72. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 24.01.2013.
Saopćenje o radu

UREDBA O NAČINU KORIŠTENJA I NABAVCI SLUŽBENIH AUTOMOBILA

Vlada FBiH je, na današnjoj sjednici u Mostaru, kojoj je prisustvovao potpredsjednik Federacije BiH Svetozar Pudarić, donijela Uredbu o uvjetima, načinu korištenja i nabavci službenih putničkih automobila u organima Uprave Federacije Bosne i Hercegovine koju je, nakon rasprave na prethodnoj sjednici, pripremila Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH.

Ovom uredbom utvrđeni su uvjeti, način korištenja, nadležnosti za odobravanje korištenja službenih putničkih automobila koji su vlasništvo Federacije Bosne i Hercegovine, a nalaze se u federalnim organima uprave, federalnim upravnim organizacijama, stručnim i drugim službama Vlade FBiH.

Korisnici ovih automobila podijeljeni su u pet grupa: predsjednik FBiH i premijer Vlade FBiH, dopredsjednici Federacije BiH i dopremijeri Vlade FBiH, federalni ministri i sekretar Vlade,. rukovodioci federalnih uprava i federalnih upravnih organizacija, te rukovodeći i ostali državni službenici i namještenici.

Službena vozila razvrstana su u pet klasa, i to u višu srednju koja obuhvata putničke automobile sa maloprodajnom cijenom (MPC) do 110.000 KM uključujući i dodatnu opremu, višu srednju koja obuhvata automobile sa MPC do 90.000 KM uključujući i dodatnu opremu, srednju koja obuhvata putničke automobile MPC do 70.000 KM uključujući i dodatnu opremu, srednju koja obuhvata automobile sa MPC do 60.000 KM uključujući i dodatnu opremu, te nižu srednju klasu koja obuhvata automobile sa MPC do 30.000 KM uključujući i dodatnu opremu.

Pravo na korištenje službenih automobila, prema utvrđenim klasama, 24 sata dnevno sa vozačem, imaju predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine, premijer Vlade FBiH, dopredsjednici FBiH i dopremijeri Vlade, federalni ministri i sekretar Vlade FBiH i rukovodioci federalnih uprava i federalnih upravnih organizacija.

Rukovodeći i ostali državni službenici i namještenici službene automobile mogu koristiti isključivo za potrebe posla, a na osnovu pismenog odobrenja rukovodioca federalnog organa.

Uredbom je precizno propisano i ko može upravljati službenim automobilom, u kojim slučajevima se može koristiti, ko odobrava njihovu upotrebu, gdje ga mora parkirati i drugo.

Također je navedeno da obilježavanje automobila federalnih organa nije obavezno, međutim ukoliko se obilježavaju, propisano je šta obilježje mora sadržavati.

U Uredbi je, između ostalog, navedeno da korisnik službenog vozila mora voditi urednu evidenciju o njegovom kretanju, pređenim kilometrima i utrošku goriva na utvrđenom obrascu putnog naloga, kao i evidenciju o korisnicima usluga.

Nabavka službenih automobila provodi se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, a uz ostalo, kvalifikacioni kriteriji su obavezna garancija za period od minimalno četiri godine, plan održavanja koji uključuje troškove redovnih servisa u periodu važenja garancije, a minimalno za 120.000 pređenih kilometara.

Prema Uredbi, korisnici službenih automobila koji su navedeni imaju pravo na nabavku novog vozila nakon isteka garantnog perioda ili pređenih 250.000 kilometara.

Federalni organi dužni su uskladiti interne pravilnike o upotrebi službenih automobila sa odredbama Uredbe u roku od 30 dana od dana njenog stupanja na snagu.

UREDBA O DODJELI ZAMJENSKIH STANOVA I OBNOVI
RANIJE ZAKLJUČENIH UGOVORA O KORIŠTENJU STANOVA

Vlada FBiH donijela je danas Uredbu kojom se uređuju kriteriji, postupak i nadležnost za dodjelu zamjenskih stanova, obnovu ranije zaključenih ugovora o korištenju stanova i dodjelu na korištenje stanova iz stambenog fonda prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane i Vojske Federacije na kojima pravo upravljanja i raspolaganja ima Vlada Federacije Bosne i Hercegovine.

Razlog za donošenje ove Uredbe je taj što je prestankom rada i transformacijom prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane u Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine ostao veći broj neriješenih zahtjeva privremenih korisnika stanova za obnovu ranije zaključenih ugovora o korištenju stanova ili dodjelu stanova na trajno korištenje iz stambenog fonda navedenog ministarstva. Veliki je broj i neriješenih žalbi (oko 140) na odluke stambene komisije prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane i Vojske Federacije Bosne i Hercegovine. Odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima određuje se pod određenim uslovima i pravo na dodjelu zamjenskih stanova određenim kategorijama lica.

Porodice poginulih boraca, ratni vojni invalidi i demobilisani borci svakodnevno podnose zahtjeve za rješavanje stambenog pitanja dodjelom na korištenje stanova iz stambenog fonda prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane.

NEPRIHVATLJIVE IZMJENE ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU

Vlada FBiH je prihvatila mišljenje Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva na dostavljeni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu, koji je u parlamentarnu proceduru, po skraćenom postupku, uputila Jasminka Durić, zastupnica u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije BiH.

Izmjene i dopune ovog zakona se traže samo u poglavlju koje se odnosi na raspolaganje poljoprivrednim zemljištem i to u dijelu koji se tiče prometa poljoprivrednim zemljištem.

U izjašnjenju Ministarstva se ističe da predložene izmjene i dopune zakona nisu prihvatljive iz razloga što se ne nudi ništa novo, osim uvođenja notara na „mala vrata" i vraćanja zemljišta onima koji su ga dobili na korištenje prije četrdeset i više godina, a nisu nikada željeli priznati da je to državno zemljište, a ne njihovo. Konstatovano je da ti korisnici moraju prihvatiti državu kao vlasnika poljoprivrednog zemljišta i uklopiti se u taj sistem, te plaćati za to korištenje kao i svi ostali.

Na osnovu odredbi Strategije gospodarenja poljoprivrednim zemljištem koja je usvojena u februaru 2012. godine Odlukom o usvajanju Strategije gospodarenja i Akcionog plana za provedbu Strategije gospodarenja poljoprivrednim zemljištem na području Federacije BiH kao najvažnija reforma u sektoru zemljišta u sljedećem periodu je planirano formiranje Agencije za poljoprivredno zemljište koja bi trebala vršiti sve poslove oko prometa poljoprivrednim zemljištem, a bila bi formirana tek kada se izvrši potpuna inventura privatnih i državnih zemljišnih parcela i uspostavi kontrola tog sistema, navodi se u izjašnjenju.

AUTENTIČNO TUMAČENJE ZAKONA O POREZU NA DOHODAK

Vlada FBiH je usvojila izjašnjenje Federalnog ministarstva finansija u vezi s davanjem autentičnog tumačenja odredaba člana 41 Zakona o porezu na dohodak, a na osnovu pitanja koje je Parlamentu Federacije BiH uputilo JP „Gradska groblja” d.o.o. Visoko. Riječ je odredbi kojom je utvrđeno „da će se isplate prihoda koji se smatraju dohotkom vršiti na račun obveznika poreza otvoren kod ovlaštene organizacije za platni promet, a izuzetno i u gotovom novcu, što će se urediti podzakonskim aktom koji će donijeti ministar”.

Autentično tumačenje je zatraženo za dio pravne odredbe kojom se definira “ovlaštena organizacija za platni promet”.

U tumačenju Federalnog ministarstva finansija se, između ostalog, kaže da se, nakon otvaranja postupka likvidacije Zavoda za platni promet, platni promet nastavio odvijati preko Centralne banke BiH i banaka koje su dobile odobrenje od Agencije za bankarstvo Federacije BiH. U tom kontekstu Zakon o bankama je propisao da banka, izmedu ostalog, može obavljati i usluge platnog prometa i prenosa novca.

U skladu sa ovom su i odredbe Odluke o minimalnim uslovima koje banka treba ispuniti za obavljanje unutrašnjeg platnog prometa kojom su utvrđene obaveze banke koja obavlja unutarbankarske i međubankarske platne transakcije i minimum uvjeta koje banka treba ispuniti za dobijanje dozvole za obavljanje platnih transakcija u unutrašnjem platnom prometu od Agencije za bankarstvo u Federaciji BiH.

JAVNI INTERES ZA IZGRADNJU BENZINSKIH PUMPI NA AUTOCESTI A1

Vlada FBiH je donijela Odluku o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju benzinskih pumpi sa pratećim djelatnostima na autocesti A1 na trasi koridora Vc na dionicama Podlugovi - Jošanica i Visoko - Podlugovi.

Utvrđivanje javnog interesa predstavlja materijalno-pravnu pretpostavku za pokretanje postupka eksproprijacije radi izgradnje objekata ili izvođenja drugih radova na određenoj nekretnini.

Utvrđeno je da je Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d. o. o. Mostar korisnik eksproprijacije ovih nekretnina za izgradnju navedenih objekata. Nekretnine su pobliže označene u Elaboratu o eksproprijaciji.

Za realizaciju ove odluke zaduženi su Federalno ministarstvo prometa i komunikacija i Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar, svako u okviru svojih zakonom utvrđenih nadležnosti.

POLITIKA ZA UNAPRJEĐENJE ISHRANE DJECE U FBiH

Vlada Federacije BiH danas je, ne prijedlog Federalnog ministarstva zdravstva, usvojila Politiku za unaprjeđenje ishrane djece u FBiH. Riječ je o dokumentu nastalom kao rezultat rada stručnjaka iz sektora zdravstva, uz stručnu podporu UNICEF-a u BiH i Svjetske zdravstvene organizacije, a koji predstavlja ključni okvir za izradu strategije i akcijskih planova i programa za unaprjeđenje stanja uhranjenosti i ishrane djece u Federaciji BiH. Politika definira kao prioritetne pravce djelovanja podizanje javne svijesti, osiguranje dostupnih i kvalitetnih usluga i informacija, provedbu integriranih programa, edukaciju, sigurno i zdravo snabdijevanja hranom, te unaprjeđenje sustava praćenja i evaluacije.

Federacija BiH se suočava s dvostrukim izazovom u svezi ishrane i stanja uhranjenosti djece, osobito one iz marginaliziranih skupina i one koja su izložena riziku od različitih oblika podhranjenosti, ali i riziku od prekomjerne težine i gojaznosti, kao vodećih rizika za nastajanje masovnih nezaraznih hroničnih oboljenja. Oba stanja ozbiljno remete pravilan rast i razvoj djeteta, te prijete nastankom niza oboljenja u kasnijoj životnoj dobi.

Federacija BiH, stoji u Politici, odlučna je u nastojanju da svakom djetetu osigura ishranu sukladno domaćim i međunarodnim preporukama i standardima, čime će se unaprijediti stanje uhranjenosti i zdravlje djece.

Stoga Vlada Federacije BiH poziva sve sektore i partnere da zajednički, po principu „zdravlje u svim politikama”, sudjeluju u donošenju i provedbi politika, strategija, standarda i pravilnika koji će predstavljati pravni osnov za osiguranje optimalne ishrane djece. Podpora unaprjeđenju ishrane djece ostvarivat će se kroz postojeći sustav zdravstvene zaštite, s naglaskom na širenje mreže bolnica - prijatelja beba i djece, rada savjetovališta, te unaprjeđenjem integrisanih usluga iz oblasti ranog rasta i razvoja djece, kao i kroz druge sektore u okviru njihovih nadležnosti.

Svakom djetetu treba osigurati jednak pristup zdravstvenim, obrazovnim i uslugama socijalne zaštite. Pravo na zdravlje, odnosno na sigurnu i nutricionistički vrijednu hranu, obrazovanje i socijalnu zaštitu su fundamentalna prava svakog djeteta i moralna je i legalna obaveza prema svakom djetetu i porodici.

U Federaciji BiH nema dostupnih pokazatelja o kontinuiranom praćenju stanja uhranjenosti, praksama i navikama djece u ishrani, koji bi poslužili kao temelj za izradu specifičnih programa budućeg djelovanja.

No, i dostupni pokazatelji su upozoravajući. Samo 22 posto djece isključivo doji do navršenih šest mjeseci života, a svega 17 posto u dobi do jedanaest mjeseci je odgovarajuće hranjeno.

Tri posto djece mlađe od pet godina u FBiH je loše uhranjeno, a 17 posto preuhranjeno ili gojazno. Nikada ne doručkuje 16 posto školske djece, a samo 55,8 posto svakodnevno jede voće, 45,8 posto povrće.

Prihvatanjem pravace djelovanja za unaprjeđenja zdravlja i stanja uhranjenosti djece u Federaciji BiH stvorene su predpostavke i okvir za izradu Strategije za unaprjeđenje ishrane i stanja uhranjenosti djece, koje će detaljno definirati ciljeve, mjere i akcioni plan, kao i indikatore za praćenje napretka u realizaciji svake pojedinačne mjere i aktivnosti.

INFORMACIJA O PODNESENIM ZAHTJEVIMA ZA INSPEKCIJSKI NADZOR FINANSIJSKE POLICIJE U „VITEZITU „ I „UNIS PRETISU „

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije upoznalo je danas Vladu FBiH s podnesenim zahtjevima za inspekcijski nadzor Finansijske policije u privrednim društvima PS „Vitezit „ d.o.o. Vitez i „UNIS Pretis „ d.o.o. Vogošća (Alatnica).

Naime, Ministarstvo je došlo do saznanja da ranije i aktuelne uprave ovih privrednih društava nisu s pažnjom dobrog domaćina brinule o imovini, usljed čega su nastupile štete, iskazivanje enormnih gubitaka, te da su raspolagali sa imovinom na neprimjeren i nezakonit način. Kako je navedeno u Informaciji, od 1999. do 2012. godine u ove dvije firme je akumulirani gubitak dostigao više od 33 miliona konvertibilnih maraka. To je samo jedan od brojnih razloga zbog kojih je upućen poziv Finansijskoj policiji da utvrdi stvarno stanje u „Vitezitu „ i „UNIS Pretisu „.

Vlada je u potpunosti podržala ovakav potez Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije.

BILANS ENERGETSKIH POTREBA FBiH ZA 2013. GODINU

Vlada FBiH donijela je danas Odluku o usvajanju Bilansa energetskih potreba Federacije BiH za 2013. godinu, kojeg je pripremilo Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije. Kao razlog za donošenje Odluke navodi se neophodnost usvajanja Bilansa energetskih potreba kojim se obezbjeđuje sigurnosti snabdijevanja Federacije BiH osnovnim energentima i energijom, kao i nephodnost donošenja općih i posebnih mjera za ispunjenje.

Za 2013.godinu planirana je proizvodnja uglja veća od 7,2 miliona tona. Ujedno, planirana je potrošnja uglja u Federaciji BiH od 6.998.641 tona, od čega za termoelektrane 5.886.000 tona, za industrijske potrošače 635.131 tona, a za ostale 477.510 tona, dok je 215.200 tona predviđeno za izvoz što čini ukupnu prodaju od 7.213.841 tona uglja. Bilansom planirane raspoložive količine uglja obezbijediće stabilno snabdijevanje ugljem svih planiranih potrošača u 2013.godini.

U 2013.godini planirana je ukupna proizvodnja 8.776,92 GWh električne energije, a potrošnja u količini od 8.976GWh. Ovim elektroenergetskim bilansom predviđeno je snabdijevanje domaćeg konzuma i obaveza isporuka po osnovu zaključenih ugovora, zadovoljenje proizvodnjom iz domaćih izvora i nabavkom količina na tržištu električne energije sa planiranim bilansnim viškom od 761GWh..

Za 2013. godinu planiran je plasman naftnih derivata od 920.000 tona, od čega iz uvoza 620.000 tona, a 300.000 tona iz Rafinerije Brod.

Delegacija Energoinvesta/BH-Gasa uspjela je s ruskom Gazprom Exportom osigurati povoljne uslove isporuke prirodnog gasa za 2013. godinu. Bilansom planirane količine ovog energenta za 2013.godinu obezbijediće stabilno snabdijevanje Federacije BiH.

POZAJMICA “ENERGOINVESTU”

Federalna vlada donijela je Odluku kojom daje predhodnu suglasnost za dodjelu dijela sredstava utvrđenih Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije u Proračunu FBiH za 2012. godinu s pozicije “Pozajmljivanje i sudjelovanje u dionicama - Ostala domaća pozajmljivanja”, gospodarskom društvu “Energoinvest” d.d. Sarajevo u iznosu od 5.000.000 konvertibilnih maraka.

Inače, na temelju predhodne suglasnosti Vlade FBiH od 20.12.2012. godine, Ugovor o komisionom poslovnom aranžmanu između IGA-e, kao komisionara, i Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, kao komitenta, zaključen je 24.12.2012. godine, te je iz prošlogodišnjeg Proračuna FBiH uplaćen depozit od 5.000.000 KM. “Energoinvest” d.d. Sarajevo je zahtjev za dodjelu sredstava podnio po Javnom pozivu, objavljenom početkom 2013. godine.

O UPISU UČENIKA U OSNOVNE I SREDNJE
ŠKOLE U FBiH U ŠKOLSKOJ 2012./2013. GODINI

Prema podacima prikupljenim od kantonalnih ministarstava obrazovanja, u prvi razred osnovnih škola u Federaciji BiH u školskoj 2012/13. godini upisano je 20.953 učenika, dok je ukupan broj učenika osnovnih škola 196.286 učenika. S druge strane, prema podacima koje je dostavilo devet kantonalnih ministarstava obrazovanja (izuzev Zapadnohercegovačkog kantona), u prvi razred srednjih škola u FBiH u školskoj 2012/13. godini upisano je 26.807 učenika, a ukupan broj učenika srednjih škola iznosi 107.730 učenika.

Evidentno je da je broj upisanih učenika u prve razrede osnovnih škola, kao i ukupan broj učenika osnovnih škola, u Federaciji BiH od školske 2008/09. godine do školske 2012/13. godine opadao. Ovaj trend se može pripisati padu nataliteta i sve manjoj populaciji djece osnovnoškolske dobi.

U srednjem obrazovanju prisutan je obrnut trend, odnosno povećanje broja učenika koji se upisuju u prvi razred srednjih škola, kao i povećanje ukupnog broja učenika srednjih škola. Ovo ukazuje na povećanje obuhvata učenika srednjoškolskim obrazovanjem u Federaciji BiH. U Kantonu Sarajevo je od 2010. godine srednje obrazovanje u trajanju od dvije godine obavezno za sve učenike, čime je ovaj kanton napravio iskorak u pravcu povećanja obuhvata mladih srednjim obrazovanjem i povećanja nivoa obrazovanosti svojih stanovnika, što treba doprinijeti i njihovoj lakšoj prilagodbi zahtjevima tržišta rada.

Vlada je, prihvatajući ovu Informaciju, usvojila i niz preporuka koje je iznijelo Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke.

STRATEGIJA RAZVOJA VISOKOG OBRAZOVANJA

Na današnjoj sjednici, Federalna vlada je usvojila dokument “Strategijski pravci razvoja visokog obrazovanja u FBiH za razdoblje 2012.-2022. godina”.

Uvažavajući ograničenu nadležnost Federalnog ministarstva obrazovanja i znanosti u sektoru visokog obrazovanja, ovim dokumentom se definiraju djelovanja i prioriteti kako bi se na što optimalniji način nastavili procesi podpore visokom obrazovanju u Federaciji BiH. Osnovni zajednički definirani cilj je približavanje visokoškolskih ustanova BiH ka europskom prostoru visokog obrazovanja. Djelovanje kantona u FBiH je jasno određeno i definirano Ustavom FBiH i njima pripada utvrđivanje obrazovnih politika, uključujući donošenje propisa o obrazovanju i osiguranju obrazovanja, te utvrđivanje i provođenje kulturnih politika.

Sukladno Ustavu FBiH i donesenim strategijskim ciljevima, Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti će i ubuduće razvijati svoje kapacitete u cilju što bolje koordinacije sinhroniziranih aktivnosti na svim razinama FBiH kako bi se sistematski prišlo problemu razvoja visokog obrazovanja i znanosti. U narednom desetogodišnjem razdoblju Ministarstvo će imati jaku savjetodavnu ulogu, što predviđa praćenje i redovni monitoring razvoja visokog obrazovanja u FBiH.

Na temelju stvarnih potreba, Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti predlaže osnivanje Vijeća za razvoj visokog obrazovanja u FBiH. Ovakvo tijelo, koje ne mora biti na razini ministara obrazovanja, nameće se kao bitan preduvjet za provedbu reforme visokog obrazovanja. Ovo tijelo bi se bavilo, kako internim, tako i različitim problemima kantona i visokoškolskih ustanova čiji su osnivači. Jedan od glavnih preduvjeta za realizaciju reforme visokog obrazovanja je i usuglašavanje zakona s Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju, kao i praćenje harmonizirane primjene zakonskih rješenja i odluka na svim razinama.

Za ispunjenje tog cilja potrebno je djelovati sinhronizirano putem koordinacije aktivnosti svih nosilaca i zainteresiranih strana kako bi primjena Zakona o visokom obrazovanju bila harmonizirana u cijeloj Federaciji BiH. Stoga je prijedlog Federalnog ministarstva da se te aktivnosti povjere upravo Vijeću za razvoj visokog obrazovanja u Federaciji BiH.

Vijeće bi se, uz ostalo, bavilo i zauzimanjem zajedničkih stajališta po pitanju razvoja i reforme visokog obrazovanja, koordinacijom pri određivanja zajedničkih prioriteta u razvoju i reformi visokog obrazovanja kako bi se fokusirala sredstva i energija, kapitalnim projektima visokoškolskih ustanova, problemi integracije univerziteta i pripremama prijedloga zajedničkih projekata za kandidiranje za fondove Europske unije.

KADROVSKA RJEŠENJA

Danas je Vlada FBiH donijela odluke o poništavanju Ponovnog, te raspisivanju Drugog ponovnog javnog i konkursa za izbor jednog člana Odbora državne službe za žalbe FBiH. Konkursnu proceduru će provesti Komisija u sastavu Željko Silađi (predsjednik), Ivan Matešić, Ferid Kulovac, Amira Karamehić i Fatima Borić.

Vlada FBiH razriješila je danas dužnosti predsjednika i članove Upravnog odbora Agencije za vodno područje sliva Jadranskog mora: Sabita Begića, Jelenu Trutinu, Miru Ćorić, Mirka Šarca i Zejnila Durmu. Do razrješenja je došlo jer, kako je obrazloženo, Upravni odbor ne provodi naloge Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i pumarstva.

U skladu s Pravilima procedure Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Evrope, danas je izmijenjeno ranije Rješenje, pa je umjesto Semira Efendića imenovana Jasminka Begić za članicu delegacije BiH u ime FBiH. Na ovaj način uvažene su odredbe o zastupljenosti žena.

* * *
Sjednica Vlade FBiH završena je u 14.15 sati.

Nedjelja,
24. januar 2021.
VIŠE