72. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 24.01.2013.
Dnevni red

1.Verifikacija Zapisnika 17. vanredne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 03.01.2013. godine i Zapisnika 71. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 10.01.2013. i 16.01.2013. godine
2.Prijedlog mišljenja na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu koji je u parlamentarnu proceduru uputila Jasminka Durić, poslanica u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
3.Prijedlog izjašnjenja u vezi sa Inicijativom za davanje autentičnog tumačenja člana 41. Zakona o porezu na dohodak, upućenu Parlamentu Federacije Bosne i Hercgovine od strane JP Gradska groblja d.o.o. Visoko
4.Prijedlog izjašnjenja na Amandman koji je na Prijedlog zakona o upravljanju državnim kapitalom u privrednim društvima u Federaciji Bosne i Hercegovine uložio Ivo Divković, delegat Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
5.Prijedlog mišljenja na Prijedlog zakona o potvrđivanju prava na prijevremenu starosnu penziju ostvarenu pod povoljnijim uslovima, koji je podnio gosp. Josip Martić, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
6.Prijedlog uredbe o dodjeli zamjenskih stanova, obnovu ranije zaključenih ugovora o korištenju stanova i dodjelu stanova na korištenje iz stambenog fonda prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane i Vojske Federacije Bosne i Hercegovine
7.Prijedlog uredbe o uslovima, načinu korištenja i nabavci službenih putničkih automobila u organima uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine
8.Zaključak Komisije za administrativna pitanja Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u vezi sa izborom jednog člana Odbora državne službe za žalbe Federacije Bosne i Hercegovine sa prijedlozima odluka i prijedlogom rješenja
a)   Prijedlog odluke o poništavanju provedenog ponovnog javnog konkursa za izbor jednog člana Odbora državne službe za žalbe Federacije Bosne i Hercegovine 
b)   Prijedlog odluke o raspisivanju drugog ponovnog javnog konkursa za izbor jednog člana Odbora državne službe za žalbe Federacije Bosne i Hercegovine 
c)   Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za izbor jednog člana Odbora državne službe za žalbe Federacije Bosne i Hercegovine 
9.Prijedlozi odluka o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja, koja su dosuđena pravosnažnim sudskim presudama službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine
a)Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja, koja su dosuđena pravosnažnim sudskim presudama službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine, u predmetu tužitelja zastupanih po punomoćniku Pjano Zuferu, advokatu iz Goražda protiv tužene Federacije Bosne i Hercegovine 
b)Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja, koja su dosuđena pravosnažnim sudskim presudama službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine, u predmetu tužitelja zastupanih po punomoćnicima Eterović Amili, Omaru i Vedranu, advokatima iz Sarajeva protiv tužene Federacije Bosne i Hercegovine 

c)Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja, koja su dosuđena pravosnažnim sudskim presudama službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine, u predmetu tužitelja zastupanih po punomoćniku Karić Faruku, advokatu iz Sarajeva protiv tužene Federacije Bosne i Hercegovine 
d)Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja, koja su dosuđena pravosnažnim sudskim presudama službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine, u predmetu tužitelja zastupanih po punomoćniku Baždar Enveru, advokatu iz Sarajeva protiv tužene Federacije Bosne i Hercegovine 
e)Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja, koja su dosuđena pravosnažnim sudskim presudama službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine, u predmetu tužitelja zastupanih po punomoćniku Hrvačić Esadu, advokatu iz Sarajeva protiv tužene Federacije Bosne i Hercegovine 
f)Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za isplatu potraživanja od 01.10.2008. godine do 31.12.2010. godine, zaključen u Sarajevu 17.01.2013. godine 
10.Prijedlog odluke o otpisu potraživanja Federalne direkcije za civilnu avijaciju-Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo prema JP „B&H Airlines“ d.o.o., Sarajevo
11.Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju benzinskih pumpi sa pratećim djelatnostima na autocesti A1, na trasi koridora Vc, na dionicama: Podlugovi-Jošanica i Visoko-Podlugovi
12.Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja Federalnom pravobranilaštvu/pravobraniteljstvu za zastupanje Federacije Bosne i Hercegovine, Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
13.Prijedlog politike za unapređenje ishrane djece u Federaciji Bosne i Hercegovine
14.Informacija o implementaciji Odluke o usvajanju Programa kreditiranja izvoznih poslova
15.Informacija o podnesku tužioca Javno komunalno preduzeće „Regionalni centar za upravljanje čvrstim otpadom“ d.o.o. Tuzla sa pozivom Federalnom ministarstvu finansija za stupanje u parnicu
16.Informacija o podnešenim zahtjevima za inspekcijski nadzor Finansijske policije u privrednim društvima PS „Vitezit“ d.o.o. Vitez i „Unis Pretis“ d.o.o. Vogošća
17.Informacija o zahtjevu Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Bosne i Hercegovine i Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona za davanje ovlaštenja federalnom ministru obrazovanja i nauke za potpisivanje Aneksa na kolektivne ugovore za djelatnosti osnovnog i srednjeg obrazovanja u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 1.12.2012.-31.12.2013. godine za područje Unsko-sanskog kantona
18.Informacija o objektu „Stranke“ u ulici Maršala Tita 9a, Sarajevo
19.Informacija o provedbi Zaključka V. broj: 723/2012 od 08.05.2012. godine sa Prijedlogom odluke o zakupu poslovnih prostorija za smještaj federalnih ministarstava koja imaju sjedište u Mostaru, za period januar-decembar budžetske 2013. godine
20. Informacija o aktivnostima Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine poduzetim u periodu novembar-decembar 2012. godine u vezi objekta JP Geodetski zavod Bosne i Hercegovine, Bulevar Meše Selimovića 95, Sarajevo
21.Zahtjev za odobravanje izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu u svrhu organizovanja Svjetskog rukometnog juniorskog prvenstva u Bosni i Hercegovini za 2013. godinu, sa Prijedlogom zaključka

22.Zahtjev za očitovanje o navodima tužbenog zahtjeva – tužba tužitelja 260 zaposlenika privrednog društva „BNT – Tvornice mašina i hidraulike“ d.d. Novi Travnik
23.Prijedlog za razrješenje nosioca izvršne funkcije zbog ispunjenja uslova za odlazak u penziju i prijedlog za donošenje rješenja o ovlaštenju za privremeno obavljanje poslova direktora Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Sarajevu
a)   Prijedlog rješenja o razrješenju direktora Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Sarajevu 
b)   Prijedlog rješenja o ovlaštenju za privremeno rukovođenje Kazneno-popravnim zavodom poluotvorenog tipa u Sarajevu 
24.Prijedlog rješenja o utvrđivanju visine naknade za rad članova Komisije za razmjenu podataka o vojnim stanovima sa Republikom Srbijom i Crnom Gorom
25.Prijedlozi rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji
a)   dostavljenog na Zahtjev broj: 03/05-31-1291/2012-AN od 28.12.2012. god. 
b)   dostavljenih na Zahtjev broj: 03/05-31-1140/2012-AM od 23.11.2012. god. 
26.Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - davanje saglasnosti
27.Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva kulture i sporta – Federalnog ministarstva kulture i športa – davanje saglasnosti
28.Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke - davanje saglasnosti
29.Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva prometa i komunikacija – davanje saglasnosti
30.Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica - davanje saglasnosti
31.Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija - davanje saglasnosti
32.Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Federalne uprave za inspekcijske poslove – davanje saglasnosti
33.Prijedlog rješenja o razrješenju Upravnog odbora „Agencija za vodno područje Jadranskog mora“ Mostar
34.Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Statut Finansijsko-informatičke agencije
35.Bilans energetskih potreba Federacije Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom odluke
36.Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za dodjelu sredstava putem Izvozno kreditne agencije (IGA)
37.Prijedlozi odluka o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva „Binas“ d.d. Bugojno za imenovanje v.d. direktora društva i v.d. izvršnog direktora za ekonomiku, marketing i komercijalne poslove
a)   Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva „Binas“ d.d. Bugojno za imenovanje v.d. direktora društva 
b)   Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva „Binas“ d.d. Bugojno za imenovanje v.d. izvršnog direktora za ekonomiku, marketing i komercijalne poslove 
38.Zahtjev za izdvajanje sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica za sufinansiranje programskih aktivnosti Koalicije "1. mart" Srebrenica
39.Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju članova delegacije Bosne i Hercegovine u Kongresu lokalnih i regionalnih vlasti Evrope iz Federacije Bosne i Hercegovine
40.Zahtjev za davanje saglasnosti Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta za prijem 5 volontera, sa Prijedlogom zaključka
41.Prijedlog odluke o odobravanju nabave putničkog automobila za potrebe Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta
42.Zahtjev za odobravanje izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu u svrhu izgradnje sportske dvorane Osnovne škole Bartol Kašić iz Mostara, sa Prijedlogom zaključka
43.Informacija o upisu učenika u osnovne i srednje škole u Federaciji Bosne i Hercegovine u školskoj 2012./2013. godini sa Prijedlogom zaključka
44.Strateški pravci razvoja visokog obrazovanja u Federaciji Bosne i Hercegovine od 2012 do 2022. godine „Sinergija i partnerstvo“, sa Prijedlogom zaključka 

Nedjelja,
24. januar 2021.
VIŠE