75. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 11.03.2013.
Saopćenje o radu
 

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O POVOLJNIJEM
PENZIONISANJU BRANILACA ODBRAMBENO-OSLOBODILAČKOG RATA

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, većinom glasova utvrdila Prijedlog zakona o povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata i uputila ga na usvajanje Parlamentu FBiH po skraćenoj proceduri, kako bi na njega mogli biti uloženi amandmani o kojima će se izjasniti Vlada. Ovaj zakon na jedinstven način propisuje korištenje i ostvarivanje prava na povoljnije penzionisanje bivših pripadnika oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine (ARBiH, HVO, HOS, MUP RBiH i HZHB), te osnovicu, obračun, isplatu, ponovni obračun i postupak za ostvarivanje prava na penziju, osiguravanje sredstava i druga pitanja.

Inače, donošenje Zakona o povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata usklađen je sa zahtjevima Međunarodnog monetarnog fonda i uklapa se u sadašnje finansijske mogućnosti Federacije BiH i njen budžetski okvir.

Izuzetno, pravo na povoljnije penzionisanje pod uvjetima i na način propisan ovim Zakonom, kao novi korisnici, mogu ostvariti pripadnici Oružanih snaga BiH svrstani u pet kategorija. U prvoj su pripadnici policije koji su najmanje 12 mjeseci u periodu od 18.9.1991.godine do 23.12.1995. godine obavljali dužnost i poslove komandanta-zapovjednika, komandira i načelnika (u jedinici specijalne borbene jedinice policijske stanice, u stanici policije kriminalističke službe javne bezbjednosti i centrima službi bezbjednosti, specijalnih borbenih jedinica odreda policije i centrima službi bezbjednosti, specijalnih borbenih jedinica odreda policije i centrima službi bezbjednosti i policijskim upravama MUP-a Republike Bosne i Hercegovine i MUP-a Hrvatske zajednice Herceg-Bosne).

To se odnosi i na pripadnike bivše Vojske Federacije BiH kojima je prestala služba u toku 2001. godine, ukoliko su u godini otpusta napunili 40 godina života i 20 godina penzijskog staža, od čega muškarci trebaju imati tri, a žene dvije godine efektivnog staža u toku rata koji se računa kao poseban staž u dvostrukom trajanju.

Pripadnici oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine (ARBiH, HVO, HOS, MUP RBiH i HZHB), kojima je priznato sudjelovanje u obrani Bosne i Hercegovine u trajanju od najmanje tri godine i koji nisu dezertirali iz Oružanih snaga, izuzetno stiču pravo na starosnu penziju u iznosu najniže penzije isplaćene za taj mjesec u skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju i prije navršenih 65 godina života, pod uvjetom da imaju najmanje 20 godina penzijskog staža i da su najmanje dvanaest mjeseci prije podnošenja zahtjeva za penzionisanje po ovom Zakonu bili na evidenciji Službe za zapošljavanje. Starosna penzija ostvaruje se tako da se od 65 godina života oduzima period koji je osobi priznat u sudjelovanju u obrani BiH u jednostrukom trajanju. Ukoliko korisnik ima 20 godina penzijskog staža i bez posebnog ratnog staža u dvostrukom trajanju, starosna penzija ostvaruje se tako da se od 65 godina života oduzima period koji je priznat u sudjelovanju u obrani BiH u dvostrukom trajanju, pri čemu se poseban ratni staž priznaje u jednostrukom trajanju.

Ratni vojni invalidi sa procentom invalidnosti 60 posto ili više, koji su proglašeni vojno nesposobnim isključivo po osnovu ranjavanja na izvršenju borbenog zadatka, mogu ostvariti pravo na penziju u iznosu najniže penzije isplaćene za taj mjesec u skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Peta kategorija su vojnici Oružanih snaga BiH koji su najmanje dvije godine do 23.12.1995. bili pripadnici Armije RBiH ili Hrvatskog vijeća odbrane, a koji su na dan 1.1.2010. godine bili u vojnoj službi, i kojima prestaje služba shodno Zakonu službi u Oružanim snagama BiH.

Korištenje prava iz ovog Zakona podliježe reviziji u skladu sa odredbama Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite.

 
NUŽNA PRECIZNIJA DEFINICIJA
 

Vlada FBiH se, temeljem mišljenja Federalnog ministarstva financija, danas očitovala na Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o proračunima u FBiH, što su ga podnijeli zastupnici Zastupničkog doma Selma Jakupović i Zoran Perić, te izaslanik u Domu naroda Parlamenta FBiH Aner Žuljević.

Federalno ministarstvo financija je izvršilo uvid u dostavljeni Prijedlog i konstatiralo kako postoji potreba preciznijeg definiranja pitanja tko utvrđuje, a tko usvaja nacrt, odnosno prijedlog Odluke o privremenom financiranju Grada Mostara ukoliko to ne bi bilo u nadležnosti Gradskog vijeća Grada Mostara.

 
PROGRAM RADA FONDA ZA STUDENTSKE ZAJMOVE
 

Federalna vlada je dala saglasnost na Program rada s finansijskim planom Fonda za studenske zajmove Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu. Pored ostalih redovnih aktivnosti, Upravni odbor Fonda i za razdoblje 2012/2013. i 2013/2014. godine planira dodjelu studentskih zajmova, sukladno predviđenim odnosno ostvarenim financijskim sredstvima iz Proračuna FBiH, u jednakim mjesečnim iznosima od po 250 KM u trajanju od deset mjeseci.

 U 2013. godini Fond planira, prema raspoloživim finansijskim sredstvima, dodijeliti oko 250 zajmova. Također u cilju prikupljanja više dodatnih sredstava, a radi obuhvata većeg broja studenata, Fond će se obratiti širem krugu poslovnih subjekata i potencijalnih donatora koji bi mogli pomoći u provođenju zacrtanih ciljeva Fonda. Ukupno planirani prihodi Fonda za 2013. godinu su 1.361.445 KM.

U namjeri unapređenja svoje djelatnosti Upravni odbor Fonda u tekućoj godini planira izvršiti temeljitu unutrašnju evaluaciju dosad postignutih rezultata.

SUGLASNOST NA OPCIJSKI PROTOKOL

Vlada FBiH dala je danas suglasnost na tekst Opcijskog protokola uz Konvenciju o pravima djeteta koji se odnosi na postupak po predstavkama.

Opcijskim protokolom reguliraju se dodatni mehanizmi radi snaženja i daljnjeg unaprjeđenja primjene Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima djeteta, a on predstavlja dopunu nacionalnih i regionalnih mehanizama kojima se djeci omogućava podnošenje pritužbi Komitetu za prava djeteta Ujedinjenih naroda.

 

STRATEGIJA RAZVOJA INDUSTRIJE TEKSTILA, ODJEĆE I OBUĆE

Vlada FBiH utvrdila je i Parlamentu FBiH na usvajanje uputila Prijedlog strategije razvoja industrije tekstila, odjeće, kože i obuće u Federaciji BiH za razdoblje od 2013. do 2023. godine, te zadužila Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da, u roku od 60 dana, izradi i dostavi na usvajanje Prijedlog akcijskog plana za realizaciju Strategije.

Strategija ima za cilj isticanje općih karakteristika i probleme sa kojima se suočava industrija tekstila, odjeće, kože i obuće u FBiH, ali i da odredi nakanu države u ovoj oblasti, predloži mjere i aktivnosti koje treba poduzeti kako bi svako gospodarsko društvo ili pojedinac znali kako treba raditi, s težnjom za konačan oporavak ove industrijske grane.

 

STRATEGIJSKI PLAN ZA UNAPRJEĐENJE RANOG RASTA I RAZVOJA DJECE

Federalna vlada usvojila je Strategijski plan za unaprjeđenje ranog rasta i razvoja djece (RRRD) u Federaciji BiH za razdoblje od 2013. do 2017. godine. Ujedno, zadužila je Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke da, u suradnji s Federalnim ministarstvom zdravstva, Federalnim ministarstvom rada i socijalne politike, Federalnim ministarstvom financija i Zavodom za javno zdravstvo FBiH, koordinira realizaciju aktivnosti iz ovog dokumenta.

Ciljevi Strategije se unaprjeđenje međusektorskog pristupa u oblasti RRRD-a, kao i usluga za trudnice, roditelje/staratelje i djecu do tri godine starosti, s naglaskom na pravilan rast i razvoj, te adekvatnu pomoć djeci s poteskoćama i poremećajima u razvoju. Zadatci su i adekvatnija priprema djece za školu, kao i unaprjeđenje zdravlja, prevencija, ponašanja i napredovanja školske djece.

Uvažavajući činjenicu kako se FBiH, unatoč nepovoljnoj financijskoj situaciji, opredijelila za ulaganje u unaprjeđenje ranog rasta i razvoja djece, federalni ministri obrazovanja i znanosti, zatim zdravstva, te rada i socijalne zaštite potpisali su Protokol o suradnji u ovoj oblasti, što je prvi korak za uspješno realiziranje zacrtanih strategijskih ciljeva. Sredstva za ove namjene bit će planirana na razdjele ovih ministarstava sukladno proračunskim mogućnostima.

 

PREVENCIJA NASILJA U PORODICI

Vlada FBiH je usvojila Strategiju za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici (2013-2017) čiji je sastavni dio Akcioni plan za realizaciju aktivnosti planiranih ovim dokumentom.

Ključni ciljevi su zaštita od nasilja i sprečavanje, procesuiranje i eliminiranje svih vidova nasilja nad ženama i u porodici, doprinos suzbijanju svih oblika diskriminacije žena i promoviranje suštinske ravnopravnosti žena i muškaraca. Ovo uključuje osnaživanje žena, izradu sveobuhvatnog okvira, politika i mjera zaštite i pomoći svim žrtvama nasilja nad ženama i u porodici, unapređenje međunarodne saradnje u eliminiranju svih vidova ovakvog nasilja i pružanje podrške i pomoći svim uključenim organizacijama i organima unutrašnjih poslova radi djelotvornije saradnje i sveobuhvatnog pristupa pitanju eliminiranja nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

 
PRIHVAĆEN PROJEKT PROGRAMA DEMINIRANJA
 

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici prihvatila Projekt Programa deminiranja 2013. - Faza XV, u iznosu od 7.020.000 konvertibilnih maraka, koji implementira Federalna uprava civilne zaštite.

Budžetom Federacije BiH za 2013. godinu za Program deminiranja planirano je 6.480.000 konvertibilnih maraka. Na prijedlog Federalne uprave civilne zaštite i Federalnog ministarstva finansija, prihvaćeno je da se nedostajućih 540.000 KM za implementaciju Programa izdvoje iz kumuliranih sredstava iz ranijih godina. Ovim se osiguravaju potrebna sredstva za implementaciju Programa deminiranja u 2013. godini bez dodatnog opterećenja Budžeta FBiH.

Danas je usvojena i lista prioritetnih zadataka za deminiranje u 2013. godini koji je preložio Centar za uklanjanje mina u BiH (BHMAC). Ovim planom predviđeno je čišćenje oko deset kilometara kvadratnih ćišćenja i više od 100 kilometara kvadratnih izviđanja za ove namjene.

 
ODOBRENA SREDSTVA ZA PRIJENOS DIONICA „HIDROGRADNJE“
 

Vlada Federacije BiH je donijela Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije BiH za 2013. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije. Riječ je o 23.703,50 konvertibilnih maraka na ime troškove prijenosa dionica emitenta ,,Hidrogradnja" d.d. Sarajevo s Vlade Kantona Sarajevo na Vladu Federacije BiH.

 

REPROGRAMIRANJE OBAVEZA JP ŽELJEZNICE FEDERACIJE

Vlada FBiH je donijela Odluku o reprogramiranju obaveza po Odluci o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije BiH za 2011. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija u iznosu od 2.135.000 KM. Ova sredstva, namijenjena Javnom preduzeću Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo, bit će vraćena u tri tranše i to 700.000 KM do 31.10.2013. godine, 700.000 KM do 30.11.2013. i 735.000 KM do 31.12.2013. godine.

Inače, ova sredstva Vlada FBiH je odobrila Željeznicama FBiH 22. septembra 2011. godine u svrhu plaćanja obaveza PDV-a pri realizaciji medunarodnih kredita.

Donošenjem ovakve odluke omogućit će se zdravstvena zaštita za više od 3.900 zaposlenih u JP Željeznice Federacije BiH i njihovih porodica, do utvrđivanja mjera od strane Vlade Federacije koje će omogućiti nastavak poslovanja ovog javnog preduzeća.

 
ODOBRENA 4.000.000 KM

Vladi FBiH je na današnjoj sjednci donijela Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom FBiH za 2013. godinu za finansiranje obaveze uplate sredstava u Protuvrijednosni fond (Japanski grant - 2 KR).

Planirana sredstva za realizaciju ove odluke, u iznosu od 4.000.000 konvertibilnih maraka, namijenjena su za finansiranje obaveze FBiH uspostavljene u skladu sa ugovorom između Vlade Japana i Bosne i Hercegovine po Projektu 2 KR.

INICIJATIVA ZA IZGRADNJU KANALIZACIONOG SISTEMA U OPĆINI CAZIN

Vlada Federacije BiH je prihvatila Informaciju o zajmu Europske banke za obnovu i razvoj za Projekt izgradnje glavnog kanalizacionog sistema u općini Cazin, kao osnov za vođenje pregovora, i podržala inicijativu da se kreditnim zaduženjem osiguraju sredstva, u iznosu od pet miliona eura, za realizaciju ovog projekta.

Federalno ministarstvo finansija, Ministarstvo finansija Unsko-sanskog kantona i općina Cazin zaduženi su da imenuju svoje predstavnike u Tim za pregovore o kreditu, a konačna odluka o zaduženju će biti donesena nakon utvrđivanja uvjeta kreditnog zaduženja i okončanja pregovora sa EBRD-om. Krajnji dužnik po ovom zaduženju će biti Unsko-sanski kanton, za iznos od četiri miliona eura, i općina Cazin, za iznos od jedan milion eura.

Informaciju o pregovorima, kao i tekst usaglašenog ugovora između Bosne i Hercegovine i EBRD-a, Vladi Federacije BiH podnijet će Federalno ministarstvo finansija.

 

OVOGODIŠNJI POTICAJI ZA POLJOPRIVREDU VRIJEDNI 68,5 MILIJUNA KM

Današnjom Odlukom, Vlada FBiH usvojila je 68.500.000 konvertibilnih maraka vrijedan Program utroška s kriterijima raspodjele sredstava “Poticaj za poljoprivredu” utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva pod nazivom „Od našeg polja do našeg stola”.

Za poticaj biljnoj proizvodnji namijenjeno je 12.100.000 KM, animalnoj 46.700.000 KM. a za ostale vrste potpora 7.500.000 KM.

Kako je Odlukom precizirano, kontrolu potencijalnih korisnika poticaja u fazi proizvodnje, kao i tijekom prikupljanja i obrade dokumentacije, a prije dostavljanja aplikacije Federalnom ministarstvu, vršit će mjerodavni poljoprivredni kantonalni inspektori, odnosno ovlašteni službenici kantonalnih i Federalnog ministarstva i federalna poljoprivredna inspekcija.

Inače, pri izradi Program utroška sredstava, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva uvažilo je mišljenja, prijedloge i sugestije iznesene tijekom rasprave o ovom dokumentu na sjednici Vlade FBiH.

Uz Program, Vlada je donijela zaključke kojima je dala suglasnost na kriterije po kojima će poticaji biti dijeljeni. Također, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je zadužila da joj dostavlja mjesečna izvješća o realizaciji Programa poticaja.

 
VODOSNABDIJEVANJE ZA TUNEL „GAJ“
 

Na današnjoj sjednici Vlada Federacije BiH je donijela Odluku kojom utvrđuje javni interes za polaganje cijevi sistema vodosnadbijevanja tunela „Gaj“, na trasi Koridora Vc, a za potrebe autoceste A1 na dionici Vlakovo - Tarčin, i to od vodozahvata do rezervoara i od rezervoara do portala tunela. Na ovaj način se omogućava nepotpuna eksproprijacija na ovom dijelu Koridora.

Inače, tehnički standardi i normativi za građenje predviđaju da svi tuneli duži od 300 metara moraju iz sigurnosnih razloga imati sopstveni nezavisni sistem za gašenje požara. Kako je „Gaj“ je dug 880 metara, to će sistem vodosnadbjevanja služiti za potrebe gašenja eventualnog požara u ovom tunelu.

Za realizaciju ove odluke sredstva će biti obezbjeđena iz prihoda ostvarenih naplatom takse za korištenje autoceste (cestarina), putarine (dijela akciza po osnovu goriva) i iz kredita.

 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA
 

Vlada Federacije BiH je donijela Odluku o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju autoceste na trasi koridora Vc za dionice Vlakovo - Tarčin, Svilaj - Odžak i Počitelj - Bijača, u skladu sa idejnim projektom koji je pripremilo Ministarstva prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine.

Utvrđivanjem javnog interesa omogućena je izrada eksproprijacionog elaborata i eksproprijacija zemljišta, sa objektima i infrastrukturom, za potrebe izgradnje ovih dionica autoceste.

Sredstva za realizaciju Odluke bit će obezbjeđena iz prihoda JP Autoceste FBiH ostvarenog naplatom cestarine na do sada izgrađenim dionicama autoceste i od putarine (akciza na gorivo) za autoceste.

Stupanjem na snagu ove, prestaje da važi Odluka Vlade FBiH o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju autoceste na trasi Koridira Vc za dionicu Vlakovo - Tarčin, Svilaj - Odžak i Počitelj - Bijača iz 2010. godine.

 

PRIVATIZACIJA DRŽAVNOG KAPITALA U “REMONTNOM ZAVODU”

Vlada FBiH donijela je danas Odluku o metodu privatizacije državnog kapitala u preduzeću “Remontni zavod” d.d. Travnik, koji čini 51 posto ukupnog kapitala ovog preduzeća.

Državni kapital u ovom preduzeću bit će privatiziran metodom neposredne nagodbe, jer su raniji pokušaji privatizacije metodom prikupljanja javnih ponuda bili neuspješni. Postupak privatizacije provest će Agencija za privatizaciju u FBiH.

U obrazloženju ove odluke se navodi da je Vlada FBiH ranije stavila van snage Rješenje kojim je ovo preduzeće bilo ovlašteno za vršenje proizvodnje, remonta i prometa sredstava naoružanja i vojne opreme. Kasnijim odlukama nadležnih institucija “Remontni zavod” d.d. Travnik isključen je iz sektora namjenske proizvodnje, čime je preostali državni kapital od 51 posto postao predmetom privatizacije.

Prema korigiranom Programu privatizacije i početnog bilansa stanja od 27.09.2012. godine utvrđeno je da ukupan kapital preduzeća iznosi 5.088.690 konvertibilnih maraka, od čega je državni 2.595.340 KM, a privatni 2.493.350 KM.

 
FINANCIJSKI PLAN APF-a ZA 2013. GODINU

Današnjom Odlukom, Federalna vlada dala je suglasnost na Financijski plan Agencije za privatizaciju u FBiH (APF) za 2013. godinu. Procjena je da će APF u 2012. godini ostvariti višak rashoda nad prihodima od oko 747.400 konvertibilnih maraka, te bi akumulirani višak prihoda nad rashodima iznosio 900.000 KM i to se prenosi za finansiranje u 2013. godini.

Ukupno planirani prihodi za ovu godinu iznose 7.420.300 KM. Od toga se na prihode od prodaje poduzeća iz nadležnosti APF odnosi 5.500.000 KM.

Ukupni ovogodišnji rashodi APF-a planirani su s 8.320.300 KM.
 

Vlada je danas, također, donijela Odluku kojom se APF-u raspoređuje 357.044,76 dolara iz pasivnog podbilansa poduzeća i banaka u iznosu od. Ova sredstva namijenjena su financiranje APF-a sukladno njezinu Financijskom plan za 2013. godinu.

 

MEMORANDUM O SARADNJI U OBLASTI GEONAUKE

Vlada Federacije BiH donijela je danas Odluku o davanju saglasnosti za prihvatanje Memoranduma o razumijevanju o saradnji u oblasti nauke o Zemlji između Generalnog direktorata za istraživanje mineralnih sirovina Republike Turske i Federalnog zavoda za geologiju. Cilj ovog dokumenta je izmjena naučnih i tehničkih sposobnosti u oblastima geonauke (geološko kartiranje, inženjerska geologija, okolišna geologija, marinska geologija i geofizika), istraživanja mineralnih sirovina (osim nafte i prirodnog plina), organizacija treninga i kurseva o geonauci, te impelmentacija zajedničkih projekata.

Saradnja između dvije strane u oblasti geologije i rudarstva odvijat će se u formi razmjene eksperata i saznanja za tehnička i terenska ispitivanja u BiH i Republici Turskoj, organiziranjem radionica, seminara i konferencija, uređenje praktičnih programa treninga za tehničko osobije, te razmjenu naučnih i tehničkih podataka publikovanih u obje zemlje.

 

GENDER ODGOVORNI PRORAČUNI

Federalna vlada usvojila je danas Završno izvješće za razdoblje od 2010. do 2012. godine u okviru praćenja provedbe Akcijskog plana za uvođenje gender odgovornih proračuna u Federaciji Bosne i Hercegovine u pilot oblasti „Rad i zapošljavanje“.

 

Ujedno, zadužila je Koordinacijsku skupinu za provedbu ovog plana da, u roku od 60 dana, izradi i Vladi Federacije BiH dostavi na usvajanje Prijedlog strategijskog plana za uvođenje gender odgovornih proračuna u Proračun Federacije BiH za razdoblje 2013.-2016. godina.

 

DUG PREMA FZ MIO ZA POVOLJNE MIROVINE U 2011. GODINI 7.442.176,54 KM

Vlada Federacije BiH je usvojila Informaciju o visini duga Federacije Bosne i Hercegovine prema Federalnom zavodu za mirovinsko i invalidsko osiguranje za 2011. godinu, nastalog na temelju isplate mirovina ostvarenih pod povoljnijim uvjetima. Ova informacija je rađena po Zakonu o mirovinskom i invalidskom osiguranju po općem propisu za 2011. godinu, za čije finansiranje se sredstva osiguravaju u Proračunu Federacije BiH.

Dug Federacije BiH prema Federalnom zavodu za mirovinsko i invalidsko osiguranje na temelju isplata mirovina ostvarenih pod povoljnim uvjetima iznosi 7.442.176,54 konvertibilnih maraka, što je utvrdila zajednička komisija sastavljena od članova Federalnog ministarstva rada i socijalne politike i Federalnog zavoda MIO.

Zaduženi su se Federalno ministarstvo rada i socijalne politike i Federalno ministarstvo financija da, u okviru svojih nadležnosti, poduzmu aktivnosti kako bi se sačinila i po žurnom postupku u proceduru uputila izmjena Zakona o izmirenju obveza FBiH prema Federalnom zavodu za mirovinsko i invalidsko osiguranje, na način da se dug za 2011. godinu uvrsti u ukupan dug utvrđen ovim zakonom.

 

PODRŠKA SAJMU ENERGIJE

Vlada FBiH danas je zaključila da će financijski podržati organizaciju Trećeg međunarodnog sajma energije, industrije i rudarstva ENERGA 2013, koji će se u Tuzli održati od 4. do 7. juna 2013. godine. Stoga je zadužila Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da pripremi prijedlog odgovarajuće odluke kojom bi ova pomoć bila realizirana.

 

Ovakav zaključak Vlada je donijela cijeneći značaj realizacije Međunarodnog sajma. koji je po svom programu i nomenklaturi izlaganja jedinstven u regiji, a koji je zasnovan na predispozicijama ovog regiona, njegovoj industrijsko-energetskoj tradiciji, potencijalu i budućem razvoju.

 

ODLUKE O „TERMINALIMA FEDERACIJE“

Današnjom Odlukom, Vlada FBiH dala je prethodnu saglasnost za zaključivanje Ugovora o komisionom poslovnom aranžmanu između Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i Izvozno kreditne agencije Bosne i Hercegovine (IGA) o realizaciji sredstava po Programu utroška dijela sredstava utvrđenih Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrija „Pozajmljivanje i učešće u dionicama - Ostala domaća pozajmljivanja“, putem Izvozno kreditne agencije Bosne i Hercegovine (IGA), u iznosu od 4.000.000,00 KM. Za potpisivanje Ugovora o komisionom poslovnom aranžmanu ovlašten je federalni ministar energije, rudarstva i industrije Erdal Trhulj. Ova sredstva služe kao instrument obezbjeđenja kredita za privredno društvo „Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo u visini od 15.000.000 KM putem komercijalnih banaka, na period do sedam godina.

Istovremeno,Vlada je donijela i Odluku o davanju saglasnosti Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije da, putem Skupštine „Terminala Federacije“ d.o.o. Sarajevo, donese Odluku o kreditnom zaduženju ovog privrednog društva „Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo u iznosu od 15.000.000 KM u tekstu koji je jednoglasno utvrdio Nadzorni odbor društva.

 
OVOGODIŠNJI TRANSFERI FEDERALNOG MINISTARSTVA
ZA PITANJA BRANITELJA I INVALIDA DOMOVINSKOG RATA

Vlada FBiH donijela je danas šest odluka kojima je usvojila programe utroška sredstava ovogodišnjih proračunskih transfera Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata.

Tako će, od Proračunom FBiH predviđenih 360.000 konvertibilnih maraka s transfera neprofitnim udrugama proisteklim iz posljednjeg domovinskog rata, biti raspoređeno 280.000 KM. Razlika od 80.000 KM predstavlja interventna sredstva koja će biti korištena kao potpora programima i projektima za žurne i nepredviđene slučajeve.

Za sufinansiranje manifestacija povodom obilježavanja značajnih datuma iz domovinskog rata planirano je 180.000 KM, te još 70.000 KM interventnih sredstava.

Kroz transfer za sufinanciranje izgradnje spomen-obilježja, uređenja mezarja i grobalja bit će raspoređeno 63.000 KM, a kroz transfer za sufinanciranje troškova sahrana i dženaza pripadnika braniteljskih populacija 125.000 KM.

Za pomoć u liječenju braniteljskih populacija programom je predviđeno 800.000 KM, dok će 675.702 KM namijenjenih kao potpora Fondaciji za stambeno zbrinjavanje RVI i braniteljske populacije biti realizirano sukladno raspoloživim proračunskim sredstvima u 2013. godini.

Za dodjelu sredstava iz prvih pet programa bit će raspisani javni pozivi koji će biti objavljeni WEB stranici Federalnog ministarstva i u najmanje jednom dnevnom listu, dok će sredstva na račun Fondacije za stambeno zbrinjavanje biti prebačena na temelju pisanog zahtjeva upućenog Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata.

 
PROJEKTI RAZVOJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA

Vlada FBiH je usvojila izvještaje o implementaciji Akcionog plana za realizaciju projekta Razvoj malog i srednjeg poduzetništva u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2011. i 2012. godinu, koje je sačinilo Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta.

Također, Vlada je usvojila Akcioni plan realizacije projekta Razvoj malog i srednjeg poduzetništva u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 2013.-2015. godina.

U njemu su istaknuti strateški ciljevi, prioriteti i mjere u ovoj oblasti, a odnose se na osam grupa kao što su smanjenje administrativnih prepreka, promocija poduzetništva, uspostava i jačanje mreže razvojnih ustanova, financijska podrška, stručno usavršavanje svih relevantnih osoba za malo i srednje poduzetništvo, jačanje poslovne infrastrukture, tehnološki razvitak i poticanje poduzetništva ciljanih grupa.

 
TRANSFERI ZA IZBJEGLICE I POVRATNIKE

Vlada FBiH je, kroz tri današnje odluke, usvojila programe utroška sredstava sa transfera namijenjenim za pomoć izbjeglicama i povratnicima.

U prvom slučaju, radi se o 19.760.000 konvertibilnih maraka s proračunskog transfera za raseljena lica i povratnike. Od ovog iznosa, 1.200.000 KM namijenjeno je Fondu za izbjeglice BiH, 6.000.000 KM za rekonstrukciju i obnovu individualnih stambenih i objekata zajedničkog tipa stanovanja, 2.800.000 KM za zajedničke projekte rekonstrukcije, obnove i održivosti povratka s vladinim i nevladinim sektorom, 8.286.000 KM za projekte održivosti povratka. Humanitarni, zdravstveni, psihosocijalni, informativni i edukativni projekti, stipendiranje studenata-povratnika s teritorija Republike Srpske, troškovi implementacije zajedničkih projekata koji se realiziraju putem Fonda za povratak, stvaranje međusobnog povjerenja povratnika i domicilnog stanovništva, potpora reintegracije povratnika na temelju sporazuma o readmisiji, te projekti saradnje s dijasporom bit će pomognuti s 874.000 KM, dok 600.000 KM predstavlja podrška obilježavanju godišnjica i ukopa nevinih žrtava rata, kao i izgradnji spomen-obilježja na prostoru Bosne i Hercegovine.

Ova sredstva će biti dodjeljivana putem transfera po osnovu sporazuma koji će potpisati federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica, a trošit će se po odlukama Povjerenstva za izbjeglice i raseljene osobe BiH putem Fonda za povratak.

Druga odluka odnosi se na potporu implementaciji održivog povratka, izbjeglih i prognanih s regije Srebrenica. Riječ je o 1.485.000 KM za obnovu i izgradnju putne,vodovodne i kanalizacione infrastrukture, objekata vjerskog, sakralnog, obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera, te ostalih objekata od značaja za šiiru društvenu zajednicu.

Odobravanje i dodjela ovih sredstava će se vršiti na osnovu projekata, protokola, sporazuma, ugovora i odluka Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, sukladno Zakonu o izvršavanju Proračuna FBiH za 2013. godinu.

Konačno, treća odluka predviđa 2.000.000 KM kao potporu povratku izbjeglica i prognanih osoba s teritorije Posavine (Republika Srpska). Unutar tog iznosa, 500.000 KM je namijenjeno rekonstrukciji i obnovi individualnih stambenih i objekata zajedničkog tipa stanovanja, 800.000 KM obnovi i izgradnji putne,vodovodne i kanalizacione infrastrukture, objekata zdravstvene zaštite, vjerskog, sakralnog, obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera i ostalih od značaja za širu društvenu zajednicu, a 700.000 KM predstavlja pomoć za zapošljavanje povratnika u malom gosposdarstvu i poljoprivredi.

Sredstva će biti raspoređivana prema kriterijima utvrđenim danas usvojenim Planom povratka, obnove, gradnje i razvoja održivog povratka za 2013. godinu. Ovim dokumentom kao prioritetni pravac djelovanja Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica u 2013. godini ostaje povratak u Republiku Srpsku.

 
POMOĆ OBOLJELOJ DJECI I OMLADINI

Vlada FBiH prihvatila je inicijativu Federalnog ministarstva rada i socijalne politike za izdvajanje sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu na ime provedbe Strategije za izjednačavanje mogućnosti osobe sa invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine 2011.-2015.

Od ukupno 60.000 konvertibilnih maraka, po 10.000 KM namijenjeno je Udruzi građana roditelja djece i osoba s posebnim potrebama „Kuća Nade“ Odžak, Udruzi paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Kantona 10 Livno, Udruženju roditelja, građana i prijatelja za pomoć djeci i omladini s posebnim potrebama "Leptir" Bugojno, Udruzi “Utjeha“ Široki Brijeg, Udruženju „Radosti druženja“ roditelja djece i mladih s posebnim potrebamaUSK-a i općine Bihać, te Ustanovi za odgoj i skrb djece i mladeži „Majčino selo“ u Međugorju.

 
TRANSFERI ZA KULTURU

Vlada FBiH donijela je odluke o transferima iz nadležnosti Federalnog ministarstva kulture i sporta.

U prvom slučaju, radi se o transferima za obnovu kulturnog i graditeljskog naslijeđa u visini od 920.000 konvertibilnih maraka, a u drugom o 2.200.000 KM namijenjenih Fondaciji za kinematografiju.

Ove odluke bit će upućene na mišljenje nadležnim parlamentarnim odborima.

 
KADROVSKA RJEŠENJA

Vlada FBiH dala je danas prethodnu saglasnost Nadzornom odboru Konfekcije „Borac“ d.d. Travnik za imenovanje Bakira Hadžijunuzovića za direktora ovog privrednog društva na period od četiri godine. Ovo je bio jedini kandidat koji se javio na javni konkurs od 11.2.2013. godine.

 
* * *

Sjednica Vlade FBiH završena je u 18.45 sati. 

Subota,
16. januar 2021.
VIŠE