67. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 06.11.2012.
Saopćenje o radu

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I
DOPUNAMA ZAKONA O POREZNOJ UPRAVI FBiH

Na današnjoj sjednici u Sarajevu, Vlada FBiH je utvrdila i, na usvajanje po hitnom postupku, poslala u parlamentarnu proceduru Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Poreznoj upravi FBiH. Suština izmjena jeste redoslijed naplate poreza, odnosno plaćanja i izmirivanja poreznih obaveza gdje porezni obveznik može naznačiti za koji porez odnosno kaznu vrši plaćanje.

Naime, novopredloženim rješenjima mijenja se postojeći redoslijed uplate određenog poreza po principu da se odmah poslije izmirenja troškova prekršajnog postupka i prinudne naplate izmiruje porezni dug, a tek potom kazne i kamate.

Isto tako, i u odredbi, koja se tiče izbora od strane poreznog obveznika ili Porezne uprave poreza ili kazne, uspostavlja se novi redoslijed naplate, tako da porezni obveznik prvo izmiruje porez, a nakon toga kazne i kamate.

Ove izmjene i dopune idu u smjeru da se prvo izmire porezne obaveze odnosno dugovanja, a da se poslije njih vrši naplata kazni i kamata s ciljem efikasnije naplate poreznih obaveza od onih poreznih obveznika koji svoje obaveze nisu izmirili u redovnom postupku.

O INICIJATIVI ZA AUTENTIČNO TUMAČENJE ZAKONA

Polazeći od obrazloženja Federalnog ministarstva prostornog uređenja, Vlada FBiH danas se izjasnila o inicijativi Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH za autentično tumačenje Zakona o prestanku primjene Zakona o privremeno napuštenim nekretninama u svojini građana u FBiH i Zakona o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima u FBiH.

Inicijativa je motivirana problemima u primjeni ovih propisa koji za posljedicu u određenim sudskim predmetima imaju i gubitak stambene jedinice povratnika, u postupku obeštećenja privremenog korisnika za njegova ulaganja u imovinu koju je privremeno koristio tokom rata u BiH.

Cilj traženog autentičnog tumačenja zakonskih odredbi je odgovor na pitanja: koji su organi u Federaciji BiH nadležni za refundiranje sredstava vlasniku imovine koji je, u zakonom propisanom postupku, isplatio sredstva za ulaganje privremenog korisnika u imovinu stvarnog korisnika; u kojem postupku će se rješavati pitanje refundiranja sredstava - sudski postupak putem tužbe ili upravni postupak; planiranje i osiguranje neophodnog budžeta nadležne institucije za ove namjene, kao i šta se smatra neophodnim troškovima u konkretnom slučaju.

Pošto su zakonske odredbe u tom pogledu jasne i precizne, Vlada smatra da nije potrebno davati autentično tumačenje.

Naime, jasno je da su za refundiranje sredstava vlasniku imovine nadležni oni organi koji su tom imovinom raspolagali, odnosno dodjeljivali je na privremeno korištenje u skladu sa imovinskim zakonima. Također se naglašava da će se refundiranje sredstava rješavati u sudskom postupku, putem tužbe, te da se planiranje i osiguranje neophodnog budžeta nadležne institucije vrši na način propisan zakonom, a da se neophodnim smatraju samo oni troškovi koji su neophodni kako bi se očuvala nekretnina i njena funkcionalna sposobnost tj. da bi nekretnina ostala u upotrebljivom stanju.

ISPLATA NEMATERIJALNE ŠTETE

Danas donesenom Odlukom je Vlada FBiH odobrila isplatu naknade nematerijalne štete za pravovaljane presude iz osnova ratnih tražbina koje je donio Europski sud za ljudska prava, a koje je, temeljem Zakona o utvrđivanju i načinu izmirenja unutarnjih obveza Federacije BiH, evidentiralo Federalno ministarstvo financija.

Nematerijalna šteta bit će isplaćena i u iznosu od 100 KM za svaku pojedinačnu pravovaljanu presudu iz osnova ratnih tražbina evidentiranu do dana stupanja na snagu ove odluke, a do visine sredstava predviđenih na određenoj poziciji u Proračunu FBiH za godinu u kojoj se isplata vrši sukladno Zakonu o izvršenju proračuna FBiH za tu godinu, kao i Zakonu o utvrđivanju i ostvarivanju potraživanja nastalih za vrijeme ratnog stanja i izravne ratne opasnosti.

Inače, do 30.9.2012. godine Federalno ministarstvo financija evidentiralo je 303 pravovaljane presude iz osnova ratnih tražbina u ukupnom iznosu od 13.719.937,72 KM. Do stupanja na snagu izmjene Zakona o utvrđivanju i načinu izmirenja unutarnjih obveza Federacije BiH, isplaćeno je 12.906.101,04 KM na ime 274 presude. Preostalih 29 presuda, u ukupnom iznosu od 813.936,68 KM, bit će isplaćene čim nositelji presuda, o čemu ih je Federalno ministarstvo financija uredno izvijestilo, dostave nužnu dokumentaciju.

Kako bi naknada bila jednaka u oba entiteta, Federalno ministarstvo financija je stalno surađivalo s Ministarstvom financija Republike Srpske, pri čemu je usuglašen iznos i način isplate (RS ima utvrđen znatno veći dug na ime presuda). Određena je visina simbolične naknade za kršenje ljudskih prava uzročenih kašnjenjem u izvršenju presuda kojima su dosuđena ratna potraživanje i ona je za oba entiteta 100 KM za svaku evidentiranu presudu.

IZMJENA ODLUKE O “TERMINALIMA FEDERACIJE”

Na inicijativu “Terminala Federacije” d.o.o. Sarajevo, Vlada FBiH danas je izmijenila Odluku o osnivanju ovog gospodarskog društva za skladištenje tečnih goriva.

Ovo je bilo nužno zbog novonastalih okolnosti oko preuzimanja kontinentalnih terminala, te, sukladno tome, obveznom usuglašavanju šifri djelatnosti Društva s Klasifikacijom djelatnosti BiH.

SAGLASNOST NA ODLUKE NO JP ŽFBiH

Vlada FBiH dala je saglasnost na Odluku Nadzornog odbora Javnog preduzeća Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo o utvrđivanju konačne situacije na izvršenim radovima na održavanju željezničke infrastrukture u 2011. godini u vrijednosti od 55.340.475,51 KM. Radovi na održavanju željezničke infrastrukture za 2011. godinu vršeni su po ugovoru između Federalnog ministarstva prometa i komunikacija i JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo.

Konstatirano je da su sredstva u iznosu od 19.240.000 KM odobrena Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija u transferu za Željeznice na poziciji “Subvencija javnim preduzećima”, utrošena namjenski prema privremenoj i konačnoj situaciji izvršenih radova na održavanju željezničke infrastrukture za 2011. godinu.

Data je saglasnost i na Odluku NO JP ŽFBiH o konačnom obračunu sufinansiranja obavljanja usluga u željezničkom putničkom i kombinovanom saobraćaju za 2011. godinu.

Također je konstatirano da su sredstva u iznosu od 2.100.000 KM odobrena Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija u transferu za željeznice na poziciji “Subvencija javnim preduzećima”, utrošena namjenski prema privremenom i konačnom obračunu sufinansiranja usluga u željezničkom putničkom i kombinovanom saobraćaju za prošlu godinu.

UTVRĐEN NACRT REGULACIJSKOG PLANA POVIJESNOG GRADSKOG PODRUČJA POČITELJ

Federalna vlada danas je utvrdila i Parlamentu FBiH uputila nacrte Regulacijskog plana povijesnog gradskog područja Počitelj za razdoblje od 2008. do 2018. godine i Odluke o provedbi ovog plana.

Planom se utvrđuju uvjeti za konzervaciju, restauraciju, rehabilitaciju, rekonstrukciju, građenje, redovito održavanje i način korištenja područja Plana u cjelini i njegovim pojedinim dijelovima i objektima s ciljem da se ono sačuva u što izvornijem povijesno‐arhitektonskom urbanom obliku. Odlukom se utvrđuju uvjeti korištenja, izgradnje, uređenja i zaštite prostora i načina provedbe Regulacijskog plana povijesnog gradskog područja Počitelj od 2008. do 2018. Posebice je riječ o granici prostorne cjeline, urbanističko-tehničkim uvjetima za uređenje građevinskog zemljišta, zelenih i slobodnih površina, mjerama za sprječavanje nepovoljnog utjecaja na okoliš, te odnosu prema postojećim objektima.

Plan definira odnos prostorne cjeline i šireg područja, s analizom postojećih namjena površina i objekata, prirodnih i izgrađenih uvjeta, te njihovo vrednovanje, uz definiranje ograničenja mogućnosti korištenja prostora. On predviđa projekciju zaštite i uređenja prostorne cjeline s urbanističkim pokazateljima.

 

Za uspješno ostvarivanje predviđenih planskih opredjeljenja definirani su prioriteti u realizaciji ciljeva, njihova vremenska dimenzija i nositelji realizacije, a imajući u vidu uključivanje svih korisnika prostora, od zakonodavne i izvršne vlasti, do građana i njihovih udruga i gospodarskih i turističkih subjekata, a osobito budućih investitora.

Osnovna koncepcija razvitka, zaštite i prezentacije povijesnog gradskog područja Počitelj sastoji se u aktivnom pristupu i revitalizaciji same povijesne jezgre, uključujući pri tome i područje drugog stupnja zaštite, što je i osnovni cilj Regulacijskog plana. Trenutno stanje u Počitelju nije zadovoljavajuće. Bez obzira na napore i velika ulaganja u radove rekonstrukcije i konzervacije određenih njegovih dijelova, ovo je i dalje naselje s jako malo stanovnika, osnovnih funkcija naselja ili gospodarskih aktivnosti.

Stoga je revitalizacija ovog naselja temeljni cilj, uz istovremenu primjenu svih mjera zaštite njegovih vrijednosti kao vrhunskog spomenika kulturne baštine. Metoda “aktivnog pristupa” zaštiti spomeničke baštine podrazumijeva nekoliko mjera. Jedna od njih je osiguravanje gospodarske aktivnosti u funkciji zadržavanja stanovnika i davanja naselju opće živosti. Ove aktivnosti moraju biti cjelogodišnje i ne smiju se bazirati samo na turizmu i ugostiteljstvu, te moraju osigurati samoodrživost osnovnih funkcija.

RASPODIJELJENA SREDSTVA OD ČLANARINA U TZ I BORAVIŠNIH TAKSI

Vlada FBiH je donijela Odluku o usvajanju Programa rapodjele sredstava za očuvanje, konzerviranje i obnavljanje kulturno-historijskog naslijeđa i očuvanje, zaštitu i obnavljanje prirodnog naslijeđa, ostvarenih od članarina u turističkim zajednicama i boravišnih pristojbi u 2011. godini.

Ukupno je svim turističkim zajednicama dodijeljeno 2.107.888,90 KM, od čega na Turističku zajednicu Federacije BiH otpada 488.284,30 maraka, a po kantonima je dodijeljeno: Turističkoj zajednici Unsko-sanskog kantona 92.769,99 KM, TZ Posavskog kantona 21.630,86 KM, TZ Tuzlanskog kantona 240.719,00, TZ Zeničko-dobojskog kantona 222.557,09, TZ BPK 10.918,34, TZ Srednjebosanskog kantona 136.683, TZ Zapadnohercegovačkog kantona 129.879,87, TZ Kantona Sarajevo 736.278,40, a 28.168 maraka TZ Kantona 10.

Sredstva ostvarena u Hercegovačko-neretvanskom kantonu rasporedit će federalni ministar kulture i sporta i federalni ministar okoliša i turizma, nakon što Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona dostavi podatke.

Sredstva odobrena za ove namjene korisnici će realizirati u saradnji sa Federalnim ministarstvom kulture i sporta (za programe iz oblasti očuvanja, konzerviranja i obnavljanja kulturno-historijskog naslijeđa) ili Federalnim ministarstvom okoliša i turizma (iz oblasti očuvanja, zaštite i obnavljanja prirodnog naslijeđa i unapređenja i razvoja turizma).

DEVETOMJESEČNO IZVRŠENJE PRORAČUNA

Proračun FBiH je u prvih devet ovogodišnjih mjeseci ostvario prihode, primitke i financiranja od 1.386,9 milijuna konvertibilnih maraka, što je 26,8 posto, više nego u 2011. godini.

Pri tome su porezni prihodi iznosili 842,7 milijuna KM, neporezni prihodi 276,2 milijuna KM, dok su primici za financiranje Proračuna ostvareni u iznosu od 267, 9 milijuna KM. Pored navedenog, s posebnih namjenskih transakcijskih računa izvršena je pozajmica od 25 milijuna KM i iskorištena za izmirenje dijela prenesenih obveza iz predhodne godine.

Prihodi od neizravnih poreza od 803,9 milijuna KM predstavljaju najznačajniju stavku u ukupnom ostvarenju. Pri tome su prihodi od neizravnih poreza, koji pripadaju Federalnom proračunu, 631,7 milijuna KM, što je za 4,8 posto manje u odnosu na ostvarenje u istom razdoblju 2011. godine, a prihodi na ime financiranja relevantnog duga Federacije BiH u iznosu od 172,2 milijuna KM, što je za 34,5 posto više.

Ukupni rashodi i izdatci, na obračunskoj osnovi, za devet mjeseci 2012. godine, iznosili su 1.281,3 milijuna KM, što je 67,6 posto planiranog.

Najveći utrošak u okviru tekućih transfera i drugih tekućih rashoda se odnosi na redovite mjesečne transfere: za MIO 155,9 milijuna KM, za invalidnine 235,6 milijuna KM, za neratne invalidnine 92,6 milijuna KM, za provedbu Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja 9,2 milijuna KM, za civilne žrtve rata 18,4 milijuna KM i za deminere 4,3 milijuna KM.

S obzirom da je riječ o kvartalnom izvješću o izvršenju Proračuna FBiH, ovaj dokument biće upućen Parlamentu FBiH.

PODRŠKA ZASTUPNIČKOJ INICIJATIVI

Vlada FBiH prihvatila je Informaciju s prijedlogom zaključka Federalnog ministarstva unutarnjih poslova u svezi Inicijative zastupnika u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH Omera Škalje za donošenje Zakona o amnestiji za nedopušteno držanje minsko-eksplozivnih sredstava i oružja u Federaciji BiH, koju je usvojio Zastupnički dom 22.5.2012. godine.

Vlada je zadužila FMUP da, u suradnji sa Federalnim ministarstvom pravde, pripremi nacrt ovog zakona i dostavi joj na razmatranje i usvajanje.

FMUP je, inače, od svih kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova zatražio dostavljanje prijedloga i mišljenja o pitanjima koja bi se uredila budućim zakonom.

Cijeni se kako inicijativa ima opravdanje zbog činjenice da se u nelegalnom posjedu građana nalazi veliki broj minsko-eksplozivnih sredstava i oružja koje je zaostalo iz rata i koje često biva korišteno za izvršenje raznih kaznenih djela. Dakle, društveno je korisnije i opravdanije prikupiti ova opasna sredstva, oslobađanjem od odgovornosti i sankcija onih koji nelegalno posjeduju minsko-eksplozivna sredstva i oružje, nego rizikovati da oni i dalje ostanu u nelegalnom posjedu građana.

SUFINANCIRANJE SJETVE PŠENICE ZA
POTREBE FEDERALNE DIREKCIJE ROBNIH REZERVI

Federalna vlada usvojila je danas Informaciju o provedenoj aktivnosti sufinanciranja jesenje sjetve pšenice za potrebe Federalne direkcije robnih rezervi (FDRR). Planirano je zasijavanje oko 2.000 hektara obradivih po1joprivrednih površina u Federaciji BiH u kantonima koji imaju znatne obradive površine.

Suradnja FDRR-a s ministarstvima poljoprivrede traje još od 2010. godine, kada je pilot-projekat sufinanciranja sjetve urađen u Posavskom kantonu. Zahvaljujući tome, FDRR je u žetvi 2011. godine u silose uskladištila oko 4.500 tona domaće, kvalitetne merkantilne pšenice.

Ove jeseni je projekt proširen i na Unsko-sanski Kanton, Tuzlanski, Zeničko-dobojski, Srednjebosanski, Sarajevski i Kanton 10.

Ve1iki broj poljoprivrednih proizvođača iskazao je interes i želju za sudjelovanje u projektu, ali FDRR nije mogla, zbog zakonitosti provedbe javne nabave, isporučiti mineralno gnojivo i sjemensku pšenicu u optimalnim sjetvenim rokovima (5.-25.10.). Stoga je znatan broj poljoprivrednika pšenicu zasijao u vlastitoj organizaciji. Ukupan broj prijavljenih poljoprivrednih proizvođača je 122, a ugovori će biti zaključeni za ukupno 1.579 hektara.

Ukoliko vremenski uvjeti budu dozvoljavali, FDRR će zaključiti ugovore o sufinanciranju i s drugim poljoprivrednicima koji iskažu interes za sudjelovanje u Programu.

I pored niza problema koje je FDRR imala kod provedbe tendera i podjele repromaterijala poljoprivrednim proizvođačima, ocjena je da, ipak, nije previše kasnila realizacija Programa sufinanciranja jesenje sjetve pšenice, te da će, uz primjenu svih agrotehničkih mjera, u proljeće 2013. godine FDRR-u biti isporučen kvalitetan urod merkantilne pšenice.

UKLJUČIVANJE SPOMEN-PARKA VRACA U PROJEKAT “ATRIUM”

Općina Novo Sarajevo, koja se pridružila mreži općina u Bosni Hercegovini za učešće u projektu “ATRIUM - Arhitektura totalitarnih režima XX vijeka u urbanom menadžmentu” uputila je zahtjev da se za ovaj projekat nominira Spomen-park Vraca. Za ovaj korak potrebna je saglasnost Federalne vlade čija je obaveza osigurati pravne, naučne, tehničke, administrativne i financijske mjere za zaštitu, konzervaciju, prezentaciju i rehabilitaciju ovog parka koji je Odlukom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika proglašen nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.

Implementacijom projekta ATRIUM, koji u BiH traje do jula 2014. godine, a u kojem inače učestvuje 18 partnera iz 11 država jugoistočne Evrope, planirano je stvaranje raznolikog turističkog proizvoda kulturalnog turizma u Bosni i Hercegovini, čiji bi dio bio i Spomen-park Vraca.

Uz podršku aktivnostima koje su usmjerene ka razvoju i uključivanju tog resursa u ukupan razvoj turizma Bosne i Hercegovine, Vlada FBiH se saglasila da se nacionalni spomenik Vraca nominira za projekat ATRIUM.

EMISIJA TREZORSKIH ZAPISA

Današnjom Odlukom, Vlada FBiH odobrila je zaduženje Federacije BiH putem emisije trezorskih zapisa radi prikupljanja sredstava za financiranje izdataka utvrđenih Proračunom FBiH za 2012. godinu, u nominalnom iznosu do 60.000.000 KM.

Riječ je o emisiji 6.000 trezorskih zapisa s rokom dospijeća od 182 dana. Emisija će biti izvršena putem aukcije na SASE u jednoj ili više tranši.

FINANSIJSKE ODLUKE

Iz Budžeta Federacije BiH za 2012. godinu odobreno je 222.382 KM za sufinansiranje Projekta “Poljoprivreda i ruralni razvoj” za III kvartal 2012. godine. Sredstva su planirana na budžetskoj poziciji “Učešće Vlade u projektima koje finansira međunarodna zajednica” za 2012. godinu.

Vlada Federacije BiH saglasna je da se, u skladu sa Uredbom o određivanju kriterija za dodjeljivanje nagrada sportistima, sportskim radnicima i sportskim udruženjima iz Federacije BiH za ostvarene vrhunske sportske rezultate na međunarodnim takmičenjima, iz Tekuće budžetske rezerve osigura 15.000 KM za dodjelu nagrade Šahovskom klubu “Široki Brijeg” za osvojeno prvo mjesto u Premijer ligi BiH za 2012. godinu, kao i 130.000 KM za dodjelu nagrade Savezu sjedeće odbojke BiH za osvojenu zlatnu medalju na Paraolimpijskim igrama u Londonu 2012. godine.

* * *

Sjednica Vlade FBiH završena je u 15.00 sati.

Petak,
15. januar 2021.
VIŠE