75. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 11.03.2013.
Dnevni red
 1. Verifikacija Zapisnika 74. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 27.02.2013. godine
 2. Nacrt zakona o povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata
 3. Prijedlog mišljenja na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji su podnijeli Selma Jakupović i Zoran Perić, poslanici u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i Aner Žuljević, delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
 4. Prijedlog izjašnjenja na Inicijativu Federalnog pravobranilaštva za pokretanje postupka davanja autentičnog tumačenja člana 377. Zakona o obligacionim odnosima i pokretanja Inicijative za donošenje odluke Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine kojom bi se privremeno obustavili postupci po tužbama logoraša
 5. Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o uslovima, načinu korištenja i nabavci službenih putničkih automobila u organima uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine
 6. Prijedlog programa rada i Finansijski plan Fonda za studentske zajmove Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu
 7. Prijedlog mišljenja na Opcijski protokol uz Konvenciju o pravima djeteta koji se odnosi na postupak po predstavkama
 8. „Prijedlog strategije razvoja industrije tekstila, odjeće, kože i obuće u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 2013.-2023. godina" sa Prijedlogom zaključka
 9. Strateški plan unapređenja ranog rasta i razvoja djece u Federaciji Bosne i Hercegovine 2013-2017, sa Protokolom o saradnji u oblasti unapređenja ranog rasta i razvoja djece u Federaciji Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključka
 10. Prijedlog strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici (2013-2017), sa Prijedlogom odluke
 11. Projekat Programa deminiranja 2013 - Faza XV, sa Prijedlogom zaključaka
 12. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Poticaj za poljoprivredu" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva pod nazivom "Od našeg polja do našeg stola"
 13. Prijedlog odluke o odobravanju rasporeda sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa za prikupljanje prihoda ostvarenih od naknada za tehničke preglede, polaganja stručnih ispita, izdavanja licenci, uvjerenja, certifikata i ostalo, otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom ministarstvu prostornog uređenja
 14. Prijedlog odluke o prestanku važenja Odluke o davanju na korištenje objekta „Kamena zgrada“ u okviru kompleksa objekata „Suhodol“ Ministarstvu sigurnosti – Graničnoj policiji Bosne i Hercegovine
 15. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije
 16. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Arhivu Federacije Bosne i Hercegovine
 17. Prijedlog odluke o reprogramiranju obaveza po Odluci o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija
 18. Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu sa Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine na Federalno ministarstvo rada i socijalne politike
 19. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu za finansiranje obaveze uplate sredstava u Protuvrijednosni fond (Japanski grant - 2 KR)
 20. Prijedlozi odluka o davanju saglasnosti na Ugovore o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja, koja su dosuđena pravosnažnim sudskim presudama službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine
  1. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na ugovore o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine, zastupanim po punomoćniku Žilić Ahmedu, advokatu iz Sarajeva 
  2. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine 
  3. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na ugovore o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine, zastupanim po punomoćniku Suadi Halilagić, advokatu iz Sarajeva 
  4. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na ugovore o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine, br. 2013-56 do br. 2013-67, zastupanim po punomoćnicima Amili, Omaru i Vedranu Eterović, advokatima iz Sarajeva 
  5. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na ugovore o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine, br. 2013-68 do br. 2013-70, zastupanim po punomoćnicima Amili, Omaru i Vedranu Eterović, advokatima iz Sarajeva 
  6. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na ugovore o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine, zastupanim po punomoćniku Bradarić Goranu, advokatu iz Livna 
  7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na ugovore o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine, zastupanim po punomoćniku Amri Gurda, advokatu iz Sarajeva 
  8. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na ugovore o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine, broj: FK-1-1-2/13, zastupanim po punomoćniku Karić Faruku, advokatu iz Sarajeva 
  9. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na ugovore o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine, broj: FK-1-1-3/13, zastupanim po punomoćniku Karić Faruku, advokatu iz Sarajeva 
 21. Informacija o zajmu Evropske banke za obnovu i razvoj za Projekat izgradnje glavnog kanalizacionog sistema u Općini Cazin, sa Prijedlogom zaključka
 22. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na akt Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije kojim se uskraćuje prethodna saglasnost za otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom PS „Vitezit“ d.o.o. Vitez
 23. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju saglasnosti Razvojnoj banci Federacije Bosne i Hercegovine za obustavu doznaka sredstava naplaćenim po komisionim kreditima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na ime obezbjeđenja povrata kredita Društva "Hidrogradnja" d.d. Sarajevo
 24. Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za izvođenje radova na polaganju cijevi sistema vodosnabdijevanja tunela "Gaj" na trasi koridora Vc - autocesta A1 - dionica Vlakovo - Tarčin
 25. Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju autoceste na trasi koridora Vc za dionice: Vlakovo-Tarčin, Svilaj-Odžak i Počitelj - Bijača
 26. Prijedlog odluke o odobravanju raspodjele sredstava sa posebnog donatorskog transakcijskog računa otvorenog u okviru Jedinstvenog računa Trezora Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike
 27. Prijedlog odluke o vraćanju putničkog motornog vozila
 28. Prijedlog odluke o davanju na korištenje putničkog motornog vozila Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno oslobodilačkog rata-Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata
 29. Prijedlog odluke o davanju na korištenje putničkih motornih vozila
 30. Prijedlog odluke o načinu, odnosno metodu privatizacije državnog kapitala u preduzeću "Remontni zavod" d.d. Travnik
 31. Prijedlog odluke o raspodjeli novčanih sredstava iz pasivnog podbilansa preduzeća i banaka
 32. Finansijski plan Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2013. godinu sa Prijedlogom odluke
 33. Prijedlog odluke o odobravanju korištenja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa broj: 338-690-2265352665 otvorenog kao podračun u okviru JRT Gender centru Federacije Bosne i Hercegovine (iznos: 179.912,44 KM)
 34. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Memorandum o razumijevanju (MoU) o saradnji u oblasti nauke o zemlji između Generalnog direktorata za istraživanje mineralnih sirovina Turske (MTA-Geološkog zavoda Turske) i Federalnog zavoda za geologiju
 35. Prijedlog odluke o korištenju sredstava sa podračuna u okviru JRT broj: 338-690-22465515-43, pod nazivom FMF-POS. TR. sredstava za zaštitu i spašavanje
 36. Prijedlog liste prioritetnih zadataka za deminiranje u 2013. godini
 37. Završni izvještaj o provedbi Akcionog plana za uvođenje gender odgovornih budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine u pilot oblasti "Rad i upošljavanje " 2010-2012 (AP GOB FBiH 2010-2012), sa Prijedlogom zaključka
 38. Informacija o stanju "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu
  1. Pregled utroška sredstava "Tekuća rezerva Premijera" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu
  2. Pregled utroška sredstava "Tekuća rezerva dopremijera - 1" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu
  3. Pregled utroška sredstava "Tekuća rezerva dopremijera - 2" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu
 39. Informacija o visini duga Federacije Bosne i Hercegovine prema Federalnom zavodu za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2011. godinu, sa Prijedlogom zaključaka
 40. Prijedlog zaključka u vezi Zahtjeva Odbora državne službe za žalbe Federacije Bosne i Hercegovine za isplatu naknada za prekovremeni rad
 41. Zahtjev Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za podršku organizacije Međunarodnog sajma ENERGA 2013.
 42. Zahtjev za davanje saglasnosti Federalnom ministarstvu finansija-Federalnom ministarstvu financija za raspisivanje javnog konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta
 43. Zahtjev za davanje saglasnosti Uredu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima Europske unije za popuno tri upražnjena radna mjesta državnih službenika putem javnog konkursa, sa Prijedlogom zaključka
 44. Zahtjev za davanje saglasnosti Federalnoj upravi civilne zaštite za popunu sedam upražnjenih radnih mjesta u Programu deminiranja, sa Prijedlogom zaključka
 45. Zahtjev za davanje saglasnosti Federalnom hidrometeorološkom zavodu za popunu upražnjenih radnih mjesta
 46. Prijedlog izjašnjenja na apelaciju broj: AP-5653/10 Husaković Selim podnesenu Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine
 47. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Finansijske-Financijske policije Federacije Bosne i Hercegovine - davanje saglasnosti
 48. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Pozajmljivanje i učešće u dionicama – Ostala domaća pozajmljivanja“ putem Izvozno–kreditne agencije Bosne i Hercegovine (IGA)
 49. Prijedlozi odluka
  1. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za zaključivanje Ugovora o komisionom poslovnom aranžmanu između Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i Izvozno-kreditne agencije Bosne i Hercegovine (IGA) 
  2. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za realokaciju budžetskih sredstava na račun Izvozno-kreditne agencije Bosne i Hercegovine (IGA) 
 50. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije za usvajanje Odluke o kreditnom zaduženju privrednog društva "Terminali Federacije" d.o.o. arajevo, putem Skupštine društva
 51. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva Konfekcija "Borac" d.d. Travnik za imenovanje direktora društva
 52. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Vlade Federacije Bosne i Hercegovine Razvojnoj banci Federacije Bosne i Hercegovine za upućivanje prijedloga Općinskom sudu u Živinicama za odgodu provedbe izvršnog postupka na period od 6 mjeseci u predmetu protiv izvršenika Općine Kladanj, broj: 33 O I 044629 12 I
 53. Prijedlog izjašnjenja na amandman na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i drugim naknadama sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine
 54. Prijedlozi odluka
  1. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transfer neprofitnim organizacijama udruženja - udruge proistekle iz posljednjeg odbrambeno-oslobodilačkog - domovinskog rata" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata 
  2. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Transfer za obilježavanje značajnih datuma" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata 
  3. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Transfer za sufinansiranje izgradnje spomen obilježja, uređenje mezarja i grobalja" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata 
  4. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Transfer za sufinansiranje troškova sahrana i dženaza pripadnika braniteljskih populacija" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata 
  5. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi pojedincima – za pomoć u liječenju branitelja - boraca" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata 
  6. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transfer neprofitnim organizacijama – za podršku Fondaciji za stambeno zbrinjavanje RVI i boračku populaciju" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata 
 55. Prijedlog odluke o odobravanju grant sredstava za dio korisnika po programu „Realizacija projekta održivosti povratka za 2012. godinu na prostoru Republike Srpske“ – Projekt „Investicije, projekti i obrtna sredstva u maloj privredi i poljoprivredi kroz sufinansiranje putem banke“
 56. Prijedlog akcionog plana realizacije Projekta „Razvoj malog i srednjeg poduzetništva u Federaciji Bosne i Hercegovine“ za period 2013-2015., sa Prijedlogom zaključka
 57. Izvještaj o implementaciji Akcionog plana za realizaciju Projekta „Razvoj malog i srednjeg poduzetništva u Federaciji Bosne i Hercegovine“ za 2011. godinu, sa Prijedlogom zaključka
 58. Izvještaj o implementaciji Akcionog plana za realizaciju Projekta „Razvoj malog i srednjeg poduzetništva u Federaciji Bosne i Hercegovine“ za 2012. godinu, sa Prijedlogom zaključka
 59. Prijedlozi odluka
  1. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Transfer za raseljena lica i povratnike" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica 
  2. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava kapitalni transfer „Podrška implementaciji održivom povratku, izbjeglih i prognanih lica sa područja regije Srebrenica" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica 
  3. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Transfer pojedincima - podrška povratku izbjeglih i prognanih osoba sa područja Posavine RS" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica 
  4. Prijedlog plana povratka, obnove, gradnje i razvoja održivog povratka za 2013. godinu sa Prijedlogom zaključka 
 60. Inicijativa za izdvajanje sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike na ime provedbe Strategije za izjednačavanje mogućnosti za osobe sa invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine 2011.-2015.
 61. Prijedlozi odluka
  1. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa 
  2. Prijedlog odluke o usvajanju Programa raspodjele sredstava sa pozicije „Transfer Fondacije za bibliotečku djelatnost“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu 
  3. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa pozicije "Transfer za Fond za izdavaštvo" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu 
  4. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Transfera za muzičke, scenske i likovne umjetnosti“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu 
  5. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Transfer za kinematografiju“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu 
Srijeda,
20. januar 2021.
VIŠE