71. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 10.01.2013.
Dnevni red

71.sjednica Vlade FBiH održana 10.1.2013. i  nastavak 71.sjednice održan 16.1.2013. u Sarajevu.

 1. Verifikacija Zapisnika 70. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 27. i 28.12.2012. godine
 2. Informacija o pregovorima Uprave NTF d.o.o. Ploče i DeltaGrip Trading LLP London, sa Prijedlogom zaključaka
 3. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Poticaj za poljoprivredu“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva pod nazivom „Od našeg polja do našeg stola“
 4. Prijedlog za doniranje metalnih kontejnera sportskom društvu Kajak kanu klub „Sidro„ Orašje
  1. poslove
 5. Informacija o registriranim stranim ulaganjima u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 01.01.2011.-31.12.2011. godine, sa Prijedlogom zaključka
 6. Informacija o registriranim stranim ulaganjima u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 01.01.2012.-30.06.2012. godine, sa Prijedlogom zaključka
 7. Prijedlog izjašnjenja na Inicijativu za davanje autentičnog tumačenja člana 29. stav 2. Zakona o izvršnom postupku ("Službene novine Federacije BiH", br. 32/03, 52/03, 33/06, 39/06, 39/09 i 35/12) i člana 47. stav 1. Zakona o mjenici ("Službene novine Federacije BiH", broj 32/02)
 8. Informacija o zaduženju po Sporazumu o zajmu između Bosne i Hercegovine i Raiffeisen Bank International AG za finansiranje Projekta modernizacije Univerziteta u Bihaću, sa Nacrtom odluke
 9. Informacija o zaduženju po Sporazumu o kreditu između Bosne i Hercegovine i UniCredit bank Austrian AG za finansiranje Projekta „Nabavke medicinske opreme za potrebe Javne ustanove Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“, sa Nacrtom odluke
 10. Prijedlog mišljenja na Prijedlog zakona o zaštiti jemaca u Federaciji Bosne i Hercegovine čiji je predlagač Aida Čikić, poslanica u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
 11. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Pozajmljivanje i učešće u dionicama – Ostala domaća pozajmljivanja“
 12. Prijedlog izjašnjenja na Amandman na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o agencijama i unutrašnjim službama za zaštitu ljudi i imovine, koji je podnijela Komisija za sigurnost u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
 13. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Javnom preduzeću Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar na tekst Ugovora o savjetodavnim uslugama i zaključenje Ugovora o savjetodavnim uslugama sa Međunarodnom finansijskom korporacijom - IFC
 14. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Općini Bihać za izvođenje radova na rekonstrukciji grijanja u objektu „Dom vojske“ u Bihaću
 1. Informacija o preuzimanju stana u ulici Brčanska broj 13/4 u Sarajevu na raspolaganje po presudi Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključaka
 2. Prijedlog uredbe o mjerilima, postupku i načinu ocjenjivanja rada rukovoditelja organa državne službe koje postavlja Vlada Federacije Bosne i Hercegovine
 3. Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju regionalnog vodovoda „Plava voda“, na području Zeničko-dobojskog i Srednjobosanskog kantona
 4. Informacija o Posebnom sporazumu između Švedske i Bosne i Hercegovine za finansiranje Projekta "Razvoj kapaciteta u ministarstvima finansija na nivou Bosne i Hercegovine i na entitetskom nivou za efikasno upravljanje javnim investicijama" sa Prijedlogom odluke
  1. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za prihvatanje granta Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju (SIDA) za finansiranje Projekta "Razvoj kapaciteta u ministarstvima finansija na nivou Bosne i Hercegovine i na entitetskom nivou za efikasno upravljanje javnim investicijama" 
 1. Prijedlog odluke o raspodjeli novčanih sredstava iz pasivnog podbilansa preduzeća i banaka
 2. Informacija o realizaciji odluka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za dodijeljena novčana sredstava iz pasivnog podbilansa na osnovu iračkog duga, sa Prijedlogom zaključka
 3. Druge izmjene i dopune Finansijskog plana Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2012. godinu
 4. Prijedlog rješenja o imenovanju privremenog koordinatora za Evropske integracije ispred Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
 5. Informacija vezana za zaključak Vlade V. broj: 1554/2012 od 14.11.2012
 6. Informacija o izvršenju Odluka Evropskog suda za ljudska prava i Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u predmetima vojnih stanova, sa Prijedlogom zaključaka
 7. Prijedlog rješenja o izmjenama Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Odbora za nadzor na implementacijom Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa
 8. Prijedlog odluke o proglašenju javnog interesa i davanju saglasnosti za pristupanje postupku dodjele koncesije za HE Mostarsko blato 60 MW na rijeci Lištici
 9. Prijedlog zaključka u vezi sa skidanjem statusa povjerljivosti određenih stenogramskih zapisa
 10. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu za finansiranje obaveze uplate sredstava u Protuvrijednosni fond (Japanski grant – 2KR)
 11. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Komisija za verifikaciju računa stare devizne štenje
 12. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti privrednom društvu konfekcija „Borac“ Travnik d.d. Travnik za otvaranje namjenskog računa za obavljanje platnih transakcija
 13. Prijedlog odluke o prihvatanju glavnog projekta izrađenog u inozemstvu za Granični prijelaz Bijača
 14. Prijedlog rješenja o dopuni Rješenja o imenovanju Upravnog odbora Kliničke bolnice Mostar
 15. Program mjera za prevenciju korupcije u visokom obrazovanju u Federaciji Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključka
 16. Prijedlog rješenja o imenovanju članova delegacije Bosne i Hercegovine u Kongresu lokalnih i regionalnih vlasti Evrope iz Federacije Bosne i Hercegovine
 17. Prijedlog uredbe o utvrđivanju i primjeni jedinstvenih kriterija za zaključivanje sporazuma, odnosno sudske nagodbe o postojanju štete, vrsti i visini naknade zbog neosnovanosti lišenja slobode
 18. Prijedlog odgovora u vezi sa isplatom jubilarne nagrade
 19. Prijedlozi odluka
  1. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Uprave BH Telecom d.d. Sarajevo o odobravanju sredstava za nabavku usluga putem sponzorskog aranžmana prilikom aktivnosti Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine u 2013. godine 
  2. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Uprave BH Telecom d.d. Sarajevo o odobravanju sredstava za nabavku promotivnih usluga od Fudbalskog/Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine 
  3. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Uprave BH Telecom d.d. Sarajevo o odobravanju sredstava za nabavku promotivnih usluga tokom aktivnosti Košarkaškog kluba „Bosna“ u takmičarskoj sezoni 2012/2013. godina 
 1. Prijedlog odgovora na Inicijativu koju je podnio Bašić Zahid, delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, a u vezi sa obezbjeđenjem sredstava za pomoć za izgradnju Centra za djecu u autističnom spektru na području Tuzlanskog kantona
 2. Prijedlog za razrješenje nosioca izvršne funkcije zbog ispunjenja uslova za odlazak u penziju i prijedlog za donošenje rješenja o ovlaštenju za privremeno obavljanje poslova direktora Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Sarajevu
  1. Prijedlog rješenja o razrješenju direktora Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Sarajevu 
  2. Prijedlog rješenja o ovlaštenju za privremeno rukovođenje Kazneno-popravnim zavodom poluotvorenog tipa u Sarajevu 
 1. Prijedlog uredbe
  1. Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o uslovima i načinu korištenja službenih putničkih automobila u organima uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine
  2. Prijedlog uredbe o uslovima i načinu korištenja službenih putničkih automobila u organima uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine
 1. Informacija o grantu Saudijskog fonda za razvoj za Projekat izgradnje univerzitetske biblioteke u Sarajevu, sa Prijedlogom zaključka
 2. Prijedlog odluke o usvajanju Programa kreditiranja izvoznih poslova

 

Subota,
16. januar 2021.
VIŠE