66. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 05.11.2012.
Dnevni red

1. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Bosanskohercegovačke željezničke javne korporacije Sarajevo o usvajanju izvještaja o radu za period 01.01. - 31.12.2011. godine
2. Izvještaj o radu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za period 01.01.2012. do 30.06.2012. godine sa Prijedlogom zaključka
3. Izvještaj o poslovanju privrednih društava namjenske industrije u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2011. godinu, sa Prijedlogom zaključka
4. Izvještaj o poslovanju privrednih društava iz oblasti energije u 2011. godini, u kojima Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije ostvaruje upravljačka prava po osnovu državnog kapitala sa Prijedlogom zaključka
5. Izvještaj o poslovanju privrednih društava iz oblasti industrije u 2011. godini, u kojima Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije ostvaruje upravljačka prava po osnovu državnog kapitala sa Prijedlogom zaključka
6. Izvještaj o poslovanju privrednih društava iz oblasti rudarstva u kojima Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije ostvaruje upravljačka prava po osnovu državnog kapitala i Rudnika u sastavu Koncerna Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, u 2011. godini, sa Prijedlogom zaključaka
7. Izvještaj o radu Federalnog tužilaštva Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu sa statističkim tabelama i Prijedlogom zaključka
8. Izvještaj o radu Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine u 2011. godini i Informacija o poslovanju društava za osiguranje u 2011. godini, sa Prijedlogom zaključka
9. Izvještaj o realizaciji plana privatizacije i aktivnostima Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za period januar-juni 2012. godine, sa Prijedlogom zaključka
10. Izvještaj o radu Komisije za koncesije Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu, sa Prijedlogom zaključka
11. Informacija o poslovanju privrednih društava iz nadležnosti Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za 2011. godinu sa Prijedlogom zaključka
12. Informacija o stanju prehrambene industrije u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2011. godini sa Pregledom uvoza i izvoza prehrambenih proizvoda u/iz Federacije Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključaka
13. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - davanje saglasnosti
14. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva pravde - davanje saglasnosti
15. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Orašju – davanje saglasnosti
16. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije - davanje saglasnosti
17. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva trgovine - davanje saglasnosti
18. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta - davanje saglasnosti
19. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima Evropske unije - davanje saglasnosti
20. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Gender centra Federacije Bosne i Hercegovine - davanje saglasnosti
21. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ureda za saradnju i zastupanje pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine - davanje saglasnosti
22. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine – davanje saglasnosti
23. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalne uprave civilne zaštite-davanje saglasnosti
24. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalne direkcije robnih rezervi – davanje saglasnosti
25. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Federalnog zavoda za geologiju-davanje saglasnosti
26. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Federalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo - davanje saglasnosti
27. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Federalnog hidrometeorološkog zavoda - davanje saglasnosti
28. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Federalnog agromediteranskog zavoda Mostar - davanje saglasnosti
29. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Federalnog zavoda za programiranje razvoja – davanje saglasnosti


30. Informacija Federalnog zavoda za programiranje razvoja u vezi sa načinom realizacije Zaključka V. broj: 718/2012 od 08.05.2012. godine
31. Odgovor Uprave Lutrije Bosne i Hercegovine u vezi sa realizacijom Zaključka V. broj: 1115/2012 od 22.08.2012. godine
32. Polugodišnji izvještaj o napretku u provođenju Revidiranog Akcionog plana i Strategije reforme javne uprave sa Operativnim planom za provedbu nerealiziranih obaveza iz Revidiranog akcionog plana i Strategije reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu i Prijedlogom zaključka
33. Zahtjev za davanje saglasnosti Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za popunu upražnjenih radnih mjesta, sa Prijedlogom zaključka
34. Zahtjev za davanje saglasnosti za raspisivanje javnog konkursa za prijem državnih službenika u Kazneno-popravnom zavodu poluotvorenog tipa u Tuzli sa Prijedlogom zaključka
35. Informacija o realizaciji Zaključka V. broj: 1296/2012 od 29.07.2012. godine sa Prijedlogom zaključka o davanju saglasnosti za prijem 50 zaposlenika u kazneno-popravne zavode u Federaciji Bosne i Hercegovine
36. Zahtjev za davanje saglasnosti Federalnom ministarstvu finansija – Federalnom ministarstvu financija za popunu upražnjenih radnih mjesta sa Prijedlogom zaključka
a) Zahtjev za davanje saglasnosti Federalnom ministarstvu finansija za raspisivanje javnog oglasa za popunu upražnjenog radnog mjesta sa Prijedlogom zaključka
37. Zahtjev za davanje saglasnosti za raspisivanje javnog konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta državnih službenika u Finansijskoj – Financijskoj policiji Federacije Bosne i Hercegovine
38. Zahtjevi za davanje saglasnosti sa Prijedlozima zaključaka
a) Zahtjev za davanje saglasnosti za raspisivanje javnog konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta u Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine
b) Zahtjev za davanje saglasnosti za raspisivanje javnog konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta u Kantonalnom poreznom uredu Livno
c) Zahtjev za davanje saglasnosti za raspisivanje javnog oglasa za popunu radnog mjesta namještenika na određeno vrijeme
d) Zahtjev za davanje saglasnosti Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine za postavljenje rukovodioca sektora/službe – pomoćnika direktora
39. Zahtjev za davanje saglasnosti Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije za pokretanje postupka prijema tri nova zaposlenika, sa Prijedlogom zaključka
40. Zahtjev za davanje saglasnosti za popunu upražnjenih radnih mjesta državnih službenika u Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike, sa Prijedlogom zaključka
41. Zahtjev za davanje saglasnosti Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica za prijem tri volontera, sa Prijedlogom zaključka
42. Zahtjev za davanje saglasnosti za raspisivanje Javnog konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta u Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata sa Prijedlogom zaključka
43. Zahtjev za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje u Federalnom ministarstvu zdravstva, sa Prijedlogom zaključka
44. Zahtjev za davanje saglasnosti Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke za prijem volontera, sa Prijedlogom zaključka
45. Zahtjev za davanje saglasnosti Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta za raspisivanje javnog konkusa/oglasa za popunu pet upražnjenih radnih mjesta, sa Prijedlogom zaključka
a) Zahtjev za davanje saglasnosti za prijem dva pripravnika u Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, sa Prijedlogom zaključka
46. Zahtjev za davanje saglasnosti Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za popunu upražnjenih radnih mjesta sa Prijedlogom zaključka
47. Zahtjev za davanje saglasnosti Vrhovnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine za popunu upražnjenih radnih mjesta sa Prijedlogom zaključka
48. Zahtjev za davanje saglasnosti Federalnoj upravi za inspekcijske poslove za popunu upražnjenih radnih mjesta državnih službenika i namještenika sa Prijedlogom zaključka
49. Zahtjev za davanje saglasnosti Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine za raspisivanje Javnog oglasa za popunu upražnjenog radnog mjesta na određeno vrijeme sa Prijedlogom zaključka
a) Zahtjev za davanje saglasnosti Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine za popunu pet upražnjenih radnih mjesta sa Prijedlogom zaključka
50. Zahtjev za davanje saglasnosti Federalnom zavodu za programiranje razvoja za raspisivanje Javnog konkursa radi popune upražnjenih radnih mjesta, sa Prijedlogom zaključka
51. Prijedlog izjašnjenja na okolnosti činjeničnih navoda po tužbi Srednjobosanskog kantona, zastupanog po Kantonalnom javnom pravobranilaštvu Vitez, protiv tužene Federacije Bosne i Hercegovine i Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine, koja se raspravlja pred Općinskim sudom u Sarajevu, pod brojem 65 0Ps 299261 12Ps

Nedjelja,
24. januar 2021.
VIŠE