63. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 09.10.2012.
Dnevni red
 1. Verifikacija Zapisnika 62. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 27.09.2012. godine
 2. Prednacrt zakona o zaposlenicima u organima jedinica lokalne samouprave
 3. Prednacrt zakona o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala u Federaciji Bosne i Hercegovine
 4. Prednacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stranim ulaganjima
 5. Prijedlog izjašnjenja na Inicijativu za davanje autentičnog tumačenja člana 7. stav 2. Zakona o koncesijama ("Službene novine Federacije BiH" br. 40/02 i 61/06) koju je Vladi Federacije Bosne i Hercegovine uputilo JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar
 6. Izvještaj o izvršenim inspekcijskim nadzorima nad radom i djelovanjem nevladinih i humanitarnih organizacija kojima je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine dala saglasnost za osnivanje predstavništva na području Federacije Bosne i Hercegovine
 7. Prijedlog odluke o uslovima i procedurama emisije trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine
 8. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu za finansiranje Hrvatske udruge logoraša Domovinskog rata u Bosni i Hercegovini za III kvartal 2012. godine
 9. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu za finansiranje Saveza logoraša u Bosni i Hercegovini za III kvartal 2012. godine
 10. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta
 11. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine
 12. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu za finansiranje IDA – istraživačko dokumentacione aktivnosti i zaštita žrtava svjedoka genocida za III kvartal 2012. godine
 13. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Uredu za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine
 14. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica
 15. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Uredu za saradnju i zastupanje pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine
 16. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Uprave BH Telecom d.d. Sarajevo o odobravanju sredstava za nabavku promotivnih usluga tokom aktivnosti Košarkaškog kluba „Bosna“ u takmičarskoj sezoni 2012/2013 godina
 1. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o usklađivanju osnivačkog akta Javnog preduzeća „B&H Airlines“ društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo
 2. Prijedlozi akata
  1. Prijedlog odluke o kriterijima za imenovanje članova Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje 
  2. Prijedlog zaključka 
  3. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za izbor Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje 
 1. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu za Fond za reformu javne uprave Bosne i Hercegovine
 2. Prijedlozi odluka o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu za finansiranje kulturnih društava
  1. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu za finansiranje kulturnog društva „Preporod“ 
  2. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu za finansiranje kulturnog društva „Napredak“ 
  3. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu za finansiranje kulturnog društva „Prosvjeta“ 
  4. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu za finansiranje kulturnog društva „Benevolencija“ 
  5. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu za finansiranje Srpskog građanskog vijeća – Pokret za ravnopravnost u Bosni i Hercegovini 
 1. Prijedlog odluke o prestanku važenja Odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o zakupu dijela poslovnog prostora u objektu JP Geodetski zavod BiH u Sarajevu, V. broj: 1257/11 od 17.11.2011. godine
 2. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke "Kapitalni transfer drugim nivoima vlasтi-učešće Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u sufinansiranju kantonalnih i lokalnih zajednica - zaštita nacionalnih spomenika"
 3. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usvajanju Programa i kriterija raspodjele sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti – za projekat utopljavanja zgrada radi uštede energije“
 4. Prijedlog odluke o prestanku važenja Odluke o raspoređivanju prostora za smještaj i preseljenje federalnih ministarstava i Komisije za koncesije Federacije Bosne i Hercegovine u objekat Geodetskog zavoda, Sarajevo, Bulevar Meše Selimovića 95, u skladu sa Zaključkom V. broj: 358/07 od 23.05.2007. godine i Odlukom V. broj: 706/08 od 06.08.2008. godine
 5. Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje zemljišta i pripadajućih objekata u kasarni "Nedžarići" Federalnoj upravi civilne zaštite
 6. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2012. godinu
 7. Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu treće emisije obveznica
 8. Izvještaj o radu Komisije za verifikaciju računa stare devizne štednje 1. i 2. za II Kvartal (april, maj, juni) 2012. godine
 9. Izvještaj Komisije za razmjenu podataka o vojnim stanovima sa Republikom Srbijom i Crnom Gorom broj: Fp-I-39/09 od 25.09.2012. godine sa Prijedlogom Zaključaka
 1. Informacija o aktivnostima Agencije za sigurnost hrane u Bosni i Hercegovini, sa Prijedlogom zaključaka
 2. Informacija u vezi sa realizacijom Zaključaka V. broj 1266/2012 od 27.09.2012. godine
 3. Informacija o realizaciji zaključaka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za period januar - septembar 2012. godine
 4. Informacija o utrošku sredstava Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za period I-XII 2011. godinu, namijenjenih finansiranju sektora željeznica sa Prijedlogom zaključka
 5. Informacija o poslovnim prostorijama za potrebe Ureda Koordinatora Vlade Fderacije Bosne i Hercegovine za Brčko distrikt Bosne i Hercegovine sa Prijedlogom zaključka
 6. Prijedlog drugostepenog rješenja u postupku po žalbama Mirosavljević Dragislava iz Novog Sada, Republika Srbija
 7. Prijedlog drugostepenog rješenja u postupku po žalbi Piragić Nijaza iz Mostara
 8. Program nabavke pšenice za potrebe Federalne direkcije robnih rezervi (Realizacija Zaključka V. broj: 1170/2012 od 11.09.2012. godine)
 9. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine - davanje saglasnosti
 10. Zahtjev za davanje saglasnosti Federalnom ministarstvu pravde za organiziranje i provođenje zajedničke javne nabavke više ugovornih organa (kazneno-popravnih zavoda)
 11. Zahtjev za odobravanje izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu preduzeću za priređivanje sajmova „Gradačački sajam“ Gradačac, na ime finansijske pomoći za organizaciju 39. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije – Sajam šljive u Gradačcu
 12. Zahtjev za odobravanje izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Paraolimpijskom komitetu Bosne i Hercegovine, na ime finansijske pomoći za pripreme i učešće na 14. Paraolimpijskim igrama u Londonu 2012. godine
 13. Prijedlog odluke o izdvajanju dijela sredstava prikupljenih po osnovu komisionih poslova radi formiranja dugoročnog depozita na period od deset godina
 14. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Radne grupe za analizu i pripremu rješenja u oblasti pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine i izradu prijedloga novog Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine
 15. Prijedlog izjašnjenja na Amandman koji su na Prijedlog zakona o upravljanju državnim kapitalom u privrednim društvima u Federaciji Bosne i Hercegovine podnijeli Ljiljana Zovko, Tanja Vučić i Željko Tomić, poslanici u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
 16. Prijedlog odluke o odobravanju prodaje starih putničkih vozila i nabavke novih putničkih vozila za potrebe Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije
 17. Izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije – Federalne direkcije za namjensku industriju o poslovanju privrednih društava namjenske industrije u Federaciji Bosne i Hercegovine za period I-VI 2012. godine sa Prijedlogom zaključaka
Nedjelja,
24. januar 2021.
VIŠE