansijskoj konsolidaciji Javnog preduzeća Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo za period 01.01.2008. do 31.12.2012. godine
 7. Inicijativa za dodatno zaduženje kod Evropske banke za obnovu i razvoj za Projekt Koridor Vc, sa Prijedlogom zaključka
 8. Prijedlog odluke o obustavljanju izvršavanja pojedinih rashoda i izdataka iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu
 9. Prijedlog odluke o petoj emisiji obveznica Federacije Bosne i Hercegovine za izmirenje obaveza po osnovu verifikovanih računa stare devizne štednje
 10. Prijedlog odluke o gotovinskim isplatama verificiranih tražbina po osnovu računa stare devizne štednje u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2013. godinu
 11. Prijedlog odluke o gotovinskim isplatama verificiranih tražbina po osnovu računa stare devizne štednje za koje se ne vrši emisija obveznica
 12. Prijedlog odluke o deponiranju novčanih sredstava za osiguranje povrata kredita privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo
 13. Prijedlog odluke o odobravanju korištenja sredstava sa podračuna evidentiranih na Jedinstvenom računu Trezora – Riznice Federalnog ministarstva finansija – Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine
 14. Informacija o realizaciji ugovora br. 12368A i 12355A od 17.12.2012. godine, za kupca iz Kraljevine Saudijske Arabije, u iznosu od 16.313.259,00 KM sa Prijedlogom zaključka
 15. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o putničkoj taksi – naknadi za razvoj i unapređenje avio prometa u Federaciji Bosne i Hercegovine
 16. Prijedlog odluke o dinamici prebacivanja i korištenju finansijskih sredstava prikupljenih po osnovu putničke takse - naknade za razvoj i unapređenje avio prometa u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2013. godini
 17. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava tekućeg transfera "Subvencije javnim preduzećima - JP "B&H Airlines d.o.o. Sarajevo" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija
 18. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku nadzornog odbora privrednog društva „Šipad Export-Import“ d.d. Sarajevo o prodaji imovine kroz postupak male privatizacije
 19. Prijedlog mišljenja na Prijedlog "Nomenklatura statističkih teritorijalnih jedinica za BiH" sukladno NUTS klasifikaciji (NUTS1 i NUTS2)
 20. Zahtjev građanske koalicije „Prvi Mart“ za ustupanje automobila na korištenje za period mart 2013.– decembar 2014. godine
 21. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Javnom preduzeću Filmski Centar Sarajevo d.o.o.
 22. Zahtjev Federalnog pravobranilaštva za davanje saglasnosti za raspisivanje javnog konkursa za prijem dva izvršioca na radno mjesto "pomoćnik federalnog pravobranioca"
Petak,
15. januar 2021.
VIŠE