64. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 17.10.2012.
Saopćenje o radu

UTVRĐEN NACRT ZAKONA O NAFTNIM DERIVATIMA U FBiH

Budući da postojeća legislativa u Federaciji BiH ne prepoznaje naftne derivate kao stratešku sirovinu, Vlada FBiH je, na današnjoj sjednici u Mostaru, utvrdila Nacrt zakona o naftnim derivatima u FBiH.

Ovaj potez treba posmatrati u skopu ispunjavanja međunarodnih obaveza BiH koji proističu iz potpisanog Ugovora o stabilizaciji i pridruživanju i Ugovora o osnivanju Energetske zajednice, kojim je Bosna i Hercegovina preuzela međunarodnu obavezu formiranja obaveznih rezervi naftnih derivata, radi osiguranja opskrbe ključnih postrojenja, kao i provedbe adekvatnih reakcija na vanjske ili unutarnje poremećaje u opskrbi. Ovaj zakonski akt je i potreba Federacije BiH u osiguranju stabilnog snabdijevanja naftnim derivatima koje podrazumijeva uspostavu sistema osiguranja obaveznih naftnih rezervi i centralno upravljanje njima što je ključni element sistema interventnog reagiranja.

U skladu s tim, Nacrtom zakona se prvi put definišu odnosi na tržištu, uređuju strategija i politika razvoja naftnog sektora, strateški i akcioni plan razvoja naftnog sektora, usklađivanje planova, bilans naftnih derivata, energetske djelatnosti u sektoru naftne privrede, uslovi i način obavljanja energetskih djelatnosti, uvoz naftnih derivata, dostavljanje podataka, regulisanje naftnog sektora, nadležnosti i obaveze Regulatorne komisije FBiH, energetska dozvola, sadržaj i način njenog izdavanja, registar ovih dozvola, sigurno snabdijevanje tržišta naftnim derivatima i njihova cijena, naknada za uspostavu rezervi naftnih derivate i njihov kvalitet, označavanje pumpnih automata, kontrola kvaliteta, obim monitoringa za goriva nižeg kvalitetnog nivoa, stavljanje u promet LPG u bocama, operativne i obavezne zalihe, rezerve naftnih derivata, Operator rezervi naftnih derivata (Terminali FBiH), kao i njegova djelatnost, te upravni i inspekcijski nadzor.

Značaj ovog zakonskog akta je i u činjenici da Federacija BiH nema proizvodnih kapaciteta i isključivo ovisi o uvozu derivata nafte, odnosno međuentitetskoj trgovini, pa je ovo tržište jako osjetljivo na sve poremećaje u snabdijevanju. Postojeće zalihe naftnih derivata regulisane su Zakonom o federalnim robnim rezervama (bez posebnog izdvajanja od svih ostalih roba) i ne zadovoljavaju ni minimalne potrebe Federacije BiH.

UTVRĐEN NACRT ZAKONA O PROIZVODNJI, REMONTU
 I PROMETU NAORUŽANJA I VOJNE OPREME U FBiH

Svrha donošenja ovog zakona, koji je Federalna vlada utvrdila i u formi Nacrta uputila u parlamentarnu procedru, jeste obaveza Federacije BiH na usklađivanju propisa u ovoj oblasti proisteklih iz državnih Zakona o proizvodnji naoružanja i vojne opreme i Zakona o kontroli vanjskotrgovinskog prometa roba i usluga od strateške važnosti za sigurnost BiH.Ustvari, njime se uređuje obaveza nadležnih institucija i privrednih subjekata FBiH u provođenju pomenutih državnih zakona u oblasti: proizvodnje i remonta naoružanja i vojne opreme, kao djelatnosti od općeg interesa za Federaciju; kapaciteta za proizvodnju i remont naoružanja i vojne opreme; uslova za izvoz i uvoz vojne opreme, proizvoda dvojne i posebne namjene;usluga u vezi s oružjem, vojnom opremom, proizvodima dvojne i posebne namjene; sigurnosti, zaštite, nadzora i inspekcijske kontrole u oblasti proizvodnje, prometa i remonta NVO i druga pitanja iz oblasti proizvodnje, prometa i remonta NVO koja nisu regulirana zakonima BiH.

Radi sigurnosti, zaštite, nadzora i inspekcijske kontrole u oblasti proizvodnje, prometa i remonta naoružanja i vojne opreme na području Federacije Bosne i Hercegovine, Nacrtom zakona je ispoštovana obaveza iz državnog Zakona o proizvodnji naoružanja i vojne opreme. Tako stručni nadzor i kontrolu provođenja ovog zakona obavlja entitetsko resorno ministarstvo, o čemu zapisnik dostavlja Ministarstvu spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine.

RASPRAVA O PREDNACRTU ZAKONA O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU

Kako je rečeno u obrazloženju danas razmatranog Prednacrta zakona o javno-privatnom partnerstvu, razlozi za njegovo donošenje su potreba stvaranja transparentnog, nediskriminatorskog i jasnog pravnog okvira za utvrđivanje uslova pod kojima domaća i strana pravna lica mogu investirati u izgradnje i/ili rekonstrukcije javne infrastrukture.

Budući na značaj ovog pravnog akta, koji bi trebao da doprinese stimulisanju ulaganja domaćeg i stranog kapitala u javni sektor radi obezbjeđenja višeg nivoa kvaliteta javnih usluga i za ekonomski razvoj Bosne i Hercegovine, Vlada FBiH je danas zaključila da se još jednom, u odnosu na nadležnosti ministarstava, sagledaju ponuđena rješenja.

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI OD POŽARA I VATROGASTVU

Vlada FBiH danas je razmatrala Prednacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu, čiji je cilj usklađivanje sa odredbama Okvirnog zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih ili drugih nesreća u BiH. Također, u raspravi je ukazano na potrebu da pojedina rješenja budu usklađena i aktuelizirana s obzirom na iskustva s ovogodišnjim velikim požarima. Uz to, izmjenama i dopunama neophodno je regulisati neke od općih mjera za zaštitu od požara u šumama, budući da još nije donesen zakon o šumama.

S obzirom na to da provođenje nekih od predloženih mjera iziskuju finansijska sredstva, danas je zaključeno da se njihovi izvori i visina dogovore u saradnji Federalnog ministarstva finansija i Federalne uprave civilne zaštite, prije nego što Vlada uputi Zakon u parlamentarnu proceduru.

SREDSTVA ZA PROJEKT REGISTRACIJE NEKRETNINA

Današnjom Odlukom, Federalna vlada je prihvatila zaduženje Federacije BiH po Sporazumu o financiranju između Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA), u iznosu do 17.500.000 dolara. To predstavlja 51,1 posto od ukupno 34.250.000 dolara odobrenih Bosni i Hercegovini.

Sredstva će biti iskorištena za financiranje Projekta registracije nekretnina, čiji je primarni razvojni cilj podrška razvoju održivog sustava registracije nekretnina sa harmoniziranim evidencijama zemljišne knjige i katastra u urbanim područjima FBiH.

Iznos se daje na rok otplate od 25 godina, uz petogodišnje grace razdoblje.

Za implementaciju Projekta u Proračunu FBiH nije potrebno osigurati dodatna financijska sredstva za sufinanciranje.

Vlada je danas dala suglasnost za zaključivanje Supsidijarnog sporazuma između BiH i FBiH, te za njegovo potpisivanje ovlastila federalnog ministra financija.

BEZ SUGLASNOSTI ZA STEČAJ

Vlada FBiH je danas donijela dvije odluke, kojima je dala suglasnost na akte kojima je Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije uskratilo suglasnost za pokretanje stečajnog postupka po pojedinačnim prijedlozima za pokretanje stečajnog postupka nad gospodarskim društvima iz oblasti namjenske industrije.

Riječ je o uskraćivanju predhodnih suglasnosti Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije na dva zahtjeva Općinskog sudu u Travniku za otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom BNT Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik.

SUGLASNOST NA PRODAJU TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH CJELINA KTK „VISOKO“

Vlada FBiH donijela je Odluku kojom daje suglasnost na Odluku Nadzornog odbora gospodarskog društva KTK „Visoko“ d.d. Visoko o utvrđivanju prodaje dvije tehničko-tehnološke cjeline kroz postupak male privatizacije.

Riječ je o prodaji dvije tehničko-tehnološke cjeline: Fabrika kože i krzna s pripadajućim zemljištem, cjevovodom, rezervoarima, bunarevima i trafoima, te Fabrika obuće Goruša s pripadajućim zemljištem.

U prvom slučaju, prodaja nekretnina nudi se po najnižoj cijeni od 28.681.627 KM, metodom tendera. Od ostalih uvjeta prodavac traži od kupca prijem u radni odnos 150 uposlenika KTK „Visoko“ u roku od 30 dana po zaključenju kupoprodajnog ugovora i njihovo upošljavanje na neodređeno vrijeme, a na period od najmanje tri godine od dana prijema, kao i investiranje u objekte u visini od 2.000.000 KM u periodu od 12 mjeseci. Investicija veća od 2.000.000 KM neće se dodatno vrjednovati.

Kod Fabrike obuće Goruša riječ je o prodaji nekretnina po najnižoj cijeni od 4.256.277 KM, metodom tendera. Od ostalih uslova prodaje traži se od kupca prijem u radni odnos 150 zaposlenika KTK „Visoko“ d.d. u roku od 30 dana po zaključenju kupoprodajnog ugovora i njihovo zapošljavanje na neodređeno vrijeme, a na period od najmanje tri godine od dana prijem, kao i investiranje u objekte u visini od 400.000 KM u periodu od 12 mjeseci. Investicija veća od 400.000 KM neće biti dodatno vrjednovana.

Sredstva dobijena prodajama usmjerit će se na izmirenje obveza za neuplaćene poreze i doprinose na i iz plaća, kao i izmirenje obveza po temelju hipoteka koje su upisane na navedenim nekretninama.

STABILNO SNABDIJEVANJE ENERGENTIMA U PERIODU JANUAR - JUNI 2012.

Federalna vlada je usvojila Izvještaj o realizaciji Bilansa energetskih potreba Federacije Bosne i Hercegovine za period januar - juni ove godine

Izvještaj, koji je pripremilo Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije obuhvaća realizaciju Bilansom planiranih energetskih potreba za šest mjeseci ove i energetske pokazatelje ostvarenja u prošloj godini, a odnosi se na ugalj, električnu energiju, derivate nafte i prirodni gas.

Generalna ocjena je da je snabdijevanje energentima u ovom periodu na području Federacije bilo stabilno.

U prvom polugodištu proizvodnja uglja je je ostvarena sa 93,71 posto od plana, tj. u iznosu od 3.390.474 tone, što je zadovoljilo ukupnu potrošnju u FBiH. Izvoz je bio u obimu 92.756 tona ili 107,86 od planiranog. Ukupna potrošnja je planirana u obimu od 3.527.214 tona, a realizirana je u obimu od 3.301.601 tona tj. 93,6 posto.

U ovom šestomjesečnom periodu proizvodnja električne energije je realizirana u iznosu od 3.963 gigavat sati, tj. 84,4 posto u odnosu na plan, a potrošnja u iznosu od 4.322 GWh tj. 99,3 posto u odnosu na plan. Snabdijevanje električnom energijom obezbijeđeno je domaćom proizvodnjom i uvozom.

Što se tiče naftnih derivata u periodu januar-juni 2012. ostvaren je uvoz u iznosu od 273.539 tona i manji je od planiranog za 51.461 tonu, tj. 16 posto od plana, a za oko osam posto od prošlogodišnjeg uvoza za isti period. Podaci o količini od 131.352 tone odnose se na naftne derivate porijeklom iz Rafinerije Brod. Potrošnja je realizirana u iznosu od 389.059 tona što je za oko 13 posto manje od plana, a oko pet posto manje od plasmana u istom periodu prošle godine.

Snabdijevanje Federacije BiH prirodnim gasom je uvoz u cijelosti. U prvih šest mjeseci ostvarena potrošnja je za 2,5 posto manja od plana, a za 2,2 posto veća od prošlogodišnje potrošnje za isti period.

U Izvještaju je naznačeno da su industrijski kapaciteti u Federaciji BiH konzumirali 24 posto ukupno uvezenih količina gasa u posmatranom periodu. Ostatak je distribuiran kroz tri distributerske kompanije. Ugovor sa ruskim isporučiocem prirodnog gasa aktuelan je do kraja ove godine.

PRODUŽENA ODLUKA O SUBVENCIJAMA PENZIONERIMA ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU

Na zahtjev Saveza udruženja penzionera/umirovljenika Federacije Bosne i Hercegovine, a na osnovu Prijedloga koji je sačinilo Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, Vlada FBiH izmijenila je danas Odluku o provedbi mjera za smanjenje troškova električne energije kućanstvima i stimulaciji energetske efikasnosti, produživši njeno važenje i u 2013. godini.

Za kupce električne energije iz kategorije kućanstava, kod JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo i JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar, koji koriste penziju do iznosa zajamčene, kao i korisnike zajamčene penzije, koje je u tekućem mjesecu isplatio Federalni zavod PIO/MIO u FBiH, sa izuzetkom korisnika srazmjernih penzija s Republikom Srpskom do gore navedenog iznosa, te kupce električne energije koji ostvaruju pravo na stalnu novčanu pomoć, koji imaju izdata rješenje od nadležnih službi – centara za socijalni rad u FBiH primjenjuje se oblik smanjenja troškova za električnu energiju na način da se potrošnja ispod prosječne (ispod 268 kWh mjesečno kod JP Elektroprivreda BiH d. d. Sarajevo, odnosno 348 kWh mjesečno kod JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar), subvencionira u skladu sa ovom odlukom.

Za korisnike subvencija će na računu biti posebno iskazan njihov iznos subvencije, maksimalno 5,50 KM po računu za JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, odnosno sedam KM za JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar, a u zavisnosti od utrošene električne energije u obračunskom periodu.

Razlika sredstava po novom obračunu obezbijedit će se iz ostvarene dobiti JP Elektroprivreda d.d. Sarajevo i JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar u narednom periodu, iz dijela dobiti koji pripada Vladi Federacije Bosne i Hercegovine.

PODRŠKA NACRTU STRATEGIJE ZA BORBU PROTIV NASILJA NAD DJECOM

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH je Vladi Federacije BiH uputilo Nacrt strategije za borbu protiv nasilja nad djecom 2011-2015. godine, koji je pripremila radna grupa sačinjena od 18 predstavnika državnih, entitetskih i institucija Brčko Distrikta BiH.

Vlada FBiH je dala podršku ovom projektu, uz sugestiju da se prihvate i ugrade stavovi pet federalnih ministarstava.

Ovaj dokument rađen je u saradnji sa Save the Children Norway i UNICEF-om.

Inače, prvu državnu Strategiju za borbu protiv nasilja nad djecom 2007-2010. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je usvojilo 2007. godine. Za razliku od nje, nova strategija definiše  samo jedan generalni cilj koji je univerzalno postavljen, s osnovnom namjerom da se pojednostavi struktura strateškog dokumenta. Također se definišu posebne izvještajne jedinice, kao i nosioci aktivnosti, te se uvode nosioci finansiranja.

“HIDROGRADNJA” RJEŠAVA PROBLEME

Vlada FBiH danas je usvojila Informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o utrošku sredstava  gospodarskog društva “Hidrogradnja” d.d. Sarajevo od naplate potraživanja od “ Jubmes banke”  a. d. Beograd, te iskazala suglasnost da ova sredstva budu utrošena prema planovima Uprave i Nadzornog odbora “Hidrogradnje”.

Konstatovano je da su ovim sredstvima do sada isplaćene obaveze prema zaposlenicima kompanije, što se odnosi na plaće i naknade zaključno sa augustom ove godine, kao i stvaranje uvjeta za penzionisanje oko 180 radnika koji su stekli uvjete za penziju. Izmiren je i značajan dio obaveza po osnovu doprinosa za PiO, kao i prema bankama i dobavljačima. Na ovaj način stvoreni su uvjeti za osiguravanje nastavka realiziranja aktualnih i za iznalaženje novih poslova za ovu kompaniju.

Vlada je danas zadužila Nadzorni odbor i Upravu da, u skladu sa obrazloženjem iz presude suda u Beogradu, prikupe relevantnu dokumentaciju i kod nadležnih organa pokrenu pitanje odgovornosti osoba koje su potpisivale izjave u ime “Hidrogradnje” d.d. Sarajevo vezano za naplatu potraživanja od “ Jubmes banke”  a. d. Beograd, a koje su onemogućile potraživanja u proteklim godinama i prouzročila financijsku štetu ovoj kompaniji.

O ZAHTJEVU BIHAĆKOG UDRUŽENJA VOJNIH PENZIONERA

Vlada FBiH razmatrala je i odbila Zahtjev Udruženja vojnih penzionera 2004. iz Bihaća za stavljanje van snage Odluke o utvrđivanju isplatnog koeficijenta za penzije ostvarene pod povoljnim uslovima koje se finansiraju iz Federalnog budžeta, donesene na 56. sjednici.

Kako je danas obrazloženo, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je, na prijedlog Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, na 56. sjednici održanoj 17.7.2012. godine, donijela Odluku o utvrđivanju isplatnog koeficijenta za penzije ostvarene pod povoljnijim uvjetima koje se finansiraju iz Budžeta FBiH. Tom odlukom, u cilju provođenja mjera Stand by aranžmana sa MMF-om i usklađivanja visine penzija ostvarenih pod povoljnijim uvjetima s planiranim sredstvima za ove namjene u Budžetu FBiH za 2012. godinu, utvrđen je isplatni koeficijent u visini od 1,485, te su decidno utvrđeni propisi na koje će se ovaj koeficijent odnositi.

Odluka je donesena na osnovu Zakona o izvršenju Budžeta za 2012. godinu, odnosno Zakona o budžetima u FBiH, koji propisuju da korisnicima nije dopušteno stvarati obveze, odnosno rashode ili opterećenja budžetskih pozicija, ako nisu odobreni u okviru iznosa alociranog u operativnom budžetu za tog korisnika. Rashodi svakog budžetskog korisnika ne mogu prelaziti iznose alociranih budžetskih sredstava odobrenih za svaki mjesec ili drugi vremenski period, koji je utvrdilo Ministarstvo finansija, osim uz saglasnost Ministarstva.

Dakle, bez obzira na činjenicu da se Federacija Bosne i Hercegovine obvezala da će u cilju dobijanja daljih aranžmana sa MMF-om, isplatu penzija ostvarenih pod povoljnijim uvjetima ograničiti na raspoloživa sredstva u Budžetu putem obračunskog koeficijenta za sve penzije, Odluka je donesena prvenstveno u cilju poštivanja važećih propisa u Federaciji BiH.

Nadalje, primjena koeficijenta za obračun penzija ostvarenih pod povoljnijim uvjetima izričito je propisana i članom 4. Zakona o potvrđivanju prava na prijevremenu starosnu penziju ostvarenu pod povoljnijim uvjetima.

Također, Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju kojim je uređen cjelokupan sistem penzijskog i invalidskog osiguranja, propisano je da se usklađivanje penzija vrši po potrebi, u zavisnosti od sredstava dodijeljenih za isplatu penzija.

PRELIMINARNI IZVJEŠTAJ O POSLJEDICAMA  
SNJEŽNIH PADAVINA U FEBRUARU 2012. GODINE

Vlada Federacije BiH usvojila je danas Preliminarni izvještaj Federalne komisije za procjenu šteta o posljedicama prirodne nesreće izazvane snježnim padavinama i niskim temperaturama u februaru 2012. godine.

Prema raspoloživim podacima, ukupne štete na području Federacije Bosne i Hercegovine od prirodne nepogode (snijeg i niske temperature) iznose 59.212.174,29 KM, a u kantonima koji traže pomoć od Federacije BiH 43.067.728.97 KM, izuzimajući Kanton 10. Podržana su nastojanja Federalne komisije za procjenu štete da se ovlada potpunim i sveobuhvatnim podacima o sredstvima koje su dodijelile općine i kantoni, kao i princip da se iz Federacije BiH dodijele sredstva za jednokratnu novčanu pomoć općinama u ukupnom iznosu kojega su dale općine i kanton uvećan za 10 posto.

Za kantone, odnosno općine koji nisu uputili zahtjev za dodjelu jednokratne novčane pomoći za saniranje šteta, kao i one koji nisu dovršili procedure procjenjivanja šteta nastalih velikim snježim padavinama i niskim temperaturama, o dodjeli jednokratne novčane pomoći za sanaciju šteta, odlučivaće nadležni organi lokalne samouprave, odnosno kantona.

Vlada FBiH je zadužila Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Federalnu komisiju za procjenu šteta da, na osnovu prezentiranih podataka, izvrše analizu šteta pretrpljenih u poljoprivredi, s jedne, te ostalih šteta, s druge strane i, na osnovu toga, predlože kriterijume za dodjelu sredstava.

Imajući u vidu da Kanton 10 nije na vrijeme dostavio potpun zahtjev za dodjelu jednokratne novčane pomoći za saniranje dijela šteta općinama kantona, jer nije bila konstituisana Kantonalna vlada, zadužena je Federalna Komisija za procjenu šteta da, nakon dostave formalno ispravnog zahtjeva, predloži Vladi Federacije BiH iznos sredstava za saniranje dijela šteta nastalih prirodnom nepogodom u općinama Kantona 10.

POMOĆ U IZRADI PLANOVA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE

Vlada FBiH danas je razmotrila i prihvatila Informaciju o aktivnostima na provedbi Općeg plana Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u borbi protiv korupcije, usvojenog na 48. sjednici. Sukladno Općem planu, na 54. sjednici je imenovala i Tim za monitoring i koordinaciju njegove provedbe.

Imajući u vidu da sveobuhvatan pristup u suprotstavljanju korupciji podrazumijeva saradnju aktera iz vladinog i nevladinog sektora, te smatrajući potrebnim unaprijediti i institucionalizirati međusobnu suradnju, Tim je, u svrhu implementacije Općeg plana, zaključio Protokol o suradnji s Centrom za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC).

Potpisivanje Protokola predstavlja konkretizaciju dogovora postignutog između veleposlanika Velike Britanije u BiH i premijera Federacije BiH, na sastanku održanom 7.5.2012. godine, kada je, pored ostalog, izražena spremnost Veleposlanstva Velike Britanije za nastavak pružanja podrške Federalnoj vladi u provedbi Općeg plana na razini ministarstava.

Protokolom je dogovoreno da će, uz ostalo, CPRC pružiti direktnu pomoć u metodologiji izrade planova i izvješća djelovanja protiv korupcije i njihovom sadržajnom koncipiranju za pet institucija Federacije Bosne i Hercegovine.

Stoga je Vlada danas dala suglasnost da CPRC, u cilju provedbe Protokola o saradnji, pruži izravnu pomoć u metodologiji izrade planova i izvješća djelovanja protiv korupcije i njihovom sadržajnom koncipiranju za pet federalnih ministarstava: unutarnjih poslova, za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata, pravde, financija, te prometa i komunikacija.

INFORMACIJA O POTICAJIMA ZA POLJOPRIVREDU

Vlada FBiH danas je, nakon rasprave na protekloj sjednici, prihvatila Informaciju Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o poticajima isplaćenim u 2012. godini.

Kroz tabele na 1.180 stranica dat je detaljan pregled korisnika (pravnih i fizičkih osoba) poticajnih sredstava za poljoprivredu. Od, za ovu godinu ukupno planiranih 38.291.194,58 konvertibilnih maraka, dosad je isplaćeno 31.126.543,20 KM.

Uz ovo, Federalno ministarstvo je prezentiralo i pokazatelje o isplati poticaja za poljoprivredu po kantonima.

Vlada je danas, također, aktuelizirala zaključke o ovom pitanju donesene na 62. sjednici, te zahtijevala nastavak njihove realizacije.

Među njima je i zaključak da je Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva dužno zaustaviti isplatu poticaja i izdavanje rješenja po Programu, izuzev za poljoprivrednu proizvodnju.

Kako je danas najavljeno, popisi korisnika poticaja bit će uskoro dostupni na internetskoj stranici Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

PRIPREMA FEDERALNOG ZAKONA O SPREČAVANJU NEREDA NA SPORTSKIM TERENIMA

Federalna vlada prihvatila je Informaciju Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova o potrebi donošenja federalnog zakona o sprečavanju nereda na sportskim priredbama.

Cijeneći neophodnim da se pravno regulira ova problematika, Vlada FBiH je formirala  Radnu grupu, sastavljenu od predstavnika Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, Federalnog ministarstva pravde, Federalnog ministarstva kulture i sporta, Federalnog ministarstva rada i socijalne politike i Ureda premijera FBiH, sa zadatkom da analizira ranije pripremljeni Prednacrt zakona i, uz konsultacije sa svim akterima koji su učestvovali u njegovom pripremanju, ocijeni opravdanost predloženih rješenja ili predloži njihovo unapređenje, kako bi se o njima u daljem postupku izjasnila Vlada Federacije BiH.

MOGUĆNOSTI VRAĆANJA UPRAVNIH SPOROVA U NADLEŽNOST VRHOVNOG SUDA FBiH

Vlada FBiH razmatrala je danas Informaciju o mogućnosti vraćanja upravnih sporova u nadležnost Vrhovnog suda Federacije BiH koju je, u skladu sa ranije donesenim zaključkom, pripremilo Federalno ministarstvo pravde.

U Informaciji se, između ostalog, ukazuje na neujednačenu sudsku praksu u upravnim sporovima, budući da isključivu nadležnost u ovim sporovima od 2005. godine imaju kantonalni sudovi.

Preporučeno je organima uprave da pokrenu postupak revizije presuda kantonalnih sudova, u svim slučajevima gdje se cijeni da, sa stanovišta važećih zakonskih propisa, za to ima osnova.

Zaduženo je Federalno ministarstvo pravde da, sa danas razmatranom Informacijom, upozna Visoko sudsko i tužilačko vijeće, s čijim predstavnicima treba razmotriti mogućnost i način vraćanja upravnih sporova u nadležnost Vrhovnog suda FBiH, što je sukladno i zaključcima Vlade FBiH od 22.8.2012. godine.

SAGLASNOST NA IZMJENE SPORAZUMA

U skladu sa Zaključkom Vlade Federacije BiH od 22.8.2012 godine, federalni ministar prometa i komunikacija je na današnjoj sjednici informirao da je Vlada RS donijela Odluku o davanju saglasnosti na Prijedlog sporazuma o izmjeni Sporazuma između Federacije BiH i Republike Srpske o uspostavljanju zajedničke željezničke javne korporacije kao dijela transportne korporacije, prema kojoj Upravni odbor ima tri člana i to dva predstavnika Federacije BiH i jedan predstavnik Republike Srpske.

Budući da je i Vlada Federacije BiH 22.8.2012. godine dala saglasnost na Prijedlog sporazuma o izmjenama Sporazuma između Federacije BiH i Republike Srpske, predstoji potpisivanje ovog dokumenta.

O NAFTNIM TERMINALIMA

Vlada FBiH primila je na znanje Informaciju Uprave Terminala Federacije d.o.o. Sarajevo u vezi blokade računa Naftnih terminala Federacije d.o.o. Ploče, s prijedlozima za obezbjeđenje sredstava potrebnih za nastavak poslovanja privrednog drustva Naftnih terminala Federacije.

Informacija je uslijedila nakon što je Deltagrip Trading LLP London tražio izvršenje blokadom računa Naftnih terminala Federacije d.o.o. Ploče, a što bi dovelo do nesagledivih štetnih posljedica za poslovanje ovog privrednog društva, kao i za cjelokupnu imovinu Federacije BiH koja se nalazi u Pločama.

Zadužena je Uprava Terminala Federacije da do naredne sjednice Vlade, putem Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, dostavi konkretan prijedlog najprihvatljivijeg izvora finansijskih sredstava potrebnih za nastavak poslovanja NTF-a.

Vlada FBiH danas je usvojila i Izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o utrošku doznačenih sredstava privrednom društvu „Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo, u skladu s odlukama Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

„Terminali Federacije“ zaduženi su da poduzmu sve potrebne aktivnosti kako bi se provelo uvećanje temeljnog kapitala društva u iznosu od 10,2 miliona KM.

OVJERA ZDRAVSTVENIH KNJIŽICA PRIPADNIKA OSBiH

Vlada FBiH je danas donijela Zaključak kojim zadužuje kantonalne zavode zdravstvenog osiguranja da ovjeravaju zdravstvene knjižice pripadnika Oružnih snaga BiH koji su ostvarili pravo na penziju po članu 48. stav 4. Zakona o službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine, koji žive na teritoriji Federacije BiH. Ovo bi se primjenjivalo do donošenja Zakona o dopunama Zakona o potvrđivanju prava na prijevremenu starosnu penziju ostvarenu pod povoljnijim uslovima.

Spisak korisnika koji čini prilog današnjeg Zaključka dostaviće se kantonalnim zavodima zdravstvenog osiguranja. Troškovi zdravstvenog osiguranja refundirat će se kantonalnim zavodima zdravstvenog osiguranja preko Fonda solidarnosti Federacije BiH, a sredstva će biti odobrena iz rezerve Federalne vlade.

O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI RADNIKA ŽELJEZNICA FBiH

Nakon razmatranja, Federalna vlada je prihvatila  Informaciju  o  stanju  u  Javnom  preduzeću  Željeznice  Federacije Bosne i Hercegovine, d.o.o. Sarajevo nastalom usljed ugroženosti zdravstvene zaštite zaposlenih i njihovih porodica.

Vlada je zadužila Federalno ministarstvo prometa i komunikacija i Federalno ministarstvo finansija da joj pripreme Prijedlog odluke kojom bi se Željeznicama FBiH privremeno odgodilo vraćanje sredstava Budžeta Federacije  iz revolving fonda za plaćanje PDV-a kod međunarodnih kredita oslobođenih domaćeg fiskala.

Ujedno, Federalno ministarstvo prometa i komunikacija i Federalno ministarstvo zdravstva zaduženi su da pomognu kako bi Uprava Željeznica FBiH zaključila sporazum o pružanju zdravstvenih usluga s kantonalnim zavodima zdravstvenog osiguranja.

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija će, polazeći od zaključaka i stavova Vlade, pripremiti zakonske i druge propise čije će donošenje omogućiti finansijsku održivost ovog infrastrukturnog sistema Federacije.

PODRŠKA UGOVORU

Vlada Federacije BiH razmatrala je danas akt Global lspat Koksne Industrije d.o.o. Lukavac (GIKIL) od 9.10.2012. godine, upućen JP Željeznice FBiH koji se odnosi na formiranje cijene prevoza uglja i koksa u iznosu od 18,6 KM/t na relaciji Ploče-Lukavac, i to za novembar i decembar 2012., te januar 2013. godine. Sa ovom cijenom prevoza GIKIL će imati fer šansu za dobijanje  posla  na međunarodnom tenderu, a samim tim Željeznice prihod od 4.650.000 KM.

Federalna vlada ohrabruje uprave Željeznica i GIKIL-a da realizuju ovakav ugovor, na dobrobit obje firme i zaposlenih.

ZADUŽENJE FEDERALNOM ZAVODU PiO

U cilju pripreme za izradu zakona o uvezivanju radnog staža, Vlada FBiH danas je zadužila Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje da, u roku od 15 dana, Uredu premijera FBiH dostavi evidenciju o broju osiguranika u Federaciji BiH koji se vode u evidencijama o osiguranicima u ovom zavodu koji su prijavljeni na osiguranje u razdoblju 1. 4.1992. do 31.12.2010. godine, a za koje nisu uplaćeni doprinosi za PiO.

Ove evidencije treba dostaviti posebno za svaku godinu.

FINANSIJSKE ODLUKE

Danas je usvojen Program utroška sredstava za: “Transfer - Implementacija mjera iz Akcionog plana u okviru Strategije zapošljavanja FBiH 2009-2013. godine” s kriterijima raspodjele tekućih transfera Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, utvrđenih u Budžetu Federacije BiH za 2012. godinu. Riječ je o 360.000 KM namijenjenih za obuku/ stručno osposobljavanje / zapošljavanje u vinogradarstvu koji će obuhvatiti 150 ljudi, od čega je 50 sa biroa za zapošljavanje.

Budući da su izmjenama i dopunama Budžeta FBiH za 2012. godinu sredstva na poziciji “Subvencije javnim preduzećima - JP B&H Airlines d.o.o. Sarajevo” povećana za iznos od 382.001 KM, Vlada FBiH je danas u skladu s tim izmijenila ranije donesenu Odluku u dijelu programa utroška sredstava, a na osnovu prijedoga JP “B&H Airlines” d.o.o. Sarajevo.

Iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije” Budžeta FBiH za 2012. godinu odobreno je 30.000 KM ministarstvu kulture i sporta na ime transfera za sport od značaja za Federaciju. Ova sredstva namijenjena su Olimpijskom komitetu Bosne i Hercegovine za dodjelu nagrada sportistima i trenerima iz Federacije Bosne i Hercegovine koji su se kvalifikovali na Olimpijske igre u Londonu 2012. godine.

Iz Tekuće rezerve Vlade FBiH, također je odobreno Federalnom agromediteranskom zavodu 118.700 KM, za izmirenje troškova po osnovu preuzetih obaveza proisteklih iz jednogodišnjeg programa posebnog nadzora.

Danas je odobreno i izdvajanje sredstava namjenski utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2012. godinu za finansiranje Foruma parlamentaraca u iznosu od 15.471 KM.

KADROVSKA PITANJA

U ime Vlade FBiH je u Ekspertni tim za izradu prijedloga u vezi implementacije Partnerskog cilja saradnje Bosne i Hercegovine i NATO-a 3781 “Stabilizacija i rekonstrukcija - Međuresorna saradnja” danas imenovan Jasenko Muharemagić.
* * *
Sjednica Vlade FBiH završena je u 17.00 sati.

Nedjelja,
24. januar 2021.
VIŠE