70. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 27.12.2012.
Saopćenje o radu

UTVRĐEN NACRT ZAKONA O IZVRŠENJU KRIVIČNIH SANKCIJA,
PRITVORA I DRUGIH MJERA U FBiH

Novi zakon o izvršenju krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera u Federaciji BiH, koji je Vlada FBiH utvrdila na današnjoj sjednici u Sarajevu i, u formi Nacrta, uputila u parlamentarnu proceduru, ima za cilj usaglašavanje postojećeg iz 1998.godine, koji je pretrpio višekratne izmjene i dopune, sa  Zakonom BiH o izvršenju krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera iz 2010.godine. Naime, ovaj državni zakon uveo je nove pravne institute, osobito u oblasti rada, buduće saradnje i koordiniranja inspekcija za izvršenje krivičnih sankcija svih nivoa vlasti, koji ujedno predstavljaju i daljnje usklađivanje sa legislativom EU, te odgovarajućim međunarodnim konvencijama i standardima.

Pored toga, odredbe postojećeg federalnog zakona se usklađuju u dijelu koji se odnosi na kazneno-popravne zavode, odnosno njihov pravni status sa Zakonom o organizaciji organa uprave u FBiH.

Tako se Upravom za izvršenje krivičnih sankcija, koja je najveća novina novog zakona, definira  pravni status zavoda na način koji u najvećem stepenu osigurava koncentraciju vršenja nadzornih funkcija nad radom zavoda i kontrolu rada sistema za izvršenje krivičnih sankcija, u skladu sa domaćim i međunarodnim standardima.Naravno da su njime obuhvaćena i rješenja ranije predložena izmjenama i dopunama postojećeg zakona o izvršenju krivičnih sankcija a odnose se na elektronski nadzor izvršenja krivičnih sankcija.

Kad je riječ o preraspodjeli nadležnosti u oblasti izvršenja krivičnih sankcija između Federacije i kantona, regulisano je da Federacija svojim zakonom regulira izvršenje krivičnih sankcija i drugih mjera izrečenih u krivičnom postupku i to za kazne: zatvora, dugotrajnog i maloljetničkog zatvora, mjere sigurnosti, obavezno psihijatrijsko liječenje, obavezno liječenje od ovisnosti, a od odgojnih mjera samo izvršenje zavodskih mjera, upućivanje u odgojnu ustanovu, upućivanje u odgojno popravni dom i upućivanje u drugu ustanovu za osposobljavanje.

UTVRĐEN NACRT ZAKONA O POMOĆI NA CESTI

Vlada FBiH je danas utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila Nacrt zakona o pomoći na cesti, jer ovi poslovi nisu definisani ni jednim zakonom, a propisi iz predratnog perioda su neprimjenjivi. U Republici Srpskoj donesen je poseban Zakon o organizovanju Auto-moto saveza RS, a u Federaciji BiH djeluje BIHAMK i AAKKBiH. Istovremeno, Zakonom o cestama FBiH  propisano je da će se za Službu „Pomoć- Informacije" donijeti poseban propis.

Rješenja predložena u danas utvrđenom Nacrtu zakona usklađena su sa evropskom regulativom, odnosno Direktivama EC ( poslovi pomoći na cesti i informisanja motorizovanih građana u zemljama EU).

Pored opštih odredbi, kojima je obuhvaćeno pravo na pružanje tehničke pomoći, status i upravljanje AMK, posebnim poglavljem definisani su poslovi ovog kluba, kao i koja su javna ovlaštenja na njega prenesena, te uslovi za povjeravanje ovih ovlaštenja.

Nacrtom zakona, također,  je  propisana obaveza formiranja zajedničkog koordinacionog tijela ukoliko se u skladu sa ovim zakonom formira više AMK.

UTVRĐEN NACRT ZAKONA O HEMIKALIJAMA

Nacrtom zakonom o hemikalijama, koji je na današnjoj sjednici utvrdila Vlada FBiH i uputila u parlamentarnu proceduru, uređuje se klasifikacija, obilježavanje i pakovanje opasnih hemikalija u skladu sa Globalno harmoniziranim sistemom (GHS) u EU.  To podrazumijeva obaveze pravnih subjekata koji se bave proizvodnjom i prometom opasnih hemikalija da izvrše procjenu opasnosti od hemikalija i proizvoda koji ih sadrže, kao i da u lancu snabdijevanja osiguraju kvalitetne informacije od proizvođača do krajnjeg korisnika o opasnosti i mjerama zaštite od opasnih hemikalija kroz sigurnosno-tehnički list. Također su definirane obaveze nadležnih vlada o donošenju strategije o upravljanju opasnim hemikalijama, te obavezna evidencija o hemikalijama.
Precizira se da su proizvođač, uvoznik i dalji korisnik hemikalije obavezni da te proizvode prije stavljanja na tržište klasificiraju, obilježe i pakuju u skladu sa Zakonom i Globalno harmoniziranim sistemom. Procjena opasnosti hemikalije vrši se na osnovu fizičkih i hemijskih, toksikoloških i ekotoksikoloških svojstava, koja utiču na životnu sredinu.

Od posebnog su značaja i pitanja prijevoza hemikalija regulisana novim Zakonom o prevozu opasnih materija, kao i njihov uvoz i izvoz, pa su i ova pitanja obuhvaćena danas utvrđenim Nacrtom zakona.

Tako je uvoz i izvoz hemikalija upisanih u Inventar hemikalija slobodan uz obavezu pravnog lica koji uvozi ili izvozi da o tome obavijesti nadležnog federalnog sanitarnog inspektora, koji će izvršiti kontrolu pošiljke, dok je za hemikalije i proizvode koji prema međunarodnim konvencijama podliježu posebnom režimu prometa potrebno pribaviti dozvolu.

U cilju zaštite zdravlja ljudi i životne sredine od naročito opasnih hemikalija,  propisani su uvjeti za ograničenja i zabranu proizvodnje, prometa i korištenja, te na taj način stvorena osnova za donošenje provedbenih propisa, u skladu sa propisima EU.

Njime je, također, regulisano i pitanje stavljanja na tržište deterdženata, u skladu sa odgovarajućom Uredbom Evropskog parlamenta i Vijeća, kao i njihova klasifikacija, pakovanje i obilježavanje.

UTVRĐEN NACRT ZAKONA O BIOCIDIMA

Pošto se radi o oblasti za koju ne postoji adekvatan zakonodavnopravni okvir na području Federacije BiH, ocijenjeno je neophodnim da se pripremi poseban Zakona o biocidima, koji je Vlada FBiH danas utvrdila i u formi Nacrta uputila u parlamentarnu proceduru. Riječ je o oblasti koja je decidno definirana propisima Evropske unije, zbog čega je Zakon usklađivan sa Direktivom 98/8/EZ o stavljanju biocidnih proizvoda na tržište.

Biocidni proizvodi su, inače, hemijske supstance i proizvodi sastavljeni od hemijskih supstanci, kao i mikroorganizama, gljivice i virusi za koje je zajedničko da imaju negativno djejstvo na nepoželjne organizme. Upotrebljavaju se za hemijsko i biološko uništavanje nepoželjinih organizama kad se pojave u prevelikim količinama i tako ugrožavaju zdravlje ljudi smanjujući njihovu radnu aktivnost i sposobnost i štetno djelujući na životinje i životnu sredinu.

Nacrtom zakona je predviđeno da se biocid može staviti na tržište ako ima dozvolu i ako je klasificiran, pakovan i obilježen u skladu sa propisima, a uređen je i postupak izdavanja dozvole za tržište, koja se odvija u dvije faze. U prvoj fazi pravno lice podnosi osnovne podatke o biocidu, a u drugoj fazi dostavlja se tehnički dosije za aktivnu supstancu i dosije za biocid. U drugoj fazi Federalno ministarstvo zdravstva, kao nadležni organ, odlučuje da li će biocid biti upisan u Program ili je za njega obavezna dozvola za tržište. U donošenju odluke federalni ministar zdravstva uvažava stručno mišljenje Komisije za biocide.

Donošenje odobrenja u svim postupcima ima propisane rokove u kojima se radnja mora završiti. Ispitivanje biocida i aktivnih hemikalija u njima u svrhu dobivanja podataka vrše akreditirane laboratorije, primjenjujući priznate metode.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O PLAĆAMA I DRUGIM NAKNADAMA SUDIJA I TUŽILACA U FBiH

Razlog za utvrđivanje Prijedloga zakona o izmjeni i dopunama Zakona o plaćama i drugim naknadama sudija i tužilaca u Federaciji BiH i njegovo usvajanje po hitnom postupku  jeste dosljedno provođenje Presude Ustavnog suda FBiH od 24.1.2012. godine. U skladu s tim, zakonske odredbe  koje se odnose  na naknade sudija, tužilaca i stručnih saradnika usaglašene  su sa Ustavom FBiH.

Na ovaj način se  status sudija, tužioca i stručnih saradnika, kad su u pitanju naknade za topli obrok, prijevoz, otpremninu i druge naknade,  u cijelosti izjednačava sa statusom državnih službenika i namještenika propisanih Zakonom o plaćama i naknadama u organima vlasti FBiH. 

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ZAKONA O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI

Potreba za donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti ukazala se zbog  pojednostavljivanja uvjeta za osnivanje ugostiteljske radnje, jer se u praksi pokazalo da ugostitelji, iako ispunjavaju sve druge uvjete za osnivanje radnje, nemaju upotrebnu dozvolu za poslovni prostor u kojem će obavljati ugostiteljsku djelatnost.

Tako je sada omogućeno da ugostitelj, pod određenim uslovima, dobije rješenje za rad bez prezentiranja dokaza da je za poslovni prostor izdata upotrebna dozvola, čime se otklanjaju administrativne barijere i unapređuje poslovno okruženje u Federaciji BiH. Znači, da se rješenje za obavljanje ugostiteljske djelatnosti može izdati ako je ugostitelj za poslovni prostor podnio zahtjev za legalizaciju nadležnom organu, privremeno, najduže tri godine s mogučnošću jednog produženja od dvije godine, i ako ugostitelj ispunjava druge Zakonom propisane uslove ( minimalni uslovi za vrstu u pogledu uređenja i opreme ugostiteljskog objekta i uslovi u pogledu projektovanja, građenja i održavanja građevine, zaštite na radu, od požara, i od buke, te zaštite i unpređenja okoliša).

Prijedlog zakona  će biti razmatran u Parlamentu Federacije po hitnom postupku.

OSNOVANO FEDERALNO VIJEĆE ZA POLJOPRIVREDU I RURALNA PODRUČJA

Vlada FBiH je donijela danas Uredbu kojom se osniva Federalno vijeće za poljoprivredu i ruralna područja, kao stručno i savjetodavno tijelo Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

Zadatak ovog tijela je da prati izradu i provođenje poljoprivredne strategije i ocjenjuje godišnji izvještaj o stanju u poljoprivredi, prati izradu i provođenje strategije ruralnoga razvoja i štiti i profilira interese ruralnih zajednica u Federaciji Bosne i Hercegovine, te daje mišljenje na prijedloge državnih i federalnih propisa i međunarodnih sporazuma iz područja poljoprivrede.

Članove Vijeća za poljoprivredu, na prijedlog federalnog ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva imenovat će Vlada Federacije vodeći računa o spolnoj i dobnoj strukturi, na period od četiri godine. Sredstva potrebna za rad Vijeća za poljoprivredu osiguravaju se u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine.

SAGLASNOST NA UGOVORE O VANSUDSKOJ NAGODBI

Federalna vlada je danas, polazeći od stavova i obrazloženja Federalnog pravobranilaštva, dala saglasnost na zaključivanje i potpisivanje više ugovora o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja dosuđenih pravomoćnim presudama  službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnih organizacija, službi i tijela Federacije BiH. Riječ je o potraživanjima zaposlenih iz osnova radnog odnosa

 Vladi Federacije BiH i Premijeru Vlade FBiH dostavljene su pisane saglasnosti za pregovaranje u daljem postupku, pa će u skladu s danas donesenim zaključcima, svim tuženim organima, koji su dali saglasnost za pregovaranje, biti dostavljeni nacrti ugovora.

OBRAČUN SREDSTAVA ZA ZDRAVSTVO

U Izvještaju Zavoda za zdravstveno osiguranje i reosiguranje FBiH o obračunu sredstava za zdravstvo se, između ostalog, navodi da je u 2011. godini u Federaciji BiH registrirano ukupno 2.000.404 osigurano lice, od čega 1.198.790 osiguranika (nosilaca osiguranja) ili 60 posto i 801.614 ili 40 posto članova porodica osiguranika.

Ukupan broj osiguranih lica u 2011. godini je povećan za 1,2 posto u odnosu na 2010.godinu, s tim što je struktura osiguranih lica prema kategorijama osiguranja izmijenjena u različitim omjerima u odnosu na 2010.godinu.

Tako je povećan broj ino-osiguranika za 26,1posto, penzionera za 4,9 posto, invalida i civilnih žrtava rata za 7,8 posto i nezaposlenih lica prijavljenih na zdravstveno osiguranje za 5,3 posto. Broj osiguranika u kategoriji zaposlenih kod poslodavaca je na istom nivou iz 2010. godine, a smanjen je broj osiguranika iz kategorije poljoprivrednika za 15,4 posto i lica koja samostalno uplaćuju doprinos za zdravstveno osiguranje za 8,4 posto.

Ovo pokazuje da se, uglavnom, povećava broj osiguranika u onim kategorijama za koje se doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje uplaćuje u minimalnim iznosima, dok je broj osiguranika koji plaćaju doprinos u većem iznosu smanjen, odnosno zadržan na nivou iz 2010. godine za zaposlene kod poslodavaca od kojih se obezbjeđuje preko 95 posto prihoda od doprinosa.

SREDSTVA ZA FOND SOLIDARNOSTI FBiH U SLJEDEĆOJ GODINI NA OVOGODIŠNJEM NIVOU

Kao i svake kalendarske godine, Vlada FBiH je danas donijela Odluku kojom se određuje procenat izdvajanja od ukupnih prihoda ostvarenih po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, a u korist fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine za sljedeću godinu.

Ovo izdvajanje za 2013. godinu, kao što je bilo i za ovu, iznosiće devet posto od ukupnih prihoda ostvarenih po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, što je u skladu s inicijativom Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH da se ova stopa zadrži u dosadašnjem iznosu, odnosno kao i u 2012. godini,  imajući u vidu težak položaj sektora zdravstva u Federaciji BiH.

SREDSTVA ZA MATIČNE KNJIGE

Vlada FBiH donijela je danas Odluku kojom se utvrđuju uvjeti i način osiguranja financijskih sredstava u Proračunu FBiH za financiranje tiskanja matičnih knjiga, izvoda iz matičnih knjiga i uvjerenja o državljanstvu koji su, sukladno Zakonu o matičnim knjigama, utvrđeni Pravilnikom o obrascima matičnih knjiga i drugim aktima iz matičnih knjiga, a koje vode nadležne službe za upravu općine i grada, kao i način refundiranja troškova općina i grada u Federalni proračun.

U Proračunu FBiH je za ove potrebe u 2012. godini osigurano 625.000 konvertibilnih maraka za prve primjerke matičnih knjiga, a u 2013. godini planirano je 4.240.000 KM, sukladno specificiranim planskim godišnjim količinama.

O ZDRAVSTVENOM STANJU STANOVNIŠTVA FBiH U 2011.

Demografske promjene u Federaciji BiH ogledaju se u stalnom opadanju stope nataliteta (stopa rađanja) i kontinuiranom laganom porastu stope umiranja, pa stanovništvo Federacije ima karakteristike regresivnog tipa sa 14 posto učešća starijih od 65 godina. Prirodni priraštaj bilježi trend opadanja i sa vrijednošću od 0,5 posto u 2011. godini ima izrazito nepovoljnu vrijednost, a prema preliminarnim podacima u četiri kantona (Posavskom, Bosansko‐podrinjskom, Hercegovačko‐neretvanskom i Kantonu 10) ima negativnu vrijednost. Ovo se ističe u Izvještaju „Zdravstveno stanje stanovništva i zdravstvena zaštita u FBiH u 2011. godini“, koji je Vlada FBiH nakon prihvatanja, uputila u Parlament FBiH.

Najčešći uzroci umiranja stanovništva Federacije BiH su, kao i ranije, oboljenja cirkulatornog sistema (52,4 posto), maligne neoplazme sa 20,9 posto, i endokrina i metabolička oboljenja sa poremećajima u ishrani (6,1 posto).

Rang vodećih oboljenja registriranih u primarnoj zdravstvenoj zaštiti identičan je ranijim godinama, a karakterizira ga značajno učešće hroničnih oboljenja, što je direktna posljedica visoke prevalence faktora rizika po zdravlje.

Mentalni poremećaji i dalje predstavljaju važan javnozdravstveni problem, zbog čega je neophodno raditi na unapređenju mentalnog zdravlja stanovništva, s obzirom na sve veće prisustvo faktora rizika za njihov nastanak (stres, nezaposlenost itd.).

 Reforma zdravstva u Federaciji BiH je orijentisana ka jačanju primarne zdravstvene zaštite s naglaskom na promociju zdravlja i prevenciju obolijevanja. Ipak, još uvijek su prisutne razlike u dostupnosti stanovništvu timova primarne zdravstvene zaštite po kantonima FBiH. U skladu sa usvojenom Strategijom za razvoj primarne zdravstvene zaštite, nastavljen je proces implementacije porodične/obiteljske medicine (P/OM) u Federaciji BiH, što se provodi postupno. I pored značajnog broja educiranih doktora i medicinskih sestara, te unaprijeđene infrastrukture, implementacija obiteljske medicine/porodična još uvijek nije zadovoljavajuća, uz evidentan problem stalne fluktuacije ionako nedostajućeg kadra, posebno doktora medicine.

ODLUKE O BUDŽETSKIM SREDSTVIMA FEDERALNOG MINISTARSTVA PROMETA I KOMUNIKACIJA

Vlada FBiH donijela je danas Odluku kojom se prolongira rok za povrat preostalog dijela sredstava u iznosu od 1.700.000 KM, utvrđenog u Odluci o reprogramiranju obaveza po Odluci o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta FBiH za 2010. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija. Sredstva su doznačena 17. marta 2010. godine u iznosu od 2.500.000 KM za potrebe plaćanja PDV-a, od čega je do 14.12.2012. godine vraćen iznos od 800.000 KM.

Prolongiranjem roka vraćanja preostalih sredstava privremeno se, do trajnog rješenja, osigurava  zdravstvena zaštita zaposlenih i njihovih porodica u Željeznicama Federacije. Ova sredstva treba vratiti  30.9.2013. godine, uplatom na poseban namjenski transakcijski račun za povrat PDV-a na revolving osnovi, otvorenog u okviru JRT kod UniCredit banke.

USKRAĆENA SAGLASNOST ZA STEČAJ „VITEZITA“

Vlada FBiH je dala saglasnost na akt Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, kojim se, povodom zahtjeva Općinskog suda u Travniku, uskraćuje prethodna saglasnost za otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom PS „Vitezit" d.o.o. Vitez, po prijedlogu predlagača Pere Franjića, Joze Krište, Vlade Vidovića i Josipa Bošnjaka.

Zakonom o stečajnom postupku propisano je da je za otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom koji proizvodi naoružanje i vojnu opremu potrebna prethodna saglasnost federalnog ministra energije, rudarstva i industrije. Propisano je da će se, ukoliko federalni ministar ne uskrati svoju saglasnost za otvaranje stečajnog postupka u roku od 30 dana od dana dobijanja obavještenja stečajnog sudije o pokretanju prethodnog postupka, smatrati da je saglasnost data.

U ovom postupku rok za dostavu saglasnosti za uskraćivanje otvaranja stečajnog postupka ističe 11. janauara 2013. godine.

Istovremeno, Vlada je primila na znanje Informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o solidarnoj odgovornosti Federacije Bosne i Hercegovine u sudskim postupcima koji se vode radi izmirenja dugovanja privrednih društava iz oblasti namjenske industrije.

Konstatovano je da će Vlada FBiH, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, donijeti odluku po svakom pojedinačnom zahtjevu za otvaranje stečajnog postupka nad privrednim društvom iz oblasti namjenske industrije, dostavljenom od strane nadležnog suda.

REBALANS PROGRAMA PRIHODA I RASHODA DIREKCIJE ZA CIVILNU AVIJACIJU

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donijela je Odluku o usvajanju Rebalansa Programa prihoda i rashoda Federalne direkcije za civilnu avijaciju za 2012. godinu.

U usvojenom Rebalansu došlo je do znatnijih izmjena, odnosno smanjenja troškova. Također, zbog pada prometa u zračnom prostoru BiH tokom 2012. godine došlo je i do smanjenja prihoda od navigacijskih usluga preleta BiH u odnosu na planirane prihode i to sa 7.200.000 KM na 6.300.000 KM. To je razlog za izradu Rebalansa Programa prihoda i rashoda Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo-Federalne direkcije za civilnu avijaciju za 2012. godinu.

Plan rashoda u prijedlogu Rebalansa Programa prihoda i rashoda uravnotežen je sa planom prihoda.

U okviru rashodovne strane došlo je do izmjena koje se najviše odnose na smanjenje bruto plaća i naknada, doprinosa poslodavca i naknada troškova uposlenih, te povećanje stalnih sredstava za nabavku zbog avansnog plaćanja opreme čija je nabavka započeta u 2011. godini, a u 2012. je izvršena implementacija.

Ukupno planirani rashodi koji su prijedlog ovog Rebalansa u odnosu na planirane viši su za 2.736.080, odnosno 15,09 posto. Međutim ako se uzmu u obzir avansi na dan 1. januar 2012. godine u iznosu od 3.722.577 KM (unaprijed plaćena oprema u 2011. godini) , realno su niži za 986.497 KM ili 5,44 posto.

NOVI ROK ZA POVRAT POZAJMICE

 Vlada FBiH izmijenila je danas Odluku o kratkoročnoj pozajmici novčanih sredstava gospodarskom društvu KTK “Visoko” d.d. Visoko, te kao krajnji rok za povrat 250.000 konvertibilnih maraka utvrdila 1.3.2013. godine.

Naime, pozajmljena sredstva radi uvezivanja radnog staža uposlenika KTK koji su ispunili uvjete za mirovinu, trebaju biti vraćena iz prvih naplaćenih sredstava od prodaje imovine visočkog kombinata. Međutim, kako postupak prodaje u postupku male privatizacije ovog gospodarskog društva nije okončan, Vlada je produžila rok do 1.3.2013. godine.

PODRŠKA RAZVOJU POSLOVANJA UNION BANKE D.D. SARAJEVO

Vlada FBiH je prihvatila Inicijativu za podršku razvoju poslovanja Union banke d.d. Sarajevo i zadužila Federalno ministarstvo finansija da izradi strategiju poslovanja ove banke, kojom će se precizirati stav vezan za eventualnu privatizaciju odnosno status Banke i njeno jačanje, a u skladu sa nalozima Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine.

Federalno ministarstvo finansija je zaduženo i da pokrene izmjenu relevantnih zakonskih propisa, a prevashodno Zakon o privatizaciji banaka kako bi se izbrisala odredba koja ukazuje na likvidaciju banaka u pretežno državnom vlasništvu (odredba zakona nalaže da resorno ministarstvo pokrene likvidaciju banaka u vlasništvu države većem od 50 posto, tačnije neprivatiziranih banaka u roku od jedne godine.

Federalno ministarstvo finansija u roku od 60 dana treba izraditi prijedlog kapitalnog jačanja Union Banke d.d. Sarajevo, u vidu dokapitalizacije ili subordiniranog duga u prvom kvartalu 2013.  godine.

Isto ministarstvo je zaduženo da, zajedno sa Skupštinom i Nadzornim odborom, razmotri provedbu dokapitalizacije Banke kroz javni upis dionica, te osigura adekvatnu podršku i podrži kreditno zaduživanje Banke u 2013. godini kod međunarodnih i kreditora u zemlji u iznosu od 40 miliona KM.

U cilju jačanja ove banke Vlada FBiH predlaže i inicira prijenos odgovarajućeg dijela poslovanja i slobodnih novčanih sredstava preduzeća i institucija u svom vlasništvu na Union banku d.d. Sarajevo, pod istim ili sličnim komercijalnim uslovima (uvažavajući tržišne uvjete). Također, u obzir se treba uzeti i potreba disperzije rizika i smanjenje koncentracije depozita kod pojedinačnih banaka (limitiranje iznosa izlaganja prema pojedinačnim bankama) i u skladu sa Zakonom o investiranju javnih sredstava.

Zadužena su federalna ministarstva, a posebno Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, Federalno ministarstvo okoliša i turizma, koja raspolažu budžetskim sredstvima u vidu grantova, da izvrše preraspoređivanje raspoloživih fondova na način da se oni koriste u formi kreditnih linija specifične namjene i sufinansiranje aktivne kamate (subvencioniranje kamate) za kreditne linije namijenjene privredi i segmentima privrede od posebnog značaja, poljoprivrednicima, poticanju zapošljavanja i stambenom kreditiranju građana Federacije Bosne i Hercegovine.

IMPLEMENTACIJA PROJEKTA JAČANJA ZDRAVSTVENOG SEKTORA

 Vlada FBiH je razmatrala i usvojila Završni izvještaj o realizaciji Projekta jačanja  zdravstvenog sektora-HSEP. Ovaj projekat, započet 2005. godine vrijedan je 33.172.000 KM, a realiziralo ga je Federalno ministarstvo zdravstva, odnosno u tu svrhu oformljeni Sektor. Projekat je sufinanciran kreditnim sredstvima Razvojne banke Vijeća Europe (CEB), lokalnim učešćem Vlade FBiH i učešćem od 30 posto od strane kantonalnih vlada za građevinske radove za ambulante porodične medicine

Njegov cilj je poboljšanje pristupa kvalitetnijoj zdravstvenoj zaštiti u cijeloj Federaciji BiH i jačanje efikasnosti zdravstvenog sistema uvođenjem porodične medicine, kao i jačanje procesa kreiranja politike putem razvoja i implementacije sistema monitoringa i evaluacije učinka sektora.

Tako je kroz tri faze Projekta građevinski renovirano 335, a opremljeno 376 ambulanti. Broj ljekara sa dodatnom obukom iz porodične medicine je značajno povećan sa početnih (2004/05 godina) 330 na 769, broj sestara sa 536 na 1436 a također i broj specijalista sa 193 na 383. Međutim, iako raste broj timova sa 107 na 652, to je još uvijek svega polovina potrebnih timova porodične medicine u odnosu na broj stanovnika u FBiH.
Vlada FBiH je istovremeno donijela Odluku kojom se oprema i osnovna sredstva nabavljena kroz Projekt "Jačanja zdravstvenog sektora" HSEP, prenosi  krajnjim korisnicima, institucijama kojima je dodijeljena, radi evidentiranja u knjigovodstvenu evidenciju.

O DUGU PREMA FEDERALNOM ZAVODU PIO

Danas je usvojena Informacija Federalnog ministarstva rada i socijalne politike u vezi sa ponovnom dostavom zahtjeva/faktura Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za refundaciju sredstava i potrebi preraspodjele razlike sredstava na ime izmirenja dijela verificiranog duga od 180.979.871,11 KM, koji Federacija BiH ima prema ovom zavodu.

Naime, uvidom u korigovane fakture utvrđena je značajna razlika između novčanog iznosa koji je po navedenom osnovu mjesečno uplaćivan Federalnom zavodu PIO i iznosa koji je prema dostavljenim fakturama bio potreban za isplatu penzija ostvarenih po povoljnim uslovima (oko milion KM).

Zaduženo je Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, da na osnovu dostavljenih korigiranih zahtjeva za refundaciju sredstava/faktura po osnovi finansiranja penzija ostvarenih pod povoljnijim uslovima, kao i prema Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju, utvrdi ukupnu razliku više uplaćenih sredstava Federalnom zavodu za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2012. godinu.

Naloženo je Federalnom zavodu za penzijsko i invalidsko osiguranje da ovaj utvrđeni iznos razlike više uplaćenih sredstava, provede/evidentira kroz poslovne knjige, odnosno finansijsku i knjigovodstvenu evidenciju kao izmirenje dijela verificiranog duga Federacije BiH prema zavodu u visini od 180.979.871,11 KM.

PRAVILNIK O USPOSTAVI JEDINSTVENE
BAZE PODATAKA GOTOVINSKIH NAKNADA U FBiH

Vlada Federacije BiH se upoznala s Pravilnikom o uspostavi jedinstvene baze podataka gotovinskih naknada pojedincima u Federaciji BiH koji su donijeli federalni ministar rada i socijalne  politike i federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.

Ovim pravilnikom se propisuje način uspostavljanja Jedinstvene baze podataka gotovinskih naknada pojedincima koje se isplaćuju na teret Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine, budžeta kantona, općina, gradova i finansijskih planova izvanbudžetskih fondova, način prikupljanja i klasifikacija podataka, forma standardiziranih obrazaca za prikupijanje podataka i formati izvještaja koji se generiraju na osnovu prikupljenih podataka.

Jedinstvena baza podataka se uspostavlja, vodi i održava u Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike, u posebnom sektoru.

Korisnici Jedinstvene baze podataka su Federalno i kantonalna ministarstva nadležna za rad i socijalnu politiku, Federalno i kantonalna ministarstva nadležna za pitanja branitelja i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, općinski centri i službe nadležne za socijalni rad, općinske službe nadležne za boračko-invalidsku zaštitu, Federalni i kantonalni zavodi za zapošljavanje i ostale javne ustanove, koje isplaćuju gotovinske naknade na koje se ne plaćaju doprinosi.

Vlasnik Jedinstvene baze podataka je Vlada Federacije BiH.

PRODAJA 39 RABLJENIH I NEUPOTREBLJIVIH VOZILA

Vlada FBiH je usvojila Zaključke da se, shodno preporukama Ureda za reviziju upućenim Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, zaduži Služba za zajedničke poslove organa i tijela Vlade FBiH da hitno pristupi realizaciji ranijeg Zaključka Vlade koji se odnosi na postupak procjene i  prodaje rabljenih i neupotrebljivih 39 automobila u vlasništvu bivšeg Federalnog ministarstva odbrane.

Ova služba je zadužena da. formira komisiju koja će do 15. januara 2013. izvršiti popis osnovnih sredstava i imovine sa podacima o količini i procijenjenoj vrijednosti koju koriste organizacione jedinice ovog ministarstva (odsjeci koji se bave pitanjima evidencija iz oblasti vojne obaveze, grupe i samostalni izvršioci), te da se nakon toga sačini pomoćna knjiga. Njen primjerak bi se dostavio Federalnom ministarstvu finansija, nakon čega bi se izvršila primopredaja ove popisane imovine izmedu Službe za zajedničke poslove organa i tijela Vlade FBiH i Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno- oslobodilačkog rata.

Zaduženo je Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata da u saradnji sa Federalnim ministarstvom finansija nakon izvršenog popisa uspostavi adekvatnu pomoćnu evidenciju imovine i inventara u Sektoru za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze u kojoj će se utvrditi način njenog knjigovodstvenog evidentiranja (bilansno i vanbilansno).

ZAKLJUČCI O KONFEKCIJI „BORAC“D.D. TRAVNIK

Vlada FBiH je danas upoznata s Informacijom Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o realizaciji aktivnosti na projektu reorganizacije i metodi poslovanja PD Konfekcija „Borac“ d.d. Travnik.

Budući da je cilj Vlade FBiH očuvanje postojećih radnih mjesta i otvaranje novih, a u „Borcu“ je riječ o  1.400 radnih mjesta, zaključcima su zaduženi Poreska uprava Federacije BiH i Uprava ovog privrednog društva da, hitno, u okviru zakonskih propisa iznađu način za deblokadu računa preduzeća.

ZADUŽENJA FEDERALNIM MINISTARSTVIMA

Razmatrajući realizaciju ranije donesenih zaključaka, Vlada FBiH je danas zadužila Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova, Federalno ministarstvo zdravstva, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, Federalni zavod penzijskog i invalidskog osiguranja i Institut za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja da, za jednu od narednih sjednica Vlade, pripreme usaglašeni Prijedlog rješenja u vezi sa utvrđivanjem jedinstvenog postupka oduzimanja vozačke dozvole i dozvole za posjedovanje vatrenog oružja licima koja ne mogu upravljati motornim vozilom i ne mogu posjedovati dozvolu za nošenje vatrenog oružja.

Ovo je neophodno u cilju prevazilaženja problema koji su se javili u toku realizacije ranije donesenih zaključaka o ovim pitanjima iz 2011. godine, a do tada će biti zaustavljene započete kontrole.

CRVENOM KRIŽU FBiH 576 KG VATE

Na osnovu Zakona o federalnim robnim rezervama, a na prijedlog Federalne direkcije robnih rezervi, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je donijela Odluku o davanju na korištenje sanitetskog materijala Crvenom križu/krstu Federacije Bosne i Hercegovine.

Iz Federalnih robnih rezervi daje se na korištenje Crvenom križu/krstu Federacije Bosne i Hercegovine sanitetska vata u rolni (pakiranje po kilogram), u ukupnoj količini od 576 kg, bez naknade.

O SREDSTVIMA NAKNADE ZA ZAŠTITU OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA

Vlada FBiH je usvojila  Izvještaj o prikupljenim i utrošenim sredstvima od posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća na nivou Federacije Bosne i Hercegovine za period od 2004.do 30.9.2012. godine, uz konstataciju da su sredstva utrošena u skladu sa Odlukom Vlade.

Zaduženo je Federalno ministarstvo finansija da izvrši potrebne radnje i ova sredstva u iznosu od 845.285 KM, doznačena na Jedinstveni račun Trezora Federacije BiH u 2004. Godini, prenese na - poseban treansakcijski račun sredstava za zaštitu i spašavanje otvoren kod Unicredit Bank d.d.

ZA REKONSTRUKCIJU POSTROJENJA U INDUSTRIJSKOJ ZONI „POBJEDA“ 400.000 KM

Federalna Vlada dala je saglasnost na Odluku Upravnog odbora Agencije za vodno područje rijeke Save kojom se iz sredstava tekuće rezerve odobrava 400.000 konvertibilnih maraka za sufinansiranje projekta Rekonstrukcija i modernizacija postrojenja za obradu tehnoloških otpadnih voda industrijske zone „Pobjeda" u Goraždu.

U ovoj industrijskoj zoni duži niz godina postoji problem rješavanja, obrade i prečišćavanja tehnoloških otpadnib voda koje po svojoj strukturi predstavljaju opterećenje za kvalitet voda rijeke Drine.

Realizacija ovog  projekta je od izuzetnog značaja za funkcioniranje proizvodnog procesa privrednih društava industrijske zone „Pobjeda“, koja je od neprocjenjivog značaja za BPK. Time bi se ispunili neophodni uslovi koji proizilaze iz okolinskih propisa, kako ne bi bio doveden u pitanje nastavak rada ovih industrijiskih postrojenja koja su uglavnom izvoznog karaktera.

FINANSIJSKE ODLUKE

Odlukom o odobravanju sredstava utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2012. godinu za obnovu i izgradnju u ratu porušenih vjerskih objekata, Vlada je danas odobrila 300.000 KM za obnovu džamije Ferhadija u Banjoj Luci.

Danas je Federalnom ministarstvu kulture i sporta odobreno 50.000 KM za realizaciju finansijskih obaveza proisteklih iz Protokola o saradnji između Federacije Bosne i Hercegovine i Međureligijskog vijeća u Bosni i Hercegovini. 

KADROVSKA PITANJA

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine dala je prethodnu saglasnost Nadzornom odboru JP B&H Airlines d.o.o. Sarajevo za donošenje odluke o imenovanju Amira Jažića za vršioca dužnosti direktora u JP B&H Airlines d.o.o. Sarajevo na period do šest mjeseci, odnosno do okončanja konkursne procedure.  

Data je i prethodna saglasnost za razrješenje Sanela Buljubašića s dužnosti člana Nadzornog odbora privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo. Razrješenje je uslijedilo prije isteka mandata na ovoj poziciji, radi podnošenja ostavke iz razloga izbora na funkciju načelnika Općine Srebrenik.

Na prijedlog Federalnog ministarstva prostornog uređenja Vlada je za člana Komisije za
imovinske zahtjeve raseljenih osoba i izbjeglica Bosne i Hercegovine predložila Fatimu Hadžibegić.

 

Sjednica Vlade FBiH  nastavit će se 28.12.2012. godine.

 

Subota,
23. januar 2021.
VIŠE