69. sjednica Vlade Federacije BiH (nastavak)

Sarajevo, 18.12.2012.
Saopćenje o radu

 

NASTAVAK 69. SJEDNICE VLADE FBiH:

 

USVOJEN FINANCIJSKI PLAN FEDERALNOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE ZA 2013.

Vlada FBiH je danas, u nastavku 69. sjednice u Sarajevu,  usvojila Financijski plan Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2013., te procjene planova za 2014. i 2015. godinu i uputila ih Parlamentu FBiH na usvajanje.

Finansijskim planom su predviđena ukupna sredstva u iznosu od 45.875.000 KM za 2013. godinu, 41.265.000 KM za 2014. i 42.895.000 KM za 2015. godinu.

No, bitno je napomenuti da Federalni zavod ne raspolaže u cijelosti ukupnim sredstvima jer se dio planiranih prihoda odnosi na primljene kamate po osnovu naplate potraživanja ranije odobrenih kredita za poticaj upošljavanja, koji se, zajedno sa primitcima po osnovu otplata glavnice tih kredita, usmjeravaju na namjenski depozit kod Razvojne banke FBiH.

S tim u svezi, Federalni zavod će u 2013. godini, prema planskim vrijednostima, raspolagati s 44.175.000 KM, u 2014. godini s 39.265.000 KM i u 2015. godini sa 40.945.000 KM.

FINANCIJSKI PLAN FEDERALNOG ZAVODA MiO ZA NAREDNU GODINU

Financijskim planom Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje za 2013. godinu koji je, nakon usvajanja, Vlada FBiH uputila Parlamentu FBiH, utvrđuju se: ukupni prihodi od 1.715.844.523 KM, ukupni rashodi u visini od 1.759.809.423 KM, izdaci za nabavku stalnih sredstava od 2.650.000 KM i primici od prodaje stalnih sredstava u iznosu 46.614.900 KM.

Ukupno planirani prihodi za 2013. godinu manji su za 39.086.972 KM ili 2,23 posto u odnosu na rebalans financijskog plana za 2012. godinu (u kojem su planirana sredstva za isplatu mirovina po Zakonu o službi u oružanim snagama BiH u iznosu od 23.995.670 KM.)

Plan prihoda od doprinosa za 2013. godinu sačinjen je temeljem ostvarenja prihoda za razdoblje od 1.1. do 30.9.2012. i procjene od 1.10. do 31.12.2012. godine sa uvećanjem od 2,15 posto u odnosu na 2012. godinu. Porast planiranih prihoda za 2013. godinu bazira se na očekivanom porastu zaposlenih, porastu prosječne plaće u Federaciji Bosne i Hercegovine i pojačanom nadzoru Porezne uprave.

Ostali prihodi su planirani temeljem trenutne financijske situacije i oni su zadržani na nivou ostvarenja u 2012. godini.

Planirane tekuće potpore (grantovi) od Federacije BiH za 2013. godinu iznose 215.117.523 KM, a sastoje se od predviđenih tekućih obveza za isplatu mirovina ostvarenih po povoljnijim uvjetima za 2012. godinu u iznosu od 197.019.536 KM i otplate dijela duga akumuliranog u prethodnom periodu u iznosu od 18.097.987 KM.

Ukupno planirani rashodi prema ovogodišnjim, veći su za 7.527.928 KM ili 0,43 posto, a njihovu osnovnu stavku čine sredstva za isplatu redovnih i beneficiranih mirovina (1.695.852.220 KM) što predstavlja 96,22 posto od ukupnih rashoda planiranih za 2013. godinu.

FINANCIJSKI PLAN ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I REOSIGURANJA FBiH

Danas je razmatran i usvojen i Financijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za 2013.godinu koji je upućen u parlamentarnu proceduru.

Ukupni prihodi planiraju se u iznosu od 127.886.000 KM, od čega najveći dio od doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje u iznosu od 96.195.000 KM, od kojih po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje osiguranika u Federaciji Bosne i Hercegovine 95.000.000 KM po osnovu izdvajanja od  devet posto za federalni fond solidarnosti iz ukupno ostvarenih doprinosa, a 1.195.000 KM od dodatnog doprinosa za detaširane radnike. Ovi prihodi čine 75 posto od ukupnih planiranih prihoda za 2013. godinu.

Prihodi iz Budžeta FBiH planirani su u iznosu od 31.500.000 KM, a sastoje se od tekućeg transfera iz Budžeta za federalni fond solidarnosti u iznosu od 26.000.000 KM, namjenskih sredstava za nabavku vakcina za obaveznu vakcinaciju djece u iznosu od 3.500.000 KM i namjenskih sredstva iz Budžeta za liječenje povratnika u Republiku Srpsku u iznosu od 2.000.000 KM.

U 2013. godini planirana je donacija u iznosu od 49.000 KM u svrhu završetka Projekta kliničke studije lijekom trastuzumab- Herceptin.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O ELEKTRONSKOM DOKUMENTU

Razlozi za donošenje zakona o elektronskom dokumentu, koji je Vlada FBiH danas utvrdila i u formi Prijedloga uputila u parlamentarnu proceduru su, između ostalog, u potrebi stvaranja pravnog okvira koji će u većoj mjeri nego do sada omogućiti uvođenje informacijskih tehnologija. Isto tako, ovaj zakonski projekat treba posmatrati u kontekstu zakona koji su u proceduri kao što su Zakon o matičnim knjigama i Zakon o osobnom imenu, kao i u svjetlu realizacije obaveza po Direktivama Europske Unije o stvaranju pretpostavki za elektronski pristup informacijama. Naime, Europska unija je kroz Direktivu o uslugama definirala 20 usluga koje bi trebalo da budu dostupne građanima elektronskim putem.

Stvaranjem zakonskog okvira i uvođenjem modernih informacijskih tehnologija građanima i institucijama bi se uvelike olakšao pravni i svaki drugi promet dokumenata.Prema Prijedlogu zakona, elektronski dokumenat ima pravnu valjanost kao i onaj izrađen na papiru, pa se svaki pojedinačni primjerak elektronskog dokumenta potpisan elektronskim potpisom, u smislu ovog zakona, smatra izvornikom.

Posebnim poglavljem propisana je upotreba i promet elektronskog dokumenta, zatim detalji vezani za prometovanje i razmjenu elektronskih dokumenata, kao i načini izrade i čuvanja elektronskih dokumenata.

UTVRĐENI PRIJEDLOZI ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA:O BANKAMA, O MIKROKREDITNIM ORGANIZACIJAMA I O LEASINGU

Na prijedlog Federalnog ministarstva finansija, Vlada FBiH je danas utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila prijedloge zakona o izmjenama i dopunama Zakona o bankama, Zakona o mikrokreditnim organizacijama i Zakona o leasingu.

Izmjene i dopune su predložene s ciljem usaglašavanja sa zakonima na nivou BiH ( Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti), kao i ugrađivanja odredbi koje obavezuju banke i mikrokreditne organizacije da poduzimaju mjere i radnje definirane propisima koji uređuju oblast sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, kao i propisima koji uređuju uvođenje i primjenu određenih privremenih mjera radi efikasnog sprovođenja međunarodnih restriktivnih mjera.

Pored toga, Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o bankama definirana je i obaveza uspostave unutrašnje revizije, odnosno kontrole rada banaka.

POZAJMLJIVANJE PUTEM IZVOZNO KREDITNE AGENCIJE BiH

Privredna društva koja se bave izvozno orijentisanom djelatnošću sa područja FBiH iskazala su potrebu za otvaranje posebne kreditne linije za finansiranje realizacije projekata u inostranstvu, što je podržala i Vlada FBiH, nakon razmatranja Informacije Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o ovakvim zahtjevima, nakon čega su 15.3.2012. godine doneseni zaključci.

Budući da do danas oni nisu realizovani, Vlada je, u okviru Budžeta FBiH za 2012.godinu, osigurala inicijalna sredstva u iznosu od 5.000.000 KM koja su doznačena Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije na ekonomski kod Pozajmljivanje i učešće u dionicama, nakon čega bi ista bila realocirana na račun Izvozno kreditne agencije Bosne i Hercegovine (IGA).

Na ovaj način Vlada FBiH, putem Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, preuzimajući dio rizika, omogućava multiplikaciju efekata podrške Izvozno kreditne agencije Bosne i Hercegovine (IGA) prema privrednim društvima sa područja FBiH koja se bave izvozno orijentisanom industrijskom djelatnošću iz oblasti Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije.
Očekivani efekti su realizacija zaključenih ugovora privrednih društava sa kompanijama iz inostranstva.

Ujedno, nakon povrata sredstava od strane korisnika, sredstva će biti korištena u skladu sa Odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

SAGLASNOST NA UGOVOR O PRIJENOSU VLASNIŠTVA

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine dala je saglasnost za potpisivanje Ugovora o prijenosu prava vlasništva i prava raspolaganja na nepokretnosti sa „Energopetrola“ d.d. Sarajevo na Federaciju Bosne i Hercegovine i ovlastila premijera FBiH Nermina Nikšića da, u njeno ime potpiše ovaj dokument.

Inače, Ugovor o prijenosu vlasništva i prava raspolaganja na nepokretnosti sa „Energopetrola“ d.d. Sarajevo na Federaciju BiH usklađen je sa prethodno datim primjedbama i sugestijama Federalnog pravobranilaštva na Nacrt ovog ugovora.

 

PRIVREMENO KORIŠTENJE PROSTORA

Vlada FBiH donijela je danas Odluku kojom je poslovni prostor u Sarajevu u ulici Džemala Bijedića broj 42 ( površine 27,73 m2) dala na privremeno korištenje Savezu udruženja oboljelih od multiple skleroze Federacije Bosne i Hercegovine. Prostor se ustupa na korištenje, bez naknade, na period od pet godina, s tim da će ovaj savez sa Službom za zajedničke poslove organa i tijela FBiH ugovorom definirati pitanje naknade za komunalne usluge i održavanje infrastrukture.

 REKONSTRUKCIJA DOMA PILOTA U BIHAĆU

Vlada FBiH donijela je Odluku o davanju saglasnosti Institutu za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja za izvođenje radova na rekonstrukciji, promjeni namjene i dogradnji dijela Doma pilota u Bihaću.

Institut, u skladu sa ugovorom o korištenju restorana „Crvena zvijezda“, dijela Doma sa pripadajućim zemljištem, a po Rješenju Službe urbanog uređenja i građenja Općine Bihać, može izvršiti rekonstrukciju dijela postojećeg poslovnog objekta, promjenu namjene i dogradnju objekta i pomoćnog prostora.Svi troškovi koji nastanu u postupku izvođenja radova idu na teret Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja. Na osnovu ove odluke Institut ne može steći pravo vlasništva na ovim nekretninama.

 AKONTATIVNA OSNOVICA ZA OBRAČUN PLAĆE BUDŽETSKIH KORISNIKAU 2013.

Na današnjoj sjednici data je saglasnost na Sporazum između pregovaračkih timova Vlade FBiH i Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH.

U ovom sporazumu je, između ostalog, predviđena akontativna osnovica za obračun plaća za četvrti kvartal 2012. godine u iznosu od 315 KM, a odnosi se na sve rukovodeće državne službenike, državne službenike i namještenike koji se finansiraju iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine.

Također, obavezani su pregovarački timovi da usklade Kolektivni ugovor sa izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana njegovog stupanja na snagu, a na osnovu parafiranog aneksa Kolektivnog ugovora.

Utvrđena je i akontativna osnovica za obračun plaća za 2013. godinu u visini od 315  KM.

Također, Vlada je na današnjoj sjednici dala saglasnost na sporazum između pregovaračkih timova Vlade FBiH i Sindikata službenika Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova kojim se utvrđuje akontativna osnovica za obračun plaća policijskih službenika, državnih službenika i namještenika u Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova za četvrti kvartal 2012. godine u iznosu od 315 KM.

Vlada Federacije BiH će pratiti stanje u dijelu finansijskih pokazatelja tokom 2012. godine i u skladu s tim će Sindikatu ponuditi eventualne korekcije.

Pregovarački timovi Vlade FBiH i Sindikata službenika Federalnog MUP-a će u januaru 2013. godine nastaviti pregovore radi utvrđivanja konačne osnovice za 2012. godinu, usaglašavanja osnovice za obračun plaća za 2013. godinu i dogovaranje o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora.

IZVRŠENE MJERE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA

Povodom razmatranja Informacije o sadržaju sastanka resornih entitetskih ministara u oblasti penzijsko-invalidskog osiguranja, entitetskih nosilaca ovog osiguranja i njihovih saradnika održanog 1.11.2012. godine u Sarajevu, Vlada Federacije BiH danas je zaključila kako smatra da su donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju u potpunosti izvršene generalne mjere naložene odlukom Europskog suda za ljudska prava u Strasbourgu u predmetu Šekerović i Pašalić protiv Bosne i Hercegovine, te kako nije potrebno mijenjati Sporazum o međusobnim pravima i obvezama u provedbi mirovinskog i invalidskog osiguranja.

Stajalište je Federalne vlade da, izuzev u slučaju kada se radi o povratnicima u Federaciju BiH, nije prihvatljiv zahtjev Republike Srpske za preuzimanje na isplatu kod Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje svih osoba koje su pravo na mirovinu ostvarile do 30. 4.1992. godine, a koje su plaćale doprinose za mirovinsko na teritoriju koje danas pokriva Federacija BiH.

Također, Vlada FBiH smatra kako se pitanje svih koji su mirovine ostvarili do 30.4.1992. godine kod dotad jedinstvenog nositelja osiguranja u Bosni i Hercegovini, na jednakopravan način može riješiti ili formiranjem jedinstvenog fonda za ovu kategoriju na razini Bosne i Hercegovine ili financiranjem ovih mirovina iz proračuna Bosne i Hercegovine.

STRATEGIJA REFORME MIROVINSKOG SUSTAVA U FBiH

Vlada FBiH danas se upoznala s Nacrtom strategije reforme mirovinskog sustava u Federaciji BiH.

S obzirom da se radi o vrlo važnom strateškom dokumentu, Vlada FBiH je odlučila da se, prije utvrđivanja Prijedloga ovog dokumenta i njegovog slanja u Parlament FBiH, o njemu i pisano izjasne federalna ministarstva i drugi federalni organi, nakon čega bi ponovo bio razmotren na jednoj od slijedećih sjednica Vlade FBiH.

 Među općim ciljevima ovog strateškog dokumenta su sprječavanje socijalne ugroženosti u poznijem životnom dobu i osiguranje dohotka u starosti za sve skupine stanovništva, snaženje prvog stupa, kao i uvođenje dodatnih oblika osiguranja, te osiguranje dugoročne održivosti mirovinskog sustava.

Također, cilj je pravedniji mirovinski sustav kroz jače vezivanje mirovina za uplaćene doprinose i duljinu staža, kao i veće uključenje osiguranika i obuhvat mirovinskim sustavom.

Kao specifični ciljevi reforme identificirani su vraćanje povjerenja u mirovinski sustav, stvaranje snažnog mirovinskog fonda koji će zadovoljiti potrebe klijenata, harmonizirano funkcioniranje sustava socijalnog osiguranja i poboljšanje uvjeta za razvoj privatnog sektora i poslovnog okruženja.

Kako je navedeno u Strategiji, erozija adekvatnosti mirovina u FBiH može biti ublažena promjenom parametara mirovinskog sustava solidarnosti kojima bi se povećao broj osiguranika u odnosu na umirovljenike (te prihoda u odnosu na rashode), mjerama u ekonomskom sustavu koji imaju pozitivne učinke na mirovinski sustav, povećanjem stope doprinosa u sustavu solidarnosti, ili radikalnom promjenom mirovinskog sustava (uvođenje drugog stupa).

Iskustva drugih zemalja u promjenama parametara mirovinskog sustava solidarnosti u reformama širom svijeta pokazuju da je među najčešće korištenim mjerama podizanje dobnih granica za umirovljenje. Gotovo sve zemlje u Europi povisuju i izjednačuju dobne granice za muškarce i žene, a u nekih desetak zemalja uvedeno je automatsko povećanje dobne granice paralelno s produljenjem očekivanog trajanja života. Tu je i produljenje razdoblja obračuna osnovice na puni radni vijek, što je FBiH već uvela (do 2015. ono se širi se na 40 godina).

U FBiH se predviđa potpuno ukidanje prijevremenog umirovljenja 2015. godine. Premda bi ta mjera prepolovila priliv novih umirovljenika i imala pozitivan financijski učinak, ona bi prouzročila velike međugeneracijske razlike u mirovinskim pravima, što bi moglo imati negativne socijalne implikacije. U FBiH se do 2015 odbija samo jedan posto za muškarce, odnosno 0,5 posto za žene za svaku godinu prijevremenog umirovljenja, dok za kasnije umirovljenje nema nagrade, a poslije 40 godina staža ni naknade. Obe ove karakteristike sustava FBiH stimuliraju što raniji izlazak iz svijeta rada. Umirovljenje s 40 godina staža bez odbitka za prijevremeno umirovljenje nije ni pravedno niti stimulativno, te ga treba ukinuti.

Potrebno je pooštravanje uvjeta za invalidsku mirovinu, uz učinkovitiji sustav ocjene preostale radne sposobnosti. Naime, udio invalidskih mirovina u FBiH dvostruko je veći od prosjeka u EU (22 posto naspram 11 posto).

Kada je riječ o obiteljskoj mirovini, u svijetu se često omogućuje njeno korištenje tek po doživljenju redovnih mirovinskih godina, ili koju godinu prije toga. U FBiH udovica već sa 45 godina starosti, dakle usred aktivnog životnog vijeka i 20 godina prije mirovinske dobi, može ostvariti ovo pravo.

Radikalne reforme mirovinskog sustava mogle bi uključivati uvođenje drugog kapitaliziranog mirovinskog stupa utemeljenog na osobnim računima, kao što je to učinilo devet od jedanaest novih članica EU (sve osim Češke i Slovenije). Dio ukupnog doprinosa usmjerava se na osobne račune u drugom stupu iz kojeg se plaća dio buduće mirovine, kaže se, među ostalim, u Strategiji reforme mirovinskog sustava u Federaciji BiH.

 

SAGLASNOST NA ZAKLJUČIVANJE SPORAZUMA

Vlada FBiH je dala saglasnost za zaključivanje Sporazuma o saradnji između Vlade Federacije BiH i Instituta za otvoreno društvo (Open Society Institute) iz Budimpešte  i ovlastila federalnog ministra rada i socijalne politike Vjekoslava Čambera za njegovo potpisivanje.

Cilj ovog dokumenta je da, na osnovu Strategije za izjednačavanje mogućnosti za lica sa invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine 2011-2015, osigura poboljšanje kvalitete života i zaštitu ljudskih prava lica sa intelektualnim teškoćama. Ovo treba postići uspostavom novih modela podrške koji takvim licima omogućuju uključenost u zajednicu, što će ujedno biti prvi korak u transformaciji postojećeg institucionalnog sistema zaštite u Federaciji BiH.

FINANSIJSKE ODLUKE

Vlada Federacije BiH je donijela Odluku kojom je odobreno izdvajanje 50.000 KM  za sufinansiranje Projekta „Podrška mrežama socijane sigurnosti' za IV kvartal 2012. godine, planiranim na budžetskoj poziciji „Učešće Vlade u projektima koje finansira međunarodna zajednica".

Danas je iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta FBiH za 2012. godinu odobreno 80.000 KM Federalnom ministarstvu zdravstva namijenjenih finansiranju dovršetka izgradnje stacionara i hospicija u Domu zdravlja Tomislavgrad. Također je iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva  odobreno 5.000 KM na ime finansijske pomoći za organizaciju Internacionalne konferencije Turizam i ruralni razvoj, te sajam domaćih proizvoda.

Posebnim odlukama odobreno je 112.500 KM za finansiranje Saveza logoraša u Bosni i Hercegovini za IV kvartal 2012. godine i 62.500 KM za finansiranje Hrvatske udruge logoraša Domovinskog rata u BiH za IV kvartal 2012. godine.
Danas su odobrena i budžetska sredstva u iznosu od 101.250 KM namjenski predviđena za finansiranje Crvenog krsta-križa FBiH za IV kvartal 2012. godine.

S tekućih budžetskih transfera drugim nivoima vlasti, Vlada FBiH je posebnim odlukama odobrila 2.000.000 KM  na ime finansijske pomoći Kantonu 10 i po 5.000.000 KM Posavskom i Bosansko-podrinjskom kantonu.

               

      KADROVSKA PITANJA

Za predstavnika Vlade FBiH u Zajedničku komisiju za ekonomsku saradnju Bosne i Hercegovine i Republike Srbije danas je imenovan Jasenko Muharemagić.

U skladu sa prijedlogom Komisije za administrativna pitanja, Vlada FBiH je danas izmijenila Zaključak s 40. sjednice od 7.3. 2012. godine, tako što je, umjesto Antonije Sikimić, predložila da se u Državnu komisiju za granicu Bosne i Hercegovine, imenuje Željko Obradović.

Sjednica Vlade FBiH završena je u  14,10 sati.

Utorak,
19. januar 2021.
VIŠE