70. sjednica Vlade Federacije BiH (nastavak)

Sarajevo, 28.12.2012.
Dnevni red
 1. Verifikacija Zapisnika 69. sjednice, održane 22.11.2012. godine i 18.12.2012. godine, 12. vanredne sjednice, održane telefonskim putem 30.11.2012. godine, 13. vanredne sjednice, održane telefonskim putem 04.12.2012. godine, 14. vanredne sjednice, održane telefonskim putem 11.12.2012. godine, 15. vanredne sjednice, održane telefonskim putem 12.12.2012. godine i 16. vanredne sjednice, održane telefonskim putem 20.12.2012. godine Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
 2. Prednacrt zakona o izvršenju krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera u Federaciji Bosne i Hercegovine
 3. Prednacrt zakona o pomoći na cesti
 4. Prednacrt zakona o hemikalijama
 5. Prednacrt zakona o biocidima
 6. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i drugim naknadama sudaca i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine
 7. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti
 8. Prijedlog uredbe o osnivanju Federalnog vijeća za poljoprivredu i ruralna područja
 9. Prijedlog uredbe o izmjeni i dopuni Uredbe o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala
 10. Prijedlozi odluka o davanju saglasnosti na ugovore o vansudskoj nagodbi za izvršenja finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine
  1. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na ugovore o vansudskoj nagodbi za izvršenja finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine (А broj: 310/12 od 27.12.2012. godine) 
  2. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na ugovore o vansudskoj nagodbi za izvršenja finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine (broj: 01-II-2-0-GN/12 od 27.12.2012. godine) 
  3. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na ugovore o vansudskoj nagodbi za izvršenja finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom presudom službenicima i namještenicima državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije BiH opunomoćenog advokata Sanela Nezirića iz Sarajeva, advokatske kancelarije Amila Eterović iz Sarajeva, advokata Kemala Đulovića iz Živinica i advokata Azema Mehonića iz Sarajeva 
 1. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Poticaj za poljoprivredu“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva pod nazivom „Od našeg polja do našeg stola“
 2. Prijedlog odluke o osiguranju i odobravanju finansijskih sredstava za finansiranje štampanja matičnih knjiga i izvoda iz matičnih knjiga Federacije Bosne i Hercegovine
 3. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o reprogramiranju obaveza po Odluci o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija
 4. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa
 5. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa (na ime nagrade šahovskom klubu „Široki Brijeg)
 6. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje dužnosti člana Nadzornog odbora privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
 7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na akt Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije kojim se uskraćuje prethodna saglasnost za otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom PS „Vitezit“ d.o.o. Vitez
 8. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja Federalnom pravobranilaštvu-Federalnom pravobraniteljstvu za zastupanje Federacije Bosne i Hercegovine, Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
 9. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju privrednog društva za skladištenje tečnih goriva „Terminali Federacije“ d.o.o., Sarajevo
 10. Prijedlog odluke o usvajanju Rebalansa Programa prihoda i rashoda Federalne direkcije za civilnu avijaciju – Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo za 2012. godinu
 11. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o usvajanju programa utroška sredstava tekućeg transfera „Subvencije javnim preduzećima – JP „B&H Airlines“ d.o.o. Sarajevo“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija
 12. Prijedlog odluke o sufinansiranju najnižih penzija ostvarenih pod povoljnijim uslovima, čiji je iznos u isplati za decembar 2012. g manji od iznosa najniže penzije po Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju u Federaciji Bosne i Hercegovine
 13. Prijedlozi odluka o prihvatanju Obračuna sredstava u zdravstvu i prihvatanju Izvještaja
  1. Prijedlog odluke o prihvatanju Obračuna sredstava u zdravstvu Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu 
  2. Prijedlog odluke o prihvatanju Izvještaja „Zdravstveno stanje stanovništva i zdravstvena zaštita u Federaciji Bosne i Hercegovine - 2011. godina“ 
 1. Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje putničkog vozila za potrebe nacionalnog koordinatora za tuberkulozu (TBC) za teritorij Federacije Bosne i Hercegovine
 2. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava u Fond solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu
 3. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta za raspodjelu „Interventnih sredstava rezerve“ iz Odluke o usvajanju Programa utroška dijela sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućeg transfera utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta
 4. Prijedlog odluke o izmjeni i dopunama Odluke o odobravanju grant sredstava za dio korisnika po programu „Realizacija projekata održivosti povratka za 2012. godinu na prostoru Republike Srpske“ – Projekt „Investicije, projekti i obrtna sredstva u maloj privredi i poljoprivredi kroz sufinansiranje putem Banke“, sa Prijedlogom zaključka
 5. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o kratkoročnoj pozajmici novčanih sredstava privrednom društvu "KTK Visoko" d.d. Visoko
 6. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za umanjenje iznosa mjesečne zakupnine Graničnoj policiji Bosne i Hercegovine zakupcu poslovnog prostora u ulici Vrnogračka bb (stari naziv 505. Brigade bb), naselje Križ, Općina Velika Kladuša
 7. Prijedlog odluke o otpisu duga Javnom preduzeću B&H Airlines d.o.o., Sarajevo
 8. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju na korištenje nekretnina nad kojima je nosilac prava upravljanja i korištenja Federalno ministarstvo odbrane - Federalno ministarstvo obrane
 9. Prijedlog odluke o davanju na korištenje sanitetskog materijala Crvenom križu/krstu Federacije Bosne i Hercegovine
 10. Inicijativa Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke za odobravanje izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Univerzitetu „Džemal Bijedić“ Mostar
 11. Inicijativa za podršku razvoja poslovanja Union banke d.d. Sarajevo, sa Prijedlogom zaključka
 12. Izvještaj o reviziji verifikacije stare devizne štednje za 2011. godinu, sa Prijedlogom zaključka
 13. Izvještaji o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa, sa Prijedlogom zaključka
 14. Završni izvještaj o završetku Projekta „Jačanje zdravstvenog sektora“ (HSEP) sa Prijedlozima odluka
  1. Prijedlog odluke o usvajanju Završnog izvještaja za Projekat „Jačanje zdravstvenog sektora“ (HSEP) 
  2. Prijedlog odluke o prenosu opreme i osnovnih sredstava nabavljenih u okviru Projekta „Jačanje zdravstvenog sektora“ (HSEP) 
 1. Izvještaj o prikupljenim i utrošenim sredstvima od posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća na nivou Federacije Bosne i Hercegovine za period 2004.-30.09.2012. godine, sa Prijedlogom zaključaka
 2. Završni izvještaj Komisije za procjenu štete o posljedicama prirodne nesreće izazvane snježnim padavinama i niskim temperaturama u februaru 2012. godine, sa Prijedlogom zaključka
 3. Informacija u vezi sa realizacijom Zaključka V. broj: 1233/2011 od 13.10.2011. godine sa Prijedlogom zaključka
 4. Informacija o solidarnoj odgovornosti Federacije Bosne i Hercegovine u sudskim postupcima koji se vode radi izmirenja dugovanja privrednih društava iz oblasti namjenske industrije sa Prijedlogom zaključaka
 5. Informacija o realizaciji aktivnosti na Projektu reorganizacije i metodi poslovanja privrednog društva Konfekcija „Borac“ d.d. Travnik, sa Prijedlogom zaključka
 6. Informacija u vezi ponovne dostave zahtjeva/faktura Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za refundaciju sredstava i potrebi preraspodjele razlike sredstava na ime izmirenja dijela verificiranog duga, sa Prijedlogom zaključaka
 7. Informacija o izvršenju obaveza utvrđenih Uredbom o privremenom preuzimanju funkcija prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane iz oblasti vođenja evidencija, sa akcentom provođenja Preporuka Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine i Prijedlogom zaključaka
 8. Informacija Federalnog ministarstva kulture i sporta o zahtjevima za dodjelu novčane nagrade na osnovu vrhunskih sportskih rezultata, sa Prijedlogom zaključaka
  1. Prijedlog zaključka o dodjeli novčane nagrade Judo klubu "Nippon" iz Sarajeva za Larisu Cerić, za osvojenu zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu sa seniorke U23 
  2. Prijedlog zaključka o dodjeli novčane nagrade Stonoteniskom klubu "Vogošća" za osvojeno prvo mjesto u Premijer ligi Bosne i Hercegovine za sezonu 2011/2012. 
  3. Prijedlog zaključka o dodjeli novčane nagrade Ženskom nogometnom klubu „SFK 2000 Sarajevo“ za osvojenu titulu prvaka Bosne i Hercegovine u ženskom nogometu za sezonu 2011/2012. 
 1. Informacija o implementaciji „Programa deminiranja“ – Faza XIV, za period od 01.01. do 30.09.2012. godine, sa Prijedlogom zaključaka
 2. Pravilnik o jedinstvenom uređivanju i vođenju baza podataka gotovinskih naknada u Federaciji Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom odluke
 3. Prijedlog rješenja o utvrđivanju prijedloga za imenovanje jednog člana Komisije za imovinske zahtjeve raseljenih lica i izbjeglica Bosne i Hercegovine
 4. Prijedlozi rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji
  1. dostavljenog na Zahtjev broj: 03/05-31-1146/2012-AM od 23.11.2012. godine 
  2. dostavljenog na Zahtjev broj: 03/05-31-1152/2012-AM od 27.11.2012. godine 
  3. dostavljenih na Zahtjev broj: 03/05-31-1133/2012 od 21.11.2012. godine 
  4. dostavljenog na zahtjev broj: 03/05-31-1141/2012-AM od 23.11.2012. godine 
  5. dostavljenih na zahtjev broj: 03/05-31-1219/2012-AM od 13.12.2012. godine 
  6. dostavljenih na zahtjev broj: 03/05-31-1211/2012-AM od 11.12.2012. godine 
 1. Prijedlog zaključka u vezi sa Izvještajem o poduzetim aktivnostima na pregovorima sa Konzorcijem „Ina-Mol“, u vezi sa provođenjem Ugovora o dokapitalizaciji „Energopetrol“ d.d. Sarajevo, sa Specifikacijom honorara za ICC Arbitražu broj 18596 (MOL, INA), račun broj 51062 od 19.10.2012. godine
 2. Prijedlog zaključka o stavljanju van snage Zaključka V. broj: 1046/2012 od 26.07.2012. godine
 3. Zahtjev za obezbjeđenje zaliha goriva (kerozina) u robnim rezervama sa Prijedlozima zaključaka
 4. Zahtjev za davanje saglasnosti za popunu upražnjenih radnih mjesta u Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine
 5. Zahtjev za davanje saglasnosti Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica za prijem tri volontera, sa Prijedlogom zaključka
 6. Prijedlog zaključka
 7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti „Agenciji za vodno područje rijeke Save“ Sarajevo za sufinansiranje projekta „Rekonstrukcija i modernizacija postrojenja za obradu tehnoloških otpadnih voda industrijske zone „Pobjeda“ u Goraždu“
 8. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2012. godinu za obnovu i izgradnju u ratu porušenih vjerskih objekata
 9. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta za realizaciju finansijskih obaveza proisteklih iz Protokola o saradnji između Federacije Bosne i Hercegovine i Međureligijskog vijeća u Bosni i Hercegovini
 10. Prijedlog odluke o usvajanju programa kreditiranja izvoznih poslova
 11. Informacija o stanju blokade računa NTF d.o.o. Ploče
 12. Prijedlog odluke o odobravanju prodaje pokretne imovine na kojoj je nosilac prava upravljanja i korištenja bilo prijašnje Federalno ministarstvo odbrane/obrane i Vojska Federacije Bosne i Hercegovine
  1. Prijedlog rješenja o stavljanju van snage Rješenja o imenovanju Komisije za izradu Informacije sa prijedlogom raspodjele pokretne imovine prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane i načinom rješavanja viškova neraspoređene imovine
 1. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nazornom odboru Javnog preduzeća B&H Airlines d.o.o., Sarajevo za imenovanje vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća B&H Airlines d.o.o., Sarajevo
 2. Informacija o stanju Tekuće rezerve Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu
Subota,
23. januar 2021.
VIŠE