73. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 06.02.2013.
Saopćenje o radu

ODLUKE O FINANSIJSKIM SREDSTVIMA ZA OTPUŠTENE PRIPADNIKE OSBiH

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, donijela Odluku kojom se za 1.499 pripadnika Oružanih snaga BiH (OSBiH) koji su otpušteni i penzionisani 2010. godine dodjeljuje novčana podrška od po 310 konvertibilnih maraka za prvi, drugi i treći mjesec 2103. godine, a sredstva za ovo bit će osigurana iz ovogodišnjeg Budžeta  FBiH s pozicije Tekuće rezerve Vlade.

Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje je zadužen da Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata dostavi sve neophodne podatke za isplatu novčane podrške. Nakon što se usvoji Zakon o penzionisanju pod povoljnijim uslovima pripadnika odbrambeno-oslobodilačkog rata, a u skladu sa anexom Pisma namjere s MMF-om, ova novčana podrška će biti u cijelosti refundirana od strane krajnjih korisnika, na način i po dinamica koji će biti naknadno utvrđeni.

Drugom današnjom odlukom je Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata odobreno izdvajanje iz Tekuće rezerve Vlade ukupno 464.690 KM sredstva potrebnih za ove namjene za januar, a bit će donesene istovjetne odluke i za februar i mart ove godine.

Donesena je i Odluka o sufinansiranju najnižih penzija ostvarenih pod povoljnijim uslovima, čiji je iznos u isplati za januar, februar, mart i april 2013. godine manji od najniže penzije po Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju u FBiH. Za te namjene bit će osigurano 1.884.000 KM, a što na mjesečnom nivou iznosi 471.000 KM. Razlika će biti isplaćivana uz redovne penzije u ovom periodu.

Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje će, putem Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, mjesečno podnositi zahtjev za refundaciju utrošenih sredstava Federalnom ministarstvu finansija i o tome podnijeti izvještaj Vladi FBiH.

SREDSTVA ZA PROVOĐENJE AKCIJE POJAČANOG INSPEKCIJSKOG NADZORA

Porezna  uprava   Federacije  BiH  je, po nalogu federalnog premijera, a na  osnovu   prikupljenih podataka s terena, prema kojima postoji osnovana sumnja da veliki broj poreznih obveznika s područja FBiH posluje suprotno zakonskim propisima, predložila Operativni plan aktivnosti pojačanog inspekcijskog nadzora primjene Zakona o fiskalnim sistemima za period 28.1.-30.4.2013. godine. Planom se predviđaju aktivnosti usmjerene  na direktan inspekcijski   nadzor,  medijsku   kampanju  i  organizovanje   nagradnih   igara  za građane, a za realizaciju se predviđa angažovanje najmanje 50 inspektora Porezne uprave  Federacije BiH.

Kako su za provođenje planiranih aktivnosti potrebna dodatna sredstva, Vlada FBiH danas je donijelaOdluku o izdvajanju 123.875 konvertibilnih maraka iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta za 2013. godinu.

POMOĆ KOALICIJI “1. MART” SREBRENICA

Današnjom Odlukom je iz Tekuće pričuve Vlade Federacije BiH Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica odobreno izdvajanje 45.550 konvertibilnih maraka koje će biti prebačene na ekonomski kod namijenjen tekućim transferima neprofitnim organizacijama. Ova sredstva predstavljaju financijsku pomoć za realiziranje ciljeva Koalicije “1.mart” Srebrenica.

USVOJEN PROGRAM KREDITIRANJA IZVOZNIH POSLOVA

Vlada FBiH današnjom je Odlukom usvojila 10.000.000 konvertibilnih maraka vrijedan Program kreditiranja izvoznih poslova koji ima za cilj jačanje jačanje konkurentnosti velikih privrednih društava s područja FBiH na međunarodnom tržištu, zadržavanje, odnosno povećanje postojećeg obima izvoza roba i usluga, zaposlenosti i likvidnosti. Sredstva za kreditiranje Programa bit će osigurana preusmjeravanjem raspoloživih sredstava iz komisionih poslova koja se vode kod Razvojne banke FBiH s računa projekata „Lokalne inicijative” (LIP), „Lokalni razvoj” (LPD) i „Pomoć u tranzicionom prilagođavanju” (TAC).

lzvoznikom se, u okviru ovog Programa, smatra svako privredno društvo sa sjedištem u FBiH koje s kupcem u inostranstvu zaključuje ili ima aktivan zaključen izvozni ugovor, a bavi se proizvodnjom gotovih iii polugotovih proizvoda, odnosno pruža usluge u oblasti energetike, građevinarstva ili tekstilne industrije.

Sredstva kredita izvoznici mogu koristiti za finansiranje tekućih sredstava. Krajnji korisnici kredita su izvoznici koji zapošljavaju minimalno 150 radnika na neodređeno vrijeme, koji su u posljednje dvije poslovne godine na godišnjem nivou ostvarili minimalno 30 posto ukupnog prihoda od izvoza roba i usluga, ili su u posljednje dvije poslovne godine ostvarili prihod od izvoza roba i usluga u minimalnom iznosu od 50 miliona KM. Pojedinačni izvozni zaključeni ugovor može se finansirati sredstvima kredita najviše do 30 posto vrijednosti.

Kredit se odobrava i otplaćuje u konvertibilnim markama. Rok otplate ne može biti duži od 60 mjeseci, uključujući jednogodišnji grace period, uz fiksnu kamatu od pet posto na godišnjem nivou.

Usvajanjem ove, prestalo je važenje Odluke donesene 16.1.2011. godine.

SAGLASNOST NA SPONZORSKI ARANŽMAN

Vlada FBiH donijela je danas Odluku o davanju saglasnosti na Odluku Uprave BH Telecoma d.d. Sarajevo o odobravanju sredstava za nabavku usluga putem sponzorskog aranžmana od Teniskog kluba „Sporting“, vezano za ATP Challenger „indoors" teniski turnir „Sarajevo Open 2013“, u iznosu od 100.000 konvertibilnih maraka (bez PDV-a).

BH Telecom se obratio Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija 24.12.2012. godine zahtjevom za dobijanje ove saglasnosti, jer je Vlada FBiH donijela Zaključak kojim je propisano da je za sponzorstvo javnih preduzeća u iznosu većem od 50.000 KM potrebna njena saglasnost na prijedlog resornog ministarstva. Saglasnost na ovu odluku odnosi se na sredstva predviđena revidiranim Planom poslovanja BH Telecom d.d. Sarajevo za period 2012. - 2014. godina.

PRODUŽEN OTKAZNI ROK ZA ZAKLJUČIVANJE NOVOG KOLEKTIVNOG UGOVORA

Vlada Federacije BiH usvojila je Informaciju o produženju otkaznog roka za zaključivanje novog Kolektivnog ugovora za granu finansija do 1.3.2013. godine.

Naime, Udruženje banaka BiH obavijestilo je Federalno mistarstvo finansija da u prethodno predloženom otkaznom roku nisu mogli završiti sve aktivnosti, iz opravdanih razloga vezanih za uspostavljenje pregovaračkih timova, te su predložili da se dati rok produži.

Vlada smatra da, uzimajući u obzir kompleksnost i obim problematike, pregovaračkim timovima treba dati razuman rok za provođenje ovih aktivnosti. Konstruktivni pregovori, koji će rezultirati zadovoljavajućim rješenjima pri zaključivanju Kolektivnog ugovora za granu finansija FBiH, u interesu su svih strana.

Prijedlog za produženje roka podržalo je, dopisom do 18.1.2013. godine, i Udruženje poslodavaca FBiH.

POMOĆ REHABILITACIONOM CENTRU

Na  ime  financijske  pomoći Rehabilitacionom centru „Marija Naša Nada“ iz Širokog Brijega, Federalna vlada danas je donijela Odluku o izdvajanju 50.000 konvertibilnih maraka Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike.

Sredstva se prebacuju na Transfer za organizacije civilnih invalida.

IZMIJENJENA ODLUKA

Vlada FBiH izmijenila je danas Odluku  o davanju  suglasnosti  na Memorandum  o zajedničkim  aktivnostima na rješavanju  problema  klizišta  -  Bogatići  (FAZA  l).

Prema izmjeni, sredstva od 100.000 konvertibilnih maraka bit će osigurana u Proračunu za 2013. godinu, čime se uklanjaju administrativne prepreke i omogućava Vladi ispunjenje svoje financijske obveze u rješavanju klizišta Bogatići.

KADROVSKA RJEŠENJA

Federalna vlada donijela je Odluku o davanju prethodna saglasnost Nadzornom odboru "Binasa" d.d. Bugojno za imenovanje Adema Huskića za vršioca dužnosti direktora ovog privrednog društva, a Alije Čolakhodžića za vršioca dužnosti izvršnog direktora za proizvodnju. Oba su imenovana na period do šest mjeseci, odnosno do okončanja postupka izbora na osnovu javnog konkursa.

* * *
Sjednica Vlade FBiH završena je u 16.10 sati.

Subota,
23. januar 2021.
VIŠE