69. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 22.11.2012.
Dnevni red

1.   Verifikacija Zapisnika 68. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 14.11.2012. godine
2.   Informacija o sastanku u vezi sa statusom 1511 pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine koji su otpušteni iz službe u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine i penzionisani 2010. godine
3.   Prijedlog odluke o proglašenju 26. novembra 2012. godine neradnim danom u Federaciji Bosne i Hercegovine
4.   Prijedlog odluke o odobravanju grant sredstava za dio korisnika po Programu „Realizacija projekata održivosti povratka za 2012. godinu na prostoru Republike Srpske“ – Projekt „Investicije, projekti i obrtna sredstva u maloj privredi i poljoprivredi kroz sufinansiranje putem banke“ sa Prijedlogom zaključka
5.   Prijedlog odluke o odobravanju realizacije projekata po Programu „Realizacija projekta održivosti povratka za 2012. godinu na prostoru Republike Srpske“-Projekt „Izgradnja i opremanje farmi i stajskih objekata, te dodjela poljoprivredne mehanizacije i staklenika“
6.   Prijedlog mišljenja o usklađivanju naknada demobiliziranim braniocima
7.   Nacrt budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu
8.   Nacrt zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu
9.   Prijedlozi finansijskih planova vanbudžetskih fondova za 2013. godinu 
a)   Prijedlog finansijskog plana Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2013. godinu i procjena plana za 2014. i 2015. godinu
b)   Prijedlog finansijskog planа Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2013. godinu sa Prijedlogom odluke
c)   Prijedlog finansijskog planа Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu
10.   Nacrt zakona o elektronskom dokumentu
11.   Prijedlog izjašnjenja na Inicijativu za davanje autentičnog tumačenja Zakona o leasingu
12.   Prijedlog odluke o odobravanju nabavke putničkog automobila za potrebe Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta
13.   Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u Sarajevu, ulica Džemala Bijedića broj 42, Savezu udruženja oboljelih od multiple skleroze Federacije Bosne i Hercegovine
14.   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Insitutu za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja za izvođenje radova na rekonstrukciji, promjeni namjene i dogradnji dijela objekta „Doma pilota“ u Bihaću
15.   Izvještaj o poduzetim aktivnostima na pregovorima sa Konzorcijem „Ina-Mol“, u vezi sa provođenjem Ugovora o dokapitalizaciji „Energopetrol“ d.d. Sarajevo, sa Specifikacijom honorara za ICC Arbitražu broj 18596 (MOL, INA), račun broj 51062 od 19.10.2012. godine, sa Prijedlogom zaključka
16.   Informacija o Sporazumima o utvrđivanju akontativne osnovice za obračun plaća za četvrti kvartal 2012. godine sa Prijedlogom odluke i Prijedlogom zaključka
a)   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti s Prijedlogom zaključka o akontativnoj osnovici za obračun plaća za četvrti kvartal 2012. godine
17.   Informacija o sastanku entitetskih ministara u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja sa Prijedlogom zaključaka
18.   Nacrt strategije reforme penzijskog sistema u Federaciji Bosne i Hercegovine
19. Prijedlog rješenja o imenovanju predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Zajedničku komisiju za ekonomsku saradnju između Bosne i Hercegovine i Republike Srbije
20. Prijedlog rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju Komisije za utvrđivanje osnovanosti obaveza i potraživanja prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane/obrane
21.  Prijedlozi rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, dostavljenih na Zahtjev 03/05-31-1030/2012 - AM od 22.10.2012. godine
22.  Prijedlog zaključka u vezi sa obezbjeđenjem prevoza učenika i studenata sa područja Općine Bratunac
23.  Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka o kandidatima za predstavnike Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Državnoj komisiji za granicu Bosne i Hercegovine V. broj: 236/2012 od 07.03.2012. godine
24.  Zahtjev za očitovanje po zahtjevu Institucije Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine u povodu žalbe Šimuna Novakovića u vezi sa utvrđivanjem uslova za raspisivanje Javnog poziva za finansiranje/sufinansiranje programa i projekta iz oblasti nauke za 2012. godinu – Podrška naučnom usavršavanju na postdiplomskom i doktorskom studiju državljana Bosne i Hercegovine sa prebivalištem u Federaciji Bosne i Hercegovine u javnim i visokoškolskim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine
25. Prijedlozi odluka
25.1.Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu sa Federalnog ministarstva finansija na Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije 
25.2   Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu sa Federalnog ministarstva finansija - Federalnog ministarstva financija na Generalni sekretarijat Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
25.3.  Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu sa Federalnog ministarstva finansija - Federalnog ministarstva financija na Kazneno-popravne zavode
25.4.  Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu sa Federalnog ministarstva finansija - Federalnog ministarstva financija na Poreznu upravu Federacije Bosne i Hercegovine
25.5.  Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom tužilaštvu Federacije Bosne i Hercegovine
25.6   Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine
25.7.  Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
25.8.  Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije
25.9.  Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva
25.10.  Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
25.11.  Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa
25.12.  Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine
25.13.Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu za sufinansiranje Projekta „Podrške mrežama socijalne sigurnosti“ za IV kvartal 2012. godine
25.14.  Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu za finansiranje IDA – Istraživačko dokumentacione aktivnosti i zaštita žrtava svjedoka genocida za IV kvartal 2012. godine
25.15.  Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu za finansiranje Saveza logoraša u Bosni i Hercegovini za IV kvartal 2012. godine
25.16.  Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu za finansiranje Hrvatske udruge logoraša Domovinskog rata u Bosni i Hercegovini za IV kvartal 2012. godine
25.17.  Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu za finansiranje Crvenog križa/krsta Federacije Bosne i Hercegovine za IV kvartal 2012. godine
25.18.  Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti Kanton 10“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu finansija - Federalnom ministarstvu financija
25.19.  Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti Posavski kanton“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu finansija - Federalnom ministarstvu financija
25.20.Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti Bosansko-podrinjski kanton Goražde“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu finansija - Federalnom ministarstvu financija
25.21.  Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu sa Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva na Službu za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine
26.  Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o bankama
27.  Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mikrokreditnim organizacijama
28.  Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o leasingu
29.Nacrt ugovora o prenosu vlasništva i prava raspolaganja na nepokretnosti između preduzeća „Energopetrol“ d.d. Sarajevo i privrednog društva za skladištenje tečnih goriva „Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo sa Prijedlogom odluke 
30.  Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Aneks broj 2. Ugovora o regulisanju međusobnih odnosa između JP "Jugoimport-SDPR" Beograd i privrednih društava iz Federacije Bosne i Hercegovine i Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH, broj 105-39 od 09.07.2008. godine
31. Prijedlog izjašnjenja na amandmane na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršnom postupku, koje je podnio Klub zastupnika HDZ BiH u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
32. Prijedlog zaključka o isplati naknada za sudije odn. tužioce u Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine, Vrhovnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine i Federalnom tužilaštvu Federacije Bosne i Hercegovine i državne službenike u skladu sa tačkom 4. dispozitiva Presude Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine
33.  Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije - "Pozajmljivanje i učešće u dionicama - ostala domaća pozajmljivanja", putem Izvozno kreditne agencije Bosne i Hercegovine (IGA)
34.  Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za zaključivanje Ugovora o formiranju namjenskog depozita i Ugovora o komisionim poslovima između Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine
35. Prijedlog izjašnjenja na Amandmane koje su na Prijedlog zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije podnijeli Klub zastupnika HDZ BiH u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i Mirsad Đonlagić, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije
36.  Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o usvajanju programa utroška dijela sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućeg transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta
37. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih i kapitalnih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike
38. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje Sporazuma o saradnji između Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Instituta otvoreno društvo (Open Society Institute) iz Budimpešte, Mađarska, sa Prijedlogom sporazuma

Četvrtak,
21. januar 2021.
VIŠE