62. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 27.09.2012.
Saopćenje o radu

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O SLATKOVODNOM RIBARSTVU

Vlada FBiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, utvrdila i uputila u parlamentarnu proceduru Prijedlog zakona o slatkovodnom ribarstvu. Razlog za njegovo donošenje jeste u potrebi potpunijeg regulisanja djelatnosti uzgoja ribe - akvakulture, pošto je postojećim propisima obuhvaćeno samo obavljanje sportsko-rekreacionog i privrednog ribolova.

Njegov osnovni cilj je uređivanje načina korištenja i upravljanja vodenim biološkim resursima (ribe, rakovi, žabe i drugi vodeni organizmi), njihova zaštita, očuvanje i unapređenje u kopnenim vodama, reprodukcija, uzgoj i selekcija riba i drugih vodenih organizama u objektima za akvakulturu, kao i stručno osposobljavanje lica zaposlenih u slatkovodnom ribarstvu. Pored toga, treba obezbijediti održivo korištenje ribljeg fonda u ribolovnim vodama, što podrazumijeva i zaštitu i očuvanje njegove biološke raznolikosti i ekološkog integriteta.

Stoga se novopredloženim zakonom definira način utvrđivanja ribarskih područja, definišu kriteriji kod odabira subjekata za davanje na korištenje ribarskog područja i način gazdovanja ribljim fondom u ribolovnim vodama, kao i kriteriji i uslovi za izbor lica koja mogu biti ribočuvari.

Iz ovih razloga, kao i potrebe usklađivanja s direktivama EU u ovoj oblasti, danas utvrđeni Prijedlog zakona sadrži puno više odredbi od sada važećeg koje treba da doprinesu očuvanju i obogaćivanju ribljeg fonda i ekosistema u našoj državi.

O PREDNACRTU ZAKONA O SUZBIJANJU KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALA

Vlada FBiH danas se upoznala s Prednacrtom zakona o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala u FBiH. Cilj ovog zakonskog projekta je stvaranje institucionalnih i drugih pretpostavki za učinkovitije suzbijanje svih oblika korupcije, organiziranog, međukantonalnog i teških oblika gospodarskog kriminala. Također, riječ je o unutarnjem usuglašavanju sustava kaznenog pravosuđa u BiH na čemu inzistiraju i Europska unija i Venecijanska komisija.

Namjera je i da se problemu korupcije, organiziranog i drugih oblika teškog kriminala pristupi na znatno odlučniji, organizovaniji i spremniji način, što se može ostvariti i jačanjem tužiteljskih i sudbenih kapaciteta.

Stoga se Zakonom uređuje osnivanje, ustrojstvo, nadležnost, ovlasti i način rada posebnih odjela za suzbijanje korupcije, organiziranog i međukantonalnog kriminala, pri Federalnom tužiteljstvu i pri Vrhovnom sudu.

Obzirom na značaj tematike i složenost predloženih rješenja, Vlada će se o Prednacrtu izjasniti na jednoj od sljedećih sjednica.

O POTICAJIMA ZA POLJOPRIVREDU

Razmatrajući danas Informaciju o razgovorima s poljoprivrednicima, Vlada FBiH je zadužila Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da pripremi cjelovit izvještaj o isplati poticaja za 2012. godinu. Izvještaj obavezno mora sadržavati nazive pravnih, te imena i prezimena fizičkih osoba kojima su izdana rješenja za isplatu poticaja, a kojima još nisu isplaćeni poticaji, kao i podatke o teritorijanoj (kantonalnoj) raspodjeli poticaja.

Ovo ministarstvo je dužno zaustaviti isplatu poticaja i izdavanje rješenja po Programu, izuzev za poljoprivrednu prizvodnju. Obustava će trajati sve dok Vlada ne razmotri izvještaj o već dodijeljenim poticajima.

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Federalno ministarstvo finansija dužni su da odmah pristupe obradi zahtjeva za ostvarenu proizvodnju proizvođačima u sedam kantona kojima, do početka septembra, poticaji nisu nikako isplaćeni.

Zaključeno je da se krene s hitnom isplatom poljoprivrednicima za koje su poticajna sredstva već unesena u Trezor FBiH.

Nadležno federalno ministarstvo, u saradnji s poljoprivrednim udruženjima, treba da za jednu od sljedećih sjednica pripremi novi prijedlog poticaja za biljnu proizvodnju koji bi se zasnivao na smanjenim prinosima zbog ovogodišnjih vremenskih neprilika.

Kroz ovu saradnju treba pripremiti izmjene Programa poticaja za 2012. godinu u dijelu koji se odnosi na animalnu proizvodnju, odnosno na uzgoj pčelinjih zajednica.

Također, treba odmah pristupiti izmjeni Pravilnika radi potpunog usklađivanja s programom novčanih podrški poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Danas je, također, razmatrana incijativa za osnivanje fonda za, barem minimalnu, nadoknadu štete poljoprivrednicima.

Opredjeljnje Vlade FBiH je da se uvede “plavi dizel”, ali tako da svaki entitet snosi troškove za svoje poljoprivrednike.

Inače, raspravi o ovoj tački dnevnog reda prisustvovali su i članovi Koordinacije federalnih udruženja poljoprivrednika: predsjednik Seljačkog saveza FBiH Dragan Pavlović i predsjednik Udruženja mljekara FBiH Mehmed Nikšić.

BEZ SUGLASNOSTI ZA STEČAJ “VITEZITA”

Vlada FBiH donijela je Odluku o davanju suglasnosti na akt Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, kojim se, na zahtjev Općinskog sudu u Travniku od 29.8.2012. godine, uskraćuje predhodna suglasnost za otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužikom PS “Vitezit” d.o.o. Vitez, podnesen po prijedlogu za otvaranje stečajnog postupka od strane predlagatelja Mire Stipović i drugih.

Naime, člankom 5. stavak 3. Zakona o stečajnom postupku propisano je da je za otvaranje stečajnog postupka nad dužnikom koji proizvodi naoružanje i vojnu opremu potrebna predhodna suglasnost federalnog ministra energije, rudarstva i industrije.

DIZEL GORIVO BEZ PLAĆANJA PUTARINE ZA RUDNIKE I ŽELJEZNICE

Vlada Federacije BiH donijela je Odluku o utvrđivanju prijedloga Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje za oslobađanje rudnika u Federaciji BiH od plaćanja putarine za dizel gorivo za 2013. godinu. Ovim prijedlogom predviđeno je da se rudnici oslobode ove obaveze u ukupnom iznosu od 29.203.709 litara godišnje. Pojedinačno su to ZD Rudnici „Kreka" d.o.o. Tuzla (2.400.000 litara), ZD Rudnik mrkog uglja „Đurđevik" d.o.o. Đurđevik 3.631.250, ZD Rudnik mrkog uglja „Kakanj" d.o.o. Kakanj 5.263.980, ZD Rudnik mrkog ugljena „Zenica" d.o.o. Zenica 300.000, ZD Rudnik mrkog uglja „Breza" d.o.o. Breza 480.000, ZD Rudnik mrkog uglja „Abid Lolić" d.o.o. Travnik - Bila 156.000, ZD Rudnik uglja „Gračanica" d.o.o. Gornji Vakuf - Uskoplje 780.000, Rudnici mrkog uglja „Banovići" d.d. Banovići 15.933.479 i JP Rudnici uglja „Tušnica" d.o.o. Livno 259.000 litara.

Odluku iste sadržine Vlada je donijela i kada je riječ o Željeznicama FBiH. U ovom slučaju, riječ je o 3.734.400 litara.

SANITETSKI MATERIJAL CRVENOM KRIŽU FBiH

Vlada FBiH danas je donijela Odluku kojom se, na prijedlog Federalne direkcije robnih rezervi, Crvenom križu Federacije BiH ustupa na korištenje, bez naknade, određena količina sanitetskog materijala. Ovaj materijal treba da posluži u svrhu edukacije i obuke mladih iz Prve pomoći,za Službu zaštite i spašavanja, kao i za takmičenja, odnosno pokazne vježbe koje realiziraju mladi volonteri Crvenog križa.

ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA AKCIJSKI PLAN

Federalna vlada donijela je Odluku kojom daje suglasnost na Akcijski plan za provedbu Politike zaštite djece bez roditeljskog staranja i obitelji pod rizikom od razdvajanja u FBiH 2006.-2016. za razdoblje 2013-2014. godina. Za koordiniranje ovih aktivnosti i provedbu Plana zadužena su federalna ministarstva rada i socijalne politike i financija.

Ovim planom predviđene su brojne akcije, kao što su izrade analiza, praćenje korisnika u sustavu pravne i socijalne pomoći u zaštiti djece i obitelji, te donošenje zakonskih i podzakonskih akata iz ove oblasti.

O STANJU RAZVIJENOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA U BiH

Vlada FBiH prihvatila je danas Analizu stanja razvijenosti malog i srednjeg preduzetništva u Federaciji BiH.

Iz podataka prezentiranih u ovom dokumentu evidentan je pozitivan trend u MSP sektoru u periodu 2005 - 2008, nakon čega dolazi do smanjenja broja preduzeća odnosno negativnog trenda poslovanja, kao direktna posljedica svjetske ekonomske recesije. Ipak, 2010. godinu karakteriše stabilizacija, odnosno lagani oporavak MSP sektora, o čemu govore podaci da je u ovoj godini broj malih i srednjih preduzeća iznosio 20.579 sa 309.121 zaposlenih u odnosu na 2006. godinu kada je bilo 19.499 ovakvih preduzeća sa 276.379 zaposlenih.

Zaduženo je Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta da, zajedno sa ostalim nositeljima razvoja MSP-a u Federaciji BiH, sukladno Zakonu o poticanju razvoja male privrede u Federaciji BiH, prati i dalje stanje u ovoj oblasti, te nastavi sa aktivnostima na podršci razvoju malog preduzetništva u Federaciji BiH.

IMPLEMENTACIJA PROJEKTA ECSEE APL3-BiH-POWER I

Vlada FBiH je razmatrala Izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o implementaciji Projekta ECSEE APL3 - Komponenta za Bosnu i Hercegovinu - Power IV, zaključno s prvim polugodištem ove godine. Projekat, koji implementiraju tri elektroprivredna preduzeća u BiH ima za cilj razvoj funkcionalnog regionalnog tržišta električne energije u jugoistočnoj Evropi i njegovu integraciju u unutrašnje tržište električne energije Evropske Unije. To podrazumijeva implementaciju prioritetnih investicija koje pružaju podršku tržištu električne energije i funkcionisanju energetskih sistema za proizvodnju, prijenos i distribuciju električne energije i tehničku (stručnu) podršku za institucionalni razvoj i razvoj sistema, kao i pripremu i implementaciju projekta.

Ukupni projektni troškovi procijenjeni su na 286,57 miliona dolara, u šta je uključen i „nedostatak sredstava” u iznosu od 14,6 miliona dolara, tako da neto planirani iznos kredita (za sve tri EP) čini 272,41 milion dolara, od čega se 92 miliona dolara odnosi na JP EP BiH, a 77,9 miliona dolara na JP EPHZ HB. Pored vlastitih sredstava elektroprivrednih preduzeća ovaj projekat finansiran je kreditnim sredstvima IDA, EBRD, EIB i KFW.

Uz ovo, danas je razmatran i Izvještaj o implementaciji Projekta “Gasifikacija Srednjebosanskog kantona”, zaključno s 30.6.2012. godine koji se, također, finansira kreditom EBRD.

O KONSOLIDACIJI ŽELJEZNICA FBiH

Vlada FBiH je usvojila Izvještaj o radu Komisije za utvrđivanje mjera i aktivnosti radi unaprjeđenja provođenja Zakona o finansijskoj konsolidaciji Javnog preduzeća Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo za period 1.1.2008.do 31.12.2012.godine.

Zakonom o finansijskoj konsolidaciji Federacija BiH je preuzela obavezu konsolidacije JP ŽFBiH u iznosu od 179.896.801,82 KM. U međuvremenu, zbog otpisa obaveza po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje umanjene su obaveze prema javnim fondovima 8.848.263 KM, pa su slijedom toga ukupne obaveze Budžeta Federacije BiH prema JP ŽFBiH po osnovu ovog zakona 171.048.538,82 KM, koje bi trebalo izmiriti u periodu 2013-2015 i to po 57 miliona KM godišnje.

Vlada je prihvatila prijedlog Komisije da se Zakonom prvenstveno riješi pitanje obaveza po međunarodnim kreditima i uspostavljanje kreditne sposobnosti JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo kako bi se kroz komercijalne kredite i druge izvore finansiranja riješile obaveze prema javnim fondovima i ostalim obavezama iz zakona. Inače, kreditne obaveze koje su predmet konsolidacije iznose 26.635.783 KM. Stoga je zaduženo Federalno ministarstvo prometa i komunikacija da pripremi zakonska rješenja za provedbu usvojenih prijedloga kojim će se regulisati finansijska konsolidacija ovog preduzeća po već dobijenim međunarodnim kreditima, a koji dospijevaju na naplatu zaključno sa 2015. godinom.

Ovaj prijedlog je na tragu čišćenja bilansi, kako Željeznice FBiH ne bi imale dospjelih, a neizmirenih obaveza prema Budžetu FBiH.

IMPLEMENTACIJA PRAVNE STEČEVINE EU U OBLASTI OKOLIŠA U BiH

Vlada FBiH usvojila je danas Izvještaj Federalnog ministarstva okoliša i turizma o napretku transpozicije i implementacije pravnih stečevina Evropske unije u oblasti okoliša za BiH/FBiH.

Prema rezultatima monitoringa Federacija BiH je uskladila 40 posto horizontalne legislative, 70 posto legislative koja se odnosi na kvalitet zraka, 40 posto u oblasti upravljanja otpadom, 60 posto kvalitet vode, 55 posto zaštita prirode, 58 posto legislative koja se odnosi na kontrolu industrijskog zagađenja. Rezultati ovih aktivnosti će se koristiti kao glavna osnova za davanje odgovora na pitanja koja je Evropska komisija putem Direkcije za evropske integracije BiH postavila Bosni i Hercegovini za poglavlje 27. Okoliš.

Detaljna razrada narednih aktivnosti do postizanja pune transpozicije i implementacije EU legislative u BiH zakonodavstvo će se realizirati kroz nedavno započeti Projekat IPA pod nazivom,, Jačanje BiH okolišnih institucija i priprema za predpristupne fondove" u okviru kojeg je predviđena i izrada "Nacionalne strategije aproksimacije, sa akcionim planom za BiH".

PRIHVAĆEN RADNI MATERIJAL

Vlada FBiH je danas prihvatila Informaciju Federalnog ministarstva pravde o radnom materijalu Strategije za uspostavu poticajnog okružja za razvitak održivog civilnog društva u Bosni i Hercegovini. Istodobno, zadužila je ovo ministarstvo da, prije upućivanja radnog materijala Vijeću ministara BiH, o pojedinim vidovima strategijskog okvira provede dodatne konzultacije s ostalim resornim ministarstvima. Također, Federalno ministarstvo pravde zaduženo je da o statusu aktivnosti na donošenju Strategije redovito informira Glavno tajništvo Vlade FBiH radi koordinacije.

Inače, Nacrt strategije koja se odnosi na razdoblje od 2012. do 2016. godine, sačinila je radna skupina utemeljena odlukom Vijeća ministara BiH, a čine je predstavnici Ministarstva pravde BiH, Federalnog ministarstva pravde, Ministarstva za upravu i lokalnu samoupravu Republike Srpske i predstavnik Vlade Brčko Distrikta BiH, kao i ovlašteni predstavnici organizacija civilnog društva.

Strategija pruža početni petogodišnji okvir podrške i poticaja razvitku civilnog društva na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine i na svim razinama vlasti. Ona ne otvara pitanja ustavnih nadležnosti, niti mogućnosli njihova prijenosa na bilo koju razinu vlasti. Isključiva joj je namjera pomoć svim razinama vlasti u BiH na uspostavi zajedničke vizije o mjerama koje se moraju poduzeti kako bi se pokrenuo inslitucionalni dijalog s civilnim društvom, kako na državnoj, entitetskoj i kantonalnoj, tako i na općinskoj razini, te kako bi se unaprijedio postojeći pravni, financijski i inslitucionalni sustav pomoći razvitku civilnog društva.

Mjere koje se predlažu Strategijom, rokovi i nosioci njihove provedbe bit će razrađeni u Akcijskom planu, a najkasnije 90 dana nakon što Strategiju usvoji Vijeće ministara BiH, uz puno sudjelovanje i suglasnost svih institucija vlasti u BiH.

O IMPLEMENTACIJI RAZVOJNIH PROJEKATA

Vlada FBiH usvojila je Informaciju o implementaciji razvojnih projekata u Federaciji BiH u 2011. godini, te, u cilju smanjenja troškova njihove implementacije, zadužila sva federalna ministarstva da projekte od značaja za FBiH, implementiraju u okviru ministarstva, putem organizacione jedinice za upravljanje i koordinaciju sredstava za razvoj, osnovane kao organizacioni odjel, sektor ili grupa.

Zadužena su sva federalna ministarstva, jedinice za implementaciju projekata i druge implementirajuće agencije/institucije da, najkasnije osam dana po isteku kvartala, Federalnom ministarstvu finansija, a radi praćenja dinamike realizacije projekata, ažuriranja centralne baze podataka i pripremanja informacija, a po potrebi i češće i, u skladu s posebnim zahtjevom ovog ministarstva, dostavljaju podatke o svim projektima iz svoje nadležnosti.

Implementatori projekata, odnosno resorna ministarstva, dužni su da za novo finansiranje kandiduju samo projekte koji imaju visok stepen pripremljenosti.

Inače, kako se navodi u Informaciji, pokazatelji o stepenu ispunjenja plana realizacije projekata ukazuju na ograničeni napredak u realizaciji razvojnih projekata, slabu stopu povlačenja odobrenih kreditnih ili drugih sredstava, te na potrebu stvaranja uvjeta za prevazilaženje administrativnih i sličnih prepreka za ispunjenje uvjeta za postizanje efektivnosti već odobrenih kredita, kao i na nužnost pripreme i uspostavljanja aranžmana implementacije projekata na bazi visokog stepena pripremljenosti projekata za koji se traži novo finansiranje.

Tokom 2011. godine na realizaciju projekata utrošeno je ukupno 364,77 miliona KM, što predstavlja 4,84 posto u odnosu na ukupnu vrijednost projekata, odnosno 28,58 posto u odnosu na plan za 2011. godinu. Ukupna vrijednost razvojnih projekata u Federaciji BiH, koji su u toku 2011. godine odobreni, pripremani ili pregovarani, implementirani ili završeni, iznosi 5.962,24 miliona KM. Vrijednost projekata u implementaciji iznosi 5.686,18 miliona KM i čini 95,37 posto svih projekata, dok je vrijednost odobrenih projekata čija implementacija nije započela do 31.12.2011. godine 188,08 miliona KM.

PRECIZIRATI ODREDBE UREDBE

Vlada FBiH primila je na znanje Informaciju u svezi Izvješća Gospodarske komore Federacije BiH o tijeku realizacije Uredbe o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava gospodarskih društava sa sudjelovanjem državnog kapitala.

Zadužila je Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da joj, u najkraćem roku, dostavi Prijedlog izmjena i dopuna ove uredbe kojim će biti otklonjene dvojbe i biti precizirano kako se obveza usavršavanja odnosi na predsjednike i članove nadzornih odbora i uprava svih gospodarskih društava sa sudjelovanjem državnog kapitala na teritoriji FBiH u kojim ovlasti temeljem sudjelovanja državnog kapitala obnašaju Federacija BiH, kantoni, gradovi ili općine.

Ovo federalno ministarstvo i Gospodarska komora trebaju realizirati inicijativu za dopunu Programa usavršavanja koji bi obuhvatio i utvrđeni broj sati i tema koje će se odnositi na ekonomiju Europske unije i agresivniji nastup u promociji bh. gospodarstva na tom tržištu.

Federalna ministarstva treba da, u gospodarskim društvima u kojim obnašaju ovlasti temeljem sudjelovanja državnog kapitala, provjere jesu li imenovani članovi nadzornih odbora i uprava gospodarskih društava stekli cerifikate o završenom usavršavanju do 31.12.2012. godine, kao zadnjeg dana roka predviđenog Uredbom.

REALIZACIJA PROJEKTA POBOLJŠANJA POSLOVNOG OKRUŽENJA

Vlada FBiH je primila na znanje Informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o aktivnostima u okviru Projekta poboljšanja poslovnog okruženja i jačanja konkurentnosti na nivou Federacije BiH.

Prema Odluci o provođenju ovog projekta Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i druge institucije zaduženi su za implementaciju aktivnosti iz okvira Projekta, te je nakon konsultacija sa predstavnicima Međunarodne finansijske korporacije (International Finance Corporation - IFC) ocijenjeno potrebnim da se, uz primjenu sistema procjene efekata promjene regulative, odnosno RIA metodologijom (Regulatory Impact Analysis - RIA), pripremi Prednacrt zakona o privrednim društvima.

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije, imenovat će Komisiju koja bi, uz podršku Međunarodne finansijske korporacije (International Finance Corporation - IFC) pripremila tekst Prednacrta zakona.

U procesu izrade ovog teksta, primjenom RIA metodologije, bila bi izvršena detaljna kvalitativna i kvantitativna analiza postojećeg stanja i predloženih rješenja, što podrazumijeva i potrebu konsultacija sa predstavnicima privatnog sektora, Udruženja poslodavaca, Saveza samostalnih sindikata, Privredne komore, granskih industrijskih udruženja, te predstavnicima privrednih društava u Federaciji BiH, sve u cilju da se zajednički dođe do što kvalitetnijeg teksta Prednacrta zakona o privrednim društvima.

USPOSTAVA JEDINSTVENE BAZE PODATAKA GOTOVINSKIH NAKNADA

U cilju stvaranja pretpostavki neophodnih za implementaciju Zakona o jedinstvenom uređivanju prava na gotovinsku naknadu pojedincima u Federaciji BiH, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike je pripremilo, a Vlada FBiH dala saglasnost na Pravilnik o uspostavi Jedinstvene baze podataka ovih naknada.

Ovaj zakon, usvojen po hitnom postupku, kao i danas doneseni Pravilnik preduslov su za otpočinjanje pregovora sa Svjetskom bankom za isplatu sredstava za Zajam za razvojnu politiku (DPL).

Implementacijom ovog zakona stvaraju se pretpostavke da se buduća zakonska rješenja gotovinskih naknada pojedincima u Federaciji BiH mogu bazirati na institutu cenzusa, čime bi se riješio niz nedostataka u postojećem sistemu gotovinskih naknada pojedincima i omogućila adekvatnija socijalna pomoć porodicama i pojedincima u stanju socijalne potrebe.

Jedinstvena baza podataka će omogućiti centralizovani sistem informacija i izvještavanja o svim izvršenim isplatama po raznim vrstama gotovinskih naknada iz budžeta na svim nivoima vlasti, što će nadležnim institucijama biti od koristi u planiranju budžeta i izvještavanju po domaćim i međunarodnim obavezama.

KODEKS SA SAVEZOM OPĆINA I GRADOVA FBiH

Vlada FBiH donijela je Odluku o usvajanju Kodeksa o međuadministrativnim odnosima između Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine, te za njegov potpis ovlastila premijera FBiH.

Kodeks polazi od činjenice da je lokalna samouprava jedna od fundamentalnih vrijednosti ustavnog poretka u Bosni i Hercegovini i FBiH. On uzima u obzir ustavni položaj FBiH, njenih kantona, gradova i općina, te određivanje budućeg razvoja lokalne demokratije u skladu s principima koji polaze od Evropske povelje o lokalnoj samoupravi.

Uz to, uzima u obzir potrebu za kontinuiranim procesom decentralizacije funkcija i, u skladu stim, stvaranje sistema finansiranja koji će garantovati široku samostalnost i značajniju ulogu lokalne samouprave.

Cilj ovog dokumenta je i olakšavanje procesa izrade i donošenja politika i propisa u Federaciji BiH.

Potpisnici Kodeksa vjeruju da su kontinuirana, institucionalna komunikacija i saradnja važni preduslovi za izvršavanje ustavom i zakonima povjerenih zadataka u najboljem interesu građana, te su uvjereni da će ovaj dokument smanjiti nesporazume i sporove između ova dva nivoa vlasti.

FINANSIJSKE ODLUKE

Vlada FBiH je usvojila Program utroška sa kriterijima raspodjele 2.000.000 KM s „Transfera za sufinansiranje Fondacije za održivi razvoj OdRaz" utvrđenih u Budžetu FBiH za 2012. godinu.Radi se o sredstvima namijenjenim za nastavak implementacije Projekta podrške razvoju lokalnih zajednica - PRLZ, s ciljem kreiranja povoljnijeg ambijenta za brži ekonomski razvoj i bolju održivost povratka raseljenih osoba.

Projektom će biti obuhvaćene izrazito nerazvijene i nedovoljno razvijene općine i njihove zajednice, općine visokog stepena oštećenosti i raseljenosti, a gdje su ostvareni ili su u toku povratci, općine koje demonstriraju volju da učestvuju u projektu osiguranjem odgovarajućeg vlastitog učešća za sufinansiranje predloženog podprojekta i općine i zajednice kojima je potrebna podrška u cilju ravnomjernijeg privrednog i društvenog razvoja.

Sredstvima odobrenim danas usvojenim Programom sufinansirat će se podprojekti koji ispunjavaju kriterije utvrđene Odlukom.

Posebnom odlukom odobren je utrošak sredstava „Kapitalni transfer neprofitnim organizacijama“ utvrđen Budžetom FBiH za 2012. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata u iznosu od 100.000 KM. Sredstva su Budžetom FBiH namjenski predviđena za sufinansiranje izgradnje Centra za psihosocijalnu rehabilitaciju i rekreaciju invalidnih lica BiH - Vlašić.

Danas je odobreno izdvajanje 202.500 KM budžetskih sredstava na ime finansiranja Crvenog križa FBiH za drugi i treći kvartal 2012. godine.

KADROVSKA RJEŠENJA

Federalna vlada je, današnjom Odlukom, dala prethodnu saglasnost Nadzornom odboru privrednog društva Konfekcija “Borac” d.d. Travnik za imenovanje Ahmeta Čurića za vršioca dužnosti direktora ove kompanije. Imenovanje se vrši na period do šest mjeseci, odnosno do okončanja postupka izbora direktora na osnovu javnog konkursa.

* * *
Sjednica Vlade FBiH završena je u 14.50 sati.

Petak,
15. januar 2021.
VIŠE