74. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 27.02.2013.
Dnevni red
 1. Verifikacija Zapisnika 73. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 06.02.2013. godine i Zapisnika 18. vanredne sjednice, održane telefonskim putem, 20.02.2013. godine
 2. Prijedlog amandmana na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu
 3. Prijedlog uredbe o kriterijima za sticanje statusa trenera u provedbi stručnog obrazovanja i usavršavanja državnih službenika u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine
 4. Prijedlog odluke o potvrđivanju Sporazuma o utvrđivanju konačne osnovice za obračun plaća za 2012. godinu
 5. Prijedlozi odluka o davanju saglasnosti na Ugovore o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja, koja su dosuđena pravosnažnim sudskim presudama službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine
  1. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja, koja su dosuđena službenicima Sudske policije Federacije BiH pravosnažnom sudskom odlukom Općinskog suda Travnik broj: 51 0 Rs 048496 11 Rs, zastupanih po punomoćniku Berini Krnjić, advokatu iz Travnika 
  2. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na ugovore o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine, zastupanim po punomoćniku Kurtović Hakiji, advokatu iz Sarajeva 
  3. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na ugovore o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine, zastupanim po punomoćnicima Ljubović Bakiru i Ljubović Dženani, advokatima iz Zenice 
  4. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na ugovore o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine, zastupanim po punomoćnicima Vukici Marjanović - Suljić i Sean Spahiću, advokatima iz Zenice 
  5. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na ugovore o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine (br. 2013-35 do br. 2013-50), zastupanim po punomoćnicima Amili, Omaru i Vedranu Eteroviću, advokatima iz Sarajeva 
  6. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na ugovore o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine (br. 2013-51 do br. 2013-55), zastupanim po punomoćnicima Amili, Omaru i Vedranu Eteroviću, advokatima iz Sarajeva 
  7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja, koja su dosuđena pravosnažnom Odlukom Općinskog suda u Sarajevu, broj: 65 0 Rs 161031 10 Rs od 01.02.2011. godine u pravnoj stvari tužitelja Izmira Hadžiavdića 
 6. Prijedlog odluke o oslobađanju plaćanja cestarine za vozila udruženja osoba sa invaliditetom
 7. Prijedlozi odluka o davanju saglasnosti i dodjeli ugovora Kompaniji Microsoft BiH za period 01.01.2013.-31.12.2015. godine
  1. Prijedlog odluke o dodjeli Ugovora za usluge održavanja Microsoft Software-a 
  2. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje Ugovora o količinskom licenciranju sa Kompanijom Microsoft Bosne i Hercegovine 
  3. Prijedlog odluke o dodjeli Ugovora za nabavku Software-a putem količinskog licenciranja (Volume Licensing) i Software-skog osiguranja (Software Assurance) putem Enterprise Agreement-a 
 8. Prijedlog odluke o osnivanju Interresorne radne grupe za procjenu ostvarenja radnih ciljeva rukovodilaca organa državne službe, stručnih službi Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine, koje postavlja/imenuje Vlada Federacije Bosne i Hercegovine
 9. Prijedlog odluke o odobravanju korištenja sredstava sa posebnog namjenskog računa "Sistem obuke za jedinice lokalne samouprave II" otvorenog kao podračun u okviru JRT Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine
 10. Prijedlog odluke o odobravanju korištenja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa broj: 338-690-2265352665 otvorenog kao podračun u okviru JRT Gender centru Federacije Bosne i Hercegovine (iznos: 114.807,63 KM)
 11. Prijedlog odluke o odobrenju rasporeda sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa „Plan za provedbu anketnog istraživanja o prevalenciji nasilja nad ženama u Bosni i Hercegovini“ otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom zavodu za statistiku
 12. Informacija o provedenom probnom popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u Federaciji Bosne i Hercegovine 2012. godine sa Prijedlogom zaključka
 13. Pregled nerealizovanih i djelimično realizovanih zaključaka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u 2012. godini
 14. Program rada i finansijski plan Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu sa Prijedlozima odluka
 15. Izvještaj o radu Fondacije za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija za 2012. godinu sa Programom rada, Finansijskim planom za 2013. godinu i Prijedlogom zaključaka
  1. Izvještaj o radu Fondacije za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija za 2012. godinu sa Prijedlogom zaključaka 
  2. Program rada i Finansijski plan Fondacije za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija za 2013. godinu 
 16. Izvještaj o izvršenju plana poslova izmjere i uspostave katastra nekretnina u 2012. godini, sa Prijedlogom plana poslova izmjere i uspostave nekretnina za 2013. godinu
 17. Izvještaj o radu Gender centra Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu sa Planom rada Gender centra Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu, sa prijedlozima akata
 18. Informacija Federalnog ministarstva pravde o Zahtjevu Korać Divne za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za period od 01.08.1992. do 15.12.1993. godine, sa Prijedlogom zaključka
 19. Informacija o primjeni Sporazuma o razmjeni zemljišnih knjiga iz nadležnosti općinskih odnosno osnovnih sudova u entitetima, zaključenog 01.07.2008. godine
 20. Informacija o realizaciji ugovora broj: CAIRO/N/OV/BINAS/2010/55 i dosadašnjim aktivnostima na realizaciji novog ugovora broj: 1/2012/2013 od 12.08.2012. godine u iznosu od 654.655,42 KM sa Prijedlogom zaključka
 21. Informacija o zaključcima sa sastanka sa predstavnicima Federalnog ministarstva rada i socijalne politike i predstavnicima Federalnog zavoda PIO/MIO povodom Presude Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: U-7/12 od 20.11.2012. godine, sa Prijedlogom zaključaka
 22. Informacija Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje o presudi Ustavnog suda Federacija Bosne i Hercegovine, broj: U-7/12 od 20.11.2012. godine
 23. Prijedlozi rješenja o uvođenju u posjed eksproprisanih nekretnina
  1. dostavljenog na Zahtjev broj: 03/05-31-1140-1/2012-ES od 17.01.2013. godine 
  2. dostavljenog na Zahtjev broj: 03/05-31-1140-2/2012-ES od 17.01.2013. godine 
  3. dostavljenog na Zahtjev broj: 03/05-31-70/2013-AM od 25.01.2013. godine
  4. dostavljenog na Zahtjev broj: 03/05-31-104/2013-AM od 05.02.2013. godine 
  5. dostavljenog na Zahtjev broj: 03/05-31-105/2013-AM od 05.02.2013. godine 
  6. dostavljenog na Zahtjev broj: 03/05-31-118/2013-AM od 08.02.2013. godine 
  7. dostavljenog na Zahtjev broj: 03/05-31-119/2013-AM od 08.02.2013. godine 
  8. dostavljenog na Zahtjev broj: 03/05-31-120/2013-AM od 08.02.2013. godine 
  9. dostavljenog na Zahtjev broj: 03/05-31-121/2013-AM od 08.02.2013. godine 
 24. Zahtjev za izjašnjenje po zahtjevima za obračun razlika toplog obroka i regresa za 2011. i 2012. godinu, radi isplate po eventualnim sudskim presudama po privatnim tužbama
 25. Prijedlog rješenja o davanju ovlaštenja federalnom ministru pravde da zastupa Vladu Federacije Bosne i Hercegovine u postupku izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine
 26. Zahtjev za davanje saglasnosti Federalnom agromediteranskom zavodu Mostar za popunu upražnjenih radnih mjesta državnih službenika, sa Prijedlogom zaključka
 27. Zahtjev za davanje saglasnosti Federalnom zavodu za poljoprivredu Sarajevo za popunu upražnjenih radnih mjesta državnih službenika, sa Prijedlogom zaključka
 28. Informacija o potrebi produženja važenja Srednjoročne strategije razvoja poljoprivrednog sektora u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2013. godinu, sa Prijedlogom zaključka
 29. Informacija o isteku mandata članova Nadzornog odbora Union banke d.d. Sarajevo sa Prijedlogom teksta javnog konkursa i Prijedlogom zaključka
 30. Informacija o stepenu realizacije odluka Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine
 31. Prijedlog odluke o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine
 32. Informacija o grantu Evropske investicijske banke u okviru tehničke pomoći u skladu sa okvirom za ulaganje u Zapadni Balkan – Tehnička pomoć za autoput na Koridoru Vc sa Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti
  1. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za prihvatanje granta Evropske investicijske banke u okviru tehničke pomoći u skladu sa okvirom za ulaganje u Zapadni Balkan - Tehnička pomoć za autoput na Koridoru Vc 
 33. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Finansijskog plana Fonda za studentske zajmove Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu
 34. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Poticaj za poljoprivredu" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva pod nazivom "Od našeg polja do našeg stola"
 35. Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu sa Federalnog ministarstva finansija na Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije
 36. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije
 37. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa
 38. Informacija o Uredbi o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije u Federaciji Bosne i Hercegovine
 39. Prijedlog odluke o ovlaštenju za vršenje isplate neraspoređenih sredstava koja su JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo i JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar prikupile u svojstvu operatora za OIEIK
 40. Informacija o stanju u Zavodu za mjeriteljstvo i provedbi Zaključka V. broj: 1552/2012 od 14.11.2012. godine, sa Prijedlogom zaključka
 41. Prijedlog rješenja o imenovanju Radne grupe za rješavanje statusnih problema privrednog društva Željezara „Zenica“ d.o.o. Zenica na ime potraživanja od Federacije Bosne i Hercegovine
 42. Prijedlozi odluka
  1. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje dužnosti dva člana Nadzornog odbora privrednog društva „Remontni zavod“ d.d. Travnik 
  2. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za privremeno imenovanje kandidata na upražnjenje pozicije za dva člana Nadzornog odbora privrednog društva „Remontni zavod“ d.d. Travnik 
 43. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava tekućeg transfera „Subvencije javnim preduzećima – Transfer željeznicama FBiH“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija
 44. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Pozajmljivanje i učešće u dionicama - Ostala domaća pozajmljivanja“, putem Izvozno kreditne agencije Bosne i Hercegovine (IGA)
Ponedjeljak,
18. januar 2021.
VIŠE