64. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 17.10.2012.
Dnevni red
 1. 1.Verifikacija Zapisnika 63. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 09.10.2012. godine
 2. Prijedlog zaključka u vezi sa skidanjem statusa povjerljivosti određenih stenogramskih zapisa
 3. Prednacrt zakona o naftnim derivatima u Federaciji Bosne i Hercegovine
 4. Prednacrt zakona o proizvodnji, remontu i prometu naoružanja i vojne opreme u Federaciji Bosne i Hercegovine
 5. Prednacrt zakona o javno privatnom partnerstvu
 6. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu
 7. Prijedlog mišljenja na Prijedlog zakona o volontiranju, čiji je predlagač Komisija za pitanja mladih u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
 8. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom agromediteranskom zavodu
 9. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
 10. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa
 11. Informacija o zaduženju kod Svjetske banke - Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) za realizaciju Projekta registracije nekretnina
  1. Nacrt odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) za realizaciju Projekta registracije nekretnina 
  2. Sporazum o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) za realizaciju Projekta registracije nekretnina 
  3. Federalni projektni sporazum između Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) i Federacije Bosne i Hercegovine za realizaciju Projekta registracije nekretnina 
 1. Prijedlozi odluka o davanju saglasnosti na akt Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije
  1. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na akt Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije kojim se uskraćuje prethodna saglasnost za otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom BNT „Tvornica mašina i hidraulike“ d.d. Novi Travnik (po prijedlogu za otvaranje stečajnog postupka podnesenom od strane predlagatelja Akeljić Jasminka i drugi) 
  2. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na akt Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije kojim se uskraćuje prethodna saglasnost za otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom BNT „Tvornica mašina i hidraulike“ d.d. Novi Travnik (po prijedlogu za otvaranje stečajnog postupka podnesenom od strane predlagatelja Mirsade Duvnjak i drugih) 
 1. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluke Nadzornog odbora privrednog društva „KTK Visoko“ d.d. Visoko o prodaji imovine kroz postupak Male privatizacije
 2. Izvještaj o realizaciji Bilansa energetskih potreba Federacije Bosne i Hercegovine za period I –VI mjesec 2012. godine sa Prijedlogom odluke
  1. Izvještaj o realizaciji Bilansa energetskih potreba Federacije Bosne i Hercegovine za period I –VI mjesec 2012. godine 
  2. Prijedlog odluke o usvajanju Izvještaja o realizaciji Bilansa energetskih potreba Federacije Bosne i Hercegovine za period I –VI mjesec 2012. godine 
 1. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju programa utroška sredstava tekućeg transfera „Subvencije javnim preduzećima – JP „B&H Airlines“ d.o.o. Sarajevo“, utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija
 2. Prijedlozi odluka o davanju saglasnosti na Odluke Skupštine Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo
  1. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Skupštine Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo o petim izmjenama i dopunama Statuta 
  2. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Skupštine Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo o šestim izmjenama i dopunama Statuta 
 1. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Transfer - Implementacija mjera iz Akcionog plana u okviru Strategije zapošljavanja Federacije Bosne i Hercegovine 2009.-2013. godine, utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike
 2. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o provedbi mjera za smanjenje troškova električne energije kućanstvima i stimulaciji energetske efikasnosti ("Službene novine Federacije BiH" br. 44/11 i 8/12)
 3. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu za finansiranje Foruma parlamentaraca
 4. Prijedlog mišljenja na Nacrt strategije za borbu protiv nasilja nad djecom u Bosni i Hercegovini 2011. - 2015.
 5. Prijedlog mišljenja na Nacrt Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Kraljevine Španije o uzajamnom priznavanju i zamjeni vozačkih dozvola
 6. Izjašnjenje Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije na inspekcijski nalaz Federalne uprave za inspekcijske poslove, u vezi sa vlasničkim statusom privrednih društava koja se bave eksploatacijom i istraživanjem neobnovljivih prirodnih resursa metalične mineralne sirovine, sa prijedlogom zaključaka
 7. Prijedlog izjašnjenja na Zahtjev udruženja vojnih penzionera 2004. iz Bihaća za donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o utvrđivanju isplatnog koeficijenta za penzije ostvarene pod povoljnijim uslovima koje se finansiraju iz Budžeta Vlade Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj 63/12)
 8. Preliminarni izvještaj Federalne komisije za procjenu šteta o posljedicama prirodne nesreće izazvane snježnim padavinama i niskim temperaturama u februaru 2012. godine sa Prijedlogom zaključaka
 9. Informacija o aktivnostima na provođenju Općeg plana Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u borbi protiv korupcije sa Prijedlogom zaključka
 10. Informacija u vezi sa realizacijom Zaključaka V. broj 1266/2012 od 27.09.2012. godine
 11. Informacija Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova – Federalnog ministarstva unutarnjih poslova o potrebi donošenja zakona o sprečavanju nereda na sportskim priredbama na nivou Federacije Bosne i Hercegovine sa Prijedlogom zaključka
 12. Informacija o mogućnosti vraćanja upravnih sporova u nadležnost Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine (realizacija Zaključka V. broj: 1107/2012 od 22.08.2012. godine)
 13. Informacija Federalnog ministarstva finansija – Federalnog ministarstva financija o realizaciji Zaključka V. broj: 15/2012 od 05.01.2012. godine
 14. Informacija o solidarnoj odgovornosti Federacije Bosne i Hercegovine u sudskim postupcima koji se vode radi izmirenja dugovanja privrednih društava iz oblasti namjenske industrije sa Prijedlogom zaključaka
 15. Informacija u vezi blokade računa privrednog društva „Naftni Terminali Federacije" d.o.o. Ploče sa Prijedlogom zaključka
 16. Informacija o realizaciji Zaključka V. broj: 1112/2012 od 22.08.2012. godine
 17. Prijedlozi rješenja o uvođenju u posjed eksproprisanih nekretnina
  1. Prijedlozi rješenja o uvođenju u posjed prije isplate naknade za eksproprisane nekretnine, dostavljenih na Zahtjev broj: 03/05-31-876/2012-AM od 05.09.2012. godine 
  2. Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed eksproprisanih nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji dostavljenog na Zahtjev broj: 03/05-31-902/2012-AM od 13.09.2012. godine 
 1. Prijedlog zaključka o obustavi isplate jubilarnih nagrada i sankcionisanju odgovornih za isplatu istih (Realizacija Zaključka V. broj: 724/2012)
 2. Prijedlog zaključaka o ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu pripadnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, koji su ostvarili pravo na penziju po članu 48. stav 4. Zakona o službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine
 3. Prijedlog rješenja o imenovanju predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Ekspertni tim za izradu prijedloga u vezi implementacije Partnerskog cilja saradnje Bosne i Hercegovine i NATO-a 3781 „Stabilizacija i rekonstrukcija-Međuresorna saradnja“
 4. Informacija Ministarstva industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona o zahtjevu Global ispat koksna industrija d.o.o. Lukavac, upućenom Javnom preduzeću Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, koji se odnosi na formiranje cijene uglja i koksa, na relaciji Ploče - Lukavac
 5. Zahtjev Administrativne komisije Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za osiguranje nedostajućih sredstava za rad Predstavničkog/Zastupničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu
  1. Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu sa Federalnog ministarstva prostornog uređenja na Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
 1. Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu sa Federalnog ministarstva pravde na Kazneno-popravne zavode
 2. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o reprogramiranju obaveza po Odluci o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija
 3. Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu sa Federalnog ministarstva prostornog uređenja na Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
 4. Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu sa Federalnog ministarstva prostornog uređenja na Federalno ministarstvo za pitanje boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata - Federalno ministarstvo za pitanje branitelja i invalida domovinskog rata
 5. Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu sa Federalnog ministarstva prostornog uređenja na Federalno ministarstvo rada i socijalne politike
 6. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine
 7. Informacija o utrošku sredstava privrednog društva Hidrogradnja d.d. Sarajevo, od naplate potraživanja od "Jubmes banke" a.d. Beograd sa Prijedlogom zaključka
 8. Izvještaj o utrošku doznačenih sredstava privrednom društvu „Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo, u skladu sa Odlukama Vlade Federacije Bosne i Hercegovine sa Prijedlogom zaključaka
 9. Informacija o realizaciji memoranduma o razumijevanju između Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Shell Exploration Company sa Prijedlogom zaključka
 10. Informacija u vezi sa aktivnostima na pripremi izrade zakona o uvezivanju radnog staža sa Prijedlogom zaključka
 11. Prijedlog za poništenje Javnog oglasa za imenovanje na poziciju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, d.o.o. Sarajevo
 12. Informacija o stanju u Javnom preduzeću Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o., Sarajevo nastalom usljed ugroženosti zdravstvene zaštite zaposlenih u ovom javnom preduzeću i njihovih porodica, sa Prijedlogom zaključaka.
Subota,
23. januar 2021.
VIŠE