68. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 14.11.2012.
Saopćenje o radu

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O RADU

Na današnjoj sjednici u Mostaru Vlada FBiH je utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila Prijedlog zakona o radu, koji predstavlja integralan novi federalni zakon, budući da je važeći Zakon o radu donesen 1999.godine i više puta do sada mijenjan. U skladu sa zaključcima oba parlamentarna doma, o Nacrtu zakona obavljena je javna rasprava, pa su date primjedbe, prijedlozi i sugestije koje su se odnosile na jasniju i precizniju formulaciju pojedinih odredbi i koje doprinose poboljšanju teksta prihvaćene i ugrađene u tekst Prijedloga zakona.

Prihvaćeni su zahtjevi da se u odredbama koje reguliraju primjenu najpovoljnijeg prava izbriše tekst koji je davao mogućnost da se kolektivnim ugovorom utvrde nepovoljnija prava od prava utvrđenih ovim zakonom. Zahtjev je ocijenjen opravdanim obzirom da se zakonom utvrđuje najmanji obim prava u oblasti rada.

U cilju bolje zaštite mladih radnika koji se prvi put zapošljavaju u svojstvu pripravnika, prihvaćen je prijedlog da se poslodavac i pripravnik mogu dogovoriti o većem iznosu plaće od iznosa utvrđenog u članu 32. stavak 3. Zakona. Prihvaćena je i sugestija da se, radi mogućih zloupotreba, umjesto pojma volonterskog rada, predvidi mogućnost stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

Inače, ovaj zakonski projekat uvažava obaveze preuzete nizom domaćih i međunarodnih dokumenata koji reguliraju oblast rada i zapošljavanja, kao što su 68 konvencija Međunarodne organizacije rada koje je verificirala naša zemlja, Evropska socijalna povelja i Zakon o ravnopravnosti polova u BiH, a harmoniziran je i sa evropskim principima i standardima radnog zakonodavstva.

U skladu s tim, njime su predložena normativna rješenja koja imaju za cilj ostvarivanje većeg stepena socijalne pravde i bolju prevenciju i zaštitu od svakog oblika diskriminacije zaposlenih, kao i osoba koje traže zaposlenje.

Osigurava se pojačan inspekcijski nadzor nad primjenom propisa o radu i daju veće ovlasti inspektorima rada koji taj nadzor provode u borbi protiv zapošljavanja u neformalnom sektoru (rad na crno).

Pored pojma radnika i poslodavca, ugovora o radu kao pravnog osnova radnog odnosa i primjene najpovoljnijeg prava za radnika, ovim zakonom definirana je diskriminacija u odnosu na uvjete zapošljavanja, uvjete rada i prava iz radnog odnosa, obrazovanje i usavršavanje, te otkazivanje ugovora o radu. Zabranjuje se uznemiravanje, seksualno uznemiravanje, nasilje na osnovu spola i specifičan oblik uznemiravanja na radnom mjestu tzv. mobing.

Predviđena je i dužnost poslodavca da zaštiti dostojanstvo radnika za vrijeme obavljanja posla i osigura uvjete rada kojima se eliminiraju mogućnosti bilo kojeg oblika diskriminatorskog ponašanja i uznemiravanja.

Tekst Prijedloga zakona će, prije upućivanja u parlamentarnu proceduru, razmotriti i Ekonomsko-socijalno vijeće za teritoriju FBiH.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI PRIRODE

U skladu sa primjedbama i sugestijama iz parlamentarne i javne rasprave obavljene o Nacrtu, Vlada FBiH je na današnjoj sjednici u Mostaru utvrdila Prijedlog zakona o zaštiti prirode. Njime se, uvažavajući evropske konvencije i pravila iz ove oblasti, propisuje način postupanja kako bi se očuvala priroda, odnosno njena biološka i pejzažna raznolikost, te spriječili štetni zahvati u prirodi.

Regulisane su obaveze na očuvanju i obnovi postojeće biološke i pejzažne raznolikosti, s ciljem očuvanja prirodne ravnoteže i usklađenih odnosa s ljudskim djelovanjem, obaveze utvrđivanja stanja i osiguranja praćenja stanja prirodnih vrijednosti, sistem zaštite prirodnih vrijednosti radi trajnog očuvanja njihovih svojstava na osnovu kojih se proglašavaju zaštićenima, te održivo korištenje i razvoj prirodnih dobara, kao i sprječavanje štetnih zahvata i poremećaja u prirodi kao posljedice tehnološkog razvoja i obavljanja djelatnosti.

AMANDMANI NA PRIJEDLOG ZAKONA O AUTOCESTI NA KORIDORU Vc

Vlada Federacije BiH usvojila je i Parlamentu FBiH uputila amandmane na Prijedlog zakona o Autocesti na koridoru Vc.

Jednim od amandmana se obuhvat autoceste definira na 2.000 metara u ruralnim zonama, a na 250 metara unutar urbanih zona. Nakon izrade glavnog projekta, obuhvat autoceste u urbanim zonama se dodatno smanjuje na 100 metara, a u ruralnim zonama se smanjuje na 100 metara nakon izgradnje trase autoceste. Precizirano je i da nadležnost nad izgradnjom dionica autoceste ima JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar.

Vlada FBiH je danas prihvatila i izjašnjenje Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije na amandmane koje su na Prijedlog zakona o električnoj energiji u FBiH uložili delegat u Domu naroda Parlamenta FBiH Ivo Divković i Regulatorna komisija za električnu energiju u Federaciji BiH, te koje je isti delegat uložio na Prijedlog zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije.

Vlada je ocijenila da je većina amandmana na prijedloge oba zakona prihvatljiva i da poboljšavaju rješenja u pravnom regulisanju ovih značajnih oblasti.

SPONZORSKI UGOVOR S N/FSBiH

Vlada Federacije BiH dala je na današnjoj sjednici saglasnost na Odluku Uprave JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar za sklapanje ugovora o sponzorstvu s Nogometnim/Fudbalskim savezom BiH, u iznosu od 480.000 KM (bez PDV-a), kojim dobiva status “ekskluzivni sponzor mladih reprezentacija BiH” na period od 15. novembra 2012. do 31. decembra 2014. godine. Za realizaciju ove odluke zaduženo je Federalno ministarstvo prometa i komunikacija i organi upravljanja JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar.

STAMBENO ZBRINJAVANJE ROMA

Danas donesenom Odlukom Vlada FBiH je iz Budžeta FiH za 2012. godinu odobrila Federalnom ministarstvu prostornog uređenja 150.000 KM potrebnih za rješavanje problema Roma u oblasti stambenog zbrinjavanja.

Federalno ministarstvo prostornog uređenja je ovlašćeno da ova sredstva, namjenski planirana na istoimenoj budžetskoj poziciji, kao i prethodnih godina može udružiti sa sredstvima Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, o čemu će biti potpisan Memorandum o razumijevanju za implementaciju Akcionog plana BiH za rješavanje problema Roma u oblasti stambenog zbrinjavanja.

SURADNJA GEODETSKIH UPRAVA FBiH I HRVATSKE

Federalna vlada donijela je Odluku o davanju suglasnosti za potpisivanje Sporazuma između Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove i Državne geodetske uprave Republike Hrvatske o suradnji na području razmjene podataka stalnih GNSS (Global Navigation Satellite System) stanica.

Naime, dvije uprave su se sporazumjele da međusobno saraduju u razmjeni podataka stalnih GNSS stanica. DGU RH je uspostavila mrežu stanica pod imenom CROPOS, a FGU FBiH je uspostavila pod imenom FBiHPOS.

Potpisnice će brinuti o razmjeni podataka pograničnih stanica uključenih u mreže CROPOS i FBiHPOS, a sve u cilju poboljšanja točnosti i kvaliteta podataka koji FGU i DGU RH pružaju korisnicima mreža. Razmjenom podataka će se poboljšati i geometrija i jedne i druge mreže. Značaj održivog sustava razmjene podataka s usuglašenim mrežama u BiH je nemjerljiv i iz tog razloga je potrebna podrška razvoju takvog sustava.

USVOJEN GODIŠNJI IZVJEŠTAJ FONDACIJE ODRAZ

Vlada FBiH je razmatrala i prihvatila Godišnji izvještaj o poslovanju Fondacije za održivi razvoj - OdRaz za 2011. godinu, uz zadatak da se utvrđene mjere i aktivnosti za 2012. godinu kontiunirano provode u cilju uspješnog izvršenja svih projektnih aktivnosti odnosno planskih zadataka.

Sumirajući ukupne poslovne aktivnosti ove fondacije može se zaključiti da je, nakon uspješno završene implementacije projekta razvoja zajednica (CDP), nastavljena implementacija Projekta razvoja lokalnih zajednica (PRLZ), te realizirano više infrastrukturnih projekata u saradnji sa Federalnim ministarstvom raseljenih osoba i izbjeglica, nastavljena implementacija projekata IFAD - OPEC, kao i Projekta EAF SME (Projekat olakšanja pristupa finansijskih sredstava za mala i srednja preduzeća), kao i drugih podprojekata u saradnji sa federalnim ministarstvima, te su u cijelosti realizovane planirane aktivnosti i ostvareni zapaženi rezultati. U praksi je potvrđen novi koncept organizacije i upravljanja Fondacijom OdRaz, što je dovelo do postizanja još boljih učinaka u ostvarivanju programskih ciljeva Vlade Federacije BiH. Izvršene su pripreme i stvorene pretpostavke za preuzimanje i uspješnu implementaciju novih razvojnih projekata u FBiH, sukladno programskim ciljevima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

U Izvještaju se, također, ističe da su sve dosadašnje revizije finansijskih izvještaja projekata i Fondacije u cjelini, periodične i završne supervizijske misije Svjetske banke, kao i drugi inspekcijski pregledi utvrdili da su finansijske transakcije u cijelosti bile podobne i korektne a operacije i korištenje Računovodstvenih standarda u skladu sa kreditnim sporazumima, projektnim dokumentima i lokalnim zakonima.

OKONČAN 31 PROJEKT FINANCIRAN IZDVAJANJEM IZ GSM LICENCE

Federalna vlada usvojila je II. izvješće o implementaciji Programa investiranja sredstava naplaćenih izdavanjem GSM licence za 2011. godinu za Federaciju Bosne i Hercegovine, naloživši implementatorima preostalih nezavršenih projekata žurno dostavljanje dokumentacije u cilju okončanja projekata. Ukoliko to ne učine do 1.12.2012. godine, Vlada će donijeti odluke o preusmjeravanju sredstava na druge projekte.

Istodobno, Vlada FBiH donijela je 31 odluku o prijenosu na krajnje korisnike projekata financiranih izdvajanjem iz GSM licence za 2011. godinu.

Inače, riječ je o Programu investiranja sredstava prikupljenih izdvajanjem GSM licence za 2011. godinu u iznosu od 27.600.000 konvertibilnih maraka, usvojenog Odlukom Vlade Federacije BiH na 31. sjednici od 28.12.2011. godine.

ZAVRŠENA OBNOVA GIMNAZIJE MOSTAR

Vlada FBiH je razmatrala i usvojila Završno izvješće o završetku Projekta obnove i opremanja Gimnazije Mostar, u zajedničkoj realizaciji federalnih ministarstava finansija i obrazovanja i nauke.

Cilj ovog projekta, čija je vrijednost 2.003.275 konvertibilnih maraka, jeste da se vrati multietnička srednja škola Grada Mostara u okviru obrazovne reforme, kao model integrirane nastave i stvore optimalni uvjeti za vannastavne zajedničke aktivnosti učenika svih etničkih zajednica.

INFORMACIJA O BANKARSKOM SUSTAVU

Temeljem zaključka Vlade FBiH od od 23.4.2012. godine, Agencija za bankarstvo Federacije BiH (FBA), kao regulatorna institucija koja obavlja superviziju (nadzor) banaka, sačinila je dodatak Informaciji o bankarskom sustavu Federacije BiH za 2011. godinu.

Snažan rast i razvoj bankarskog sustava u Federaciji BiH u razdoblju 2002.-2011. godina ilustriran je u Informaciji pozitivnim trendovima u svim segmentima poslovanja. Tako je bilancna suma bankarskog sustava u FBiH, koja je krajem 2002. godine iznosila 4,59 milijarda konvertibilnih maraka, povećana za više od tri puta i na kraju 2011. godine iznosila je 15,19 milijarda KM. Nositelji razvitka i ekspanzije bankarskog sektora bile su banke s većinskim inozemnim kapitalom, čije se tržišno sudjelovanje u posmatranom razdoblju povećalo s 75,8 na 91 posto. Analizom kretanja kreditnog portfolija na razini ukupnog sustava, može se zaključiti kako je rast kredita bio veći i brži nego kod bilancne sume, posebice do izbijanja krize. Naime, krediti su od 2002. do 2011. godine povećani gotovo četiri puta: s 2,69 milijarda KM na 10,41 milijarda KM.

Depozitni potencijal bankarskog sustava u posmatranom razdoblju povećan je s 3,52 milijarda KM na 11,05 milijarda KM, odnosno za tri puta. Depoziti stanovništva su kontinuirano najveći izvor financiranja u bankama, slijede depoziti bankarskih institucija, a to su gotovo u cjelini sredstva matičnih grupacija u čijem su vlasništvu banke u Federaciji BiH.

Drugi bitan izvor financiranja banaka su dugoročna kreditna sredstva dobijena najvećim dijelom od stranih financijskih institucija ili matičnih grupacija, s prosječnim sudjelovanjem u ukupnim kreditnim obvezama od 95 posto. Kreditni izvori su u razdoblju 2002.-2011. godina povećani sa 313 miliona KM na 1,32 milijardu KM, što je rast od 321 posto.

Pored smanjenja broja banaka u proteklih desetak godina u FBiH s 29 na 19, došlo je do izmjene vlasničke strukture, pa dominiraju banke s većinskim inozemnim kapitalom, koje su bile pokretači i nositelji okrupnjavanja banaka, te su doprinijele kvalitativnom razvitku ne samo bankarskog, nego ukupnog financijskog tržišta i uvođenju međunarodnih standarda i praksi u poslovanju.

U cilju ublažavanja učinaka dužničke krize na gospodarstvo Federacije BiH, institucije Federacije BiH bi trebale razmotriti mogućnosti i poduzeti aktivnosti kapitalnog jačanja Razvojne banke Federacije BiH i komercijalne banke u državnom vlasništvu, koje bi bile značajni razvojni, te korektivni faktor na tržištu, zaključuje se u Informaciji FBA.

Nakon današnje rasprave, Vlada je zaključila da nadležno federalno ministarstvo pripremi izmjene Zakona o mikrokreditnim organizacijama s ciljem davanja većih ovlasti Agenciji za bankarstvo u kontroli njihovog poslovanja.

 STANJE VANJSKOG I UNUTRAŠNJEG DUGA

Na današnjoj sjednici je prihvaćena Informacija Federalnog ministarstva finansija o vanjskom i unutrašnjem dugu FBiH zaključno s prvim polugodištem ove godine.

Ukupan, Zakonom utvrđen, dug u Federaciji BiH na dan 30. juna 2012. godine iznosi 5.800,58 miliona KM, od čega se na vanjski dug odnosi 4.298,83 miliona KM i na unutrašnji 1.501,75 miliona konvertibilnih maraka.

Pod Zakonom utvrđenim dugom smatra se ukupan vanjski dug i neizmireni unutrašnji dug procijenjen Zakonom o utvrđivanju i načinu izmirenja unutrašnjih obveza Federacije BiH, a koji se odnosi na staru deviznu štednju (1.150 miliona KM), ratne tražbine (500 miliona KM), naknade dobavljačima bivšeg Federalnog ministarstva odbrane i Vojske FBiH za robe, materijale i usluge (25 miliona KM), obaveze na osnovu neisplaćenih plaća i dodataka Federalnog ministarstva odbrane i Vojske Federacije BiH (37,5 miliona KM), kao i unutrašnji dug nastao zaduživanjem emisijom vrijednosnih papira.

Obzirom na to da se značajan dio vanjskog duga supsidijarno prenosi na krajnje korisnike, vanjski dug Federacije BiH, bez obaveza krajnjih korisnika na dan 30. 6. 2012. godine iznosio je 2.779,68 miliona KM i za 122,42 miliona KM je veći u odnosu na isti period prethodne godine. Tako posmatrano, ukupan dug Federacije iznosi 4.281,43 miliona KM (uzimajući u obzir visinu unutrašnjeg duga utvrđenog Zakonom), dok stanje vanjskog duga krajnjih korisnika iznosi 1.519,15 miliona KM što je za 269,67 miliona više nego 31. 12. 2011. godine.

Kako neke kategorije unutrašnjeg duga (stara devizna štednja i ratne tražbine) podliježu verifikaciji, ukupan dug Federacije BiH, posmatran u odnosu na obaveze verificirane do 30. 6. 2012.godine, iznosi 5.187,01 miliona KM, od čega se na unutrašnji dug odnosi 888,18 miliona KM, što je, kao posljedica nove verifikacije stare devizne štednje, emisije trezorskih zapisa i emisije obveznica Federacije BiH, povećanje za 70,06 miliona KM u odnosu na stanje 31. 12. 2011. godine. Tako posmatrano, učešće vanjskog u ukupnom dugu na dan 30. 6. 2012. godine iznosi 82,88 posto.

Sve obaveze po vanjskom i unutrašnjem dugu Federacije BiH redovno se servisiraju i po tom osnovu u 2012. godini ukupno je, na ime glavnice i kamate, plaćeno 235,17 miliona KM.

Na servis vanjskog duga u prvih šest mjeseci 2012. godini odnosi se 114,51 miliona KM (glavnica 78,28 miliona KM i kamata 36,23 miliona KM), a na servis unutrašnjeg duga 120,66 miliona KM (glavnica 114,20 miliona i kamata 6,46 miliona KM).

Iako je izmjenama Zakona o utvrđivanju i načinu izmirenja unutrašnjih obaveza FBiH u 2009. godini, došlo do smanjenja nekih kategorija unutrašnjeg duga, zbog rasta vanjskog duga i emisija trezorskih zapisa i obveznica Federacije BiH, povećana je i ukupna zaduženost sa 5.594,39 miliona KM na kraju 2011. godine, na 5.800,58 miliona KM na dan 30. 6. 2012. godine.

Povećanje vanjskog duga u odnosu na 31. 12. 2011. godine uzrokovano je, prije svega, novim povlačenjima već odobrenih kredita (138,65 miliona KM) i promjenom kursa valuta zaduženja.

Osim nominalnog povećanja ukupne zaduženosti Federacije BiH i odnos duga utvrđenog zakonom, prema (projiciranom) BDP ima tendenciju blagog rasta i sa 31,40 posto, veći je nego na dan 31.12.2011.godine, kada je iznosio 30,88 posto.

O NADZORU NAD KONSOLIDACIJOM RUDNIKA UGLJA

Vlada Federacije BiH usvojila je na današnjoj sjednici Informaciju o provođenju nadzora nad realizacijom Zakona o finansijskoj konsolidaciji rudnika uglja u FBiH u toku 2011. i 2012. godine, prema obračunatim, a neuplaćenim javnim prihodima u periodu od 2009. do 2015. godine, koju je sačinilo Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije.

Planirana sredstva za 2011. godinu su u potpunosti realizovana u iznosu od 28.000.000 KM od čega je za penzijsko invalidsko osiguranje uplaćeno 22.912.756,66 KM, a za porez na plaću 5.087.243,34 KM. Rudnici su dostavili dokaze o namjenskom korištenju sredstava.

Komisija koja nadzire realizaciju Zakona o finansijskoj konsolidaciji rudnika uglja, Prijedlog godišnjih planova raspodjele sredstava za uplatu duga rudnika za PIO/MIO i poreza na plaću za 2009., 2010, 2011 i 2012. godinu, uradila je po kriteriju proporcionalog učešća duga rudnika u ukupnim preostalim obavezama utvrđenih Zakonom, za stanje duga na dan 31.12.2007. godine. Zadužena je Federalna porezna uprava da kontrolira stanje preostalog dijela duga po osnovu penzijsko-invalidskog osiguranja i poreza na plaću za sve rudnike i za period obuhvaćen Zakonom o finansijskoj konsolidaciji rudnika i da zapisnike o inspekcijskom nadzoru dostavi Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije do 31. 12. 2012. godine. Nalaz Federalne porezne uprave o visini duga rudnika predstavljat će osnov za utvrđivanje godišnjeg plana raspodjele sredstava za 2013., 2014. i 2015. godinu.

U cilju dosljedne primjene Zakona o finansijskoj konsolidaciji rudnika, za rudnike kod kojih se inspekcijskim nadzorom utvrdi da imaju preplatu duga po osnovu PIO/MIO ili poreza na plaću za period koji Zakon obuhvata, utvrđeni iznos evidentirat će se kao preplata sredstava, a ona se ne mogu koristiti za dug iz tekućeg poslovanja.

Rudnici su dužni za utvrđeni iznos preplate izvršiti povrat sredstava uplatom u Budžet Federacije BiH, nakon čega se iznos preplaćenih sredstva može koristiti za zatvaranje duga iz tekućeg poslovanja.

DOSLJEDNO PROVESTI ZAKON O MJERITELJSTVU U BiH

Razmatrajući danas Informaciju o stanju u mjeriteljstvu, Vlada Federacije BiH zadužila je Zavod za mjeriteljstvo u sastavu Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije da pripremi neophodne izmjene i dopune Zakona o mjeriteljstvu u FBiH i Uredbe o vrsti i oblicima žigova koji su u upotrebi kod verificiranja mjerila, te donese provedbene propise federalnih zakona o mjeriteljstvu i o predmetima od plemenitih metala, kao i propis o mjeriteljskim zahtjevima za pakovanja koja se stavljaju na tržište Federacije BiH.

Vlada je, također, zadužila direktora ovog zavoda da sačini dinamički plan i prijedlog finansijskih sredstava potrebnih za infrastrukturno, organizacijsko i kadrovsko jačanje Zavoda za mjeriteljstvo, a Federalna uprava za inspekcijske poslove da, u okviru svojih nadležnosti u ovoj oblasti, pojača kontrolu mjerila i predmeta od plemenitih metala.

INFORMACIJA O AKTIVNOSTIMA VLADE KS I “ZOI '84”

Vlada FBiH je prihvatila Informaciju o projektima Vlade Kantona Sarajevo i Kantonalnog javnog preduzeća “ZOI '84” o aktivnostima koje je potrebno poduzeti kako bi bilo moguće organizirati utrke najvišeg skijaškog ranga kao što su natjecanja u Svjetskom i Evropskom kupu ove i narednih sezona, te Evropski omladinski zimski olimpijski festival planiran za 2017. godinu.

U tom smislu ova takmičenja su proglašena manifestacijama od posebnog društvenog interesa za Federaciju BiH.

RASPODJELA SREDSTAVA OSTVARENIH IZ PROMETA LUTRIJE BiH

Današnjom Odlukom, Vlada FBiH je utvrdila popis korisnika i raspodjelu dijela sredstava ostvarenog prometa Lutrije BiH za 2011. godinu. Na ovaj način odobrena je raspodjela dijela sredstava u iznosu od 2.068.428,24 konvertibilnih maraka uplaćenih u Federalni proračun. Sredstva su, inače, namijenjena financiranju programa i projekata sadržanih u odobrenim prijedlozima popisa korisnika sačinjenim nakon provedene procedure po javnim natječajima što ih je raspisalo pet federalnih ministarstava.

Tako je ukupan iznos za programe i projekte Federalnog ministarstva rada i socijalne politike (1.241.056,94 KM), Federalnog ministarstva obrazovanja i znanosti (310.264,23 KM), Federalnog ministarstva kulture i sporta (206.842,82 KM) i Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta (103.421,41 KM). Kada je riječ o Federalnom ministarstvu zdravstva, iznos od 107.837 KM pripada financiranju programa i projekata po javnom natječaju, a 99.005,82 KM usmjerava se na račun Fonda solidarnosti za potrebe liječenja djece i mladih oboljelih od teških bolesti.

Vlada je zadužila Federalno ministarstvo financija da odobrena sredstva doznači korisnicima najkasnije u roku od 30 dana, a na temelju podataka koje će pet federalnih ministarstava dostaviti o svakom pojedinačnom korisniku.

KADROVSKA PITANJA

Vlada FBiH danas je imenovana Radna grupa za izradu “Akcionog plana energetske efikasnosti Federacije BiH u sastavu: Amira Pintul (predsjednik), Sedžida Đonlagić, dr. Mirko Škrbić, Edin Terzić, Jasmina Katica, Almira Kapetanović i Armin Đuliman. Zadatak je Radne grupe da u roku od 60 dana sačini Akcioni plan sa definisanim aktivnostima, njihovim ciljevima i nosiocima, te rokovima i odgovornim osobama za realizaciju aktivnosti.

* * *

Sjednica Vlade FBiH završena je u 14.50 sati.

Nedjelja,
17. januar 2021.
VIŠE