66. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 05.11.2012.
Saopćenje o radu

VLADA FBiH ODALA PRIZNANJE RUDNICIMA UGLJA
ZA PROIZVODNJU OSTVARENU U 2011. GODINI

Vlada FBiH je na današnjoj sjednici u Sarajevu, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, usvojila Izvještaj o poslovanju privrednih društava iz oblasti rudarstva u kojima ovo ministarstvo vrši upravljačka prava po osnovu državnog kapitala (RMU Banovići d.d.) i rudnika uglja koji su u sastavu Koncerna EPBiH d.d. Sarajevo za 2011. godinu.

Rudnici uglja (bez Tušnice i Kamengrada) su u 2011. godini ostvarili proizvodnju od 7.071.999 tone, što je 11,33 posto više u odnosu na 2010. godinu ili 0,56 posto više u odnosu na plan po energetskom bilansu, što je najveća proizvodnja uglja od 1996. godine do danas.

Za isto vrijeme rudnici su isporučili termoelektranama 5.919.620 tona, što je 0,05 procenata iznad plana. I pored brojnih teškoća u poslovanju, rudnici uglja su u potpunosti izvršili obaveze iz Energetskog bilansa FBiH za 2011. godinu.

Vlada FBiH je, stoga, odala priznanje rudnicima na visokoj produktivnosti i zalaganju.

Istovremeno, ostvarena prosječna neto plata kretala se od 835 KM u Rudnicima „Kreka" d.o.o., do 1.286 KM u RU „Gračanica" d.o.o., što govori o poboljšanju standarda rudara, na čemu Vlada konstantno radi.
U prošloj godini sektor rudarstva je ostvario gubitak, kako od poslovnih aktivnosti u iznosu od 31.591000 KM, tako i od ukupnih aktivnosti u iznosu od 46.261.000 KM, koji je za oko 65 posto manji u odnosu na 2010. godinu.

Vlada je obavezala rudnike da sprovode Akcioni plan prestrukturiranja i modernizacije, posebno segmente koji se odnose na povećanje stepena sigurnosti i zaštite na radu zaposlenih, unapređenje organizacije, poboljšanje ekonomičnosti i smanjenje gubitaka u poslovanju.

Nadzorni odbori, uprave JP EPBiH d.d. i rudnika uglja u sastavu koncerna su obavezani da ulože maksimalne napore da svi segmenti Koncerna profunkcionišu u punom kapacitetu.
Shodno odredbama Zakona o finansijskoj konsolidaciji rudnika uglja u FBiH prema obračunatim, a neuplaćenim javnim prihodima u periodu od 2009. do 2015. godine, Vlada FBiH je u potpunosti izvršila obaveze za 2011. godinu, a Federalno ministarstvo energije rudarstva i industrije je shodno ovom zakonu vršilo nadzor i, na osnovu izvještaja rudnika, redovno izvještavalo Vladu Federacije o namjenskom transferisanju finansijskih sredstava prema PIO i Poreznoj upravi.

Vlada FBiH je zadužila nadležne organe da što hitnije razriješe način izmirenja obaveza za zdravstvo i obaveza za nezaposlene, a što je u obavezi Tuzlanskog, Zeničko-dobojskog, Srednjebosanskog i Kantona 10.
Naglašena je obaveza organizovanja rudarske inspekcije kao samostalne organizacione jedinice i važnog segmenta povećanja stepena sigurnosti i zaštite na radu zaposlenih u rudnicima uglja, pa je stoga jedan od zadataka da se hitno provede procedura donošenja izmjena i dopuna Zakona o inspekcijama u FBiH.

U cilju implementacije Konvencije o sigurnosti i zdravlju u rudnicima iz 1995. godine koju je ratificirala Bosna i Hercegovina, potrebno je također i donošenje zakona iz oblasti sigurnosti na radu, zaključila je Vlada FBiH.

IZVJEŠĆA O POSLOVANJU INDUSTRIJSKIH KOMPANIJA

Vlada FBiH usvojila je danas Izvješće o poslovanju gospodarskih društava iz oblasti industrije u 2011. godini, u kojima Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije ostvaruje upravljačka prava temeljem državnog kapitala, te zadužila Ministarstvo da i dalje prati i analizira njihovo poslovanje i, po potrebi, izvješćuje je o poduzetim mjerama i aktivnostima.

Isto ministarstvo zadužila je da omogući povoljniji ambijent rada i poslovanja gospodarskih društava kroz predlaganje novih zakonskih rješenja ili predlaganje izmjena i dopuna važećih zakonskih rješenja i donošenje drugih propisa.

Sva društva koja su poslovala s gubitkom u 2011. godini obvezna su napraviti sanacijski plan, kako bi ga upravljačke strukture razmotrile i usvojile, te postupile sukladno tome.

Ukupna industrijska proizvodnja u 2011. u odnosu na 2010. godinu veća je za 2,5 posto, dok je prerađivačka industrija ostala na istoj razini. Zabilježeno je povećanje intermedijarnih proizvoda za pet, a netrajnih proizvoda za široku potrošnju za 1,8 posto, dok su smanjeni kapitalni proizvodi za 3,9 posto i trajni za široku potrošnju za 2,2 posto.

Federacija BiH je u 2011. godini ostvarila izvoz u ukupnoj vrijednosti 5.420.236 hiljada konvertibilnih maraka, što je 14,5 posto više u odnosu na izvoz predhodne godine, dok je uvoz iznosio 10.170.546 hiljada KM, osnosno za 14,3 posto više. U 2011. je izvoz u prosjeku svaki mjesec padao za 0,01 posto, a uvoz rastao prosječno za 2,9 posto, dok je trgovinski deficit iznosio 4.750.310 hiljada KM.

Najveću vrijednost izvoza ostvarila je prerađivačka industrija od 4.778.941 hiljada KM, što iznosi 88,2 posto. Ona je ostvarila i najveći uvoz od 8.828.771 hiljada KM, što je 86,8 posto ukupnog uvoza.

Od ukupno devet gospodarskih društava šest je imalo negativan financijski rezultat. Ukupni gubitak u 2011. godini je 16,8 milijuna KM, što predstavlja smanjenje u odnosu na onaj iz 2010. godine koji je iznosio oko 40 milijuna KM.

Pozitivan financijski rezultat su imali “Aluminij” d.d. Mostar, “Energoinvest” d.d. Sarajevo i “Bosnalijek” d.d. Sarajevo.

Ukupan broj uposlenih u ovim društvima je 31.12.2011. godine bio 2.340. Za šest ovogodišnjih mjeseci ostvaren je ukupan prihod od 50.147.089 KM, što je povećanje za 29.832.735 KM ili za 147 posto u odnosu na isto razdoblje 2010. godine, pri čemu prihod od izvoza iznosi 38.307.516 KM i veći je za 26.650.414 KM ili 229 posto.

Ukupni rashodi iznose 52.519.406 KM i veći su za 25.104.347 KM ili 92 posto u odnosu na isti period prošle godine.

PROŠLOGODIŠNJE POSLOVANJE NAMJENSKE INDUSTRIJE

Na današnjoj sjednici je, također, razmatrano i Izvješće Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, odnosno Federalne direkcije za namjensku industriju, o poslovanju gospodarskih društava namjenske industrije u FBiH za 2011. godine.

Ukupan prihod namjenske industrije u 2011. godini iznosi 55.333.955 KM i veći je za 8.242.895 KM ili za 17 posto u odnosu na predhodnu godinu. Ukupni rashodi bili su 69.235.127 KM, i manji su za 313.747 KM. Poslovni gubitak iznosi 13.902.947 KM i manji je za 8.554.867 KM, ili za 59 posto nego u 2010. godini.

Zbog izraženog nedostatka kvalificirane radne snage u namjenskoj industriji, zadužena su federalna ministarstva energije, rudarstva i industrije, te obrazovanja i znanosti da, sukladno nadležnostima, pokrenu inicijativu kod kantonalnih ministarstava obrazovanja po pitanju obuke i edukacije potrebnog profila radnika.

POSLOVANJE ENERGETSKOG SEKTORA U 2011. GODINI

Usvojivši danas Izvješće o poslovanju gospodarskih društava iz oblasti energije u 2011. godini u kojima Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije ostvaruje upravljačka prava temeljem državnog kapitala, Vlada FBiH zadužila je ovo ministarstvo da i dalje prati i analizira stanje u njima, te, po potrebi, predlaže nužne mjere i aktivnosti.

JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo je 2011.godine ostvarilo ukupne prihode od 958,5 miijuna konvertibilnih maraka. Uz ukupne rashode i troškove od 957 milijuna KM, ostvarena je dobit od 1,5 milijuna KM.

JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar je 2011. godinu okončala s gubitkom od 14.994.675 KM, koji će biti pokriven iz neraspoređene dobiti iz ranijih godina (8.381.338 KM) i iz rezervi Društva (6.613.337 KM).

Iako je protekle godine BH Gas imao ukupan prihod od 206.053.000 KM, što je 35 posto više nego u 2010. godini, a 19 posto više od planiranog, u 2011. godini iskazan je gubitak od 1.667.000 KM. Naime, i ukupni rashodi od 207.720.000 KM veći su za 33 posto nego godinu ranije, te za 21 posto od planiranih.

Energopetrol d.d. Sarajevo lani je imao ukupan prihod od 265.177.553,05 KM, što je četiri posto više nego u 2010. godini, ali i 12 posto manje od plana. Ukupni rashodi iznosili su 296.665.533,72 KM (11 posto veći nego u 2010. godini, i pet posto manji od planiranih). U 2011. godini iskazan je neto gubitak od 31.487.980,67 KM.

Kao rezultat višegodišnjeg poslovanja s gubitcima, ova je kompanija na dan 31.12.2011. godine imala gubitak iznad visine kapitala 43.108.000 KM.

Danas razmatranim izvješćem Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije nisu obuhvaćeni Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo, pošto do okončanja njegove izrade nije održana Skupština Društva.

PROŠLOGODIŠNJI RAD BHŽJK SARAJEVO

Vlada FBiH dala je saglasnost na Odluku Upravnog odbora Bosanskohercegovačke željezničke javne korporacije Sarajevo od 20.4.2012. godine o usvajanju Izvještaja o radu za prošlu godinu. Razlog za donošenje Odluke je potreba da se provede zakonska odredba po kojoj Federalna vlada razmatra i odobrava Izvještaj o poslovanju ove javne korporacije osnovane po Aneksu 9. za zajedničku dobrobit Federacije BiH i Republike Srpske.

Osnova za ovakvu odluku je realizacija Plana poslovanja koji je usvojila Vlada Federacije BiH, te aktivnosti koje su realizirane od strane Korporacije u izvještajnom periodu a nisu obuhvaćene Planom poslovanja. Inače, prema realizaciji Finansijskog plana Korporacije prihodi su iznosili 1.195.091 KM, a rashodi 1.038.583 KM.

Odluka nema finansijski uticaj na Budžet Federacije BiH jer uvažava već alocirane pozicije koje su se koristile za finansiranje željeznica.

Kada je riječ o Željeznicama FBiH, Federalna vlada, zaključeno je danas, održat će tematsku sjednicu posvećenu stanju u ovom javnom preduzeću.

O PROŠLOGODIŠNJEM RADU FEDERALNOG TUŽILAŠTVA

Nakon što je na jednoj od prethodnih sjednica razmatrala i prihvatila Informaciju o primjeni Krivičnog zakona u Federaciji BiH, Vlada FBiH je danas razmatrala Izvještaj Federalnog tužiteljstva za prošlu godinu, čime je kompletirana slika o trenutnoj krivičnoj politici u funkciji kažnjavanja i efikasnog suzbijanja pojedinih vidova kriminala.

U toku 2011. godine Federalno tužilaštvo FBiH imalo je ukupno u radu 1.023 predmeta, od čega 528 predmeta u krivičnoj oblasti i 495 predmeta u administrativnoj, upravnoj i građanskoj oblasti. Od navedenog broja, zaključno sa 31.12.2011. godine, riješeno je ukupno 1001 predmet, od čega njih 506 u krivičnoj oblasti i 495 predmeta u administrativnoj, upravnoj i građanskoj oblasti. Predmeti koji nisu riješeni u toku 2011. godine, njih ukupno 22, jesu predmeti koji su zaprimljeni na samom kraju godine - u decembru 2011. godine, a isti su riješeni odmah u januaru 2012. godine.

Podaci iz Izvještaja ukazuju da su se kantonalna tužilaštva najviše bavila općim kriminalom. Tako je za krivična djela teške krađe i oštećenja tuđe imovine podnijeto oko 13.580 optužnica, a slijede krivična djela protiv javnog reda i mira, te ugrožavanje sigurnosti u saobraćaju.

Budući da je Vlada odlučna da se bori protiv kriminala i koprupcije, danas su usvojeni i zaključci čija realizacija treba da doprinese poboljšanju trenutnog stanja. Pri tome je posebno ukazano na potrebu da Federalno tužilaštvo pokaže više inicijativnosti kad su u pitanju krivična djela iz njegove nadležnosti, pogotovo iz oblasti organiziranog kriminala.

IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU OSIGURAVAJUĆIH DRUŠTAVA

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici razmatrala Izvještaj o radu Agencije za nadzor osiguranja FBiH i Informaciju o poslovanju društava za osiguranje u 2011. godini.

Konstatirano je da je u toku prošle godine nastavljena stagnacija u razvoju finansijskog tržišta usljed ekonomske krize, a samim tim i sektora osiguranja u okviru kojeg nije došlo do poboljšanja u smislu jačanja stabilnosti sektora i uvođenja novih proizvoda u osiguranju.

Aktiva sektora osiguranja bila je veća za 7,35 posto u odnosu na stanje na kraju 2010. godine i iznosila je 818 miliona KM. Kod poslova neživotnih osiguranja aktiva je veća za 3,67 posto, a kod poslova životnog osiguranja za 15,45 posto.

Prema podacima bilansa uspjeha odnosno izvještaja o sveobuhvatnoj dobiti društava u 2011. godini, iskazana ukupna bruto dobit iznosila je 12.064.511 KM i veća je u odnosu na prethodnu godinu za 14,49 posto.
Društva su u 2011. godini ostvarila ukupan prihod od 368.154.916 KM, što je više za 1,85 posto u odnosu na prethodnu godinu. Ostvareni prihod iz poslova neživotnih osiguranja iznosi 288.262.615 KM i veći je u odnosu na prethodnu godinu za 0,62 posto. Prihod ostvaren iz poslova životnog osiguranja iznosio je 79.892.301 KM i veći je za 6,57 posto u odnosu na 2010. godinu.

Ukupni rashodi u 2011. godini iznosili su 356.090.404 KM i veći su u odnosu na prethodnu godinu za 1,47 posto. Ostvareni rashodi neživotnih osiguranja iznosili su 279.378.685 KM i veći su u odnosu na prethodnu godinu za 1,12 posto, dok su rashodi životnog osiguranja iznosili 76.711.719 KM i veći su za 2,76 posto u odnosu na isti period prethodne godine.

O PRIVATIZACIJI U OVOJ GODINI

Danas je razmatran Izvještaj o realizaciji Plana privatizacije i programa rada Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH za prvo polugodište 2012. godine.

U ovom periodu, kako se ističe u Izvještaju, aktivnosti Agencije su usmjerene na pripremu i objavu javnih poziva za prodaju državnog kapitala „UNIS“ d.d. Sarajevo i „Šipad Export Import“ d.d. Sarajevo u skladu sa odlukama Vlade FBiH, prodaju imovine u maloj privatizaciji, kontrolu ugovora, pasivnog podbilansa i ostale privatizacijske aktivnosti.

Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH je u ovom periodu realizovala jednu prodaju imovine u maloj privatizaciji (prihod pripada preduzeću), dok kantonalne agencije nisu imale realizovanih prodaja.

Sve to govori da je nastavljen zastoj procesa privatizacije, nastao 2006. godine zbog neadekvatne (male) privatizacijske ponude, uzrokovane brojnim i multidisciplinarnim razlozima (uticaj globalne krize, pogoršanje ekonomsko-finansijskog stanja i tržišne pozicije neprivatizovanih preduzeća i u skladu s tim slaba privatizacijska ponuda, nezainteresovanost stranih ulagača, sporost u donošenju odluka o načinu i metodu privatizacije).

Nakon 2006. godini kada je ostvaren značajniji obim prodaje kapitala i imovine u Federaciji BiH (cca.172 miliona KM), u nekoliko posljednjih godina ostvaren je veoma ograničeni obim prodaje kapitala i imovine. Sve ovo upućuje na potrebu hitnih i radikalnih mjera radi ubrzanja procesa i okončanja privatizacije u realnom vremenu.

O POSLOVANJU PREDUZEĆA IZ POLJOPRIVREDNOG SEKTORA

Informacija o poslovanju privrednih društava iz nadležnosti Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za 2011. godinu, koja je danas razmatrana na sjednici Federalne vlade obuhvatila je poslovanje privrednih društava s većinskim državnim vlasništvom.

Budući da je Fabrika duhana Mostar d.d. Mostar neaktivna od 2008. godine, nema uprave, niti je Nadzorni odbor u funkciji, nije ni urađen izvještaj o poslovanju za 2011. godinu. U Informaciji se ukazuje na dosadašnje bezuspješne pokušaje pokretanja stečajnog postupka ovog privrednog društva, nakon čega je Vlada FBiH zaključila da se traže potencijalni investitori.

Što se tiče Fabrike duhana Sarajevo d.d. Sarajevo, poslovanje u 2011. godini nije značajnije poboljšano u odnosu na godinu ranije. Na poslovanje su se, naime, odrazile posljedice ekonomske i finansijske krize, kao i kontinuirano povećavanje poreskih opterećenja na duhanske proizvode, s jedne, te nelojalna konkurencija i prodaja duhanskih proizvoda na nereguliranom tržištu, s druge strane. FDS je u 2011. godini za akcize platila 21 milion KM ili 11 posto više u odnosu na prethodnu godinu, dok je u isto vrijeme ostvarila manje 2,8 miliona KM ili četiri posto prihoda na domaćem tržištu. Ukupno ostvareni prihodi u 2011. godini iznose 79.779.770 KM i u odnosu na 2010. godinu su manji za 6,76 posto, a u odnosu na planirane za 2,72 posto.

Ovo pokazuje da će i u narednim godinama izdvajanja po osnovu akciza i drugih fiskalnih obaveza budžetskim i vanbudžetskim fondovima biti sve veća, uz istovremeno smanjivanje prihoda Društva. I pored toga, Fabrika je ostvarila finansijski rezultat za 19,68 posto veći od planiranog za 2011. godinu, prodajom 3.806.105 kg cigareta.

I ovom prilikom Vlada je osporila odluke Skupštine ovog privrednog društva, održane 7.6.2012. godine, na kojoj su usvojeni predloženi dokumenti po tačkama dnevnog reda, bez učešća u radu punomoćnika ispred državnog kapitala.

O STANJU U PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI

Nakon što je danas razmotrila Informaciju o stanju prehrambene industrije u FBiH za 2011. godinu (s pregledom uvoza i izvoza pojedinih prehrambenih proizvoda i njihovih skupina), Vlada FBiH je obvezala Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da nastavi sa poticajima prehrambene industrije sukladno Programu novčanih podpora.

U Informaciji se ukazuje na to kako je prosječna iskorištenost kapaciteta u prehrambenoj industriji FBiH manja od 50 posto. Samo kod proizvodnje bezalkoholnih pića riječ je o 55,58 posto, a u cigareta 54,59 posto. Najniža iskorištenost se bilježi kod proizvodnje vina (11,67 posto) i mineralne vode (14,55 posto), te prerade voća, povrća i mesa.

Cijene prehrambenih proizvoda u FBiH u 2011. godini, u odnosu na 2010. godinu, u prosjeku su porasle za 6,5 posto, dok za alkoholna pića i duhan povećanja iznose osam posto. Najveći rast cijena je zabilježen kod najvažnijih životnih namirnica, kao što su kruh i žitarice (9,2 posto), riža (7,1 posto), brašno i ostali proizvodi od žitarica (13 posto), a mlijeko (3,5 posto).

Niska iskorištenost domaćih kapaciteta, veoma veliki uvoz i vrlo mali izvoz poljoprivredno-prehrambenih proizvoda ima negativan učinak na domaću proizvodnju. Bosna i Hercegovina danas ima potpuno slobodan uvoz poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, a s druge strane prati je problem malog izvoza agroindustrijskih proizvoda.

U 2011. godini ostvaren je ukupan izvoz iz BiH od 8,431 milijardi KM, a iz FBiH 5,557 milijardi KM (65,9 posto). Pri tome je izvoz agrokompleksa iz BiH bio u vrijednosti od 621,55 miliona KM (7,37 posto ukupnog izvoza), a iz FBiH 254,89 miliona KM. Ukupan uvoz u BiH bio je 15,127 milijardi KM, a u FBiH 9,759 milijardi KM (64,5 posto), gdje na uvoz agrokompleksa u BiH otpada 2,744 milijarde KM (18,14 posto ukupnog uvoza), a u FBiH 1,645 milijardu KM (59,9 posto).

IZVRŠENJE OBVEZA IZ REFORME JAVNE UPRAVE

Federalna vlada usvojila je danas Polugodišnje izvješće o napredku - praćenje provedbe Revidiranog akcijskog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH za razdoblje siječanj-lipanj 2012. godine, kao i Operativni plan za implementaciju realiziranih obveza iz ovog plana.

Koordionatora za reformu javne uprave u FBiH i članove nadzornih timova za reformske oblasti, Vlada je zadužila da prate izvršenje obveza, te da o stanju izvršenja na dan 30.11.2012. godine informiraju rukovoditelje odgovornih nadležnih federalnih institucija i Ured koordinatora za reformu javne uprave BiH. Koordionator za reformu zadužen je da do 31.12.2012. godine podnese Vladi FBiH Izvješće o stanju provedbe obveza.

Nadležna federalna ministarstva, federalne upravne organizacije i stručne službe dužne su kod izrade programa rada za 2013. godinu unijeti nerealizirane obveze iz Revidiranog akcijskog plana, a Federalni zavod za programiranje razvoja da kod izrade Izvješća o radu za 2012. godinu posebno obuhvati mjere i aktivnosti koje su poduzete u cilju realizacije ovog plana, u dijelu koji se odnosi na obveze federalnih institucija. Tajnik Federalne vlade će, zaključeno je danas, radi dogovora o mehanizmima koordinacije poslova koji se odnose na reformu javne uprave, organizirati susret s tajnicima kantonalnih Vlada.

PREPORUKA OPĆINSKIM SUDOVIMA

U cilju smanjenja broja osuđenih osoba koje čekaju na izvršenje zatvorske kazne, Vlada FBiH će, zaključeno je danas, uputiti preporuku općinskim sudovima u FBiH da počnu u praksi odlučnije primjenjivati alternativne sankcije. Posebno se ovo odnosi na sankciju kućnog zatvora sa elekronskim nadzorom, za koju je Vlada FBiH osigurala sve potrebne uvjete.

Vlada je zadužila Federalno ministarstvo pravde i Federalno ministarstvo finansija da razmotre mogućnosti da se novoizgrađeni i rekonstruisani objekti kazneno-popravnih zavoda stave u funkciju, te zadovolje minimalni uvjeti i potrebe za otvaranje novoizgrađenog Odgojno-popravnog doma u Orašju.

U okviru ove tačke dnevnog reda, Federalno ministarstvo pravde je, postupajući u skladu sa zaključkom Vlade FBiH od 27.9.2012. godine, dostavilo informaciju o smještajnim kapacitetima kazneno-popravnih zavoda u FBiH i broju osoba osuđenih na izdržavanje zatvorske kazne.

SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA

Na današnjoj sjednici Vlade FBiH razmatrano je više pravilnika o unutrašnjoj organizaciji federalnih organa uprave i upravnih organizacija. Cilj je efikasnija unutrašnja organizacija i sistematizacija radnih mjesta, kao i omogućavanje zapošljavanja onima koji su obrazovanje stekli kroz Bolonjski proces.

 

* * *
Sjednica Vlade FBiH završena je u 16.00 sati.

Utorak,
26. januar 2021.
VIŠE