76. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 19.03.2013.
Saopćenje o radu

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LOVSTVU

Prema Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lovstvu, što ga je na današnjoj sjednici u Sarajevu utvrdila i Parlamentu FBiH po skraćenom postupku uputila Vlada Federacije BiH, korisnici lovišta ne mogu biti pravne osobe koja su kažnjavane za kazneno djelo nezakonitog lova dok traje sigurnosna mjera, odnosno dok ne nastupi rehabilitacija po sili zakona.

Korisnik lovišta je, među ostalim, dužan izvršiti inventuru životinjskih vrsta stanja lovišta najmanje jednom godišnje, te osigurati financijska sredstva za provedbu lovno-gospodarstvene osnove za sanaciju šteta na divljači i lovištu, kao i nadoknadu štete koju pričini divljač. Mora, također, imati organiziranu lovočuvarsku službu, lovačke pse odgovarajuće pasmine za lovište koje koristi, te lovačkog psa osposobljenog za praćenje krvnog traga ili krvosljednika s položenim ispitom, ako je u lovištu predviđen odstrjel krupne divljači.

Za potrebe znanstvenog istraživanja, obrazovanja, zooloških vrtova, muzeja, naseljavanja lovišta i suzbijanja zaraznih bolesti, federalni ministar može rješenjem odobriti hvatanje i držanje divljači u zatvorenom, odnosno, ograđenom prostoru. To isto, za potrebe treninga i ispitivanje urođenih osobina lovačkih pasa, može učiniti kantonalni ministar, s tim da površina ograđenog prostora ne može biti manja od 1,5 hektara, niti veća od pet posto od ukupne površine lovišta.

Lovišta osniva kantonalna skupština na prijedlog kantonalnog ministarstva, a ona mogu biti sportsko-gospodarska, gospodarska i lovišta s posebnom namjenom.

Pod privrednim lovištem podrazumijeva se lovište čija je osnovna namjena bavljenje lovstvom u cilju sticanja dobiti.

Uzgajalište divljači obuhvata površine zemljišta veće od 100, a manje od 2.000 hektara na kojima se mogu uzgajati pojedine vrste zdrave divljači i namijenjene za reprodukciju, potrebe naseljavanja i povećanja brojnosti u lovištima, lov i proizvodnju mesa.

ZAKAZANA TEMATSKA SJEDNICA O STANJU U ŽELJEZNICAMA FBiH

Pitanje Željeznica Federacije BiH je kompleksno i ne može biti riješeno samo kroz izmjene i dopune Zakona o financijskoj konsolidaciji ovog javnog preduzeća, koji se danas pred Vladom FBiH našao u formi prednacrta.

Stoga, zaključila je Vlada, ukupnom stanju u Željeznicama FBiH, čijoj konsolidaciji treba doprinijeti i Akcioni plan, treba posvetiti zasebnu tematsku sjednicu, kako bi se sagledali svi aspekti poslovanja.

O ovome će biti raspravljano na posebnoj tematskoj sjednici Vlade, koja će, kako je predviđeno, biti održana početkom naredne sedmice.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ZAKONA O MINISTARSKIM, VLADINIM I DRUGIM IMENOVANJIMA

Vlada FBiH danas je utvrdila i Parlamentu FBiH uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH.

Razlozi za izmjene i dopune jesu u namjeri zakonodavca da ovaj zakon učini primjenljivijim, te razjasni određene dileme koje su se pojavile u praksi. Naime, kao što je poznato, Zakon o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH izazvao je velike dileme u primjeni. Naročito se ovo odnosi na odredbu člana 2. stav 1. tačka 1.6. gdje je propisan institut „odgovornog javnog službenika“. Ova tačka je neprecizna, te je u praksi dolazilo do problema kod imenovanja u regulirani organ, iz razloga što je nejasno da li je „odgovorni javni službenik“ ministar ili druga osoba ili organ u čijoj je nadležnosti regulirani organ. Ovakva odredba je dovodila do velikog broja sporova.

Drugo pitanje koje je trebalo razriješiti se odnosi na situaciju iz člana 9. Zakona, odnosno Komisiju za izbor.

Također je namjera zakonodavca da odredbe koje su nejasne, suvišne ili koje se ponavljaju raščisti i na taj način ovaj zakon učini primjenljivijim. Ovo se, naprimjer, odnosi na odredbu kojom je propisano da se ovaj zakon ne primjenjuje na imenovanja na funkcije savjetnika bilo kojeg od zvaničnika u Federaciji BiH, jer je isto regulisano drugim propisom, odnosno ta odredba je suvišna i samo opterećuje tekst.

Izmjene se odnose i na pitanje prenošenja ovlaštenja za imenovanje sa odgovornog javnog službenika na nekog drugog, jer kada odgovorni javni službenik imenuje komisiju za izbor ovlašteni službenik se javlja kao suvišan.

Uz ostale novine, uvodi se i odredba o nominaciji, odnosno imenovanju na kraći period do najviše tri mjeseca koji se ne može ponoviti.

UTVRĐEN PRIJEDOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O CESTAMA

Federalna vlada danas je utvrdila, te Parlamentu FBiH uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o cestama FBiH. Na ovaj se način racionalizira broj članova nadzornih odbora upravitelja cesta i pojednostavljuje procedura njihovog izbora. Također, njihovo imenovanje se usaglašava se Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u FBiH, čime se osigurava mogućnost izbora stručnih osoba, te zastupljenost konstitutivnih naroda.

Prema novom pravnom rješenju, nadzorni odbori upravitelja cesta imaju pet članova. Kako za upravitelje na federalnoj, tako i na kantonalnoj razini, vrijedi odredba o zastupljenost konstitutivnih naroda u nadzornim odborima. Jednim od članaka je predviđeno da, ako se priključak na javnu cestu izgradi bez odobrenja upravitelja, a ukoliko investitor i izvođač radova ne otklone nedostatke u ostavljenom roku, upravitelj javnom cestom dužan je, prije podnošenja prijave nadležnoj inspekciji, naložiti otklanjanje nedostataka organizaciji koja održava cestu. Troškovi, u tom slučaju, idu na teret investitora ili izvođača radova koji nije otklonio nedostatke.

UTVRĐENI AMANDMANI NA PRIJEDLOG ZAKONA O POVOLJNIJEM
PENZIONISANJU BRANILACA ODBRAMBENO-OSLOBODILAČKOG RATA

Vlada FBiH utvrdila je danas sedam amandmana na Prijedlog zakona o povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata. Četiri amandmana odnose se na propisivanje rokova za podnošenje zahtjeva i obračun penzija za postojeće korisnike povoljnijih penzija.

Među novoponuđenim rješenjima je i to da će korisnici prava na povoljniju penziju iz člana 3. Federalnom zavodu za penzijsko i invalidsko osiguranje dostaviti dokumentaciju na osnovu koje dokazuju osnovanost prava na penziju, te podnijeti zahtjev za obračun penzije u skladu sa ovim zakonom, najkasnije u roku od 45 dana od dana njegovog stupanja na snagu. Federalni zavod obavezan je u roku od 60 dana od dana prijema zahtjeva provesti postupak i donijeti nova rješenja korisnicima. Isplata postojećem korisniku pripada od 1.8.2013. godine, čime se želi postići da svim postojećim korisnicima isplata penzije počne u isto vrijeme, kako bi se izbjegla diskriminacija.

Krajnji rok za podnošenje zahtjeva za nove korisnike ističe zaključno s 1.12.2013. godine. Ovaj rok ne odnosi se na kategoriju iz stava 3. člana 4. ovog zakona (demobilisani borci) za koje nema temporalne odrednice važenje mogućnosti podnošenja zahtjeva. Također, s obzirom da je početak isplate penzija novim korisnicima prema ovom zakonu predviđen od 1. januara 2014. godine (izuzev bivših pripadnika OSBiH kojim penzije teku od dana izdavanja rješenja), također se sprječava diskriminacija da se nekome penzija počne isplaćivati ranije u odnosu na druge.

Nivo godišnjeg povećanja pojedinačnih penzija, kaže se jedinim od amandmana, neće premašiti stopu inflacije mjerene indeksom potrošačkih cijena iz prethodne godine, uzimajući u obzir da iznos pojedinačnih penzija ne može biti manji od najniže penzije, u smislu približavanja prosjeka penzija ostvarenih po ovom zakonu prosjeku starosne penzije ostvarene po Zakonu o PIO. Bit će ostavljena mogućnost upotrebe obračunskih koeficijenata kako bi se garantovalo da iznos planiran Budžetom FBiH za ove namjene ne bude premašen, a što je definirano i Zakonom o budžetima u FBiH.

Amandmani, koji su usaglašeni s Misijom MMF-a, postaju sastavni dio Prijedloga zakona. Parlamentu je Vlada uputila prijedlog da ovaj zakon razmatra po hitnoj proceduri, što je i zahtjev Federalnog parlamenta.

IZMJENE I DOPUNE POSLOVNIKA O RADU VLADE FBiH

Danas je, većinom glasova, donesena Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Vlade FBiH, koju je predložio zamjenik premijera Jerko Ivanković-Lijanović.

Nakon glasanja, sjednicu su napustili premijer FBiH Nermin Nikšić i federalni ministri iz Socijaldemokratske partije BiH.

Federalni ministri koji su ostali u sali zaključkom su ovlastili zamjenika premijera Jerka Ivankovića-Lijanovića da predsjedava nastavkom sjednice.

PROSTORNI PLAN FBiH ZA PERIOD DO 2028.

Vlada FBiH je, na današnjoj sjednici, utvrdila Prijedlog prostornog plana Federacije Bosne i Hercegovine za period 2008.-2028. godina i uputila Parlamentu FBiH na usvajanje. Prostorni plan je obavezujući dokument za reguliranje odnosa prostornog uređenja na teritoriji Federacije BiH, a Odlukom koja je njegov sastavni dio, utvrđuju se uslovi korištenja, uređenja, izgradnje i zaštite prostora i definira način njegove realizacije.

U provođenju PPFBiH obavezno se primjenjuju važeći propisi Bosne i Hercegovine i Federacije BiH kojim se na bilo koji način uređuju odnosi u oblasti korištenja i uređenja prostora na području koje obuhvata PPFBiH.

Program mjera i aktivnosti na provođenju PPFBiH, u sklopu danas utvrđenog Prijedloga, odnosi se na prvu etapu, odnosno za prvi četverogodišnji period realizacije PPFBiH od dana donošenja.

Njime su dati samo okviri za utvrđivanje mjera (ekonomske, zemljišne, investicione i poreske politike) kojim će zakonodavna i izvršna vlast Federacije BiH propisati i donositi u skladu s novim politikama i legislativom usklađenom s propisima Evropske unije, te obaveze u pogledu detaljnijeg planiranja uređenja prostora i izrade izvještaja o stanju u prostoru iz Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Fedreacije BiH.

URBANISTIČKA OSNOVA BLAGAJA

Današnjom Odlukom, Federalna vlada usvojila je Prijedlog odluke o Urbanističkoj osnova Regulacijskog plana Povijesnog gradskog područja Blagaj za razdoblje od 2011. do 2021. godine. Sredstva za realizaciju Regulacionog plana predviđena su Proračunom Federacije BiH. Temeljna vrijednost povijesnog područja Blagaja leži u činjenici što ono predstavlja jednu od rijetkih struktura u Bosni i Hercegovini u kojoj se prirodne pejzažne vrijednosti i geomorfologija prožimaju s izgrađenim vrijednostima koje su se taložile od prahistorije i do danas ostale prepoznatljive i očuvane.

Ovdje je nužno predvidjeti zaštitu sukladno Odluci Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH o proglašenju povijesnog gradskog područja Blagaj nacionalnim spomenikom. Prema tome, u prostoru obuvaćenom prvim stupnjem zaštite dopuštene su intervencije usmjerene isključivo prema zaštiti i prezentaciji dobara, po potrebi konzervatorsko-restauratorski radovi. Drugi stupanj zaštite dopušta samo intervencije koje neće narušiti funkcionalni i oblikovni integritet područja. Dopuštena je adaptacija objekata savremenoj namjeni, a izuzetno i interpolacija novih objekata koji svojim oblikom, dimenzijama, upotrijebljenim materijalima i vanjskom obradom neće ugroziti strukturu zaštićenog područja.

RASPODJELE SREDSTAVA DRUGIM NIVOIMA VLASTI

Vlada FBiH je na današnjoj sjednici donijela dvije odluke o usvajanju programa i kriterija raspodjele sredstava drugim nivoima vlasti utvrđenih Budžetom FBiH za 2013. godinu.

Prva se odnosi na “Kapitalni transfer drugim nivoima vlasti - učešće Vlade FBiH u sufinansiranju kantonalnih i lokalnih zajednica - zaštita nacionalnih spomenika", za koju su dodijeljena sredstva u iznosu od 500.000 konvertibilnih maraka.

Izdvojena sredstva za drugu donesenu odluku, koja se odnosi na ”Tekući transferi drugim nivoima vlasti - za projekt utopljavanja zgrada radi uštede energije“, iznose ukupno 500.000 KM, odnosno po 50.000 KM za deset projekata.

Raspodjela sredstva iz ovih odluka vršit će se za programe i projekte koji u skladu sa kriterijima zadovolje zahtjeve i ispune uslove javnog poziva koji će raspisati Federalno ministarstvo prostornog uređenja. Za provedbe javnog poziva, federalni ministar prostornog uređenja će imenovati stručnu komisiju za ocjenu ispunjavanja uslova i kriterija za dodjelu sredstava, koja će ocjenu i mišljenje dostavljati federalnom ministru prostornog uređenja radi donošenja konačne odluke.

PROJEKT „VODOSNABDIJEVANJE I ODVODNJA OTPADNIH VODA“

Federalna vlada je usvojila Informaciju Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o statusu projekta “Vodosnabdijevanje i odvodnja otpadnih voda u FBiH“ (WATSAN FBiH). Generalni ciljevi ovog kreditnog aranžmana usmjereni su na poboljšanje postojećih životnih uslova stanovništva, stvaranje adekvatnih higijenskih uslova u oblasti vodosnabdijevanja i odvodnje otpadnih voda, te uvođenje mjera za zaštitu okoliša, u skladu sa obavezama vezanim za pristup Evropskoj uniji i usklađivanje sa njenim zakonodavstvom.

Svrha projekta je da se finansiranjem iz raspoloživih izvora (kredit EIB-a, grant sredstva i vlastito učešće općina) obezbijedi provođenje mjera koje će poboljšati infrastrukturu i usluge u cilju adekvatnog (kvalitativno i kvantitativno) vodosnabdijevanja i odvodnje (prikupljanje i prečišćavanje) otpadnih voda. Do sada je u ovaj projekt uključena 21 općina u Federaciji BiH.

Zaduženo je Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da obezbijedi zaključivanje ugovora o superviziji radova po zahtjevu Evropske investicione banke (EIB).

Također, zadužen je Fond za zaštitu okoliša FBiH da iz sredstava koje ostvaruje od vodnih naknada osigura sufinansiranje za općine u ovom projektu, te je preporučeno kantonalnim vladama da iz vlastitih sredstava koja prikupljaju po osnovu vodnih naknada podrže općine uključene u projekt.

OTKAZAN KOLEKTIVNI UGOVOR

Federalna vlada donijela je danas Odluku da, kao ugovorna strana, otkazuje Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti građevinarstva, industrije građevinskog materijala i projektovanja u FBiH koji je na strani poslodavaca, u ime Vlade FBiH, zaključilo Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije.

Prema Odluci, primjena Kolektivnog ugovora prestaje istekom primjerenog otkaznog roka u trajanju od 60 dana, koji počinje teći od dana dostavljanja Odluke Sindikatu građevinar stva i industrije građevinskog materijala u FBiH, kao drugoj ugovornoj strani.

Ovo je učinjeno nakon što je Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije zahtjev za otkazivanje i stavljanje van snage Kolektivnog ugovora dostavila „Hidrogradnja“ d.d. Sarajevo. Odluka je donesena u cilju sprječavanja nastupanja dodatnih štetnih posljedica koje je Kolektivni ugovor do sada proizveo za privredna društva iz ove oblasti.

EMISIJA OBVEZNICA RADI IZMIRENJA STARE DEVIZNE ŠTEDNJE

Vlada FBiH donijela je Odluku koja uređuje iznos, uvjete i postupak emisije obveznica radi izmirenja obveza FBiH po osnovu verificiranih računa stare devizne štednje.

Iznos emisije obveznica je 63.038.031 konvertibilna marka i predstavlja sumu pojedinačnih verificiranih iznosa, umanjenih za isplaćene gotovinske isplate i poslije otpisa iznosa u feninzima za svakog povjerioca. Datum pete emisije je 31.3.2013. godine, a rok dospijeća 41 mjesec od dana emisije. Kamatna stopa je fiksna od 2,5 posto godišnje, računa se na ostatak glavnice uz primjenu linearnog modela obračuna kamate.

KADROVSKA RJEŠENJA

Federalna vlada je donijela Odluku kojom daje prethodnu saglasnost Nadzornom odboru privrednog društva “Šume Herceg-Bosne” d.o.o. Mostar za razrješenje Zdravka Palavre vršioca dužnosti direktora.

Danas su donesene i odluke o pokretanju procedure raspisivanja javnog konkursa za postavljenje direktora Federalnog hidrometeorološkog zavoda, u skladu sa Zakonom o državnoj službi u FBiH, te o kriterijima za izbor i imenovanje na ovu dužnost. U Komisiju za izbor i imenovanje direktora Federalnog hidrometeorološkog zavoda su, u ime Vlade FBiH, imenovani Edita Kalajdžić i Davorin Korać.

U cilju zaštite prava povratničke populacije u Republiku Srpsku, Vlada FBiH imenovala je Izudina Livadića, Neiru Hot-Biloš, Aliju Aljovića, Enisu Teskeredžić, Nermina Muratspahića i Esmu Palić u Radnu grupu čiji je zadatak da, u roku od 30 dana, utvrdi izmjene i dopune postojećih zakonskih rješenja ili predloži novi tekst integralnog zakona kojim bi bile obuhvaćene sve oblasti socijalne i svake druge zaštite povratničke populacije.

* * *
Nastavak 76. sjednice Vlade FBiH zakazan je za srijedu,27.3.2013. godine.

Petak,
22. januar 2021.
VIŠE