9. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 16.05.2007.
Dnevni red
 1. Verifikacija Zapisnika 8.  sjednice Vlade Federacije BiH;
 2. Izvještaj Radne grupe za prijedlog izrade obilježja;
 3. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o grbu i zastavi FBiH;
 4. Nacrt zakona o osnivanju Instituta za medicinsko vještačenje;
 5. Prijedlog izjašnjenja u vezi sa zahtjevom za autentično tumačenje odredaba Zakona o koncesijama;
 6. Prijedlog odluke o prestanku važenja Odluke o dijelu državnog kapitala u privrednom društvu «Bosnalijek» d.d. Sarajevo koji se izuzima od privatizacije;
 7. Prijedlog Sporazuma o zamjeni duga Bosne i Hercegovine prema Velikoj Socijalističkoj Narodnoj Libijskoj Arapskoj Džamahiriji za udio u državnom kapitalu «Bosnalijek» d.d. Sarajevo – davanje saglasnosti;
 8. Prijedlog odluke o prodaji državnog kapitala u privrednom društvu «Bosnalijek» d.d. Sarajevo putem berze;
 9. Prijedlog odluke o davanju na korišćenje objekta «Kamena zgrada» u okviru kompleksa objekata «Suhodol» Ministarstvu sigurnosti – Graničnoj policiji Bosne i Hercegovine;
 10. Prijedlog odluke o utvrđivanju osnovice za određivanje visine mjesečnih novčanih primanja dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica u 2007. godini;
 11. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na cijenu prirodnog gasa;
 12. Izvještaj o radu Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2006. godinu;
 13. Program rada Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2007. godinu;
 14. Prijedlog akcionog plana za suzbijanje rada na crno;
 15. Izvještaj o radu članova Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini;
 16. Prijedlog zaključka o načinu prijema novih državnih službenika i namještenika u federalnim ministarstvima i drugim tijelima državne službe;
 17. Mišljenje na Izvještaj o poslovanju za 2006. godinu Lutrije Bosne i Hercegovine;
 18. Prijedlog rješenja o imenovanju Koordinacionog odbora Drugog projekta podrške zapošljavanju (SESP);
 19. Informacija o skidanju sredstava sa podračuna za servisiranje ino duga Federacije Bosne i Hercegovine, a u vezi ino  duga JP “Toplane” d.o.o. Sarajevo;
 20. Prijedlog Odluke o usvajanju programa utroška sa kriterijima raspodjele sredstava “Transfer za poticaj razvoja, poduzetništva i obrta utvrđenog Budžetom FBiH za 2007. godinu;
 21. Prijedlog o usvajanju Programa utroška sredstava na poziciji “Transfer za razvoj turizma i okoliša u FBiH”.
Petak,
15. januar 2021.
VIŠE