76. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 19.03.2013.
Dnevni red
 1. Verifikacija Zapisnika 75. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 11.03.2013. godine i Zapisnika 19. vanredne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane telefonskim putem 14.03.2013. godine
 2. Prijedlog izjašnjenja na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu, koje je podnijela gđa Jasmina Zubić, poslanica u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
 3. Prijedlog amandmana na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i drugim naknadama sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine
 4. Prednacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o finansijskoj konsolidaciji Javnog preduzeća Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo za period 01.01.2008. do 31.12.2012. godine
 5. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lovstvu
 6. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine
 7. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o cestama Federacije Bosne i Hercegovine
 8. Prijedlozi amandmana na Prijedlog zakona o povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata
 9. Prijedlog izjašnjenja na Inicijativu za davanje autentičnog tumačenja član 12. Zakona o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova, koju je podnio Ćorić Niko iz Novog Travnika
 10. Prijedlog izjašnjenja na Inicijativu za davanje autentičnog tumačenja člana 56. stav 2. Zakona o unutrašnjoj trgovini ("Službene novine Federacije BiH", broj: 40/10) koju je podnio Konzum d.o.o. Sarajevo
 11. Prijedlog izjašnjenja na Inicijativu za davanje autentičnog tumačenja odredaba člana 79a. i 117a. Zakona o dopunama Zakona o izvršnom postupku ("Službene novine Federacije BiH", broj 39/09) koju je podnijelo JKP Gradska groblja d.o.o. Visoko
 12. Prijedlog odgovora na poslaničko pitanje gosp. Mirka Pejanovića, poslanika u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine u vezi zastupljenosti konstitutivnih naroda u institucijama Federacije Bosne i Hercegovine i javnim fondovima Federacije Bosne i Hercegovine
 13. Prijedlog mišljenja na Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, koji je podnio Josip Perić, delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
 14. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
 15. Prijedlog izjašnjenja na Inicijativu za davanje autentičnog tumačenja odredaba Zakona o cestama Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH" br 12/10 i 16/10) koju je podnijelo Javno komunalno preduzeće „Visočica“ d.o.o. Visoko
 16. Prijedlog uredbe o uslovima, postupku i kriterijima davanja u zakup poslovnih prostora na kojima pravo upravljanja i korištenja ima Vlada Federacije Bosne i Hercegovine
 17. Nacrt prostornog plana Federacije Bosne i Hercegovine za period 2008. do 2028. godine
 18. Nacrt odluke o usvajanju Urbanističke osnove Regulacionog plana Historijskog gradskog područja Blagaj za period od 2011. do 2021. godine
 19. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva Šume „Herceg – Bosne“ d.o.o., Mostar za razrješenje vršitelja dužnosti direktora društva
 20. Prijedlozi odluka i prijedlog rješenja u vezi sa provođenjem postupka izbora i imenovanja direktora Federalnog hidrometeorološkog zavoda
  1. Prijedlog odluke o raspisivanju javnog konkursa za postavljenje direktora Federalnog hidrometeorološkog zavoda 
  2. Prijedlog odluke o kriterijima za izbor i imenovanje direktora Federalnog hidrometeorološkog zavoda 
  3. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Komisije za izbor i imenovanje direktora Federalnog hidrometeorološkog zavoda ispred Vlade Federacije Bosne i Hercegovine 
 21. Prijedlog odluke o odobravanju grant sredstava za dio korisnika po programu „Realizacija projekta održivosti povratka za 2012. godinu na prostoru Republike Srpske“ – Projekt „Investicije, projekti i obrtna sredstva u maloj privredi i poljoprivredi kroz sufinansiranje putem banke“
 22. Prijedlog odluke o usvajanju Programa i kriterija raspodjele sredstava "Kapitalni transfer drugim nivoima vlasti - učešće Vlade FBiH u sufinansiranju kantonalnih i lokalnih zajednica zaštita nacionalnih spomenika"
 23. Prijedlog odluke o usvajanju Programa i kriterija raspodjele sredstava "Tekući transferi drugim nivoima vlasti – za Projekat utopljavanja zgrada radi uštede energije“
 24. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Interresorne radne grupe za procjenu ostvarenja radnih ciljeva rukovodilaca organa državne službe koje postavlja/imenuje Vlada Federacije Bosne i Hercegovine
 25. Informacija o statusu Projekta "Vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda u Federaciji Bosne i Hercegovine" (WATSAN FBIH), sa Prijedlogom zaključaka
 26. Informacija Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine broj: 01-23-544/07 od 07.03.2013. godine sa prijedlogom zaključka
 27. Informacija Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine broj: 01-23-240/12 od 07.03.2013. godine sa Prijedlogom zaključka
 28. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - davanje saglasnosti
 29. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva prostornog uređenja – davanje saglasnosti
 30. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Orašju – davanje saglasnosti
 31. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva prometa i komunikacija – davanje saglasnosti
 32. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica - davanje saglasnosti
 33. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke - davanje saglasnosti
 34. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva kulture i sporta – Federalnog ministarstva kulture i športa – davanje saglasnosti
 35. Pravilnik o dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za odnose s javnošću- davanje saglasnosti
 36. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Federalne uprave za inspekcijske poslove – davanje saglasnosti
 37. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove - davanje saglasnosti
 38. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog zavoda za programiranje razvoja - davanje saglasnosti
 39. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Arhiva Federacije – davanje saglasnosti
 40. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Federalnog zavoda za statistiku – davanje saglasnosti
 41. Prijedlog rješenja o imenovanju Radne grupe koja će predložiti izmjene i dopune postojećih ili nova zakonska rješenja s ciljem socijalne i svake druge zaštite povratničke populacije
 42. Zahtjev za davanje saglasnosti na imenovanje Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine u implementacijsku jedinicu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za projekat Svjetske banke iz oblasti energetske efikasnosti
 43. Prijedlog odluke o određivanju Federalnog referentnog centra za Federaciju Bosne i Hercegovine
 44. Prijedlog odluke o otkazu kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i uposlenika u oblasi građevinarstva, industrije, građevinskog materijala i projektiranja u Federacije Bosne i Hercegovine
 45. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na prijedlog za imenovanje kandidata na upražnjenu poziciju za jednog člana Nadzornog odbora privrednog društva JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar
 46. Prijedlog odluke o petoj emisiji obveznica Federacije Bosne i Hercegovine za izmirenje obaveza po osnovu verifikovanih računa stare devizne štednje
 47. Informacija o stanju u kojem se nalazi sedam institucija kulture od značaja za Bosnu i Hercegovinu sa neriješenim formalno-pravnim statusom, sa Prijedlogom zaključka
Nedjelja,
24. januar 2021.
VIŠE