71. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 10.01.2013.
Saopćenje o radu

O “NAFTNIM TERMINALIMA FEDERACIJE” d.o.o. PLOČE

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, razmatrala Informaciju o toku pregovora i prijedlogu Sporazuma o izvansudskoj nagodbi između “Naftnih terminala Federacije” d.o.o. Ploče, „Terminala Federacije” d.o.o. Sarajevo i DELTAGRIP TRADING LLP (Ujedinjeno Kraljevstvo).

Vlada je zaključila da ne prihvata da “Terminali Federacije” d.o.o. Sarajevo budu sudužnik u vezi sa izvršavanjem obaveza prema Arbitražnoj presudi.

Zadužila je “Terminale Federacije” d.o.o. Sarajevo da, putem „Naftnih terminala Federacije“ d.o.o. Ploče, ponude DELTAGRIP TRADING LLP Sporazum o izvansudskoj nagodbi prema kojem se ovršni postupak odgađa za pet mjeseci.

Federalna vlada će učiniti dodatni napor da ˝Terminali Federacije˝ d.o.o. Sarajevo, kao Skupština „Naftnih terminala Federacije“ d.o.o. Ploče, iznađe načina da se u roku od pet mjeseci izvrši obaveza plaćanja prema Arbitražnoj presudi.

Potpisivanjem Sporazuma o izvansudskoj nagodbi na bilo koji način se ne potvrđuje konačnost Arbitražne presude i Vlada Federacije Bosne i Hercegovine će pružiti potrebnu pomoć ˝Terminalima Federacije˝ d.o.o. Sarajevo i „Naftnim terminalima Federacije“ d.o.o. Ploče u poduzimanju daljnjih pravnih radnji.

Vlada FBiH obavezala je organe „Naftnih terminala Federacije“ d.o.o. Ploče da poduzmu sve pravne radnje na zaštiti interesa Federacije BiH i nadoknadi pretrpljene štete.

ULAGANJE INOZEMNOG KAPITALA U FBiH

Na temelju podataka Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, u prvom polugođu 2012. godine su ukupna izravna inozemna ulaganja u Federaciji BiH iznosila 84.723.030 konvertibilnih maraka. Preciznije kazano, uložena je 140.657.391 KM, ali je i inozemni kapital u tom razdoblju smanjen za 55.934.361 KM.

Ulagači su bili iz 41 zemlje. Najznačajnija ulaganja odnose se na Srbiju (40,7 milijuna KM ili 48,03 posto), Hrvatsku (28,5 milijuna KM ili 33,57 posto), Tursku (11,8 milijuna KM ili 13,93 posto), Italiju (5,5 milijuna KM ili 6,45 posto), Njemačku (4,6 milijuna KM ili 5,50 posto) i Francusku (4,5 milijuna KM ili 5,36 posto).

Najznačajnija smanjenja kapitala odnose se na Sloveniju (45,8 milijuna KM), Austriju (četiri milijuna KM), Hrvatsku (2,6 milijuna KM), te Francusku (1,5 milijuna KM).

Kada je riječ o cijeloj 2011. godini, inozemna ulaganja u FBiH iznosila su 222.049.213 KM, što je za 118.932.213,00 KM više u odnosu na 2010.godinu. Naime, uloženo je 297.510.804 KM, a smanjenje inozemnog kapitala iznosilo je 75.461.591 KM.

FINANSIRANJE PROJEKTA MODERNIZACIJE UNIVERZITETA U BIHAĆU

Vlada FBiH prihvatila je danas zaduženje Federacije Bosne i Hercegovine po Sporazumu o zajmu između Bosne i Hercegovine i Raiffeisen Bank International AG, u iznosu od 5.000.000 eura, za realizaciju Projekta modernizacije Univerziteta u Bihaću. Cilj Projekta je nabavka i instalacija savremene tehničke, Iaboratorijske i nastavne opreme za sve visokoškolske institucije na Univerzitetu.

Osnovni ciljevi projekta su osavremenjivanje nastavnog procesa i podizanje opremljenosti laboratorija, kabineta i učionica, te podizanje standarda nastavnog procesa i laboratorijskih vježbi na viši nivo. Sredstva od pet miliona eura odobrena su uz povoljne uvjete, bez kamate, grace period od jedne godine i rok otplate od 11,5 godina.

Velike efekte od ovog projekta imat će generacije studenata, ali i nastavno osoblje uključeno u nastavne, naučne i istraživačke procese na Univerzitetu. Ovu odluku treba potvrditi Parlament FBiH.

KREDIT ZA MODERNIZACIJU JU OPĆA BOLNICA „PRIM. DR. ABDULAH NAKAŠ”

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je donijela Odluku o prihvatanju zaduženja Federacije BiH po sporazumu o kreditu između Bosne i Hercegovine i UniCredit bank Austria AG. Riječ je o finansiranju Projekta nabavke medicinske opreme za JU Opća bolnica „Prim. Dr. Abdulah Nakaš” u Sarajevu u iznosu od 7.475.000 eura.

Ova odluka će biti dostavljena Parlamentu Federacije BiH na konačno usvajanje. Cilj Projekta je da se osigura proširenje asortimana medicinskih usluga koje se pružaju u bolnici, kroz uvođenje novih dijagnostičkih i terapeutskih postupaka, kojim se osigurava razvoj ove zdravstvene ustanove i dostizanje evropskih trendova kvaliteta u pojedinim medicinskim disciplinama.

Rok otplate ovog beskamatnog kredita je 15,5 godina, a grace period 5,5 godina. Ova sredstva Federacija prenosi na kreditnoj osnovi na Kanton Sarajevo.

O PRIJEDLOGU ZAKONA O ZAŠTITI JEMACA

Vlada FBiH danas je razmatrala i izjasnila se o Prijedlogu zakona o zaštiti jemaca u FBiH, čiji je predlagač poslanica u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Aida Čikić.

Kroz današnju raspravu istaknuto je da Zakon ima dosta kvalitetnih odredbi kojima se poboljšava uređivanje ugovornih odnosa između kreditnih institucija, njihovih klijenata i osoba koje garantiraju ispunjenje njihovih ugovornih obveza.

Stoga, predlaženo je da se razmotri mogućnost po kojima bi te odredbe bile ugrađene u tekst Zakona o zaštiti korisnika financijskih usluga, čime bi se ispunio cilj i svrha ovog zakona.

Na ovaj način bi se sveobuhvatno regulirala oblast zaštite potrošača, gdje spadaju i jamci u skladu s EU direktivama i praksama. Uzimajući u obzir preporuke Svjetske banke, postiglo bi se i harmoniziranje sa zakonskim rješenjima koja su već na snazi u Republici Srpskoj.

PRIHVAĆEN AMANDMAN

Vlada FBiH prihvatila je danas amandman Komisije za sigurnost Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine koji je podnesen na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o agencijama i unutrašnjim službama za zaštitu Ijudi i imovine, a kojim se u Članu 59 d. stav 5. riječ “sigurnost i politologija” brišu.

U obrazloženju Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova navodi se da su, u skladu s važećim Zakonom o agencijama i unutrašnjim službama za zaštitu ljudi i imovine na poslovima inspektora za zaštitu ljudi i imovine, postavljeni i državni službenici koji imaju diplomu Fakulteta političkih nauka drugih smjerova.

Bez bez prihvatanja predloženog amandmana, danom stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o agencijama i unutrašnjim službama za zaštitu ljudi i imovine, ti državni službenici ne bi mogli više biti inspektori za zaštitu ljudi i imovine.

Obzirom na to da postojeći inspektori za zaštitu ljudi i imovine imaju potrebno radno iskustvo na tim poslovima, Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova je ocijenilo da je predloženi amandman osnovan.

IZMJENE PROGRAMA POTICAJA ZA POLJOPRIVREDU

Uz zaključak da će Program poticaja u poljoprivredi za 2013. godinu razmatrati nakon što njegovi detalji budu dogovoreni u saradnji Ferderalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i predstavnika poljoprivrednih udruženja, Vlada Federacije BiH prihvatila je izmjene Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Poticaj za poljoprivredu” utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2012. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva pod nazivom „Od našeg polja do našeg stola”.

Promjene se odnose na usklađivanje Programa sa izmjenom i dopunom Budžeta Federacije BiH za 2012. koji se odnosi na Rebalans Budžeta koji je odobren Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Ovim rebalansom je predviđeno umanjenje sredstava poljoprivredi za 2012. godinu od 10.000.000 KM. Ovo umanjenje je izvršeno tako da je 2.000.000 KM umanjeno od iznosa koji je predviđen za biljnu proizvodnju, a 8.000.000 KM od iznosa koji je bio predviđen za animalnu proizvodnju.

Druge izmjene Programa su rađene u saradnji sa predstavnicima Udruženja poljoprivrednika, a na osnovu Zaključka Vlade Federacije BiH, a odnose se na umanjenje referentnih prinosa u biljnoj proizvodnji. Naime, elementarne nepogode koje se ogledaju u kasnim proljetnim mrazevima i velike suše tokom vegetacionog perioda su doprinijeli da su prinosi u biljnoj proizvodnji umanjeni najmanje 50 posto što je iziskivalo i umanjenje referentnih prinosa koji su bili predviđeni u Programu novčanih podrški za 2012.godinu.

DONIRANI KONTEJNERI KAJAKAŠIMA IZ ORAŠJA

Vlada Federacije BiH je donijela odluku da se Kajakaškom klubu „Sidro” iz Orašja donira šest metalnih kontejnera koji se nalaze na Carinskom terminalu Orašje, a dovezeni su na tu lokaciju nakon što je izgrađeno više novih graničnih prijelaza. Ove kontejnere koristila je granična inspekcija Federalne uprave za inspekcijske poslove.

Kajakašima “Sidra” ranije spremište za kajake i klupske prostorije uništeni su u požaru, a sistemom spajanja kontejnera napravili bi novi kajakaški dom.

JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO U IZGRADNJI TRI DIONICE KORIDORA Vc

Vlada FBiH dala je danas saglasnost Javnom preduzeću Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar na tekst Ugovora o savjetodavnim uslugama, kao i saglasnost na zaključenje Ugovora o savjetodavnim uslugama sa Međunarodnom finansijskom korporacijom (IFC) u svrhu pružanja savjetodavnih usluga u pripremi i struktuiranju nepristrasnog, transparentnog i konkurentnog procesa u cilju privlačenja privatnog sektora za javno-privatno partnerstvo (JPP). U konkretnom slučaju IFC je iskazala interes i spremnost da ponudi svoje konsultantske usluge u izgradnji dijela autoceste na koridoru Vc putem javno-privatnog partnerstva (JPP) na tri dionice Koridora Vc i to Doboj Jug – Medakovo (4 km), Medakovo-Ozimice (20,9 km) i Ozimice - Poprikuša (13,7 km).

IFC je korporacija koja je članica Svjetske banke s dugogodišnjim iskustvom na sličnim projektima diljem svijeta, koja je uspješno sarađivala s većim brojem domaćih institucija na nizu projekata.

SAGLASNOST ZA REKONSTRUKCIJU GRIJANJA U „DOMU VOJSKE” U BIHAĆU

Vlada FBiH na današnjoj sjednici je dala saglasnost za izvođenje radova na rekonstrukciji grijanja u objektu „Dom vojske” u Bihaću, u cilju provođenja projekta „Energetska efikasnost”. Data saglasnost se odnosi na izvođenje radova na zamjeni stolarije, ugradnju termalne izolacije na vanjskim zidovima i konstrukciji plafona, rekonstrukcijusistemacentralnog grijanja i instaliranje mjerača grijne energije u ovom objektu.

Financijska podršku realizaciji projekta, u ukupnom iznosu od 460.000 konvertibilnih maraka, dali su USAID, UNDP, Općina Bihać i Unsko-sanski kanton.

UREDBA O OCJENJIVANJU RUKOVODITELJA ORGANA DRŽAVNE SLUŽBE

Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Agencije za državnu službu, FBiH donijela Uredbu o mjerilima, postupku i načinu ocjenjivanja rada rukovoditelja organa državne uprave koje postavlja Vlada FBiH.

Ovim podzakonskim aktom utvrđuju se mjerila za procjenu učinka, postupak i način ocjenjivanja rada rukovoditelja organa državne službe i drugih rukovodećih državnih službenika koje postavlja Vlada Federacije BiH.

Federalna vlada ocjenjuje rad rukovoditelja organa državne službe po prethodno provedenom postupku, na osnovu mjerila procjene učinka.

UTVRĐEN JAVNI INTERES ZA IZGRADNJU REGIONALNOG VODOVODA

Vlada FBiH je dala Odluku kojom se utvrđuje javni interes za izgradnju regionalnog vodovoda „Plava voda”, na području Zeničko-dobojskog i Srednjobosanskog kantona.

Odluka je donesena na temelju Elaborata eksproprijacije određenih parcela za realizaciju projekta „Plava voda”za općine Travnik, Novi Travnik, Vitez, Busovača i Zenica, izrađenog od strane „ZEDIS” d.o.o. Zenica, procjene vrijednosti nekretnina iz Elaborata eksproprijacije za koje se predlaže utvrđivanje javnog interesa, u iznosu od 4.634.702 KM, dostavljene od strane Javnog preduzeća Regionalni vodovod „Plava voda” d.o.o. Travnik, zaključaka vlada Zeničko-dobojskog i Srednjobosanskog kantona kojima je dato pozitivno mišljenje o opravdanosti izgradnje projekta „Plava voda”i utvrđen status projekta u prostornim planovima kantona.

Javno preduzeće Regionalni vodovod „Plava voda” d.o.o. Travnik je korisnik eksproprijacije nekretnina za realizaciju projekta koji može podnijeti prijedlog za eksproprijaciju općinskoj službi za upravu, u roku od dvije godine od dana donošenja ove Odluke.

Troškove potrebne za eksproprijaciju nekretnina i troškove postupaka eksproprijacije snosi korisnik eksproprijacije.

PRIHVAĆEN ŠVEDSKI GRANT

Današnjom Odlukom Vlade FBiH, Federacija BiH je prihvatila grant namijenjen za financiranje Projekta “Razvoj kapaciteta u ministarstvima financija na razini Bosne i Hercegovine i na entitetskoj razini za učinkovito upravljanje javnim investicijama”, po Sporazumu o grantu zaključenom između Švedske agencije za međunarodnu razvojnu suradnju (SIDA) i Bosne i Hercegovine. Grant za BiH iznosi 600.000 eura, od čega je za Federaciju, po umanjenju za troškove konzultanta i dva lokalna stručnjaka, namijenjeno oko 200.000 eura.

Ovim se projektom stvaraju osnove za unaprjeđenje procesa pripreme programa javnih investicija, snaženje horizontalnih veza između institucija vlasti, unaprjeđenje kvaliteta projektnih prijedloga, te razvoj intenzivnih treninga.

SREDSTVA IZ PASIVNOG PODBILANSA

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je usvojila Informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o realizaciji vlastitih odluka za dodjelu novčanih sredstava iz pasivnog podbilansa na osnovu iračkog duga.

Zaduženi su Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH, Federalni zavod PIO/MI0, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, Komisija za vrijednosne papire FBiH i privredna društva da, u skladu sa zakonskom regulativom, stvore uslove za realizaciju Odluke o dodjeli ovih sredstava u smislu povećanja državnog kapitala u privrednim društvima za dodijeljeni iznos sredstava.

Koordinator ovih aktivnosti je Agencija za privatizaciju Bosne i Hercegovine.

Zaduženo je Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da pripremi Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o dodjeli novčanih sredstava iz pasivnog podbilansa na osnovu iračkog duga na način da se u odluci koja glasi: BNT „Kovačnica”d.d. Novi Travnik u iznosu od 1.471.767,80 KM promijeni i glasi - BNT „Kovačnica”d.d. Novi Travnik u iznosu od 1.443.751,66 KM

Također, mijenja se odluka koja je glasila BNT „Alatnica”d.d. Novi Travnik u iznosu od 255.127,60 KM i sada glasi BNT “Alatnica”d.d. Novi Travnik u iznosu od 220.526,50 KM, a iza alineje 16 ove odluke treba dodati novu alineju 17 koja će glasiti: „BNT Hidraulika”d.d. Novi Travnik u iznosu od 62.617,24 KM.

Istovremeno, donesena je Odluka o raspodjeli novčanih sredstava iz pasivnog podbilansa kojom se Agenciji za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine raspoređuje od 180.171,47 USD i 250.000,00 KM. Ova sredstva koristit će se za finansiranje Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine u skladu sa Finansijskim planom Agencije za 2012. godinu na koji je Vlada FBiH dala saglasnost.

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG
PLANA FEDERALNOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Vlada FBiH dala je danas suglasnost na Druge izmjene i dopune Financijskog plana Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2012. godinu kojima je predviđeno je uvećanje ukupnih sredstava za 5.032.230 KM. Ono proističe iz uvećanja primljenih grantova, prenesenih sredstava i kapitalnih primitaka u ukupnom iznosu od 7.302.230 KM i umanjenja prihoda od doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti i ostalih neporeznih prihoda u ukupnom iznosu od 2.270.000 KM. Radi uspostave proračunskog principa uravnoteženosti, izvšgeno je prestrukturiranje rashoda i izdataka u ukupnom iznosu od 5.032.230 KM, i to na način da se kapitalni izdaci uvećavaju za 19.315.660 KM, a tekući rashodi umanjuju za 14.283.430 KM.

JAVNI INTERES ZA HE “MOSTARSKO BLATO”

Vlada FBiH donijela je Odluku kojom proglašava javni interes za HE “Mostarsko blato” i daje suglasnost za pristupanje postupku dodjele koncesije za korištenje ove hidroelektrane (60 MW) radi proizvodnje električne energije korištenjem vodnog dobra sliva rijeke Lištice na teritoriju Mostarskog blata (Grad Mostar i Općina Široki Brijeg).

Postupak za dodjelu koncesije provodi se temeljem samoinicijativne ponude JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar, što je sukladno Zakonu o koncesijama i Pravilu o postupku dodjele koncesija.Odlukom je Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije ovlašteno, u svojstvu koncesora, voditi pregovore i postupak dodjele koncesije. Cilj donosenja Odluke je dugoročno osiguranje električne energije radi zadovoljavanja vlastitih potreba, te pokrivanja budućeg deficita električne energije i snage, koji će nastati usljed gašenja postojećih termoblokova. Riječ je i o povećanju udjela energije iz obnovljivih izvora, te osiguranju pozicije Federacije BiH na unutarnjem i regionalnom tržištu električne enegije.

ODOBRENO IZDVAJANJE SREDSTAVA

Vlada FBH odobrila je danas izdvajanje sredstava utvrđenih Budžetom FBiH za 2012. godinu u iznosu od 4.000.000 KM, za finansiranje obaveze FBiH prema Protuvrijednosnom fondu uspostavljenom u skladu sa ugovorom između Vlade Japana i Bosne i Hercegovine po Projektu 2 KR. Radi o obavezama koje proizilaze iz međunarodnih sporazuma, a sredstva prikupljena u Protuvrijednosni fond se koriste za finansiranje u Bosni i Hercegovini u skladu sa kriterijima koje je utvrdila Vlada FBiH.

DATA SAGLASNOST TRAVNIČKOJ KONFEKCIJI „BORAC“

Federalna vlada današnjom je Odlukom dala saglasnost privrednom društvu Konfekcija „Borac“ d.d. Travnik da, u skladu sa Uputstvom o otvaranju i zatvaranju računa za obavljanje platnih transakcija i vođenje evidencije, a u cilju pokretanja proizvodnje, podnese zahijev za otvaranje namjenskog računa kod „Raiffeisenbank“ - Filijala Travnik.

Porezna uprava FBiH je dana 24.10.2012. godine blokirala račun travničkog „Boraca“, čime je onemogućena realizacija zaključaka Vlade FBiH od 22.8.2012. godine, kojima je data puna podrška Upravi i Nadzornom odboru ovog privrednog društva na realizaciji projekta reorganizacije i očuvanja radnih mjesta. Cilj Vlade je očuvanje postojećih radnih mjesta i otvaranje novih, a u koliko bi se nastavila blokada računa Konfekcije "Borac" d.d. Travnik, došlo bi do gubitka 1.400 radnih mjesta. To su bili i razlozi za donošenje današnje Odluke o davanju saglasnosti privrednom društvu Konfekcija "Borac" d.d. Travnik za otvaranje namjenskog računa za obavljanje platnih transakcija.

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE

Vlada FBiH dala je se saglasnost Federalnom ministarstvu prostornog uređenja da prihvati tehničku dokumentaciju izrađenu u inozemstvu za Granični prijelaz Bijača, za koju će ovlašteno pravno lice dati potvrdu da je usaglašena sa Uredbom o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i učesnicima u građenju.

Potvrdu daje pravno lice koje ima ovlaštenje Federalnog ministarstva prostornog uređenja za projektovanje i nostrifikaciju iz oblasti niskogradnje i visokogradnje po svim fazama.

KADROVSKA RJEŠENJA

Vlada FBiH je danas donijela Rješenje kojim je Entoni Šeperić imenovan se za privremenog koordinatora za EU ispred Vlade FBiH.

* * *

NASTAVAK 71. SJEDNICE (ODRŽAN 16.1.2013.) 

PREVENCIJA KORUPCIJE U VISOKOM OBRAZOVANJU U FBiH

Vlada Federacije BiH je danas u Sarajevu, nastavljajući 71. sjednicu, usvojila Program mjera za prevenciju korupcije u visokom obrazovanju u FBiH, čiji je osnovni moto transparentnost, zakonitost i poštivanje procedura za bolje visoko obrazovanje.

Ovaj program je sačinila Radna grupa koju je formiralo Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, a u njegovu izradu su bili uključeni i vanjski eksperti. Nakon što je Radna grupa usaglasila dokument, održane su javne rasprave na četiri javna i dva privatna univerziteta u Federaciji BiH, na kojima je učestvovalo više od 300 predstavnika akademske zajednice, studentskih unija, nevladinih organizacija i kantonalnih ministarstava obrazovanja.

Program utvrđuje 66 konkretnih mjera koje bi, u naredne tri godine, trebala poduzeti ministarstva obrazovanja (Federalno i kantonalna), sve visokoškolske ustanove, studentske organizacije, državna revizija, kantonalni sudovi, te Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH. Istaknuto je da je za provedbu ovog programa potreban visoko intenzivan rad svih sudionika sistema visokog obrazovanja u Federaciji BiH, tako da bi se 2013. mogla proglasiti za godinu borbe protiv korupcije u visokom obrazovanju. Uključenost svih aktera u sistem visokog obrazovanja Federacije, podizanje nivoa transparentnosti, insistiranje na provođenju akata, politika i mjera, dovest će do povećanja kvaliteta visokog obrazovanja. Koruptivno djelovanje je jedan od ključnih razloga zastoja u reformama visokog obrazovanja i zbog toga je borba protiv korupcije prioritet.

Preporuke i mjere su date i u formi akcionog plana, koji sadrži konkretne nosioce i rokove. Akcionim planom predviđeni su i mehanizmi implementacije Programa. Fokus dokumenta je isključivo na prevenciji korupcije i drugih devijantnih pojava u sistemu visokog obrazovanja, te ministarstvima, visokoškolskim ustanovama, studentskim udruženjima i drugima koji djeluju u sistemu visokog obrazovanja.

ZA NEOSNOVANI PRITVOR I NEOSNOVANO LIŠENJE SLOBODE 60 KM PO DANU

Federalna vlada je na današnjoj sjednici donijela Uredbu o utvrđivanju i primjeni jedinstvenih kriterija za zaključivanje sporazuma, odnosno sudske nagodbe o postojanju štete, vrsti i visini naknade zbog neosnovanog pritvora, odnosno neosnovanog lišenja slobode.

Ovu uredbu primjenjivat će Federalno ministarstvo pravde prilikom zaključivanja ovakvih sporazuma na osnovu Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine, a može je primijeniti i Federalno pravobranilaštvo FBiH nakon pokrenutih sudskih postupaka.

Za zaključivanje sporazuma o postojanju štete, vrsti i visini naknade zbog neosnovanog pritvora, odnosno neosnovanog lišenja slobode, odnosno sudske nagodbe u dijelu koji se odnosi na naknadu nematerijalne štete, utvrđuje se iznos od 60 KM za jedan dan neosnovanog pritvora, odnosno neosnovanog lišenja slobode. Sporazum, odnosno sudska nagodba mogu se zaključiti samo ukoliko Federalno ministarstvo pravde, odnosno Federalno pravobranilaštvo, utvrde da je došlo do stvarnog gubitka u imovini podnosioca zahtjeva odnosno tužitelja u dokazanom novčanom iznosu koji je direktna posljedica neosnovanog pritvora, odnosno neosnovanog lišenja slobode.

PODRŠKA SPORTU

Vlada FBiH je danas donijela tri odluke kojima daje saglasnost na odluke Uprave BH Telecoma d.d. Sarajevo o promotivnim uslugama u oblasti sporta.

U prvom slučaju, riječ je o promotivnim uslugama Košarkaškog kluba Bosna u sezoni 2012/2013. godina u iznosu od 65.000 konvertibilnih maraka.

Spoznorski aranžman s Košarkaškim savezom BiH u 2013. godini vrijedan je 250.000 KM, a za promotivne usluge Nogometnog/Fudbalskog saveza BiH bit će izdvojeno 1.300.000 KM.

PODRŽANA IZASLANIČKA INICIJATIVA

Vlada FBiH danas je podržala inicijativu izaslanika Zahida Bašića, koju je iznio na 12. sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije BiH održanoj 22.11.2012. godine, a kojom od Vlade Federacije BiH traži da, sukladno proračunskim mogućnostima, osigura sredstva za pomoć u izgradnji Centra za djecu u autističnom spektru na teritoriju Tuzlanskog kantona.

Nedvojbeno su osobe u autističnom spektru među najisključenijim skupinama osoba s invaliditetom, a i društvene i institucionalne inicijative do sada nisu bile dovoljno senzitivne za potrebe ove populacije.

Vlada podržava svaku zakonitu i racionalnu ideju da se djeci i obiteljima djece u autističnom spektru osigura bolja podpora, sukladno ovogodišnjim proračunskim mogućnostima, a Federalno ministarstvo rada i socijalne politike je spremno sudjelovati u okviru svojih nadležnosti.

ZA UNIVERZITETSKU BIBLIOTEKU GRANT OD 15.000.000 EURA

Vlada Federacije BiH podržala je inicijativu da se obezbijede grant sredstva kod Fonda Kraljevine Saudijske Arabije za razvoj u iznosu od 82.500.000 saudijskih rijala, što je oko15.000.000 eura, za realizaciju Projekta izgradnje Univerzitetske biblioteke u Sarajevu.

Zaduženo je Federalno ministarstvo finansija da, zajedno s Vladom Kantona Sarajevo, koordinira aktivnosti na pripremi obezbjeđenja grant sredstava za realizaciju Projekta i odredi osobe koje će, u ime dvije vlade, učestvovati na pregovorima o grantu sa Saudijskim fondom za razvoj.

Federalno ministarstvo finansija će Vladi FBiH podnijeti izvještaj o pregovorima, kao i tekst usaglašenog ugovora o grantu.

Također, zaduženo je Federalno ministarstvo finansija da ovaj zaključak dostavi Ministarstvu finansija i trezora BiH radi provođenja dalje procedure u vezi sa obezbjeđenjem ovih grant sredstava.

Inače, zgrada Univerzitetske biblioteke će biti prvi novoizgrađeni objekat u okviru Kampusa Univeriteta u Sarajevu.

KADROVSKA RJEŠENJA

Vlada FBiH je danas imenovala članove i zamjenike članova Delegacije Bosne i Hercegovine u Kongresu Iokalnih i regionalnih vlasti Evrope iz Federacije Bosne i Hercegovine: Semira Efendića, Jasminku Begić, Smiljana Vidića (Dom lokalnih vlasti), te Svetozara Pudarića, Mirsada Kebu i Karolinu Pavlović (Dom regiona).

Vlada FBiH razriješila je danas, na prijedlog Unsko-sanskog i Zeničko-dobojskog kantona, dužnosti članove Upravnog odbora Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu Samira Muminovića i Mirsada Šaranovića. Umjesto njih su imenovani Dženis Šabulić i Ante Jelić. Dopunjeno je ranije Rješenje, te je u Upravni odbor Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu danas imenovana i Tihana Mladina-Valjan ispred Srednjobosanskog kantona.

Dopunjenim Rješenjem, danas je u Upravni odbor Kliničke bolnice Mostar imenovan i Nedžad Hadžić iz Srednjobosanskog kantona.

* * *
Sjednica Vlade FBiH završena je u 11.00 sati.

Srijeda,
20. januar 2021.
VIŠE